Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz - Andrzej Chróścicki

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz

Andrzej Chróścicki

44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2381-9
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 204
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi komentarz do najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie uregulowania umowy ubezpieczenia oraz zmiany niektórych przepisów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Zawiera zaktualizowane orzecznictwo sądowe dotyczące poszczególnych norm prawnych regulujących ustrój umowy ubezpieczenia oraz stanowisko przedstawicieli nauki prawa ubezpieczeniowego.

Zawartość i układ treści komentarza powoduje, iż książka ta jest przydatna przede wszystkim dla praktyków stosujących prawo ubezpieczeniowe w bieżącej działalności gospodarczej i sądowej.

Spis treści


Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 9

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 13

Dział I
Przepisy ogólne 14

Art. 805. [Przedmiot umowy ubezpieczenia] 14
Art. 806. [Wypadek ubezpieczeniowy] 27
Art. 807. [Ogólne warunki ubezpieczenia] 31
Art. 808. [Ubezpieczenie na cudzy rachunek] 33
Art. 809. [Dokument ubezpieczenia] 38
Art. 810. (uchylony) 47
Art. 811. [Warunki ubezpieczenia odmienne od oferty] 50
Art. 812. [Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia] 55
Art. 813. [Zwrot składki] 76
Art. 814. [Odpowiedzialność ubezpieczyciela] 81
Art. 815. [Istotne informacje dotyczące ubezpieczenia] 86
Art. 816. [Zmiana wysokości składki związana ze zmianą okoliczności] 89
Art. 817. [Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela] 92
Art. 818. [Obowiązek powiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym] 97
Art. 819. [Przedawnienie roszczeń] 100
Art. 820. [Ubezpieczenia morskie i reasekuracja] 107

Dział II
Ubezpieczenia majątkowe 108

Art. 821. [Przedmiot ubezpieczenia majątkowego] 108
Art. 822. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] 111
Art. 823. [Zbycie przedmiotu ubezpieczenia] 127
Art. 824. [Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela] 130
Art. 8241. [Suma ubezpieczenia a wysokość szkody] 131
Art. 825. (skreślony) 135
Art. 826. [Obowiązki ubezpieczającego w razie zajścia wypadku] 135
Art. 827. [Przesłanki braku odpowiedzialności ubezpieczyciela] 137
Art. 828. [Cesja roszczeń ubezpieczeniowych] 146

Dział III
Ubezpieczenia osobowe 148

Art. 829. [Przedmiot ubezpieczenia osobowego] 148
Art. 830. [Dopuszczalność wypowiedzenia umowy] 151
Art. 831. [Osoby uprawnione do sumy ubezpieczenia] 155
Art. 832. [Bezskuteczność wskazania uprawnionego] 157
Art. 833. [Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku samobójstwa] 157
Art. 834. [Wiadomości nieprawdziwe lub zatajone] 158
Art. 384 [Obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpiecznia] 159

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - tekst 177

Literatura 197

Akty prawa wspólnotowego 199
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »