Umowa spółki jawnej - Michał Boryczka

Umowa spółki jawnej

Michał Boryczka

118,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-790-9
Data wydania 11 luty 2022
Język: Polski
Liczba stron: 227
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
118,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja prezentuje wzór umowy spółki jawnej wraz z komentarzem do poszczególnych jej zapisów. Autorzy, korzystając z dorobku teoretyków polskiego prawa handlowego, w przystępny i syntetyczny sposób odpowiadają na praktyczne pytania prawne. Materiałem do analizy jest nie tylko tekst przepisów, lecz także przegląd najczęściej spotykanych w obrocie postanowień umów spółek jawnych wraz z rekomendacjami i pouczeniami.

Opracowanie uwzględnia zarówno obligatoryjne elementy konstrukcyjne, jak i postanowienia dodatkowe i opcjonalne, które mogą zostać zaadaptowane przez założycieli do sprecyzowania reguł funkcjonowania powołanej do życia spółki.

Książka przeznaczona jest dla wspólników spółek jawnych. Zainteresuje również przedsiębiorców, wspólników funkcjonujących w innej formie organizacyjno-prawnej (zwłaszcza myślących o przekształceniu spółek komandytowych bądź przedsiębiorców jednoosobowych rozważających przyjęcie wspólnika) oraz prawników obsługujących podmioty gospodarcze i notariuszy

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Przykładowy tekst umowy spółki jawnej | str. 19

 1. Uwaga wstępna | str. 19
 2. Postanowienia obowiązkowe | str. 20
 3. Postanowienia alternatywne | str. 20
 4. Postanowienia dodatkowe | str. 21
 5. Postanowienia przewidziane we wzorcu umowy | str. 21

Umowa spółki jawnej | str. 22

 • 1. Zawarcie umowy spółki | str. 37
 1. Istota spółki jawnej | str. 37
 2. „Modelowy” charakter spółki jawnej | str. 38
 3. Spółki jawne na polskim rynku | str. 39
 4. Przedsiębiorstwo spółki jawnej | str. 40
 5. Charakter umowy spółki jawnej | str. 42
 6. Forma umowy spółki jawnej | str. 43
 7. Forma elektroniczna – równoważna formie pisemnej | str. 44
 8. Konsekwencje wniesienia wkładów w postaci nieruchomości bądź przedsiębiorstwa | str. 44
 9. Internetowy wzorzec umowy | str. 46
 10. Podpisy wspólników | str. 47
 11. Pełnomocnik wspólnika | str. 49
 12. Powstanie spółki jawnej | str. 50
 13. Obligatoryjne elementy umowy spółki | str. 50
 14. Niepełny tekst umowy spółki | str. 51
 15. Wadliwa umowa spółki | str. 53
 16. Wady oświadczeń woli | str. 54
 17. Weryfikacja umowy w ramach postępowania rejestrowego | str. 55
 18. Interpretacja treści umowy spółki | str. 56
 19. Wyjaśnienia zawarte w umowie | str. 57
 20. Definicje | str. 58
 21. Zmiana umowy spółki | str. 59
 22. Moment skuteczności zmiany | str. 59
 23. Modyfikacja ustawowego modelu zmiany umowy spółki | str. 60
 24. Brak możliwości wyłączenia przyszłych zmian umowy spółki | str. 61
 25. Forma zmiany umowy | str. 61
 26. Zmiana umowy spółki przed rejestracją spółki | str. 62
 27. Jawny charakter dokumentu umowy spółki | str. 62
 • 2. Firma spółki | str. 63
 1. Informacje ogólne | str. 63
 2. Konstrukcja firmy spółki jawnej | str. 63
 3. Firma spółki jawnej po wystąpieniu wspólnika ze spółki lub w razie jego śmierci | str. 65
 4. Wymogi szczegółowe dotyczące firmy | str. 65
 5. Wykorzystywanie innych niż firma oznaczeń | str. 66
 6. Ochrona prawa do firmy | str. 67
 • 3. Siedziba spółki | str. 68
 1. Siedziba spółki jawnej | str. 68
 2. Obszar działania spółki – możliwość tworzenia oddziałów, zakładów i uczestnictwa w innych podmiotach | str. 70
 • 4. Czas trwania spółki | str. 71
 1. Czas trwania spółki jawnej | str. 71
 2. Upływ terminu | str. 72
 3. Czas trwania spółki a wypowiedzenie | str. 73
 4. Zmiana czasu trwania spółki | str. 73
 • 5. Przedmiot działalności spółki | str. 74
 1. Przedmiot działalności spółki jawnej | str. 75
 2. Rozpoczęcie działalności a wymóg pozyskania koncesji, licencji bądź spełnienia innych wymagań | str. 78
 • 6. Wspólnicy | str. 79
 1. Uwagi ogólne | str. 79
 2. Osoby fizyczne | str. 79
 3. Oznaczenie wspólnika w umowie spółki | str. 80
 4. Informacje zawarte w umowie spółki a wniosek o rejestrację podmiotu | str. 81
 5. Brak możliwości działania spółki jednoosobowej | str. 81
 6. Spółka cywilna nie będzie wspólnikiem | str. 82
 • 7. Wkłady wspólników | str. 83
 1. Wkłady do spółki | str. 83
 2. Wartość wkładów | str. 85
 3. Wartość wkładów niepieniężnych | str. 86
 4. Świadczenie usług lub pracy | str. 87
 • 8. Udział w zysku i stracie | str. 91
 1. Zagadnienia ogólne | str. 91
 2. Podział zysku i strat | str. 92
 3. Udział kapitałowy | str. 93
 4. Redukcja udziału kapitałowego | str. 94
 5. Odsetki | str. 95
 • 9. Majątek spółki. Spółka po przekształceniu | str. 97
 1. Uwagi wstępne | str. 97
 2. Majątek spółki – brak ustawowego minimum | str. 99
 3. Umowa spółki przekształcanej | str. 99
 4. Postanowienia wynikające z przekształcenia spółki | str. 100
 5. Spółka powstała z przekształcenia spółki cywilnej | str. 101
 6. Obciążenia podatkowe wynikające z przekształcenia | str. 103
 • 10. Reprezentacja spółki | str. 106
 1. Reprezentacja a prowadzenie spraw | str. 106
 2. Sposób reprezentacji | str. 107
 3. Zakres prawa do reprezentacji | str. 109
 4. Ustanowienie prokury | str. 111
 5. Reprezentacja w czynnościach „samym ze sobą” oraz w sporze spółki ze wspólnikiem | str. 112
 6. Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z działania w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed wpisaniem do rejestru | str. 113
 • 11. Prowadzenie spraw spółki | str. 114
 1. Uwagi wstępne | str. 115
 2. Prowadzenie spraw spółki | str. 115
 3. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności | str. 117
 4. Sprzeciw wspólnika | str. 118
 5. Uchwała wspólników | str. 120
 6. Ograniczenia ustawowe | str. 124
 7. Prawo wykonywania czynności nagłej | str. 126
 8. Wynagrodzenie wspólnika za prowadzenie spraw spółki | str. 127
 • 12. Rozporządzanie ogółem praw i obowiązków | str. 130
 1. Pojęcie ogółu praw i obowiązków wspólnika | str. 132
 2. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków – wymogi ustawowe | str. 133
 3. Obowiązki podatkowe | str. 135
 4. Postępowanie po przeniesieniu ogółu praw i obowiązków | str. 136
 5. Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy ogółu praw i obowiązków | str. 137
 6. Scalenie kilku katalogów ogółów praw i obowiązków. Przeniesienie katalogów między wspólnikami | str. 138
 7. Przeniesienie na rzecz kilku osób łącznie | str. 141
 • 13. Przystąpienie wspólnika | str. 144
 1. Uwagi wstępne | str. 144
 2. Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki | str. 145
 • 14. Wypowiedzenie umowy spółki | str. 147
 1. Uwagi wstępne | str. 147
 2. Proces wypowiedzenia umowy spółki | str. 151
 3. Konsekwencje wypowiedzenia umowy spółki | str. 154
 4. Niedopuszczalność złożenia warunkowego wypowiedzenia | str. 155
 5. Prawo wspólnika do przejęcia majątku spółki | str. 156
 6. Prawo wspólnika do żądania rozwiązania spółki | str. 157
 • 15. Rachunkowość i rok obrotowy spółki | str. 160
 1. Rachunkowość spółki jawnej | str. 160
 2. Rok obrotowy | str. 163
 • 16. Rozwiązanie spółki | str. 167
 1. Powody rozwiązania spółki jawnej. Uwagi ogólne | str. 168
 2. Przyczyny przewidziane w umowie spółki | str. 169
 3. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników | str. 170
 4. Dalsze trwanie spółki jawnej pomimo śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela | str. 171
 5. Śmierć wspólnika i sytuacja prawna
  jego spadkobierców | str. 172
 6. Prawo wspólnika do wypowiedzenia umowy spółki jawnej | str. 173
 7. Rozwiązanie spółki przez sąd | str. 175
 8. Umowne wystąpienie oraz wykluczenie wspólnika ze spółki | str. 177
 9. Rozliczenie się z występującym wspólnikiem albo spadkobiercą | str. 179
 • 17. Likwidacja spółki | str. 181
 1. Likwidacja – uwagi ogólne | str. 182
 2. Likwidatorzy. Powoływanie i odwoływanie likwidatorów | str. 184
 3. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki w toku likwidacji | str. 185
 4. Przebieg likwidacji. Czynności likwidacyjne. Podział majątku | str. 186
 5. Obowiązki związane z przechowywaniem ksiąg i dokumentów | str. 191
 • 18. Zakaz konkurencji | str. 196
 1. Obowiązek lojalności | str. 196
 2. Zakaz konkurencji | str. 198
 3. Zgoda na podejmowanie działalności
  konkurencyjnej | str. 199
 4. Naruszenie zakazu konkurencji | str. 199
 • 19. Klauzula poufności | str. 201
 1. Informacje ogólne | str. 201
 2. Tajemnica przedsiębiorstwa | str. 201
 3. Sytuacja wspólników w kontekście ochrony tajemnic spółki | str. 203
 4. Odpowiedzialność | str. 203
 • 20. Zapis na sąd arbitrażowy | str. 205
 1. Uwagi ogólne | str. 205
 2. Zakres klauzuli arbitrażowej | str. 207
 3. Postanowienia dodatkowe klauzuli arbitrażowej | str. 208
 4. Regulamin uzupełniający dla postępowania w sporach korporacyjnych | str. 209
 • 21. Postanowienia końcowe | str. 210
 1. Forma zmiany umowy spółki | str. 210
 2. Wymagane prawem ogłoszenia | str. 211
 3. Odesłanie do przepisów prawa | str. 212

Uwagi dodatkowe – zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca

 1. Uwagi wstępne | str. 214
 2. Identyfikacja wspólników | str. 215
 3. Siedziba spółki | str. 216
 4. Przedmiot działalności spółki | str. 216
 5. Wkłady pieniężne | str. 217
 6. Czas istnienia spółki | str. 218
 7. Zasady reprezentacji spółki | str. 218
 8. Podział zysków i partycypacja w stratach | str. 219
 9. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków | str. 220
 10. Oznaczenie roku obrotowego spółki | str. 221
 11. Zmiana umowy spółki | str. 221
 12. Wymiar praktyczny | str. 222

Bibliografia | str. 225

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »