Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych - Mateusz Pilich

Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych

Mateusz Pilich

152,00 zł129,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-581-8
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 267
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 268
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
152,00 zł129,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Książka stanowi systematyczne omówienie przepisów części cywilnej dwustronnej umowy polsko-ukraińskiej o pomocy prawnej i obrocie prawnym między Polską a Ukrainą.

Komentowana materia dotyczy m.in.:
• jurysdykcji sądów i organów oraz prawa właściwego w sprawach z zakresu prawa cywilnego między obu państwami,
• pomocy prawnej,
• toku czynności procesowych w postępowaniach z udziałem obywateli ukraińskich w Polsce lub obywateli polskich w Ukrainie,
• zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego.

Publikacja pomoże szczególnie sędziom, prokuratorom, radcom prawnym, notariuszom, a także innym prawnikom praktykom, pracownikom organów administracji publicznej oraz pełnomocnikom stron w rozstrzyganiu bieżących problemów w postępowaniach transgranicznych polsko-ukraińskich.

Spis treści

Przedsłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
UMOWA sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Część pierwsza. POSTANOWIENIA OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Art. 1. [Ochrona prawna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Art. 2. [Udzielanie pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . 33
Art. 3. [Tryb porozumiewania się] . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Art. 4. [Zakres pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Art. 5. [Język we wzajemnym obrocie] . . . . . . . . . . . . . . 40
Art. 6. [Treść i forma wniosku o udzielenie pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Art. 7. [Wykonywanie wniosku o udzielenie pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Art. 8. [Wezwanie świadka, biegłego lub pokrzywdzonego i ich ochrona] . . . . . . . . . . . . . 47
Art. 9. [Tryb doręczania dokumentów] . . . . . . . . . . . . . . 48
Art. 10. [Dowód doręczenia dokumentów] . . . . . . . . . . . 50
Art. 11. [Koszty pomocy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Art. 12. [Udzielanie informacji o prawie] . . . . . . . . . . . . . 52
Art. 13. [Ustalanie adresów i innych danych] . . . . . . . . . . 54
Art. 14. [Przekazywanie przedmiotów i wartości dewizowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Art. 15. [Uznawanie dokumentów] . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Art. 16. [Przesyłanie aktów stanu cywilnego] . . . . . . . . . 61
Art. 17. [Przesyłanie orzeczeń dotyczących stanu cywilnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Art. 18. [Przesyłanie innych dokumentów] . . . . . . . . . . . 64
Art. 19. [Odmowa udzielenia pomocy prawnej] . . . . . . 65

Część druga. SPRAWY CYWILNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wstęp do części drugiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Art. 20. [Postanowienia ogólne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rozdział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego . . . . . . . . . 76
Art. 21. [Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Art. 22. [Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe (ograniczenie zdolności do czynności prawnych i uznanie osoby za niezdolną do czynności prawnych)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Art. 23. [Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu] . . . 88
Rozdział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego . . . . . . . . . 92
Art. 24. [Zawarcie małżeństwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Art. 25. [Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Art. 26. [Rozwód] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Art. 27. [Istnienie, nieistnienie i nieważność małżeństwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Art. 28. [Stosunki prawne między rodzicami i dziećmi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Art. 29. [Inne roszczenia alimentacyjne] . . . . . . . . . . . . . 123
Art. 30. [Przysposobienie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Art. 31. [Opieka i kuratela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Rozdział III. Sprawy majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Art. 32. [Stosunki prawne dotyczące nieruchomości] . . . 143
Art. 33. [Zobowiązania ze stosunków umownych] . . . . 147
Art. 34. [Forma czynności prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Art. 35. [Zobowiązania nie wynikające ze stosunków umownych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Rozdział IV. Sprawy spadkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Art. 36. [Zasada równości] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Art. 37. [Prawo właściwe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Art. 38. [Przejście spadku na rzecz Państwa] . . . . . . . . . 178
Art. 39. [Testament] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Art. 40. [Otwarcie i ogłoszenie testamentu] . . . . . . . . . 191
Art. 41. [Właściwość organów w sprawach spadkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Rozdział V. Sprawy z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . 206
Art. 42. [Właściwość prawa i sądów] . . . . . . . . . . . . . . . 206
Rozdział VI. Koszty procesu i ułatwienia procesowe . . . . . . 212
Art. 43. [Zwolnienie od złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów postępowania] . . . . . . 212
Art. 44. [Zwolnienie od kosztów sądowych] . . . . . . . . . 214
Art. 45. [Podstawy zwolnienia od kosztów] . . . . . . . . . . 216
Art. 46. [Tryb zgłaszania wniosku] . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Art. 47. [Terminy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Rozdział VII. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń . . . . . . . . 221
Art. 48. [Uznawanie orzeczeń w sprawach niemajątkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Art. 49. [Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach majątkowych i w innych sprawach niemajątkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Art. 50. [Podstawy uznania i wykonania] . . . . . . . . . . . . 228
Art. 51. [Wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia] . . . 236
Art. 52. [Tryb uznawania i wykonywania orzeczenia] . . . 241
Art. 53. [Wykonywanie orzeczeń sądowych o kosztach] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Część trzecia. SPRAWY KARNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Art. 54–96. [Nieobjęte komentarzem] . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Część czwarta. Postanowienia końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Art. 97. [Stosunek do innych umów] . . . . . . . . . . . . . . . 247
Art. 98. [Wejście umowy w życie] . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Art. 99. [Czas obowiązywania umowy] . . . . . . . . . . . . . 254
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »