Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego - Monika Ged

Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Monika Ged

152,00 zł129,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-486-6
Data wydania 1 marca 2023
Język: Polski
Liczba stron: 252
Rozmiar pliku: 719,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 250
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
152,00 zł129,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Publikacja analizuje sposoby ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego, czyli umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz ukończenia go w inny sposób niż przez umorzenie.

Szczegółowo omówiono m.in.:
• przyczyny umorzenia postępowania: na wniosek, z urzędu oraz z mocy prawa, z objaśnieniem poszczególnych przepisów stanowiących podstawę umorzenia;
• skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego;
• przyczyny odmowy wszczęcia egzekucji;
• koszty postępowania egzekucyjnego związane z jego ukończeniem;
• środki zaskarżenia na tle czynności kończących postępowanie egzekucyjne.

W książce uwzględniono także ostatnie zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego, w tym ustawę z 8.06.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, którą m.in. nałożono na komorników sądowych obowiązek uchylania dokonanego zajęcia niezwłocznie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych: komorników, adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje też menedżerów działów windykacji i egzekucji.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I

Pojęcie i sposoby ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 17

1.1. Zagadnienia wstępne | str. 17

1.1.1. Postępowanie egzekucyjne oraz egzekucja sądowa | str. 18

1.1.2. Sprawa egzekucyjna | str. 25

1.1.3. Przedmiot postępowania egzekucyjnego oraz przedmiot egzekucji sądowej | str. 28

1.1.4. Cel postępowania egzekucyjnego | str. 30

1.2. Pojęcie ukończenia postępowania egzekucyjnego | str. 33

1.3. Charakter czynności skutkujących ukończeniem postępowania egzekucyjnego | str. 37

1.4. Instytucja umorzenia sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 40

1.5. Całkowite a częściowe ukończenie postępowania egzekucyjnego | str. 45

1.5.1. Całkowite a częściowe zaspokojenie roszczenia wierzyciela | str. 45

1.5.2. Całkowite a częściowe umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 48

Podsumowanie | str. 49

Rozdział II

Ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez jego umorzenie | str. 51

2.1. Czynności faktyczne i procesowe decydujące o ukończeniu postępowania egzekucyjnego | str. 51

2.2. Rozumienie zwrotu „świadczenie wyegzekwowane” | str. 64

2.3. Stwierdzenie ukończenia postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez jego umorzenie | str. 67

2.4. Obowiązek zamieszczenia adnotacji oraz zwrotu lub zatrzymania w aktach tytułu wykonawczego | str. 70

2.5. Skutki ukończenia postępowania egzekucyjnego | str. 76

Podsumowanie | str. 77

Rozdział III

Przyczyny odmowy wszczęcia egzekucji oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 79

3.1. Odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym przepisów o umorzeniu postępowania procesowego | str. 79

3.1.1. Uwagi ogólne | str. 79

3.1.2. Dopuszczalność odpowiedniego zastosowania art. 199 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym | str. 81

3.1.3. Dopuszczalność i zakres odpowiedniego zastosowania art. 355 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym | str. 85

3.2. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek | str. 91

3.2.1. Umorzenie na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 k.p.c.) | str. 91

3.2.2. Umorzenie na wniosek dłużnika z powodu przedawnienia roszczenia wierzyciela (art. 825 pkt 11 k.p.c.)  | str. 93

3.2.3. Umorzenie na wniosek dłużnika z uwagi na istnienie zastawu zabezpieczającego zaspokojenie roszczenia (art. 825 pkt 4 k.p.c.) | str. 96

3.2.4. Umorzenie co do świadczeń wymagalnych w przyszłości (art. 883 § 2 k.p.c.) | str. 99

3.2.5. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie zagranicznego tytułu wykonawczego (art. 115319 oraz 115321 k.p.c.) | str. 102

3.3. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu | str. 106

3.3.1. Umorzenie z uwagi na niedopuszczalność egzekucji sądowej (art. 824 § 1 pkt 1 k.p.c.) | str. 106

3.3.2. Umorzenie z powodu braku zdolności sądowej stron oraz niedopuszczalności egzekucji z uwagi na przedmiot lub osobę dłużnika (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.) | str. 110

3.3.3. Umorzenie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji (art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.) | str. 117

3.3.4. Umorzenie wobec bezczynności wierzyciela (art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.) | str. 122

3.3.5. Umorzenie z powodu utraty wykonalności tytułu oraz uchylenia lub utraty mocy orzeczenia (art. 824 § 1 pkt 5 k.p.c.) | str. 125

3.3.6. Umorzenie z powodu skierowania egzekucji przeciwko osobie niebędącej dłużnikiem oraz innych oczywistych sprzeczności prowadzenia egzekucji z treścią tytułu art. 824 § 1 pkt 6 k.p.c. | str. 132

3.3.7. Umorzenie w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zniesieniu separacji oraz innych podobnych orzeczeń (art. 824 § 3 k.p.c.) | str. 136

3.3.8. Umorzenie co do ruchomości niestanowiących własności dłużnika (art. 845 § 22 k.p.c.) | str. 136

3.3.9. Umorzenie po pierwszej bezskutecznej licytacji ruchomości (art. 875 § 4 k.p.c.) | str. 139

3.3.10. Umorzenie po drugiej bezskutecznej licytacji ruchomości (art. 877 k.p.c.) | str. 141

3.3.11. Umorzenie wobec osiągnięcia ceny wystarczającej na zaspokojenie roszczenia i kosztów (art. 979 § 2 k.p.c.)  | str. 142

3.3.12. Umorzenie wobec spełnienia świadczenia przed zamknięciem przetargu (art. 981 k.p.c.) | str. 143

3.3.13. Umorzenie z powodu bezskuteczności egzekucji z nieruchomości (art. 985 § 1 k.p.c.)  | str. 146

3.3.14. Umorzenie w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 1070 k.p.c.) | str. 147

3.3.15. Umorzenie obejmujące egzekucję z wierzytelności zabezpieczonej wpisem w księdze wieczystej (art. 897 § 3 k.p.c.) | str. 149

3.3.16. Umorzenie obejmujące egzekucję z użytkowania wieczystego (art. 1008 k.p.c.) | str. 151

3.3.17. Umorzenie w związku z wszczęciem egzekucji przez zarząd przymusowy (art. 10646 § 2 k.p.c.) | str. 152

3.3.18. Umorzenie obejmujące egzekucję przez zarząd przymusowy (art. 106412 § 4 k.p.c.) | str. 154

3.4. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa | str. 155

3.4.1. Umorzenie postępowania wobec uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości | str. 155

3.4.2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu | str. 157

3.4.3. Pozostałe przypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa | str. 158

3.4.4. Ocena instytucji umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa | str. 158

3.5. Przyczyny odmowy wszczęcia egzekucji | str. 161

3.5.1. Odmowa wszczęcia egzekucji z powodu przedawnienia roszczenia wierzyciela (art. 804 § 2 k.p.c.) | str. 162

3.5.2. Odmowa wszczęcia egzekucji w związku z niewykazaniem przejścia uprawnień (art. 8042 § 2 k.p.c.) | str. 163

3.6. Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 164

3.6.1. Procesowe oraz materialnoprawne skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 164

3.6.2. Aktualizacja obowiązków komornika sądowego związanych z umorzeniem postępowania | str. 169

Rozdział IV

Koszty postępowania egzekucyjnego związane z jego ukończeniem | str. 173

4.1. Zasady ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 173

4.2. Obowiązek rozliczenia postanowieniem kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 188

4.3. Opłaty egzekucyjne pobierane w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego | str. 191

4.3.1. Opłata pobierana w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.  | str. 191

4.3.2. Opłata pobierana w przypadku umorzenia postępowania z innych przyczyn niż wniosek wierzyciela oraz art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.  | str. 194

4.3.3. Opłata pobierana w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz wskazania we wniosku osoby niebędącej dłużnikiem (art. 30 u.k.k.) | str. 197

Rozdział V

Środki zaskarżenia przysługujące w związku z ukończeniem postępowania egzekucyjnego | str. 201

5.1. Uwagi ogólne | str. 201

5.2. Skarga na czynności komornika sądowego | str. 203

5.3. Zażalenie  | str. 218

5.4. Skarga na postanowienie referendarza sądowego | str. 228

5.5. Nadzór sądu nad czynnościami komornika sądowego | str. 229

Wnioski końcowe | str. 237

Literatura  | str. 241

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »