Ubezpieczenia lotnicze - Anna Konert

Ubezpieczenia lotnicze

Anna Konert

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 78-83-264-6824-7
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 228
Rozmiar pliku: 605,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 228
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki ubezpieczeń lotniczych, w tym ubezpieczenia aerocasco, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia ryzyka wojny i terroru, ubezpieczeń indywidualnych. Szczególnie istotna jest część dotycząca wyłączenia odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych, ze wskazaniem konkretnych przykładów i analizą orzecznictwa. Autorka przedstawia, co powinno znaleźć się w umowach ubezpieczenia lotniczego, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, konstruując taką umowę, oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel będzie mógł uwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania. Publikacja zawiera ponadto wybór orzeczeń sądów polskich oraz zagranicznych na zaprezentowany temat.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla właścicieli firm ubezpieczeniowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, właścicieli i pracowników linii lotniczych, prezesów portów lotniczych i aeroklubów; zainteresuje również pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Departamentu Lotniczego Ministerstwa ds. Transportu.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Rozdział I Charakterystyka ubezpieczeń lotniczych 17
1. Umowa ubezpieczenia lotniczego - charakterystyka 17
2. Umowa reasekuracji 20
3. Rynek ubezpieczeń lotniczych 24
3.1. Pojęcie rynku ubezpieczeń lotniczych (Aviation Insurance Market) 24
3.2. Londyński rynek ubezpieczeń lotniczych 24
4. Rodzaje ubezpieczeń lotniczych 30
Rozdział II Ubezpieczenia lotnicze aerocasco (hull insurance) 33
Rozdział III Ubezpieczenie lotnicze odpowiedzialności cywilnej 45
1. Wprowadzenie 45
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo międzynarodowe 46
2.1. Ubezpieczenie OC eksploatującego statek powietrzny za szkody spowodowane osobom trzecim w prawie międzynarodowym 46
2.2. Odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego na przykładzie poszczególnych państw 48
2.3. Minimalne wymogi ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek ruchu statku powietrznego na przykładzie poszczególnych państw 101
2.4. Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane pasażerom i w bagażu w prawie międzynarodowym 119
2.5. Ubezpieczenie cargo 123
2.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo UE 126
2.7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prawo polskie 131
Rozdział IV Ubezpieczenia lotnicze ryzyka wojny i terroru 143
1. Wprowadzenie 143
2. Ryzyko terrorystyczne 144
3. Ubezpieczenia lotnicze ryzyka wojny i terroru po dniu 11 września 2001 r. 146
4. Ochrona ryzyk wojennych i terroru w prawie międzynarodowym 150
5. Ochrona ryzyk wojennych i terroru w prawie europejskim 154
6. Ochrona ryzyk wojennych i szczególnych casco w Polsce 155
7. Specjalne programy ubezpieczeniowe w wybranych państwach 157
Rozdział V Ubezpieczenia indywidualne 160
1. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenia na życie 160
2. Dodatkowe ubezpieczenia pasażerów 164
3. Coupon insurance 169
4. Ubezpieczenie członków załogi 169
5. Specjalne ubezpieczenie pracowników na skutek wypadku w podróży 172
6. Ubezpieczenia do kart kredytowych (credit card insurance) 173
Rozdział VI Ogólne wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich ryzyk lotniczych 182
1. Wprowadzenie 182
2. Szczegółowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 183
2.1. Szkody powstałe w wyniku używania statku powietrznego w celu łamania prawa 183
2.2. Szkody powstałe w wyniku używania statku powietrznego niezgodnie z zadeklarowanym zakresem użytkowania 186
2.3. Szkody powstałe w wyniku eksploatacji statku powietrznego na innym terytorium niż wskazane w polisie, o ile nie jest to wynikiem działania siły wyższej lub sytuacji awaryjnej 188
2.4. Szkody powstałe w wyniku wykonywania lotów przez statek powietrzny nieposiadający ważnego świadectwa zdatności do lotu 191
2.5. Szkody powstałe w wyniku prowadzenia statku powietrznego przez osobę niewskazaną w polisie lub osobę nieposiadającą ważnej licencji pilota i uprawnień do pełnienia określonych funkcji na pokładzie statku powietrznego 192
2.6. Szkody powstałe w wyniku obsługi technicznej statku powietrznego przez mechaników nieposiadających wymaganych przepisami uprawnień 198
2.7. Szkody powstałe w wyniku przewozu większej liczby osób, niż dopuszcza instrukcja użytkowania statku powietrznego 198
2.8. Szkody powstałe podczas startu i lądowania na lotnisku/ lądowisku niespełniającym wymagań producenta statku powietrznego 199
2.9. Szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego 199
2.10. Szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa personelu kierowniczego, jego pracowników i osób działających na jego zlecenie 201
2.11. Szkody powstałe w wyniku wykonywania przez personel lotniczy ubezpieczającego obowiązków służbowych: w stanie nietrzeźwości, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków lub innych środków odurzających 202
2.12. Szkody powstałe w wyniku przewożenia materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, żrących, toksycznych itp.) 205
2.13. Szkody powstałe w wyniku wykorzystywania lotnisk niezarejestrowanych oraz lądowisk niewpisanych do ewidencji 208
2.14. Szkody powstałe na podstawie odpowiedzialności przyjętej według porozumienia, chyba że odpowiedzialność ciążyłaby na ubezpieczonym w przypadku braku takiego porozumienia 211
2.15. Szkody powstałe w stosunku do szkód, które znajdują pokrycie w jakiejkolwiek innej polisie ubezpieczeniowej 211
Zakończenie 213
Bibliografia 217
Wykaz orzecznictwa 227
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »