Ubezpieczenia gospodarcze w działalności samorządu terytorialnego - Dariusz Fuchs

Ubezpieczenia gospodarcze w działalności samorządu terytorialnego

Dariusz Fuchs

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-388-3
Data wydania 1 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 314
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 316
Rozmiar pliku: 674,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Książka w przystępny i uporządkowany sposób przedstawia całokształt zagadnień związanych z ubezpieczeniem gospodarczym w działalności samorządu terytorialnego. Poddaje kompleksowej analizie wewnętrzny porządek prawny i omawia wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa ubezpieczeniowego.

Autorzy poruszają przy tym następujące kwestie:
• typy umów ubezpieczenia w działalności samorządów;
• zawieranie umów ubezpieczenia przez jednostki samorządu terytorialnego;
• likwidacja szkód;
• współpraca z brokerami ubezpieczeniowymi;
• status jednostek samorządu terytorialnego w kontekście ubezpieczeń prywatnych.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również prawników praktyków oraz pracowników naukowych i studentów.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie albo dlaczego ubezpieczenia należy rozumieć samorządnie, czyli o potrzebie analizy ubezpieczeniowej w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 11

Rozdział 1

Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego | str. 31

1.1. Szkoda, odszkodowanie i jego przesłanki | str. 31

1.2. Zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej OC  | str. 34

1.3. Wykładnia postanowień umowy ubezpieczenia na korzyść jednostki samorządu terytorialnego  | str. 35

1.4. Znaczenie doręczania warunków ubezpieczenia jednostce samorządu terytorialnego | str. 36

1.5. Ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego i granice jego ubezpieczalności  | str. 38

1.6. Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa | str. 46

1.7. Wypadek ubezpieczeniowy a zdarzenie losowe | str. 47

Rozdział 2

Umowa ubezpieczenia, koasekuracji oraz reasekuracji – charakterystyka prawna | str. 51

2.1. Umowa ubezpieczenia | str. 51

2.2. Klasyfikacje umowy ubezpieczenia | str. 59

2.3. Umowa koasekuracji  | str. 63

2.4. Umowa reasekuracji  | str. 65

2.5. Ewolucja regulacji ubezpieczeniowego prawa kontraktowego | str. 70

2.6. Podmioty stosunku ubezpieczenia | str. 71

2.7. Znaczenie i zakres prewencji i ratownictwa, czyli czego jeszcze oprócz odszkodowania sensu stricto można spodziewać się od umowy ubezpieczenia | str. 82

2.8. Problematyka podwójnego i wielokrotnego ubezpieczenia w kontekście uprawnień jednostek samorządu terytorialnego | str. 85

Rozdział 3

Zawarcie umowy ubezpieczenia w praktyce jednostek samorządu terytorialnego | str. 91

3.1. Zawarcie umowy ubezpieczenia w trybie ofertowym | str. 91

3.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 91

3.1.2. Pojęcie oferty | str. 92

3.1.3. Forma oferty | str. 95

3.1.4. Skutki złożenia oferty | str. 102

3.1.5. Przyjęcie oferty. Sposób złożenia i forma oświadczenia w przedmiocie przyjęcia oferty | str. 109

3.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia w trybie negocjacji | str. 123

3.2.1. Zastosowanie negocjacji do zawarcia umowy ubezpieczenia | str. 123

3.2.2. Culpa in contrahendo | str. 125

3.3. Zawarcie umowy w trybie przetargu lub aukcji | str. 133

3.4. Unieważnienie umowy | str. 138

3.5. Zawarcie umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek | str. 139

3.6. Ograniczenia w swobodzie zawierania umów ubezpieczenia przez samorządowe osoby prawne wynikające z przepisów szczególnych | str. 151

3.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 151

3.6.2. Wpływ na zawieranie umów ubezpieczenia przepisów ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie Prawa zamówień publicznych do umów ubezpieczenia | str. 152

3.6.3. Wpływ zastosowania Prawa zamówień publicznych na zawarcie umowy | str. 163

3.6.4. Szczególne uwarunkowania związane z zawieraniem przez samorządowe osoby prawne umów ubezpieczenia o wartości poniżej progu uzasadniającego zastosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych | str. 182

Rozdział 4

Otoczenie ubezpieczeniowe samorządu terytorialnego | str. 187

4.1. Zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciel) | str. 187

4.2. Pośrednicy ubezpieczeniowi  | str. 188

Rozdział 5

Przedsądowe i sądowe postępowanie ubezpieczeniowe z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str. 201

5.1. Zawiadomienie o wypadku | str. 201

5.2. Ubezpieczeniowe postępowanie likwidacyjne | str. 207

5.2.1. Wszczęcie i cele postępowania | str. 207

5.2.2. Aktywna rola ubezpieczyciela w toku ubezpieczeniowego postępowania likwidacyjnego | str. 207

5.2.3. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku prowadzenia postępowania likwidacyjnego | str. 208

5.2.4. Tok ubezpieczeniowego postępowania likwidacyjnego | str. 210

5.2.5. Czas prowadzenia ubezpieczeniowego postępowania likwidacyjnego | str. 211

5.2.6. Decyzja w przedmiocie zgłoszonego
roszczenia  | str. 214

5.2.7. Fakultatywny charakter ubezpieczeniowego postępowania likwidacyjnego | str. 217

5.3. Postępowanie reklamacyjne | str. 218

5.4. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego | str. 225

5.5. Mediacja | str. 228

5.6. Postępowanie pojednawcze | str. 236

5.7. Dochodzenie roszczeń przed sądem | str. 237

5.8. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu polubownym | str. 250

Rozdział 6

Przedawnienie roszczeń majątkowych w stosunku ubezpieczenia  | str. 271

Rozdział 7

Znaczenie międzynarodowego prawa ubezpieczeniowego dla jednostek sektora komunalnego | str. 283

7.1. Prawo kolizyjne | str. 283

7.2. Prawo jednolite o umowie ubezpieczenia | str. 285

7.3. Europejska jurysdykcja ubezpieczeniowa | str. 291

Bibliografia  | str. 295

Noty biograficzne autorów | str. 313

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »