Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych - Sławomir Antkiewicz

Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych

Sławomir Antkiewicz

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-553-3
Data wydania 1 stycznia 2008
Język: Polski
Liczba stron: 353
Rozmiar pliku: 24 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło między innymi warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Korporacje działają w warunkach rosnącej konku­rencji i szerszego dostępu do nowoczesnych instrumentów finansowych. Zmieniająca się rzeczywistość, w tym procesy globalizacji, wymagają stoso­wania nowych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw. Poznanie nowych rozwiązań, a także ocena skuteczności i efektywności ich stosowania w praktyce stanowią istotny cel badań prowadzonych przez ośrodki naukowe w Polsce.
Problematyka publicznego systemu finansowego, zawsze istotna i budząca żywe zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków, zyskuje dodat­kowo na swym znaczeniu i wyjątkowej aktualności w warunkach polskich, a to głównie z powodu nie najlepszego stanu finansów publicznych i coraz powszechniej docenianej pilnej potrzeby ich naprawy w kontekście harmonizacji tych finansów z rozwiązaniami unijnymi. Szczególnie ważne są poszu­kiwania innowacyjnych metod poprawy sytuacji, zwłaszcza w kwestii polityki podatkowej, jak i w kwestii transferów publicznych.
Kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznego systemu finansowego uzależnione są w znacznej mierze od rozwiązań przyję­tych przez ustawodawcę zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym ? w szczególności w ramach rozwiązań unijnych.
W publikacji zaprezentowano nowoczesne rozwiązania w finansach przedsiębiorstw oraz publicznym systemie finansowym. Szczególną uwagę sku­piono się na zagadnieniach innowacji finansowych w przedsiębiorstwie, aspektach podatkowych, kwestiach transferów publicznych oraz inwestycji zagranicznych.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie

1. Polityka dywidend wypłacanych w krajowych bankach notowanych na WGPW           (w latach 1999-2007) - Bożena Kołosowska

2. Strategie finansowania działalności a modele struktury kapitału - Andrzej Tokarski

3. Kredyt kupiecki w działalności przedsiębiorstw w Polsce - Beata Kotowska, Olga Wyszkowska-Kaniewska

4. Kredyty dewizowe na przykładzie kredytów hipotecznych udzielanych w bankach komercyjnych w Polsce - Piotr Prewysz-Kwinto

5. Raportowanie kapitału intelektualnego- Bilans Wartości Niematerialnych (InCaS) - Grażyna Michalczuk

6. Ewidencja księgowa jako jeden z elementów audytu środków unijnych - Grazyna Voss

7. Metody statystyczne w badaniu sprawozdań finansowych - Aldona Uziębło

8. Pomiar i ewidencja kosztów procesu dydaktycznego w niepublicznej szkole wyższej - Jacek Jaworski

9. Ubezpieczenia pojazdów zabytkowych jako przykład niszy na rynku ubezpieczeń - Piotr Majewski

Część II. Systemy podatkowe

10. Kontrowersje polskiego systemu podatkowego w zakresie wybranych zagadnień związanych z brakiem powszechności i równości jego stosowania, jako postulat de lege ferenda naprawy finansów publicznych - Jacek Patyk

11. Kryzysy walutowe a podatek Tobina - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne - Marcin Kalinowski, Artur Kozłowski

12. Kształtowanie się zasady wolności podatkowej - Gerard Kuźnik, Maria Tosta

13. Podatek liniowy w wybranych krajach Europy. Innowacja czy standard? - Jacek Połczyński

14. Zarządzanie ryzykiem w administracji podatkowej jako metoda zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług - Sławomir Stężewski

15. Funkcjonowanie kontroli skarbowej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - Maria Jankowska

16. Procedury postępowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych a prawo podatników do dobrej administracji - Kalina Kunowska, Adam Mudław, Monika Parusińska

Część III. Transfery publiczne

17. Rola Centrum Integracji Społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - Krystyna Kietlińska

18. Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna metoda finansowania zadań publicznych w sektorze samorządowym - Jan Adamiak

19. Warunki efektywnego wykorzystania strategii w długofalowym zarządzaniu gmin; - wnioski z badań empirycznych - Tomasz Kopyściański, Jarosław Ignacy

20. Możliwości kształtowania wydatków na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów OECD - Joanna Niżnik

21. Czy finanse ubezpieczeń emerytalnych spowodują zmianę obowiązującego w nich paradygmatu? - Tomasz Sowiński27

22. Wydłużające się trwanie życia a tablice trwania życia - Kinga Wierzchowska

Część IV. Inwestycje zagraniczne

23. Kapitał zagraniczny jako narzędzie podnoszenia innowacyjności i wspierania rozwoju gospodarczego - Aneta Kosztowniak

24. Nowe tendencje w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polsl - Piotr Siemiątkowski

25. Market based health care reform solutions and their outcomes in Central and Eastern Europę - Juraj Nemec

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »