System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4. Postępowanie nieprocesowe. Część 3. Postępowania z zakresu prawa spadkowego i pozostałe postępowania kodeksowe -

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4. Postępowanie nieprocesowe. Część 3. Postępowania z zakresu prawa spadkowego i pozostałe postępowania kodeksowe

254,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-394-5
Data wydania 12 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1474
Rozmiar pliku: 16,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
254,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

System Prawa Procesowego Cywilnego to wielotomowe dzieło pod redakcją naczelną prof. dra hab. Tadeusza Erecińskiego.

Prezentujemy Państwu kolejną publikację z tej serii, stanowiącą część 3 tomu IV „POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE”. W książce pod redakcją naukową dra hab. Piotra Rylskiego, prof. UW, i dra hab. Marcina Walasika, prof. UAM, omówiono szczególne postępowania nieprocesowe, dotyczące spraw z zakresu prawa spadkowego, przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi, prawa pracy, praw depozytowych oraz rejestrowych.

Tom IV Systemu Prawa Procesowego Cywilnego został poświęcony problematyce postępowania nieprocesowego. W 2021 r. ukazała się część 1 tego tomu pod redakcją naukową prof. Tadeusza Erecińskiego oraz prof. Kazimierza Lubińskiego prezentująca zagadnienia ogólne, które odróżniają postępowanie nieprocesowe od procesu.

Zagadnienia szczegółowe obejmują postępowania ustanowione dla poszczególnych rodzajów spraw, które są rozpoznawane w trybie nieprocesowym, i są prezentowane w kolejnych częściach tomu IV. Poszczególne postępowania nieprocesowe zostały pogrupowane na podstawie kryterium przedmiotu sprawy. W części 3 pod redakcją naukową Piotra Rylskiego i Marcina Walasika przedstawiono postępowania w sprawach z zakresu prawa spadkowego, przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi, prawa pracy, spraw depozytowych oraz rejestrowych, przekazane do rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym na mocy Kodeksu postępowania cywilnego.

Tom IV część 3 Systemu Prawa Procesowego Cywilnego jest opracowaniem zbiorowym przygotowanym przez autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe i instytucje w Polsce.

Przejrzysty układ, najwyższy poziom merytoryczny i edytorski dzieła z pewnością sprawią, że publikacja będzie stanowić nieocenioną pomoc przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych.

Najwyższy poziom merytoryczny i przejrzysty układ dzieła z pewnością sprawią, że publikacja będzie stanowić nieocenioną pomoc przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, kuratorów sądowych.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str. 21

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym  | str. 27

Przedmowa  | str. 37

Dział I. Postępowania w sprawach z zakresu prawa spadkowego  | str. 39

Rozdział 1. Przepisy wstępne dla postępowań w sprawach z zakresu prawa spadkowego  | str. 39

 1. Wprowadzenie | str. 41

1.1.   Sprawy z zakresu prawa spadkowego i ich reżim  | str. 41

1.2.   Specyfika postępowania spadkowego  | str. 46

 1. Organy postępowania | str. 54
 2. Skład sądu oraz jurysdykcja organów postępowania | str. 58
 3. Właściwość organów postępowania | str. 60

4.1.   Zagadnienia ogólne  | str. 60

4.2.   Kryteria ustalania właściwości  | str. 64

Rozdział 2. Postępowanie o zabezpieczenie spadku  | str. 70

 1. Rys historyczny | str. 73
 2. Cel zabezpieczenia spadku | str. 77
 3. Struktura postępowania o zabezpieczenie spadku | str. 81
 4. Zabezpieczenie spadku a instytucje pokrewne | str. 83
 5. Właściwość sądu | str. 88
 6. Środki zabezpieczenia spadku | str. 98

6.1.   Zagadnienia ogólne  | str. 98

6.2.   Wybór odpowiedniego środka zabezpieczenia  | str. 103

6.3.   Spis majątku ruchomego i oddanie go pod dozór  | str. 106

6.4.   Złożenie do depozytu sądowego  | str. 110

6.5.   Ustanowienie zarządu tymczasowego  | str. 113

6.6.   Ustanowienie dozoru nad nieruchomością  | str. 121

6.7.   Sprzedaż ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu  | str. 124

6.8.   Inne środki zabezpieczenia spadku  | str. 127

6.9.   Zawiadomienie właściwej instytucji  | str. 130

 1. Wszczęcie postępowania | str. 132

7.1.   Wprowadzenie  | str. 132

7.2.   Wszczęcie postępowania na wniosek  | str. 132

7.3.   Wszczęcie postępowania z urzędu  | str. 134

7.4.   Wnioskodawca  | str. 137

7.5.   Uczestnicy postępowania  | str. 144

 1. Orzeczenia i ich zaskarżanie | str. 145

8.1.   Orzeczenia  | str. 145

8.2.   Środki zaskarżenia  | str. 148

Rozdział 3. Postępowania w przedmiocie spisu inwentarza i wykazu inwentarza  | str. 153

 1. Wprowadzenie | str. 155
 2. Rys historyczny | str. 158
 3. Spis inwentarza a instytucje pokrewne | str. 165
 4. Istota spisu inwentarza i wywoływane przez niego skutki prawne | str. 167
 5. Ramy konstrukcyjne postępowania o sporządzenie spisu inwentarza | str. 174
 6. Organy postępowania w sprawach o spis inwentarza | str. 176
 7. Wszczęcie postępowania | str. 179

7.1.   Wprowadzenie  | str. 179

7.2.   Wszczęcie postępowania na wniosek  | str. 179

7.3.   Wymogi wniosku  | str. 190

7.4.   Wszczęcie postępowania z urzędu  | str. 192

 1. Uczestnicy postępowania | str. 193
 2. Orzeczenia i środki zaskarżenia | str. 197

9.1.   Orzeczenia  | str. 197

9.2.   Środki zaskarżenia  | str. 199

 1. Wykaz inwentarza | str. 202

10.1.  Wprowadzenie  | str. 202

10.2.  Spis inwentarza a wykaz inwentarza  | str. 205

10.2.1.   Uwagi ogólne  | str. 205

10.2.2.   Podobieństwa  | str. 205

10.2.3.   Różnice  | str. 206

10.3.  Tryby złożenia wykazu  | str. 208

10.3.1.   Uwagi ogólne  | str. 208

10.3.2.   Tryb sądowy  | str. 208

10.3.3.   Tryb notarialny  | str. 210

10.3.4.   Tryb komorniczy  | str. 211

10.4.  Podmioty uprawnione do złożenia wykazu inwentarza  | str. 212

10.4.1.   Grono osób legitymowanych  | str. 212

10.4.2.   Skutki przyjętych rozwiązań  | str. 214

10.5.  Treść wykazu inwentarza  | str. 216

10.5.1.   Składniki wykazu inwentarza  | str. 216

10.5.2.   Wykaz inwentarza składany przed notariuszem  | str. 217

10.6.  Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza  | str. 218

10.6.1.   Zagadnienia ogólne  | str. 218

10.6.2.   Zagadnienia szczególne  | str. 219

10.7.  Uzupełnienie wykazu inwentarza  | str. 221

Rozdział 4. Postępowanie dotyczące złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku  | str. 223

 1. Wprowadzenie | str. 228
 2. Przyjęcie i odrzucenie spadku w prawie materialnym | str. 231
 3. Rys historyczny postępowania o przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 234
 4. Zarys przyjętej konstrukcji prawnej w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 640–643 k.p.c. | str. 236
 5. Tryby złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku | str. 239
 6. Formy złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku | str. 243
 7. Stanowisko orzecznictwa co do wymaganej formy złożenia oświadczenia spadkowego | str. 250
 8. Właściwość organów uprawnionych do przyjęcia oświadczenia spadkowego | str. 254
 9. Wszczęcie postępowania | str. 258
 10. Składniki oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku | str. 263
 11. Zawiadomienie osób powołanych do dziedziczenia | str. 265
 12. Charakter prawny oświadczenia i jego wpływ na toczące się postępowanie o przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 267
 13. Zakres kognicji sądu w postępowaniu o przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 275
 14. Zakończenie postępowania | str. 287
 15. Zmiany stanu prawnego obowiązujące od 15.11.2023 r. | str. 288

Rozdział 5. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku  | str. 299

 1. Wprowadzenie | str. 301
 2. Nazwa postępowania | str. 306
 3. Ramy konstrukcyjne postępowania | str. 308
 4. Związek analizowanego postępowania z postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku | str. 313
 5. Wnioskodawca i uczestnicy postępowania | str. 317
 6. Przebieg postępowania | str. 322
 7. Postępowanie uregulowane w art. 690 § 2 k.p.c. | str. 333

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o ogłoszenie testamentu  | str. 335

 1. Uwagi wprowadzające | str. 338
 2. Właściwość sądu i notariusza | str. 344
 3. Sądowe postępowanie o ogłoszenie testamentu – uwagi ogólne | str. 345
 4. Wszczęcie postępowania | str. 349

4.1.   Wprowadzenie  | str. 349

4.2.   Postępowanie o wyjawienie testamentu  | str. 351

4.3.   Postępowanie o nakazanie złożenia testamentu  | str. 353

4.4.   Postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu  | str. 354

 1. Przedmiot otwarcia i ogłoszenia | str. 359

5.1.   Testament jako dokument  | str. 359

5.2.   Forma sporządzenia testamentu  | str. 367

 1. Złożenie testamentu | str. 372
 2. Wyjawienie testamentu | str. 375
 3. Nakazanie złożenia testamentu | str. 379
 4. Otwarcie i ogłoszenie testamentu | str. 381

9.1.   Zagadnienia ogólne postępowania  | str. 381

9.2.   Oryginał i kopia testamentu  | str. 386

9.3.   Zakończenie postępowania  | str. 388

9.4.   Uczestnicy postępowania  | str. 391

9.5.   Zawiadomienie o otwarciu i ogłoszeniu testamentu  | str. 393

9.6.   Testament sporządzony w języku obcym  | str. 396

9.7.   Otwarcie i ogłoszenie kilku testamentów  | str. 397

9.8.   Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu  | str. 398

9.9.   Przechowywanie testamentu  | str. 399

9.10.  Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego  | str. 401

 1. Zagadnienia szczególne postępowania o ogłoszenie testamentu | str. 402

10.1.  Zaginięcie lub zniszczenie testamentu  | str. 402

10.2.  Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia ogłoszonego testamentu  | str. 406

10.3.  Umorzenie testamentu  | str. 406

Rozdział 7. Wyjawienie przedmiotów spadkowych  | str. 408

 1. Wprowadzenie | str. 409
 2. Wyjawienie przedmiotów spadkowych a instytucje pokrewne | str. 412
 3. Faza rozpoznawcza postępowania | str. 415
 4. Faza wykonawcza postępowania | str. 421
 5. Faza egzekucyjna postępowania | str. 423

Rozdział 8. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego  | str. 425

 1. Uwagi wprowadzające | str. 426
 2. Tryby stwierdzania treści testamentu ustnego | str. 428
 3. Założenia ogólne postępowania dotyczącego przesłuchania świadków testamentu ustnego | str. 430
 4. Zagadnienia szczególne dotyczące postępowania w przedmiocie przesłuchania świadków testamentu ustnego | str. 438

Rozdział 9. Postępowanie w sprawach dotyczących wykonawcy testamentu  | str. 443

 1. Wprowadzenie | str. 444
 2. Odmowa przyjęcia obowiązku wykonawcy testamentu | str. 446
 3. Wydanie zaświadczenia osobie powołanej na wykonawcę testamentu | str. 448
 4. Zwolnienie wykonawcy testamentu | str. 457

Rozdział 10. Postępowanie dotyczące zarządu spadku nieobjętego  | str. 465

 1. Wprowadzenie | str. 469
 2. Rys historyczny | str. 471

2.1.   Starożytny Rzym  | str. 471

2.2.   Średniowiecze  | str. 473

2.3.   Czasy nowożytne – okres wielkich kodyfikacji  | str. 474

2.3.1.    Kodeks Napoleona  | str. 474

2.3.2.    Bürgerliches Gesetzbuch  | str. 475

2.3.3.    Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  | str. 475

2.3.4.    Swod Zakonow  | str. 476

2.4.   Unifikacja prawa spadkowego  | str. 479

2.5.   Obowiązujący stan prawny  | str. 482

2.6.   Podsumowanie  | str. 484

 1. Stadia postępowania i sposoby sprawowania zarządu spadku nieobjętego | str. 484
 2. Zarząd spadku nieobjętego a instytucje pokrewne | str. 489

4.1.   Uwagi ogólne  | str. 489

4.2.   Zabezpieczenie spadku  | str. 490

4.3.   Zarząd wykonawcy testamentu  | str. 492

4.4.   Postępowanie upadłościowe  | str. 494

4.5.   Inne wypadki krzyżowania się zarządów  | str. 495

 1. Podstawy wszczęcia postępowania | str. 496

5.1.   Uwagi ogólne  | str. 496

5.2.   Otwarcie spadku  | str. 497

5.3.   Nieobjęcie spadku  | str. 499

5.4.   Sfera faktu czy sfera prawa  | str. 502

5.5.   Posiadanie rzeczywiste a możność posiadania  | str. 504

5.6.   Zarząd jako oznaka posiadania spadku  | str. 505

5.7.   Władanie całością i częścią spadku  | str. 506

5.8.   Chwila decydująca o stanie spadku nieobjętego  | str. 508

 1. Wszczęcie postępowania | str. 509
 2. Uczestnicy postępowania | str. 511
 3. Pozycja prawna kuratora spadku | str. 514
 4. Zarząd sprawowany przez kuratora spadku | str. 517
 5. Orzeczenia i środki zaskarżenia w postępowaniu o zarząd spadku nieobjętego | str. 525

Rozdział 11. Postępowania w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego oraz poświadczenia dziedziczenia  | str. 532

 1. Wprowadzenie | str. 540
 2. Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 548
 3. Krąg uczestników postępowania | str. 565
 4. Przebieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 569

4.1.   Ogólna regulacja postępowania  | str. 569

4.2.   Główny przedmiot rozpoznania  | str. 570

4.3.   Pozostałe elementy przedmiotu rozpoznania  | str. 575

4.4.   Zapewnienie spadkowe  | str. 582

4.5.   Ogłoszenie o wezwaniu spadkobierców  | str. 587

 1. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu
  windykacyjnego | str. 594
 2. Środki zaskarżenia | str. 613
 3. Poświadczenie dziedziczenia a stwierdzenie nabycia spadku | str. 616
 4. Szczególne rodzaje postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego oraz aktu poświadczenia dziedziczenia | str. 625

8.1.   Wprowadzenie  | str. 625

8.2.   Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 § 2 ustawy z 26.10.1971 r. zmieniającej ustawę – Kodeks cywilny  | str. 627

8.3.   Postępowanie prowadzone na podstawie art. 677 § 3 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do 2.10.2008 r.  | str. 629

8.4.   Postępowanie prowadzone na podstawie art. 690 § 2 k.p.c.  | str. 632

8.5.   Postępowanie prowadzone na podstawie art. 678 k.p.c.  | str. 634

8.6.   Postępowanie prowadzone na podstawie art. 681 k.p.c.  | str. 636

8.7.   Postępowanie prowadzone na podstawie art. 6691 k.p.c.  | str. 646

8.8.   Postępowanie prowadzone na podstawie art. 679 k.p.c.  | str. 651

Rozdział 12. Postępowanie o dział spadku  | str. 669

 1. Zagadnienia wstępne | str. 679

1.1.   Uwagi historyczne i prawnoporównawcze  | str. 679

1.2.   Zagadnienia ogólne postępowania o dział spadku  | str. 682

 1. Tryby działu spadku | str. 685

2.1.   Uwagi ogólne  | str. 685

2.2.   Testamentowy dział spadku  | str. 686

2.3.   Dział spadku dokonywany przez wykonawcę testamentu  | str. 688

2.4.   Dział spadku za życia spadkodawcy  | str. 692

 1. Jurysdykcja krajowa i właściwość sądu | str. 694

3.1.   Uwagi wstępne  | str. 694

3.2.   Jurysdykcja krajowa  | str. 694

3.2.1.    Uwagi ogólne  | str. 694

3.2.2.    Jurysdykcja krajowa określona w Kodeksie postępowania cywilnego  | str. 695

3.2.3.    Jurysdykcja krajowa wynikająca z prawa unijnego  | str. 697

3.2.4.    Jurysdykcja krajowa wynikająca z umów międzynarodowych  | str. 699

3.3.   Właściwość sądu  | str. 700

3.3.1.    Uwagi wstępne  | str. 700

3.3.2.    Właściwość miejscowa  | str. 701

 1. Uczestnicy postępowania | str. 706

4.1.   Wprowadzenie  | str. 706

4.2.   Wnioskodawca  | str. 708

4.3.   Pozostali uczestnicy  | str. 717

4.3.1.    Uwagi ogólne  | str. 717

4.3.2.    Zapisobierca  | str. 720

4.3.3.    Osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe na przedmiotach spadkowych  | str. 724

4.3.4.    Inne podmioty  | str. 727

 1. Wniosek o dział spadku | str. 730
 2. Zakres kognicji sądu | str. 740

6.1.   Uwagi ogólne  | str. 740

6.2.   Ustalenie składu i wartości spadku  | str. 741

6.3.   Żądania akcesoryjne  | str. 756

6.3.1.    Uwagi wprowadzające  | str. 756

6.3.2.    Roszczenia z tytułu zapisów zwykłych  | str. 762

6.3.3.    Roszczenia z tytułu spłaconych długów spadkowych  | str. 769

6.3.4.    Żądanie stwierdzenia bezskuteczności rozporządzenia przez spadkobiercę udziałem w przedmiocie należącym do spadku  | str. 779

6.3.5.    Żądanie zaliczenia darowizn oraz zapisów windykacyjnych na poczet sched spadkowych  | str. 786

 1. Podział spadku | str. 806

7.1.   Zagadnienia ogólne  | str. 806

7.2.   Okoliczności mające wpływ na ustalenie sched spadkowych  | str. 808

 1. Orzeczenia i ich zaskarżanie | str. 814

8.1.   Zagadnienia ogólne  | str. 814

8.2.   Zagadnienia szczegółowe  | str. 816

8.3.   Zaskarżanie orzeczeń  | str. 818

Rozdział 13. Postępowania w sprawach dotyczących zarządu sukcesyjnego  | str. 821

 1. Wprowadzenie | str. 823
 2. Właściwy sąd | str. 829
 3. Wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu | str. 831
 4. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego | str. 836
 5. Przedłużenie zarządu sukcesyjnego | str. 841
 6. Ograniczenie zarządu sukcesyjnego | str. 846

Dział II. Postępowania w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi oraz w sprawach służących realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji  | str. 852

 1. Ogólna charakterystyka postępowań | str. 860

1.1.   Uwagi wprowadzające  | str. 860

1.2.   Przedmiot postępowań w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi  | str. 867

1.3.   Charakter spraw  | str. 869

1.4.   Stosowanie art. 6911–6919 k.p.c. wprost  | str. 877

1.4.1.    Uwagi wprowadzające  | str. 877

1.4.2.    Spory wewnętrzne  | str. 881

1.4.3.    Spory zewnętrzne  | str. 883

1.5.   Sprawy, w których przepisy art. 6911–6918 k.p.c. nie mają zastosowania  | str. 895

1.5.1.    Wyłączenia podmiotowe  | str. 895

1.5.2.    Sprawy o odszkodowanie  | str. 897

1.5.3.    Sprawy dotyczące zgód na dokonanie określonych czynności prawnych przez państwowe osoby prawne  | str. 898

1.6.   Odpowiednie stosowanie art. 6911–6918 k.p.c.  | str. 908

 1. Przyczyny wyodrębnienia postępowania nieprocesowego w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi | str. 913

2.1.   Wybór trybu postępowania nieprocesowego  | str. 913

2.2.   Przyczyny wprowadzonych odrębności  | str. 918

 1. Postępowania przedsądowe (prejurysdykcyjne) | str. 921

3.1.   Pojęcie postępowania prejurysdykcyjnego  | str. 921

3.2.   Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi  | str. 922

3.2.1.    Uwagi wprowadzające  | str. 922

3.2.2.    Postępowanie przed komisją rozjemczą  | str. 922

3.2.3.    Postępowanie na skutek sprzeciwu  | str. 926

3.2.3.1.   Sprawy, w których przysługuje sprzeciw  | str. 926

3.2.3.2.   Sprawy, w których nie przysługuje sprzeciw  | str. 928

3.2.3.3.   Ukształtowanie podmiotowe spraw ze sprzeciwu  | str. 931

3.2.3.4.   Przebieg postępowania na skutek sprzeciwu  | str. 932

3.2.4.    Obligatoryjność postępowań prejurysdykcyjnych  | str. 935

3.2.4.1.   Uwagi wprowadzające  | str. 935

3.2.4.2.   Skutki nieskorzystania z postępowania prejurysdykcyjnego  | str. 937

3.2.4.3.   Skutki złożenia wniosku z naruszeniem terminu  | str. 941

3.3.   Sprawy wynikające z realizacji zbiorowego prawa pracowników
do informacji  | str. 945

 1. Uczestnicy postępowania | str. 948

4.1.   Uwagi wprowadzające  | str. 948

4.2.   Zdolność sądowa  | str. 951

4.3.   Uprawnienie do wszczęcia postępowania  | str. 959

4.3.1.    Uwagi wprowadzające  | str. 959

4.3.2.    Krąg uczestników postępowania  | str. 961

4.3.2.1.   Kwestie ogólne  | str. 961

4.3.2.2.   Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi  | str. 963

4.3.2.3.   Sprawy służące realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji  | str. 965

4.4.   Skutki braku legitymacji procesowej  | str. 966

4.5.   Reprezentacja w postępowaniu sądowym  | str. 968

4.5.1.    Uwagi ogólne  | str. 968

4.5.2.    Reprezentacja podmiotów prawa  | str. 973

4.5.3.    Reprezentacja rady pracowniczej oraz przedstawicielstw pracodawców  | str. 976

 1. Jurysdykcja krajowa i właściwość sądu | str. 980

5.1.   Uwagi wprowadzające  | str. 980

5.2.   Jurysdykcja krajowa  | str. 980

5.3.   Właściwość sądu  | str. 986

5.3.1.    Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi  | str. 986

5.3.1.1.   Uwagi wprowadzające  | str. 986

5.3.1.2.   Właściwość rzeczowa  | str. 986

5.3.1.3.   Właściwość miejscowa  | str. 988

5.3.2.    Sprawy wynikające z realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji  | str. 991

5.3.2.1.   Właściwość rzeczowa  | str. 991

5.3.2.2.   Właściwość miejscowa  | str. 992

5.4.   Rozpoznawanie spraw przez wydziały gospodarcze  | str. 995