System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu - Maria Jeż-Ludwichowska

System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu

Maria Jeż-Ludwichowska

306,46 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9040-8
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 1148
Rozmiar pliku: 7,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
306,46 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska prezentowane w doktrynie odnośnie do pojęć przesłanek procesu, warunków dopuszczalności procesu, a także co do charakteru prawnego i zakresu tych pojęć. Sporny jest przede wszystkim wzajemny stosunek pojęcia przesłanek procesu i warunków dopuszczalności procesu. Przyczyn zróżnicowania prezentowanych w literaturze poglądów upatruje się głównie w przyjmowanych przez poszczególnych autorów odmiennych założeniach terminologicznych i konstrukcyjnych.

Spis treści

Wykaz skrótów 17
Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym 23
Wprowadzenie 33
ROZDZIAŁ 1. Warunki dopuszczalności procesu - zagadnienia ogólne 37
1. Geneza i rozwój nauki o przesłankach procesowych 40
1.1. Ukształtowanie się nauki o przesłankach procesowych (Prozessvoraussetzungen) na gruncie niemieckiego postępowania cywilnego i procesu karnego 40
1.2. Rozwój nauki o przesłankach procesowych w polskim procesie karnym 49
2. Wzajemny stosunek pojęcia warunków dopuszczalności procesu i pojęcia przesłanek procesu 52
3. Wzajemny stosunek pojęcia przesłanek procesu (warunków dopuszczalności procesu) i podstawy faktycznej procesu 65
4. Funkcje systemu warunków dopuszczalności procesu 81
5. Rodzaje (klasyfi kacja) warunków dopuszczalności procesu 85
5.1. Uwagi ogólne 85
5.2. Warunki (przesłanki) pozytywne i negatywne 86
5.3. Kategoryzacja warunków (przesłanek) ze względu na zasięg oddziaływania na płaszczyźnie etapów procesu 88
5.4. Warunki (przesłanki) ogólne i szczególne 90
5.5. Warunki (przesłanki) materialne, mieszane i formalne 92
5.6. Warunki (przesłanki) abstrakcyjne i konkretne oraz bezwzględne i względne 96
6. Zbieg negatywnych warunków dopuszczalności procesu 100
6.1. Uwagi ogólne 100
6.2. Zbieg negatywnych materialnych warunków dopuszczalności procesu 101
6.3. Zbieg negatywnych formalnych warunków dopuszczalności procesu 102
6.4. Zbieg negatywnych materialnych i formalnych warunków dopuszczalności procesu 104
7. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu 106
7.1. Uwagi ogólne 106
7.2. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu przed wszczęciem postępowania 108
7.3. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu w postępowaniu przygotowawczym 111
7.4. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu w postępowaniu sądowym 116
ROZDZIAŁ 2. Formalne pozytywne warunki dopuszczalności procesu 125
1. Podsądność sprawy polskim sądom karnym 138
1.1. Istota i zakres podsądności 139
1.2. Wyłączenia podsądności 160
1.2.1. Uwagi ogólne 160
1.2.2. Immunitet dyplomatyczny 163
1.2.2.1. Istota immunitetu dyplomatycznego 163
1.2.2.2. Zakres podmiotowy immunitetu dyplomatycznego 165
1.2.2.3. Zakres przedmiotowy immunitetu dyplomatycznego 174
1.2.2.4. Procesowe skutki obowiązywania immunitetu dyplomatycznego 177
1.2.3. Immunitet konsularny 179
1.2.3.1. Istota immunitetu konsularnego 179
1.2.3.2. Zakres podmiotowy immunitetu konsularnego 183
1.2.3.3. Zakres przedmiotowy immunitetu konsularnego 185
1.2.3.4. Procesowe skutki obowiązywania immunitetu konsularnego 189
1.2.4. Zrzeczenie się korzystania z ochrony wynikającej z immunitetu 191
1.2.4.1. Dysponent immunitetu 191
1.2.4.2. Procesowe skutki zrzeczenia się immunitetu 193
2. Właściwość sądu 194
2.1. Uwagi ogólne 194
2.2. Charakter prawny właściwości sądu i jej miejsce wśród warunków dopuszczalności procesu 197
2.3. Rodzaje właściwości sądu i procesowe konsekwencje jej braku 200
2.3.1. Właściwość rzeczowa sądu 200
2.3.2. Właściwość miejscowa sądu 204
2.3.3. Właściwość funkcjonalna sądu 208
2.3.4. Właściwość sądu z łączności spraw 212
2.3.5. Właściwość sądu z delegacji 214
2.4. Spory o właściwość między sądami 219
3. Istnienie stron procesowych 221
3.1. Istnienie stron procesowych jako warunek skargowego procesu karnego 221
3.2. Pojęcie "strona" 224
3.2.1. Strona w ujęciu materialnym i formalnym 224
3.2.2. Strona w ujęciu abstrakcyjnym i konkretnym oraz obiektywnym i subiektywnym 236
3.2.3. Brak strony w procesie karnym 237
3.2.4. Elementy (właściwości) konstytutywne dla pojęcia "strona" 239
3.2.5. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa 240
3.2.6. Brak zdolności procesowej i legitymacji procesowej 261
3.2.7. Strona procesowa a podmiot czynu zabronionego i sprawca przestępstwa 263
3.3. Rodzaje stron procesowych 264
3.3.1. Uwagi ogólne 264
3.3.2. Strony zasadnicze i szczególne 265
3.3.3. Strony karne i strona cywilna 266
3.3.4. Strona czynna i strona bierna 266
3.3.5. Strona zastępcza i strona nowa 268
3.3.6. Strona zbiorowa 270
3.4. Strony zasadnicze 271
3.4.1. Oskarżyciel. Rodzaje oskarżycieli 271
3.4.2. Oskarżony 277
3.4.3. Podmiot odpowiedzialny za zwrot Skarbowi Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa 277
3.4.4. Pokrzywdzony 279
3.4.5. Powód cywilny 280
3.4.6. Problem rzecznika interesu indywidualnego i publicznego (społecznego) 281
3.5. Strony szczególne 299
3.5.1. Uwagi ogólne 299
3.5.2. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej 300
3.5.3. Interwenient 302
3.5.4. Podmiot zbiorowy 302
3.6. Brak stron zasadniczych i szczególnych 304
3.7. Wielość stron w procesie karnym 306
4. Skarga uprawnionego oskarżyciela jako warunek dopuszczalności procesu 309
4.1. Kształtowanie się wymogu istnienia skargi jako warunku dopuszczalności procesu w prawie polskim 309
4.1.1. Skarga jako warunek dopuszczalności procesu a zasada skargowości 309
4.1.2. Sposoby ustawowego ujmowania zasady skargowości i ich wpływ na zakres funkcjonowania przesłanki istnienia skargi jako warunku dopuszczalności procesu karnego 312
4.2. Pojęcie skargi uprawnionego oskarżyciela jako przesłanki procesowej 316
4.2.1. Rodzaje skarg oskarżycielskich wszczynających proces sądowy w sprawach karnych 316
4.2.1.1. Uwagi ogólne 316
4.2.1.2. Akt oskarżenia jako skarga wszczynająca proces 318
4.2.1.3. Odstąpienie od oskarżenia 322
4.2.1.4. Surogaty aktu oskarżenia 330
4.2.1.5. Inne skargi wszczynające postępowanie sądowe 338
4.2.2. Uprawniony oskarżyciel jako podmiot realizujący wymóg zaistnienia skargi skutecznie wszczynającej proces sądowy 348
4.2.2.1. Rodzaje uprawnionych oskarżycieli w ujęciu kodeksowym 348
4.2.2.2. Prokurator jako uprawniony oskarżyciel 352
4.2.2.3. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni 355
4.2.2.4. Pokrzywdzony jako uprawniony oskarżyciel w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu 363
4.2.2.5. Podmioty uprawnione do oskarżania w sprawach o czyny prywatnoskargowe 368
4.3. Charakter prawny przesłanki istnienia skargi uprawnionego oskarżyciela oraz sytuacje procesowe, w jakich zachodzi brak takiej skargi 370
4.3.1. Charakter prawny wymogu istnienia skargi uprawnionego oskarżyciela 370
4.3.2. Sytuacje procesowe, w jakich zachodzi brak skargi 373
4.4. Konsekwencje procesowe braku skargi uprawnionego oskarżyciela i dopuszczalność konwalidacji tego braku 385
4.4.1. Umorzenie postępowania jako konsekwencja braku skargi oskarżycielskiej uprawnionego podmiotu 385
4.4.2. Usuwanie braków formalnych skargi czyniących ją nieskuteczną 386
4.4.3. Konwalidacja braku skargi uprawnionego oskarżyciela 388
4.4.4. Konwalidacja braku skargi uprawnionego oskarżyciela przy zmianie oceny prawnej czynu w toku procesu sądowego 390
5. Wniosek o ściganie 392
5.1. Pojęcie, istota i charakter wniosku o ściganie jako warunku dopuszczalności procesu 392
5.1.1. Pojęcie wniosku o ściganie i rodzaje ścigania z urzędu, lecz na wniosek 392
5.1.2. Wniosek o ściganie w ujęciu polskich kodyfi kacji karnoprocesowych 398
5.1.3. Istota i charakter wniosku o ściganie jako przesłanki procesowej 405
5.2. Przestępstwa ścigane na wniosek w obecnym prawie polskim i podmioty uprawnione do jego złożenia 410
5.2.1. Przestępstwa objęte ściganiem wnioskowym 410
5.2.1.1. Uwagi ogólne 410
5.2.1.2. Przestępstwa ścigane bezwzględnie na wniosek 413
5.2.1.3. Przestępstwa ścigane względnie na wniosek pokrzywdzonego 417
5.2.1.4. Rodzaje ścigania wnioskowego przestępstw wojskowych żołnierzy 418
5.2.1.5. Krąg przestępstw ściganych na wniosek dowódcy i kierownika jednostki cywilnej, w której żołnierz pełni służbę, oraz na wniosek samego pokrzywdzonego 421
5.2.1.6. Przestępstwa prywatnoskargowe żołnierza ścigane na wniosek pokrzywdzonego 423
5.2.2. Podmioty uprawnione do złożenia wymaganego wniosku 426
5.2.2.1. Krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o ściganie i zasady występowania z tym wnioskiem 426
5.2.2.2. Pokrzywdzony jako uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o ściganie i jego reprezentowanie 429
5.2.2.3. Wykonywanie praw pokrzywdzonego jako uprawnionego wnioskodawcy w razie jego śmierci 434
5.3. Składanie wniosku o ściganie i konsekwencje procesowe jego złożenia 438
5.3.1. Forma wniosku o ściganie 438
5.3.2. Kwestia wskazywania we wniosku osoby domniemanego sprawcy 443
5.3.3. Konsekwencje procesowe złożenia wniosku 448
5.3.4. Dopuszczalność wyłączenia spod ścigania bezwzględnie wnioskowego osoby najbliższej dla wnioskodawcy 457
5.4. Cofnięcie wniosku o ściganie 461
5.4.1. Kształtowanie się dopuszczalności cofnięcia wniosku w prawie polskim 461
5.4.2. Procedura cofnięcia wniosku w obecnym prawie polskim 468
5.4.3. Odrębności wojskowej procedury karnej w kwestii cofnięcia wniosku o ściganie 475
5.5. Brak wniosku o ściganie i konwalidacja tego braku 478
5.5.1. Sytuacje, w jakich dochodzi do braku wymaganego wniosku o ściganie 478
5.5.2. Konwalidowanie braku wniosku 479
6. Zezwolenie na ściganie 482
6.1. Pojęcie, istota i charakter zezwolenia na ściganie oraz potrzeba jego uzyskania jako warunku dopuszczalności procesu 482
6.1.1. Pojęcie, istota i charakter prawny zezwolenia jako przesłanki procesowej 482
6.1.2. Kształtowanie się instytucji zezwolenia na ściganie w prawie polskim po 1918 r. i potrzeba jego uzyskania w celu ścigania przestępstw z urzędu 484
6.1.3. Zezwolenie na ściganie na gruncie przestępstw prywatnoskargowych 488
6.1.4. Zezwolenie na ściganie przez oskarżyciela subsydiarnego 494
6.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymogu posiadania zezwolenia na ściganie 497
6.2.1. Zezwolenie jako warunek dopuszczalności ścigania okreś lonych osób i jego postacie 497
6.2.2. Zezwolenie na ściganie osób objętych immunitetami krajowymi 499
6.2.3. Przedmiotowy zakres zezwolenia i kwestia jego poszerzenia 506
6.2.4. Immunitety zakrajowe, a kwestia zgody (zezwolenia) na ściganie osób objętych takim immunitetem 510
6.2.5. Zgoda (zezwolenie) na ściganie osoby i poszerzanie przedmiotowego zakresu tej zgody przy ekstradycji i przekazywaniu ściganego w trybie ENA 515
6.3. Uzyskiwanie zezwolenia na ściganie 521
6.3.1. Uwagi ogólne 521
6.3.2. Występowanie przez oskarżyciela o udzielenie zezwolenia na ściganie 522
6.3.3. Ograniczenia w osobistym występowaniu uprawnionego podmiotu o wydanie zezwolenia 524
6.3.4. Procedury w przedmiocie udzielania zezwolenia na ściganie 530
ROZDZIAŁ 3. Materialne negatywne warunki dopuszczalności procesu 535
1. Następstwa materialnych negatywnych warunków dopuszczalności procesu 542
2. Podstawa faktyczna i prawna odpowiedzialności karnej 543
3. Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania 544
3.1. Niepopełnienie czynu 545
3.1.1. Uwagi ogólne 545
3.1.2. Pojęcie czynu 546
3.1.3. Zachowanie niebędące czynem 551
3.2. Brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu 557
4. Brak przestępności czynu 558
4.1. Uwagi ogólne 558
4.2. Brak znamion czynu zabronionego 558
4.3. Wyłączenie przestępności 561
4.3.1. Uwagi ogólne 561
4.3.2. Okoliczności wyłączające bezprawność 562
4.3.3. Ustawowe okoliczności wyłączające bezprawność czynu 564
4.3.4. Pozaustawowe okoliczności wyłączające bezprawność czynu 572
4.3.5. Okoliczności wyłączające winę 574
5. Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu 579
6. Niepodleganie sprawcy karze 584
7. Inne materialne negatywne warunki dopuszczalności postępowania przygotowawczego 588
7.1. Uwagi ogólne 588
7.2. Niewykrycie sprawcy przestępstwa 590
7.3. Niepopełnienie przez podejrzanego zarzucanego przestępstwa 591
7.4. Brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu 591
7.5. Brak w czynie znamion przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego 592
ROZDZIAŁ 4. Formalne negatywne warunki dopuszczalności procesu 593
1. Stan rzeczy osądzonej (res iudicata) 607
1.1. Zakaz ne bis in idem 607
1.2. Pojęcie stanu rzeczy osądzonej (res iudicata) 611
1.2.1. Uwagi ogólne 611
1.2.2. Tożsamość czynu 614
1.2.3. Tożsamość osoby 628
1.2.4. Prawomocność orzeczenia 631
1.3. Res iudicata w postępowaniu przygotowawczym 637
1.3.1. Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w postępowaniu przygotowawczym 637
1.3.2. Prawomocność materialna orzeczeń umarzających postępowanie 639
1.3.3. Umorzenie postępowania przygotowawczego 641
1.3.4. Umorzenie postępowania w zakresie fragmentu czynu 644
1.3.5. Umorzenie postępowania na skutek pojednania się stron 646
1.3.6. Wydanie orzeczenia z naruszeniem właściwości 648
1.4. Res iudicata w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji 649
1.4.1. Kontrola warunków dopuszczalności procesu 649
1.4.2. Zakres związania sądu prawomocnymi decyzjami prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego 651
1.4.3. Sądowa kontrola decyzji prokuratora o wznowieniu prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego 652
1.5. Res iudicata w postępowaniu odwoławczym 654
1.6. Wyjątki od zakazu ne bis in idem 656
1.7. Res iudicata jako przeszkoda procesowa przy osądzeniu sprawy w państwie obcym 665
2. Zawisłość sprawy (lis pendens) 670
2.1. Pojęcie stanu zawisłości sprawy (lis pendens) 670
2.1.1. Uwagi ogólne 670
2.1.2. Wcześniej wszczęte postępowanie 673
2.1.3. Tożsamość czynu i tożsamość osoby 674
2.2. Lis pendens w postępowaniu przygotowawczym 675
2.3. Lis pendens w postępowaniu jurysdykcyjnym 679
2.4. Lis pendens jako przeszkoda procesowa przy toczącym się postępowaniu w państwie obcym 681
2.5. Lis pendens a res iudicata 684
3. Immunitety formalne 686
3.1. Immunitet Prezydenta Rzeczypospolitej 686
3.1.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 686
3.1.2. Zakres immunitetu 689
3.2. Formalny immunitet parlamentarny 694
3.2.1. Uwagi ogólne 694
3.2.2. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 696
3.2.3. Zakres immunitetu parlamentarnego 700
3.2.4. Uchylenie immunitetu 714
3.3. Immunitet członków Rady Ministrów 718
3.3.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 718
3.3.2. Zakres immunitetu 721
3.3.3. Uchylenie immunitetu 723
3.4. Immunitet Rzecznika Praw Obywatelskich 727
3.4.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 727
3.4.2. Zakres immunitetu 730
3.4.3. Uchylenie immunitetu 739
3.5. Immunitet Rzecznika Praw Dziecka 747
3.5.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 747
3.5.2. Uchylenie immunitetu 749
3.6. Immunitet Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 750
3.6.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 750
3.6.2. Zakres immunitetu 752
3.6.3. Uchylenie immunitetu 755
3.7. Immunitet Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 757
3.7.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 757
3.7.2. Zakres immunitetu 759
3.7.3. Uchylenie immunitetu 761
3.8. Immunitet Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i pracowników Najwyższej Izby Kontroli 763
3.8.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 763
3.8.2. Zakres immunitetu 766
3.8.3. Uchylenie immunitetu 769
3.9. Immunitet sędziów Trybunału Konstytucyjnego 772
3.9.1. Uwagi ogólne 772
3.9.2. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 773
3.9.3. Zakres immunitetu 786
3.9.4. Uchylenie immunitetu 789
3.9.5. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego 791
3.10. Immunitet członków Trybunału Stanu 797
3.10.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 797
3.10.2. Zakres immunitetu 799
3.10.3. Uchylenie immunitetu 800
3.10.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego 801
3.11. Immunitet sędziów Sądu Najwyższego 801
3.11.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 801
3.11.2. Zakres immunitetu 804
3.11.3. Uchylenie immunitetu 805
3.11.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego 811
3.12. Immunitet sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych 812
3.12.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 812
3.12.2. Zakres immunitetu 814
3.12.3. Uchylenie immunitetu 814
3.12.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego 816
3.13. Immunitet sędziów sądów wojskowych 817
3.13.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 817
3.13.2. Zakres immunitetu 819
3.13.3. Uchylenie immunitetu 819
3.13.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego 821
3.14. Immunitet prokuratorski 821
3.14.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 821
3.14.2. Zakres immunitetu 822
3.14.3. Uchylenie immunitetu 826
3.15. Immunitety formalne a dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie 828
3.15.1. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetami zakrajowości 828
3.15.2. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetem parlamentarnym 831
3.15.3. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetami sędziowskimi 833
3.15.4. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetem prokuratorskim 838
3.15.5. Podsumowanie 839
ROZDZIAŁ 5. Mieszane negatywne warunki dopuszczalności procesu 840
1. Przedawnienie karalności 845
1.1. Przedawnienie jako negatywna przesłanka procesowa o charakterze mieszanym - założenia teoretycznoprocesowe, podstawy normatywne i skutki procesowe 845
1.2. Terminy przedawnienia karalności 859
1.3. Przerwa biegu terminu przedawnienia karalności 862
1.4. Spoczywanie terminu przedawnienia karalności 865
1.5. Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych 871
1.6. Przedawnienie karalności jako fakt procesowy; dowodowa hipoteza popełnienia przestępstwa i ujawnienie przedawnienia w zbiegu z innymi przesłankami negatywnymi 877
1.7. Przedawnienie karalności jako przesłanka negatywna w postępowaniu karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 882
1.8. Przedawnienie karalności a przedawnienie wykonania kary w stadium wykonawczym procesu karnego 885
2. Abolicja jako przesłanka procesowa 890
2.1. Istota abolicji jako przeszkody procesowej 890
2.1.1. Uwagi ogólne 890
2.1.2. Pojęcie abolicji. Abolicja a amnestia 892
2.1.3. Abolicja a ułaskawienie 901
2.2. Charakter prawny abolicji jako przeszkody procesowej 924
2.3. Rodzaje abolicji 941
2.4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy abolicji. Organy orzekające w jej przedmiocie oraz sytuacja procesowa podejrzanego i pokrzywdzonego w związku ze stosowaniem abolicji 953
2.4.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy abolicji 953
2.4.2. Organy orzekające w przedmiocie abolicji oraz sytuacja procesowa podejrzanego (oskarżonego) i pokrzywdzonego w związku z jej stosowaniem 963
3. Immunitety materialne 970
3.1. Materialny immunitet parlamentarny 970
3.1.1. Uwagi ogólne 970
3.1.2. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 972
3.1.3. Zakres immunitetu 981
3.2. Materialny immunitet prokuratorski 982
3.2.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 982
3.2.2. Zakres immunitetu 984
3.3. Immunitet adwokacki 986
3.3.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 986
3.3.2. Zakres immunitetu 990
3.4. Immunitet radców prawnych 996
3.4.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 996
3.4.2. Zakres immunitetu 997
3.5. Immunitet rzecznika patentowego 1000
3.5.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 1000
3.5.2. Zakres immunitetu 1001
3.6. Immunitet radcy i starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 1002
3.6.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania 1002
3.6.2. Zakres immunitetu 1002
ROZDZIAŁ 6. Warunki dopuszczalności procesu adhezyjnego 1004
1. Pojęcie przesłanek procesu adhezyjnego 1021
2. Relacja między przesłankami procesu adhezyjnego i procesu w przedmiocie odpowiedzialności karnej 1025
3. Dodatnie przesłanki procesu adhezyjnego 1028
3.1. Dopuszczalność drogi sądowej 1028
3.2. Zakres przedmiotowy procesu adhezyjnego 1034
3.2.1. Roszczenia majątkowe przysługujące pokrzywdzonemu przestępstwem 1034
3.2.2. Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego 1046
3.3. Dopuszczalność procesu adhezyjnego w trybie, w którym toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej 1052
3.4. Powództwo adhezyjne 1066
3.4.1. Wymogi formalne powództwa adhezyjnego 1066
3.4.2. Legitymacja do wytoczenia powództwa adhezyjnego 1072
3.4.2.1. Legitymacja pokrzywdzonego i podmiotów reprezentujących pokrzywdzonego 1072
3.4.2.2. Legitymacja prokuratora 1076
3.5. Istnienie stron procesu adhezyjnego 1080
3.5.1. Status prawny pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i cywilnym 1080
3.5.2. Kumulacja roli powoda cywilnego z rolą świadka 1083
3.5.3. Współuczestnictwo procesowe po stronie czynnej 1086
3.5.4. Strony zastępcze oraz strony nowe w postępowaniu adhezyjnym 1089
3.5.5. Zakład ubezpieczeń jako powód cywilny 1093
3.5.6. Pozwany w procesie adhezyjnym 1099
3.5.7. Współuczestnictwo procesowe po stronie biernej procesu adhezyjnego 1101
3.5.8. Zdolność sądowa i procesowa oskarżonego, przeciwko któremu wnoszone jest powództwo cywilne 1103
4. Ujemne przesłanki procesu adhezyjnego 1106
4.1. Stan rzeczy osądzonej (res iudicata) 1106
4.2. Zawisłość sprawy (lis pendens) 1109
4.3. Współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanej 1113
4.4. Złożenie wniosku w przedmiocie karnoprawnego naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.) 1122
5. Badanie z urzędu przesłanek procesu adhezyjnego i skutki stwierdzenia przesłanki ujemnej lub braku przesłanki dodatniej 1126
ROZDZIAŁ 7. Przeszkody wszczęcia i prowadzenia procesu wynikające ze współpracy międzynarodowej w sprawach karnych 1131
1. Zasada specjalności jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania 1131
2. Brak podwójnej przestępności czynu jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania 1136
3. Wcześniejsze osądzenie lub wszczęcie postępowania za granicą jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania 1136
4. Przekazanie ścigania za granicę jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania 1137
5. Inne przeszkody wszczęcia i prowadzenia postępowania 1137
Skorowidz przedmiotowy 1139
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »