Świadczenia rodzinne. Komentarz - Anna Kawecka

Świadczenia rodzinne. Komentarz

Anna Kawecka

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-340-2
Data wydania 30 listopada 2023
Język: Polski
Liczba stron: 716
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 0
Rozmiar pliku: 739,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki świadczeń rodzinnych, przygotowane pod kątem potrzeb praktyki administracyjnej. Zawiera pogłębioną analizę przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i omawia zarówno klasyczne, jak i najnowsze problemy administrowania w tej sferze, a także te dotyczące kontroli sądów administracyjnych (a w pewnym zakresie – również kontroli sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny).

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w stanie prawnym, w tym wprowadzane z dniem 1.01.2024 r. przez ustawę o świadczeniu wspierającym. Akt ten w istotny sposób modyfikuje regulacje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwłaszcza w odniesieniu do jednego z najpowszechniej inicjowanych w praktyce postępowań, tj. postępowania w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.
Szczególnie interesujące dla czytelników będzie przedstawienie możliwych sposobów interpretacji poszczególnych przepisów wraz ze wskazaniem tych, które w ocenie autorów znajdują uzasadnienie z uwagi na przyjęte rozwiązania systemowe.

Autorzy publikacji są zarówno teoretykami, jak i praktykami, którzy na co dzień zajmują się problematyką świadczeń rodzinnych, w tym w szczególności rozstrzygają na poziomie organów wyższego stopnia w sprawach z tego zakresu. Omawiają kwestie szczegółowe i problematyczne, nie unikając krytycznej analizy porządku prawnego, wyborów praktyki administracyjnej oraz dorobku judykatury.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami z zakresu świadczeń rodzinnych. Będzie ponadto cennym źródłem wiedzy dla naukowców i doktorantów specjalizujących się w tej tematyce.

Spis treści

Wykaz skrótów| str. 25

Przedmowa| str. 31

Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych| str. 35

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 37

Art. 1 | str. 37

Przeznaczenie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz kluczowe dla niej uwarunkowania i założenia systemowe| str. 38

Źródła prawa regulujące problematykę świadczeń rodzinnych| str. 45

Zakres spraw regulowanych ustawą o świadczeniach rodzinnych| str. 46

Podmiotowy kontekst świadczeń rodzinnych (ustalenia systemowe)| str. 49

Podmiotowy kontekst świadczeń rodzinnych: szczególny przypadek obywateli Ukrainy – odesłanie do lex specialis| str. 54

Miejsce zamieszkania (w perspektywie przepisów ogólnych wyznaczających zakres podmiotowy ustawy o świadczeniach rodzinnych)| str. 54

Art. 2 | str. 58

Istota świadczeń rodzinnych| str. 58

Klasyfikacja świadczeń rodzinnych| str. 61

Art. 3 | str. 62

Definicje legalne| str. 70

Dochodowy kontekst ustaleń terminologiczno-pojęciowych| str. 70

Dochód| str. 70

Dochód rodziny| str. 73

Dochód członka rodziny| str. 75

Dochód osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego| str. 76

Podmiotowy kontekst ustaleń dochodowych| str. 76

Dziecko| str. 76

Świadczenia o charakterze zabezpieczeniowym uznawane za emeryturę lub rentę| str. 78

Gospodarstwo rolne| str. 79

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – katalog placówek| str. 81

Koszyk żywnościowy| str. 82

Niepełnosprawne dziecko| str. 83

Okres zasiłkowy| str. 83

Rodzaje właściwości (kompetencji) organu administracji publicznej – prolegomena| str. 84

Organ właściwy w kontekście systemowym – perspektywa Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów ustrojowych| str. 85

Organ właściwy w kontekście przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (stan wyjściowy)| str. 88

Organ właściwy w kontekście przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (możliwe modyfikacje)| str. 89

Kontekst kompetencji organu wyższego stopnia w stosunku do organu właściwego| str. 90

Zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako przesłanka wskazania organu właściwego do przyznania świadczeń rodzinnych| str. 92

Zasada jednego miejsca zamieszkania a organ właściwy i proceduralne znaczenie określenia miejsce zamieszkania| str. 93

Miejsce zamieszkania a przynależność do wspólnoty samorządowej| str. 93

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania w kontekście organu właściwego| str. 94

Osoba pozostająca na utrzymaniu – wspólnota dochodów| str. 95

Osoba ucząca się| str. 96

Opiekun faktyczny dziecka| str. 97

Pełnoletnia osoba niepełnosprawna| str. 98

Regulacje prawne stanowiące przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego| str. 99

Rodzina| str. 99

Rodzina wielodzietna| str. 101

Osoba samotnie wychowująca dziecko| str. 102

Szkoła| str. 104

Szkoła wyższa| str. 105

Umiarkowany stopień niepełnosprawności| str. 107

Znaczny stopień niepełnosprawności| str. 108

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa| str. 111

Ratio legis normatywnej reakcji na zmianę sytuacji dochodowej| str. 114

Dowodowy kontekst zmian w sytuacji dochodowej| str. 115

Utrata dochodu/uzyskanie dochodu| str. 115

Rozdział 2. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego| str. 121

Art. 4 | str. 121

Istota zasiłku rodzinnego| str. 121

Katalog podmiotów uprawnionych do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego| str. 122

Art. 5 | str. 126

Kryterium dochodowe a możliwość ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego| str. 129

Próg dochodowy warunkujący ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i jego wysokość| str. 129

Kryteria ustalania dochodu rodziny| str. 130

Dochód rodziny| str. 132

Zasada „złotówka za złotówkę”| str. 133

Przeobrażenia struktury dochodów| str. 134

Dochód z gospodarstwa rolnego| str. 137

Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne| str. 140

Art. 6 | str. 140

Podmioty legitymowane do otrzymania zasiłku rodzinnego| str. 141

Przesłanki ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i okres przysługiwania tego świadczenia| str. 142

Kwota zasiłku rodzinnego| str. 145

Art. 7 | str. 146

Przesłanki negatywne nabycia prawa do zasiłku rodzinnego| str. 147

Pozostawanie w związku małżeńskim| str. 148

Umieszczenie w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie| str. 149

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej| str. 149

Uprawnienie do zasiłku rodzinnego na własne dziecko| str. 150

Brak ustalenia na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego i okoliczności sanujące| str. 151

Uprawnienie do zasiłku rodzinnego na dziecko w innym państwie| str. 155

Art. 8 | str. 156

Dodatki do zasiłku rodzinnego| str. 156

Art. 9 | str. 157

Istota dodatku z tytułu urodzenia dziecka i podmioty legitymowane do jego otrzymania| str. 158

Pozostawanie kobiety pod opieką medyczną| str. 159

Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką| str. 161

Nabycie prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka| str. 161

Art. 10 | str. 163

Istota dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego| str. 164

Klasyfikacja dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego| str. 164

Urlop wychowawczy| str. 165

Pracownik| str. 166

Przedsiębiorca| str. 167

Utrata statusu pracownika| str. 168

Podmioty legitymowane do otrzymania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego| str. 168

Faktyczna opieka nad dzieckiem| str. 169

Korzystanie z urlopu wychowawczego| str. 171

Okres przysługiwania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego| str. 171

Kwota dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego| str. 174

Negatywne przesłanki ustalenia prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego| str. 175

Art. 11. (uchylony)| str. 180

Art. 11a | str. 180

Istota dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka| str. 181

Klasyfikacja dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka| str. 181

Podmioty legitymowane do otrzymania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka| str. 182

Samotne wychowywanie dziecka przez osobę uprawnioną| str. 184

Brak zasądzenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców| str. 186

Kwota dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka| str. 188

Przesłanka negatywna ustalenia prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka| str. 189

Art. 12. (utracił moc)| str. 189

Art. 12a | str. 189

Istota dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej| str. 190

Klasyfikacja dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej| str. 190

Podmioty legitymowane do otrzymania dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej| str. 191

Wielodzietność| str. 194

Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej| str. 195

Kwota dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej| str. 196

Art. 13 | str. 197

Istota dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego| str. 197

Klasyfikacja dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego| str. 198

Niepełnosprawność dziecka| str. 199

Okres przysługiwania prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego| str. 201

Podmioty legitymowane do otrzymania dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego| str. 202

Kwota dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego| str. 203

Art. 14 | str. 203

Istota dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego| str. 204

Klasyfikacja dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego| str. 205

Podmioty legitymowane do otrzymania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego| str. 206

Rok szkolny| str. 207

Szkoła| str. 207

Roczne przygotowanie przedszkolne| str. 209

Termin składania wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego| str. 209

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego| str. 210

Pozostawienie bez rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego| str. 211

Ustalenie prawa do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i jego wypłata| str. 212

Kwota dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego| str. 213

Art. 15 | str. 213

Istota dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania| str. 213

Klasyfikacja dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania| str. 214

Miejsce zamieszkania dziecka-ucznia| str. 215

Szkoła, do której uczęszcza dziecko-uczeń| str. 217

Zamieszkiwanie dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły| str. 218

Dojazd dziecka-ucznia z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły| str. 219

Podmioty legitymowane do otrzymania dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania| str. 220

Okres przysługiwania prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania| str. 222

Kwota dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania| str. 222

Art. 15a | str. 223

Zakres przedmiotowy i charakter samorządowych aktów prawa miejscowego podejmowanych na podstawie art. 15a u.ś.r. (dotyczących samorządowego podnoszenia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego)| str. 223

Uwarunkowania samorządowej samodzielności prawotwórczej – ustalenia ogólne (kontekst samorządowego podnoszenia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego)| str. 224

Wybrane kwestie szczegółowe dotyczące samorządowego podnoszenia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego| str. 226

Finansowanie samorządowego podnoszenia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego| str. 228

Perspektywa nadzoru oraz kontroli sądowej dotyczących samorządowych aktów prawa miejscowego podejmowanych na podstawie art. 15a u.ś.r. (w sprawie samorządowego podnoszenia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego)| str. 229

Rozdział 2a. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka| str. 231

Art. 15b | str. 231

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (ustawowe „becikowe”) – prolegomena| str. 232

Wpływ jednorazowego charakteru ustawowego „becikowego” na aspekty podmiotowe tego świadczenia| str. 233

Podstawowe warianty uwarunkowań podmiotowych i ich procesowe konsekwencje| str. 237

Kryterium dochodowe (z uwzględnieniem konsekwencji jednorazowego charakteru ustawowego „becikowego”)| str. 240

Wniosek o ustalenie prawa do ustawowego „becikowego” (aspekty terminologiczno-pojęciowe)| str. 242

Termin na złożenie wniosku o ustalenie prawa do ustawowego „becikowego” (sposób liczenia i konsekwencje jego materialnoprawnego charakteru)| str. 243

Forma działania administracji właściwa dla pozostawienia bez rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do ustawowego „becikowego”| str. 245

Przesłanki negatywne ustalenia prawa do ustawowego „becikowego”| str. 247

Wymóg pozostawania kobiety w ciąży pod opieką medyczną i jego stosownego udokumentowania jako przesłanka pozytywna ustalenia prawa do ustawowego „becikowego”| str. 249

Art. 15c. (uchylony)| str. 253

Rozdział 3. Świadczenia opiekuńcze| str. 254

Art. 16 | str. 254

Istota zasiłku pielęgnacyjnego| str. 255

Niezdolność do samodzielnej egzystencji| str. 256

Podmioty legitymowane do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego| str. 256

Niepełnosprawne dziecko| str. 257

Osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności| str. 258

Osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia| str. 259

Osoby, które ukończyły 75. rok życia| str. 261

Przesłanki negatywne ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego| str. 261

Umieszczenie w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie| str. 261

Uprawnienie do dodatku pielęgnacyjnego| str. 263

Wyłączenie kumulacji prawa do świadczeń spełniających tę samą funkcję w różnych państwach| str. 265

Zwrot zasiłku pielęgnacyjnego pobranego w zbiegu z dodatkiem pielęgnacyjnym| str. 265

Okres przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego| str. 268

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego| str. 269

Art. 16a | str. 269

Geneza regulacji w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego| str. 272

Istota specjalnego zasiłku opiekuńczego| str. 273

Podmioty legitymowane do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego| str. 274

Niepełnosprawność osoby wymagającej opieki| str. 278

Brak zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej| str. 279

Kryterium dochodowe| str. 282

Zbieg prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z prawem do innego świadczenia ustalonego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej| str. 286

Niepełnosprawność opiekuna osoby niepełnosprawnej| str. 289

Umieszczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę| str. 290

Ustalone prawo do wcześniejszej emerytury związanej ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną| str. 292

Ustalone wcześniej prawo do świadczenia związanego ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną| str. 293

Uprawnienie do pobierania za granicą świadczenia związanego ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną| str. 294

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego| str. 295

Dualizm rozwiązań normatywnych w obrębie specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązujący od dnia 1.01.2024 r.| str. 298

Specjalny zasiłek opiekuńczy a świadczenie wspierające| str. 300

Śmierć osoby wymagającej opieki po dniu 31.12.2023 r. a prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego| str. 300

Art. 17 | str. 302

Geneza i ewolucja regulacji w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego| str. 306

Istota świadczenia pielęgnacyjnego| str. 308

Podmioty legitymowane do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego| str. 310

Niepełnosprawność osoby wymagającej opieki| str. 320

Brak zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej| str. 321

Okres życia, w jakim powstała niepełnosprawność| str. 325

Zbieg prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z prawem do innego świadczenia ustalonego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej| str. 329

Niepełnosprawność opiekuna osoby niepełnosprawnej| str. 339

Pozostawanie w związku małżeńskim przez osobę niepełnosprawną| str. 341

Umieszczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę| str. 342

Ustalone prawo do wcześniejszej emerytury związanej ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną| str. 347

Ustalone wcześniej prawo do świadczenia związanego ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną| str. 349

Uprawnienie do pobierania za granicą świadczenia związanego ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną| str. 350

Uprawnienie osoby niepełnosprawnej do pobierania za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką| str. 352

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego| str. 353

Dualizm rozwiązań normatywnych w obrębie świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujący od dnia 1.01.2024 r.| str. 357

Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie wspierające| str. 359

Śmierć osoby wymagającej opieki po dniu 31.12.2023 r. a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego| str. 360

Art. 17a | str. 361

Istota realizacji świadczeń rodzinnych w formie rzeczowej| str. 361

Zakres przedmiotowy zastosowania art. 17a u.ś.r.| str. 362

„Marnotrawienie środków” oraz „wydatkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem”| str. 362

Zmiana formy wypłaty świadczeń rodzinnych| str. 364

Forma rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany wypłaty świadczeń rodzinnych| str. 365

Art. 17b | str. 366

Geneza regulacji w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników| str. 366

Rolnik i domownik rolnika| str. 367

Prowadzenie gospodarstwa rolnego| str. 369

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego| str. 372

Uchylenie art. 17b u.ś.r. z dniem 1.01.2024 r.| str. 373

Rozdział 3a. Świadczenie rodzicielskie| str. 374

Art. 17c | str. 374

Geneza regulacji w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego| str. 376

Istota świadczenia rodzicielskiego| str. 376

Podmioty legitymowane do otrzymania świadczenia rodzicielskiego| str. 377

Matka dziecka| str. 377

Ojciec dziecka| str. 379

Opiekun faktyczny dziecka| str. 381

Rodzina zastępcza| str. 381

Osoby, które przysposobiły dziecko| str. 382

Otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia| str. 383

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej| str. 385

Brak sprawowania lub zaprzestanie sprawowania opieki nad dzieckiem| str. 385

Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem| str. 386

Przysługiwanie za granicą świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego| str. 388

Termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego| str. 388

Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego| str. 389

Kwota świadczenia rodzicielskiego| str. 390

Zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego| str. 391

Rozdział 4. Zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych| str. 392

Art. 18 | str. 392

Weryfikacja progu wsparcia dochodowego rodzin| str. 392

Sposób weryfikacji kryterium dochodowego i wysokości świadczeń| str. 393

Art. 19 | str. 394

Procedura postępowania weryfikacyjnego progu wsparcia dochodowego rodzin| str. 395

Rozdział 5. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych| str. 397

Art. 20 | str. 397

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej| str. 398

Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych| str. 398

Właściwość organów do podjęcia i prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych| str. 400

Realizacja zadań – upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji| str. 401

Art. 21 | str. 402

Ewolucja regulacji dotyczących zadań z zakresu świadczeń rodzinnych o charakterze wojewódzkim| str. 403

Zakres zadań z zakresu świadczeń rodzinnych o charakterze wojewódzkim| str. 404

Rodzaje zadań o charakterze wojewódzkim| str. 404

Recentralizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych o charakterze wojewódzkim| str. 405

Meandry i skutki recentralizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych o charakterze wojewódzkim| str. 407

Zadania wojewody z zakresu świadczeń rodzinnych o charakterze wojewódzkim| str. 409

Wojewoda jako organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego| str. 410

Upoważnienie administracyjne wojewody w przedmiocie spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego| str. 410

Organ właściwy w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją wojewody podjętą w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego| str. 412

Wojewoda jako uczestnik wymiany danych w przedmiocie świadczeń rodzinnych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego| str. 412

Art. 22 | str. 414

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w kontekście przepisów o działach administracji rządowej| str. 414

Koordynacyjny kontekst zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego| str. 414

Podstawa prawna koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego| str. 415

Normatywizacja zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego| str. 415

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jako instytucja łącznikowa| str. 416

Prowadzenie punktu kontaktowego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego| str. 416

Przetwarzanie danych osobowych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego| str. 417

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jako organ wyższego stopnia| str. 417

Art. 22a | str. 418

Zakres przedmiotowy i rodzaj samorządowych aktów prawa miejscowego podejmowanych na podstawie art. 22a ust. 1 i 3 u.ś.r. (dotyczących samorządowego „becikowego”)| str. 418

Uwarunkowania samorządowej samodzielności prawotwórczej – ustalenia ogólne (kontekst samorządowego „becikowego”)| str. 418

Wybrane kwestie szczegółowe dotyczące samorządowego „becikowego”| str. 419

Wybrane problemy praktyki samorządowej dotyczące samorządowego „becikowego”| str. 420

Finansowanie samorządowego „becikowego”| str. 425

Perspektywa nadzoru oraz kontroli sądowej dotyczących samorządowych aktów prawa miejscowego podejmowanych na podstawie art. 22a ust. 1 i 3 u.ś.r. (w sprawie samorządowego „becikowego”)| str. 425

Art. 22b | str. 426

Zakres przedmiotowy i rodzaj samorządowych aktów prawa miejscowego podejmowanych na podstawie art. 22b ust. 1–2 u.ś.r. (dotyczących samorządowych świadczeń na rzecz rodziny)| str. 426

Uwarunkowania samorządowej samodzielności prawotwórczej – ustalenia ogólne (kontekst samorządowych świadczeń na rzecz rodziny)| str. 426

Wybrane kwestie szczegółowe dotyczące samorządowych świadczeń na rzecz rodziny| str. 427

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »