Sprzeciw w prawie administracyjnym - Jacek Piecha

Sprzeciw w prawie administracyjnym

Jacek Piecha

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-849-5
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 497
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono coraz częściej występującą w przepisach prawa administracyjnego i niejednolitą kategorię sprzeciwu. W rozważaniach autor odkodował treść poszczególnych rodzajów sprzeciwu, a także ustalił warunki ich wniesienia (zgłoszenia) zarówno przez podmioty administrujące, jak i administrowane. Zaproponował również ich typologię.

W pracy omówiono także problematykę sprzeciwu jako środka prawnego służącego ochronie jednostki (zarówno w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych). Poruszono także tematykę sprzeciwu jako środka nadzoru, który przysługuje organom sprawującym nadzór na samorządami zawodowymi (np. nad samorządem adwokackim czy samorządem radców prawnych).

Adresaci:
Z uwagi na liczne wątki praktyczne odnoszące się do skomplikowanej materii – sprzeciwu jako środka prawnego czy też sprzeciwu stanowiącego część instytucji milczącej zgody, książka skierowana jest przede wszystkim do sędziów sądów administracyjnych i powszechnych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się tą tematyką. Będzie również przydatnym źródłem informacji dla pracowników administracji w zakresie przypadków, w których przepisy prawa przewidują uprawnienie jednostki (lub kompetencję organu) do wniesienia sprzeciwu.

Spis treści

 

Wykaz skrótów .... .... .... 13

Wstęp .... .... . 17

Rozdział I

Zagadnienia wstępne .... .... 25

1. Sprzeciw jako pojęcie języka naturalnego i jako pojęcie

dyskursu prawniczego .... .... . 25

1.1. „Sprzeciw” w języku naturalnym .... ..... 25

1.2. „Sprzeciw” w języku dyskursu prawniczego .... 33

2. Sprzeciw jako konsekwencja zachowania podmiotu

prawa .... .... 40

3. Kryterium podziału sprzeciwów w prawie

administracyjnym .... .... . 47

3.1. Kryterium podmiotowe .... 47

3.2. Kryterium funkcjonalne .... .... 50

Rozdział II

Sprzeciw jako rodzaj środka prawnego .... .. 53

1. Pojęcie środka prawnego .... ..... 53

2. Sprzeciw jako środek prawny w postępowaniu

administracyjnym – wybrane przykłady .... .... 64

2.1. Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym

ogólnojurysdykcyjnym .... . 66

2.2. Sprzeciw w szczególnych postępowaniach

jurysdykcyjnych .... .... . 77

2.2.1. Sprzeciw w postępowaniu w sprawach

z zakresu ubezpieczeń społecznych .... . 79

2.2.2. Sprzeciw w postępowaniach w sprawach

należących do właściwości organów

administracji wojskowej .... .. 89

2.2.3. Sprzeciw w postępowaniu w sprawach

własności przemysłowej .... ... 98

2.2.4. Sprzeciw w postępowaniu dotyczącym

rachunku w rejestrze Unii .... .... 103

2.2.5. Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym

w sprawie cywilnej .... .... 113

2.3. Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym .... 121

2.4. Sprzeciw w postępowaniu w sprawach ze stosunku

służbowego .... .... . 126

2.5. Sprzeciw w postępowaniu uchwałodawczym

organów związków gmin i powiatów .... ... 138

2.6. Sprzeciw w postępowaniu

sądowoadministracyjnym .... .. 147

2.6.1. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej .... 148

2.6.2. Sprzeciw wobec zarządzeń i postanowień

referendarza sądowego .... . 157

2.7. Inne przykłady sprzeciwu jako środka prawnego .... 162

3. Konkluzje .... .... 170

Rozdział III

Sprzeciw jako element konstrukcyjny instytucji

milczącej zgody .... .... ... 177

1. Instytucja milczącej zgody .... .. 181

1.1. Zgłoszenie jednostki o zamiarze dokonania

czynności lub zachowania się .... 182

1.2. Termin w instytucji milczącej zgody .... .... 193

1.2.1. Terminy w prawie administracyjnym .... 195

1.2.2. Materialny charakter terminu w instytucji

milczącej zgody .... ... 200

1.2.3. Konsekwencje zastrzeżenia terminu

materialnego w instytucji milczącej zgody .... . 204

1.3. Milczenie administracji .... 208

1.3.1. Bierność organu administracji publicznej –

bezczynność a milczenie .... .. 209

1.3.2. Milczenie w instytucji milczącej zgody oraz

w innych konstrukcjach prawnych .... .. 214

1.3.3. Milczenie organu a prawne formy działania

administracji .... .... 221

2. Instytucja milczącej zgody jako alternatywa

dla pozwolenia administracyjnego .... .. 241

2.1. Przykłady zastępowania pozwolenia

administracyjnego instytucją milczącej zgody .... . 242

2.2. Milcząca zgoda jako alternatywa dla ustawowego

zakazu z zastrzeżeniem indywidualnej dyspensacji –

krytyka poglądu .... .... . 246

2.3. Milcząca zgoda jako przejaw ograniczenia władztwa

administracyjnego .... .... . 253

2.4. Inne funkcje instytucji milczącej zgody .... . 261

3. Sprzeciw w instytucji milczącej zgody .... ... 263

3.1. Sprzeciw jako instrument zapobiegający milczącemu

ukształtowaniu uprawnień .... 265

3.2. Sprzeciw a zakaz działania jednostki .... ... 267

3.3. Sprzeciw a nieważność dokonanej czynności

prawnej .... .... .. 269

3.4. Forma prawna sprzeciwu w instytucji milczącej

zgody .... .... 274

4. Proceduralne aspekty wnoszenia sprzeciwu w ramach

instytucji milczącej zgody .... ... 283

4.1. Procedura wniesienia sprzeciwu przed nowelizacją

z 7.04.2017 r. .... .... .. 284

4.1.1. Zgłoszenie jako czynność nieprowadząca

do wszczęcia postępowania

administracyjnego .... .... 286

4.1.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego

w przedmiocie wniesienia sprzeciwu – kwestie

problemowe .... .... 302

4.1.3. Sprzeciw jako czynność wszczynająca

postępowanie administracyjne w rozumieniu

Kodeksu postępowania administracyjnego .... 311

4.2. Procedura wniesienia sprzeciwu w świetle

nowelizacji z 7.04.2017 r. .... ..... 316

4.2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego

w przedmiocie wniesienia sprzeciwu .... .. 318

4.2.2. Postępowanie administracyjne w przedmiocie

wniesienia sprzeciwu .... 321

4.2.3. Termin do wniesienia sprzeciwu .... 325

4.2.4. Możliwość stosowania przepisów Kodeksu

postępowania administracyjnego w zakresie

wniesienia sprzeciwu .... 326

5. Konkluzje .... .... 330

Rozdział IV

Sprzeciw organu administracji publicznej w relacji

nadzoru i w relacji współdziałania organów .... .... 337

1. Sprzeciw organu administracji publicznej w ramach

stosunku prawnego nadzoru .... ..... 341

1.1. Pojęcie nadzoru .... .... .. 341

1.2. Sprzeciw jako instrument sprawowania nadzoru

nad samorządami zawodowymi .... .... 356

1.3. Charakterystyka sprzeciwu jako instrumentu

nadzoru .... .... . 368

1.3.1. Skutki wniesienia sprzeciwu .... .. 368

1.3.2. Sprzeciw a zatwierdzenie .... . 374

1.3.3. Sprzeciw jako środek nadzorczy o charakterze

prewencyjnym .... ..... 380

2. Sprzeciw organu administracji publicznej w relacji

współdziałania .... .... .. 382

2.1. Współdziałanie organów administracji publicznej –

wyjaśnienie pojęcia .... .... . 382

2.2. Treść współdziałania organów .... .. 388

2.2.1. Opinia .... .... .. 390

2.2.2. Uzgodnienie .... .... . 391

2.2.3. Zgoda .... .... 394

2.3. Sprzeciw w relacji współdziałania organów .... . 396

3. Konkluzje .... .... 403

Rozdział V

Inne przypadki sprzeciwu w prawie administracyjnym

– wybrane przykłady .... .... 407

1. Sprzeciw państwowego inspektora sanitarnego .... . 409

1.1. Charakterystyka sprzeciwu państwowego

inspektora sanitarnego .... . 411

1.2. Forma prawna sprzeciwu państwowego

inspektora sanitarnego .... . 415

2. Sprzeciw strony w toku postępowania

administracyjnego .... .... . 423

3. Sprzeciw członka organu kolegialnego wobec

projektu rozstrzygnięcia lub trybu podejmowania

rozstrzygnięcia .... .... .. 429

3.1. Sprzeciw wobec projektu uchwały .... ... 430

3.2. Sprzeciw wobec trybu podjęcia uchwały .... 436

4. Konkluzje .... .... 442

Refl eksje końcowe .... .... .. 445

Bibliografi a .... .... .... 469

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »