Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy - Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz

Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy

Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz

8,45 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-4323-7
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 59
Rozmiar pliku: 506,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 59
Rozmiar pliku: 829,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
8,45 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. To okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.

W publikacji "Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy" zostały wskazane najczęstsze błędy, jakie zdarza się popełniać w związku z zamykaniem roku i sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych. Na błędy, które mogą być zarówno wynikiem przeoczeń czy zaniechań wynikających z dużego nakładu pracy w okresie przygotowywania sprawozdań, jak i rezultatem niestosowania lub niewłaściwego stosowania przepisów prawa bilansowego. Oczywiście katalog możliwych błędów czy nieprawidłowości stanowi w zasadzie zbiór nieograniczony, stąd w publikacji zostały wskazane tylko te najpowszechniejsze, wynikające z nieprzestrzegania podstawowych zasad rachunkowości.

Z publikacji dowiesz się przykładowo:
 • jak wykazywać w bilansie leasing finansowy i operacyjny,
 • kiedy należy dokonywać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów,
 • jak wykazać w bilansie nieużywane środki trwałe,
 • co zrobić z saldem ZFŚS,
 • które koszty i przychody należy wykazywać per saldo.
 • Adresaci:
  Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 7
  Część I Najczęstsze błędy i przekłamania w sprawozdaniach finansowych 9
  1. Rzetelność i jasność danych jako podstawowa dyspozycja prawa bilansowego 9
  2. Wpływ inwentaryzacji na rzetelność danych 10
  3. Zweryfikowane zestawienie obrotów i sald podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego 11
  4. Ryzyka i błędy w prezentacji aktywów 12
  5. Ryzyka i błędy w prezentacji pasywów 15
  6. Zniekształcenia wyniku finansowego 17
  7. Wpływ opisowej części sprawozdania finansowego na rzetelność i jasność danych 19
  8. Aspekty formalne 20
  Część II Obszary ryzyk i błędów w pytaniach i odpowiedziach 22
  1. Ryzyka i błędy w prezentacji aktywów 22
  1.1. Czy jednostka może zakwalifikować w księgach umowy leasingowe według przepisów podatkowych? 22
  1.2. Czy w prezentacji wyników w bilansie winniśmy rozróżnić umowy leasingu finansowego od operacyjnego, które w księgach rozliczamy jak leasing finansowy? 23
  1.3. Czy od maszyn, które nie są używane, nalicza się amortyzację oraz czy można zmienić ich wycenę, a także stawkę bądź okres amortyzacji? 25
  1.4. Czy przy ustalaniu okresu użytkowania środków trwałych powinniśmy uwzględniać fakt, że za 2 lata zmieniamy lokalizację? 27
  1.5. Jak ująć w księgach odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie? 28
  1.6. Czy nieużytkowane środki trwałe powinny być prezentowane w bilansie w pozycji "środki trwałe w budowie"? 29
  1.7. W jaki sposób powinien być zaksięgowany piec i zakupione paliwo? 30
  1.8. W jaki sposób należy ustalić przychody i koszty z tytułu sprzedaży uprzednio zaniechanej inwestycji? 32
  1.9. Czy mogę urealnić saldo ZFŚS do salda jakie jest na rachunku bankowy? 33
  1.10. Jak mamy na koniec roku uzgodnić saldo konta 851 ZFŚS i 132 Rachunek pomocniczy ZFŚŚ? 34
  1.11. Czy spółka powinna wykazać w bilansie nieruchomość jako inwestycję długoterminową skoro będzie wykorzystywać ją w swojej działalności aż do momentu sprzedaży? 37
  1.12. Jak należy wykazać w bilansie należności, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego? 38
  1.13. W jakim przypadku pozycja bilansu B.II.2d "Należności dochodzone na drodze sądowej" jest większa od zera? 40
  1.14. W jakiej pozycji bilansu wykazać zaliczkę? 41
  2. Ryzyka i błędy w prezentacji pasywów 42
  2.1. Gdzie w bilansie należy wykazać konto 234 Rozrachunki właścicieli spółki cywilnej? 42
  2.2. Jak należy prawidłowo ująć w bilansie salda rozrachunków z właścicielem w firmie jednoosobowej, prowadzonej we własnym imieniu i na własne nazwisko? 45
  2.3. Jak zaksięgować skutki zmiany wyceny zapasów materiałowych po stronie pasywów? 46
  2.4. Jakie saldo należy potwierdzić kontrahentowi? 47
  2.5. W której pozycji bilansu ująć rezerwę na odsetki od kredytu długoterminowego? 48
  2.6. W jakiej pozycji bilansu należy wykazywać saldo Ma na koncie Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług? 50
  3. Zniekształcenia wyniku finansowego 51
  3.1. Czy faktura za usługę wyburzenia środka trwałego jest kosztem, który w rachunku zysków i strat wchodzi w stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych? 51
  3.2. Czy koszty i przychody związane z obrotem wierzytelnościami wykazuje się w RZiS oddzielnie czy per saldo? 53
  3.3. Czy powinniśmy wykazywać wartość refaktur i faktur pierwotnych per saldo w pozostałych przychodach operacyjnych lub pozostałych kosztach operacyjnych? 54
  3.4. Czy przychody i koszty z tytułu zaokrągleń podatku VAT należy w rachunku zysków i strat ująć oddzielnie? 55
  3.5. Czy różnice z przewalutowania zobowiązania należy zaprezentować w rachunku zysków i strat jako saldo czy pozostałe przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe? 56
  3.6. Czy wycenę bilansową zapasów ujemną jako koszt operacyjny ujmuję w RZiS w pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych? 57
  3.7. Gdzie w RZiS powinna być ujęta kwota umorzonej pożyczki przez kontrahenta? 57
  3.8. W której pozycji RZiS w wersji porównawczej należy ująć odpis aktualizujący wartość środka trwałego w budowie? 58
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »