Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów - Sławomir Turkowski

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów

Sławomir Turkowski

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-479-3
Data wydania 1 kwietnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 260
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja odnosi się wszystkich kwestii związanych ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością: od zagadnień strukturalnych zależności i zarządzania po sądowe, egzekucyjne i pracownicze. Zawiera niemal 80 wzorów umów, regulaminów, wniosków, a także pozwów związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. Każdy wzór jest opatrzony przystępnym komentarzem pozwalającym lepiej zrozumieć zawarte w nim zapisy.

Z opracowania czytelnik dowie się, jak prawidłowo sformułować m.in.:
• oświadczenie wspólnika o przystąpieniu do spółki,
• regulamin zgromadzenia wspólników,
• umowę przejęcia długu,
• wniosek o ogłoszenie upadłości.

Obecne wydanie zostało wzbogacone o wzory regulaminów i instrukcji, przede wszystkim wzór regulaminu zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników, a także instrukcji kancelaryjnej i regulaminu pracy. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w prawie spółek handlowych, również te dotyczące czynności podejmowanych drogą elektroniczną.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony:
www.umowy-pisma-dokumenty-spolka-zoo-5.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

Czytelny układ treści pozwala na szybkie odnalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, a szeroki katalog tematyczny obejmuje m.in. dokumenty zawiązane ze stosunkiem pracy, pisma sądowe i egzekucyjne.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników spółek (księgowych, pracowników działów handlowych, windykacji), a przede wszystkim osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zainteresowanych założeniem takiej spółki.

Spis treści

Wykaz skrótów   |  str. 13

Część I  Dokumenty dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   |  str. 15

  1. Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością |  str. 15

1.1. Zmiany w treści umowy spółki   |  str. 21

  1. Udziały |  str. 22

2.1. Zbycie udziałów   |  str. 24

2.2. Umorzenie udziałów   |  str. 25

2.3. Księga udziałów   |  str. 26

3.Lista wspólników |  str. 26

4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki |  str. 26

5. Kwestia dopłat w spółce |  str. 27

6. Indywidualna kontrola wspólników |  str. 27

7. Przystąpienie wspólnika do spółki |  str. 28

8. Problem wyłączenia wspólnika |  str. 29

9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru |  str. 31

10. Urząd Statystyczny |  str. 37

11. Rachunek bankowy |  str. 37

12. Urząd Skarbowy |  str. 37

13. Zarząd spółki |  str. 38

13.1. Powołanie członka zarządu spółki   |  str. 38

13.2. Okres powołania   |  str. 38

13.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki   |  str. 39

13.4. Zawieszenie członka zarządu   |  str. 41

13.5. Odwołanie członka zarządu   |  str. 42

13.6. Rezygnacja członka zarządu   |  str. 43

14. Pełnomocnictwo |  str. 45

14.1. Istota pełnomocnictwa   |  str. 45

14.2. Treść pełnomocnictwa   |  str. 45

14.3. Rodzaje pełnomocnictwa   |  str. 45

14.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa   |  str. 45

14.5. Pełnomocnik   |  str. 46

14.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania   |  str. 46

15. Prokura |  str. 48

15.1. Istota prokury   |  str. 48

15.2. Rodzaje prokury   |  str. 48

15.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury   |  str. 48

15.4. Odpowiedzialność prokurenta   |  str. 49

16. Stosunek dominacji |  str. 50

16.1. Rodzaje dominacji   |  str. 51

16.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji   |  str. 51

17. Zaliczka na dywidendę |  str. 52

18. Zgromadzenie wspólników |  str. 53

18.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników   |  str. 54

18.2. Zakres uprawnień wspólnika   |  str. 55

18.3. Ważność uchwał podjętych po terminie   |  str. 55

18.4. Regulamin zgromadzenia wspólników   |  str. 57

19. Kapitał zakładowy |  str. 61

19.1. Podwyższenie kapitału zakładowego   |  str. 62

19.2. Obniżenie kapitału zakładowego   |  str. 64

20. Podział zysku |  str. 66

21. Dopłaty |  str. 68

21.1. Zwrot dopłat   |  str. 70

22. Umowa z inną spółką |  str. 71

23. Rozwiązanie i likwidacja spółki |  str. 73

 

Część II  Dokumenty związane ze stosunkiem pracy   |  str. 77

  1. Umowa o pracę na czas nieokreślony |  str. 77

1.1. Zasadnicza treść umowy   |  str. 77

2. Umowa o pracę na czas określony |  str. 79

3. Umowa o pracę na okres próbny |  str. 81

4. Umowa przedwstępna do umowy o pracę |  str. 83

4.1. Cel umowy   |  str. 83

4.2. Kwestia odszkodowania   |  str. 83

4.3. Przedawnienie roszczeń   |  str. 84

5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia |  str. 86

5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia   |  str. 86

5.2. Przyczyny rozwiązania umowy   |  str. 86

6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem |  str. 88

6.1. Forma wypowiedzenia   |  str. 88

7. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia |  str. 88

8. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę |  str. 90

9. Umowa na zastępstwo |  str. 91

10. Odpowiedzialność materialna pracownika |  str. 93

10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej   |  str. 93

10.2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika   |  str. 94

10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie   |  str. 94

10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego   |  str. 94

10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna   |  str. 95

11. Świadectwo pracy |  str. 97

11.1. Treść świadectwa pracy   |  str. 97

11.2. Terminy   |  str. 97

11.3. Odszkodowanie   |  str. 98

12. Kara porządkowa |  str. 103

12.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika   |  str. 103

12.2. Rodzaje kar   |  str. 104

12.3. Terminy   |  str. 104

12.4. Wysłuchanie pracownika   |  str. 105

12.5. Sprzeciw pracownika   |  str. 105

13. Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę |  str. 106

13.1. Istota potrąceń   |  str. 106

13.2. Zasady dokonywania potrąceń   |  str. 107

14. Regulamin pracy |  str. 108

 

Część III  Umowy o charakterze cywilnoprawnym   |  str. 119

1. Umowa sprzedaży udziałów |  str. 119

1.1. Sprzedaż udziałów   |  str. 119

1.2. Forma zawarcia umowy   |  str. 120

2. Kontrakt menedżerski |  str. 122

2.1. Istota kontraktu menedżerskiego   |  str. 122

2.2. Typy kontraktów menedżerskich   |  str. 122

2.3. Najważniejsze elementy kontraktu   |  str. 122

3. Przelew wierzytelności |  str. 126

3.1. Istota przelewu wierzytelności   |  str. 126

4. Potrącenie |  str. 130

4.1. Istota potrącenia   |  str. 130

4.2. Treść potrącenia   |  str. 130

4.3. Przesłanki potrącenia   |  str. 130

4.4. Jednoznaczność oświadczenia   |  str. 130

5. Oferta |  str. 132

5.1. Istota oferty   |  str. 132

5.2. Związanie ofertą   |  str. 132

5.3. Odpowiedź na ofertę   |  str. 132

5.4. Zmiany w treści oferty   |  str. 132

5.5. Oferty składane drogą elektroniczną   |  str. 133

6. Umowa outsourcingu  |  str. 135

6.1. Istota umowy outsourcingu   |  str. 135

6.2. Odpowiedzialność   |  str. 135

7. Umowa sprzedaży |  str. 137

7.1. Istotne elementy umowy   |  str. 137

8. Elementy umowy o charakterze dodatkowym |  str. 137

8.1. Termin   |  str. 138

8.2. Warunek   |  str. 138

8.3. Zaliczka i zadatek   |  str. 138

8.4. Kara umowna   |  str. 139

9. Przedwstępna umowa sprzedaży |  str. 141

9.1. Istota umowy przedwstępnej   |  str. 141

9.2. Treść umowy   |  str. 141

9.3. Forma zawarcia umowy   |  str. 141

9.4. Przedawnienie   |  str. 14

10. Umowa o dzieło |  str. 143

10.1. Istota umowy o dzieło   |  str. 143

10.2. Wynagrodzenie   |  str. 143

10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła   |  str. 144

10.4. Odstąpienie od umowy   |  str. 144

10.5. Przedawnienie roszczeń   |  str. 145

11. Umowa dzierżawy |  str. 147

11.1. Istota umowy dzierżawy   |  str. 147

11.2. Obowiązki   |  str. 147

12. Najem lokalu |  str. 150

12.1. Istota najmu   |  str. 150

12.2. Obowiązki wynajmującego   |  str. 150

12.3. Obowiązki najemcy   |  str. 151

12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu   |  str. 151

12.5. Okres trwania umowy   |  str. 152

12.6. Prawo zastawu   |  str. 152

13. Użyczenie |  str. 158

13.1. Istota umowy użyczenia   |  str. 158

13.2. Udział osoby trzeciej   |  str. 158

13.3. Obowiązki stron umowy   |  str. 158

13.4. Czas trwania umowy   |  str. 159

13.5. Przedawnienie roszczeń   |  str. 15

14. Pożyczka |  str. 161

14.1. Istota pożyczki   |  str. 161

14.2. Forma umowy   |  str. 162

14.3. Treść umowy   |  str. 162

14.4. Spłata pożyczki   |  str. 162

14.5. Przedawnienie   |  str. 16

15. Przejęcie długu |  str. 164

15.1. Istota przejęcia długu   |  str. 164

15.2. Warianty przejęcia długu   |  str. 164

15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności   |  str. 16

16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie |  str. 167

16.1. Istota przewłaszczenia   |  str. 167

16.2. Forma przewłaszczenia   |  str. 167

16.3. Przedmiot przewłaszczenia   |  str. 167

16.4. Przewłaszczenie a zastaw   |  str. 167

16.5. Skutki przewłaszczenia   |  str. 167

17. Zabezpieczenie wekslowe |  str. 170

17.1. Istota weksla in blanco   |  str. 170

17.2. Deklaracja wekslowa   |  str. 170

17.3. Skutki wypełnienia weksla   |  str. 170

17.4. Klauzule wekslowe   |  str. 170

17.5. Wezwanie do wykupu weksla   |  str. 171

17.6. Sprzedaż weksla   |  str. 171

17.7. Poręczenie wekslowe   |  str. 171

17.8. Zwrot weksla   |  str. 172

17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego   |  str. 172

 

Część IV  Pisma sądowe   |  str. 175

1. Wezwanie do zapłaty |  str. 175

1.1. Istota wezwania do zapłaty   |  str. 175

1.2. Elementy wezwania   |  str. 175

1.3. Wadliwość wezwania   |  str. 176

1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty   |  str. 176

1.5. Biuro Informacji Gospodarczej   |  str. 176

2. Zwolnienie od kosztów sądowych |  str. 178

2.1. Tryb postępowania   |  str. 178

2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych   |  str. 178

2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku   |  str. 179

3. Pozew w postępowaniu upominawczym |  str. 181

3.1. Formularz   |  str. 181

3.2. Pozew   |  str. 181

3.3. Właściwość sądów   |  str. 183

3.4. Podstawa wydania nakazu   |  str. 183

3.5. Skutki wydania nakazu   |  str. 183

4. Pozew w postępowaniu nakazowym |  str. 190

4.1. Pozew   |  str. 190

4.2. Właściwość sądu   |  str. 190

4.3. Prekluzja dowodowa   |  str. 190

4.4. Skutki wydania nakazu   |  str. 190

5. Cofnięcie pozwu |  str. 193

5.1. Istota cofnięcia pozwu   |  str. 193

5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu   |  str. 193

6. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty |  str. 194

7. Apelacja |  str. 196

7.1. Istota apelacji   |  str. 196

7.2. Termin   |  str. 196

7.3. Procedura   |  str. 197

7.4. Właściwość sądu   |  str. 198

7.5. Treść apelacji   |  str. 198

8. Sprzeciw od wyroku zaocznego |  str. 202

9. Rygor natychmiastowej wykonalności |  str. 203

10. Uzasadnienie i doręczenie wyroku |  str. 203

11. Zaskarżenie wyroku zaocznego |  str. 203

12. Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu |  str. 204

13. Ogłoszenie upadłości |  str. 205

13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości   |  str. 205

13.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku   |  str. 206

13.3. Elementy wniosku   |  str. 206

13.4. Załączniki do wniosku   |  str. 207

13.5. Przesłanki upadłości   |  str. 208

13.6. Skutki upadłości   |  str. 208

14. Bezskuteczność czynności upadłego |  str. 209

15. Skarga na przewlekłość postępowania |  str. 211

15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi   |  str. 211

15.2. Właściwość sądu   |  str. 211

15.3. Treść skargi   |  str. 212

15.4. Procedura   |  str. 212

 

Część V  Pisma egzekucyjne   |  str. 215

1. Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności |  str. 215

1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa   |  str. 215

1.2. Termin   |  str. 215

1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny   |  str. 216

2. Powództwa przeciwegzekucyjne |  str. 216

2.1. Powództwo opozycyjne   |  str. 217

2.2. Powództwo ekscydencyjne   |  str. 217

3. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego |  str. 219

3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego   |  str. 219

3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego   |  str. 219

4. Skarga dłużnika na czynności komornika |  str. 222

4.1. Podstawa skargi   |  str. 222

4.2. Termin rozpoznania skargi   |  str. 222

4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi   |  str. 222

4.4. Skutki wniesienia skargi   |  str. 223

4.5. Kary dyscyplinarne   |  str. 223

5. Umorzenie egzekucji |  str. 225

5.1. Podstawy umorzenia   |  str. 225

5.2. Skutki umorzenia   |  str. 226

6. Zawieszenie egzekucji |  str. 228

6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji   |  str. 228

6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania   |  str. 228

6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa   |  str. 228

6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu   |  str. 228

7. Egzekucja z nieruchomości |  str. 230

7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości   |  str. 230

7.2. Zajęcie nieruchomości   |  str. 230

7.3. Zarząd zajętą nieruchomością   |  str. 231

7.4. Opis i oszacowanie   |  str. 231

7.5. Licytacja nieruchomości   |  str. 231

7.6. Rękojmia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości   |  str. 232

8. Egzekucja z ruchomości |  str. 234

8.1. Istota egzekucji z ruchomości   |  str. 234

8.2. Sprzedaż ruchomości   |  str. 234

 

Część VI  Instrukcje i regulaminy wewnętrzne w spółce   |  str. 237

1. Instrukcje |  str. 237

1.1. Instrukcja kancelaryjna   |  str. 237

2. Regulaminy |  str. 240

2.1. Regulamin zarządu   |  str. 240

2.2. Regulamin rady nadzorczej   |  str. 243

2.3. Regulamin zgromadzenia wspólników   |  str. 247

2.4. Regulamin wynagradzania pracowników   |  str. 252

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »