Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie - Dobrochna Bach-Golecka

Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie

Dobrochna Bach-Golecka

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-072-6
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 697
Rozmiar pliku: 5,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Problematyka solidarności w ujęciu prawnym oraz dobra wspólnego niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa. Solidarność i dobro wspólne to wartości usytuowane poza bezpośrednią sferą regulacji normatywnych. Ich znaczenie odwołuje się do podstaw funkcjonowania wspólnoty politycznej, prawo zaś stanowi szczegółowe narzędzie regulacyjne stosowane w obrębie tej wspólnoty.

Analizie zostały poddane takie gałęzie prawa, jak prawo: administracyjne, cywilne, europejskie, finansowe, gospodarcze, karne i międzynarodowe. W opracowaniu znalazły się teksty odwołujące się do instytucji społeczeństwa obywatelskiego, doktryn politycznych, ochrony środowiska, prawa rodzinnego, stosunków międzynarodowych, a także dotyczące kontrowersji związanych ze stosowaniem m.in. prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego.

Szeroki zakres poruszonych tematów – od teorii i filozofii prawa, poprzez prawo konstytucyjne, aż po różne dogmatyki prawne – sprawia, że opracowanie będzie interesujące nie tylko dla naukowców, lecz także dla praktyków funkcjonujących w ramach poszczególnych specjalizacji prawniczych.

Spis treści

1. Od redaktora
2. Marcin Król, Wspólnota ponad prawem
3. Sławomir Lewandowski, „Solidarność i „dobro wspólne” w polszczyźnie współczesnej i w polskim prawodawstwie. Analiza językowo-logiczna
4. Jarosław Kuisz, Od Stoczni Gdańskiej do „Dziennika Ustaw”. Uwagi o „pomnikach prawa” NSZZ „Solidarność” (1980-1981)
5. Ryszard Piotrowski, Solidarność a dobro wspólne a granice władzy publicznej
6. Maria Supera-Markowska, Realizowanie celów społecznie użytecznych w ramach działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych a ich obowiązki prawno-podatkowe. Próba oceny adekwatności rozwiązań prawno-podatkowych do specyfiki działalności NGO-sów
7. Jakub Pawliczak, Alimentacja pełnoletnich dzieci w świetle zasady solidarności rodzinnej
8. Krzysztof Radzikowski, Podatek solidarnościowy a solidarność podatku: czy polski system podatkowy realizuje postulat solidarności społecznej?
9. Katarzyna Chojecka, Rozliczalność organów administracji publicznej w sektorze finansowym na przykładzie Komisji Nadzoru Finansowego
10. Jan Piłczyński, Realizacja prawnej zasady solidarności przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości UE na przykładzie orzecznictwa dotyczącego kredytów indeksowanych i denominowanych
11. Katarzyna Kowalska, System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz wybrane programy poradnicze organizacji pozarządowych jako przykład realizacji zasady solidarności społecznej
12. Piotr Kładoczny, Dobro wspólne jako klauzula limitacyjna wolności wypowiedzi w polskim prawie karnym
13. Katarzyna Stokłosa, Pozycja sygnalisty w projekcie ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
14. Aleksander Gubrynowicz, Idea dobra wspólnego w świetle “Prawa Narodów” Emera de Vattel
15. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Kilka uwag na temat solidarności i dobra wspólnej troski ludzkości w kontekście międzynarodowego prawa ochrony klimatu
16. Tomasz Kamiński, Solidarność i dobro wspólne w międzynarodowym prawie morza a tzw. „pełzająca jurysdykcja” państw nadbrzeżnych
17. Michał Bitner, Koncepcja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym jako narzędzie wspierania solidarności społecznej w państwach członkowskich UE
18. Joanna Mazur, W poszukiwaniu śladów postrzegania ochrony danych osobowych jako wspólnego dobra w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
19. Katarzyna Wieczorek, Transgraniczne przejście zakładu pracy – czy istnieje oraz na jaką ochronę w świetle prawa unijnego może liczyć to zagadnienie?
20. Leszek Bosek, Więzi interpersonalne jako dobro osobiste czy kategorie dobra wspólnego?
21. Witold Borysiak, Naruszenie zasad solidarności społecznej jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny na zasadzie winy
22. Cezary Dzierzbicki, Stwierdzenie nabycia spadku w zakresie dotyczącym nieruchomości w badaniach empirycznych
23. Jakub Rumian, Zakres podmiotowy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
24. Patrycja Sobolewska, Solidarność i dobro wspólne rozwiedzionych małżonków - fikcja czy rzeczywistość?
25. Zbigniew Gromek, Dobro wspólnoty samorządowej
26. Robert Rybski, Powszechne sfery czystego transportu a dobro wspólne
27. Anna Kutyłowska, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym a otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję
28. Katarzyna Ziółkowska, Wykluczenie cyfrowe w sektorze publicznym – negatywne zjawisko społeczne czy nowe uprawnienie?
29. Adam Bosiacki, Stosowanie i nadużycie zasady solidaryzmu społecznego i dobra wspólnego w polskim i obcym systemie prawnym. Problemy podstawowe
30. Cezary Błaszczyk, Solidarność i dobro wspólne jako podstawowe wartości doktryny demokratycznego konfederalizmu i ładu polityczno-prawnego Demokratycznej Federacji Północnej Syrii
31. Michał Pełka, W sprawie sporu o obiektywność prawa i wartości prawnych
32. Michał Sadłowski, Zagadnienie sądownictwa administracyjnego w ZSRR
oraz głosy w dyskusji.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »