Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym - Agnieszka Grzesiok-Horosz

Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym

Agnieszka Grzesiok-Horosz

50,37 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5158-4
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 400
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,37 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Celem publikacji jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania skomercjalizowanego szpitala w obrocie gospodarczym. Autorzy omawiają następujące zagadnienia szczegółowe: pojęcie komercjalizacji szpitali i jej przebiegu według przepisów ustawy o działalności leczniczej, regulacje dotyczące spółek kapitałowych w kontekście ich wykorzystania w procesie przekształceń szpitali, prywatyzację skomercjalizowanych szpitali i emisję akcji lub obligacji, problematykę postępowania upadłościowego i naprawczego wobec skomercjalizowanych szpitali, reklamę produktów leczniczych i czynów nieuczciwej konkurencji w tym zakresie oraz wybrane aspekty zarządzania skomercjalizowaną placówką służby zdrowia. .. Książka skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia, zwłaszcza kadry zarządzającej szpitalami, praktyków i teoretyków prawa związanych z sektorem ochrony zdrowia, pracowników jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w proces przekształceń w służbie zdrowia.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Wstęp 15
Rozdział 1 Zagadnienia ogólne 19
1. P Pojęcie komercjalizacji szpitali 19
2. Skomercjalizowane szpitale jako przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą 23
2.1. P Pojęcie skomercjalizowanego szpitala 23
2.2. P Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej 24
2.3. Szpital jako przedsiębiorca? 26
2.4. P Pojęcie działalności leczniczej i podmiotu leczniczego 27
3. P Podstawowe skutki komercjalizacji szpitala 30
Rozdział 2 Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej 34
1. P Przepisy ustawy o działalności leczniczej mające skłonić podmioty tworzące do komercjalizacji szpitali 34
1.1. Dwa podejścia 34
1.2. Trzy opcje 35
1.3. Przewidziana w ustawie o działalności leczniczej pomoc finansowa dla podmiotów przejmujących zobowiązania komercjalizowanych szpitali 37
1.4. Terminy składania wniosków 40
2. Zarys procedury komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej 43
2.1. Zagadnienia ogólne 43
2.2. Etapy komercjalizacji szpitala według przepisów ustawy o działalności leczniczej 44
2.3. Ustalenie wskaźnika zadłużenia komercjalizowanego szpitala i ewentualne przejęcie zobowiązań przez podmiot tworzący 45
2.4. Porozumienie w sprawie przekształcenia kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę kapitałową 47
2.5. Akt przekształcenia 48
2.6. Wpis do KRS-u 51
2.7. Wpis spółki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 52
Rozdział 3 Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej 54
1. P Pojęcie spółki i rodzaje spółek występujących w prawie polskim 54
2. Spółki kapitałowe - ogólna charakterystyka 57
3. Szczególne rodzaje spółek 60
Rozdział 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital 64
1. Spółka z o.o. prowadząca skomercjalizowany szpital - podstawy ustroju i funkcjonowania 64
2. Ogólna charakterystyka spółki z o.o. 67
3. Kapitał zakładowy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 69
3.1. Źródła i wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 69
3.2. Udziały w spółce z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 74
4. Wspólnicy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 74
4.1. P Podmioty mogące być wspólnikami spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 74
4.2. P Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. 76
4.2.1. P Prawa wspólników spółki z o.o. 76
4.2.2. Obowiązki wspólników spółki z o.o. - możliwość zastrzeżenia w umowie obowiązku dopłat lub świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki 78
5. Organy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 80
5.1. Zarząd spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 80
5.1.1. Skład zarządu spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 80
5.1.2. P Prowadzenie spraw spółki z o.o. przez zarząd 82
5.1.3. R Reprezentacja spółki z o.o. 84
5.1.4. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. 85
5.2. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w spółce z o.o. utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala 86
5.3. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala 91
6. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital 97
Rozdział 5 Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital 99
1. Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital - podstawy ustroju i funkcjonowania 99
2. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej 100
3. Akcjonariusze spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital 102
4. Organy spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital 104
4.1. Zarząd spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital 104
4.2. Rada nadzorcza spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital 107
4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy 110
5. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital 113
Rozdział 6 Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale 115
1. P Przekształcanie spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale 115
2. Łączenie się spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale 118
3. P Podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale 120
Rozdział 7 Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia 122
1. Wprowadzenie 122
2. Sposoby prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali 123
3. Akcje i obligacje jako papiery wartościowe emitowane przez spółki prowadzące skomercjalizowane szpitale 126
3.1. Akcje 126
3.2. Obligacje 131
3.2.1. C Charakterystyka obligacji - podstawowe regulacje 131
3.2.2. Wykorzystanie obligacji dla pozyskiwania środków finansowych przez spółki prowadzące skomercjalizowane szpitale 134
Rozdział 8 Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne 137
1. Zdolność upadłościowa i naprawcza skomercjalizowanego szpitala jako skutek jego przekształcenia w spółkę 137
2. P Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego oraz rodzaje postępowań upadłościowych 141
2.1. Prawo upadłościowe i naprawcze - pojęcie i źródła 141
2.2. Rodzaje postępowań uregulowanych w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze 142
Rozdział 9 Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego 149
1. P Podstawy ogłoszenia upadłości 149
2. Wszczęcie postępowania upadłościowego wobec skomercjalizowanego szpitala 152
2.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd prowadzący postępowanie 152
2.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości skomercjalizowanego szpitala 153
2.3. Treść wniosku o ogłoszenie upadłości 155
3. Postępowanie zabezpieczające majątek dłużnika 159
4. Postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości 161
Rozdział 10 Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala 166
1. Skutki ogłoszenia upadłości - zagadnienia ogólne 166
2. Masa upadłości 167
3. Bezskuteczność czynności skomercjalizowanego szpitala dokonanych przed ogłoszeniem jego upadłości 173
4. Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego skomercjalizowanego szpitala 176
4.1. R Regulacje ogólne 176
4.2. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala co do jego zobowiązań 177
4.3. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla umów zawartych przez skomercjalizowany szpital 179
4.4. Skutki ogłoszenia upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala co do jego zobowiązań i zawartych umów 186
4.5. Dopuszczalność potrącania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 187
5. Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala dla prowadzonych w stosunku do niego postępowań sądowych i administracyjnych 188
Rozdział 11 Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala 191
1. Lista wierzytelności 191
2. Likwidacja masy upadłości 194
3. P Podział funduszów masy upadłości 199
3.1. P Plan podziału funduszów masy upadłości 199
3.2. Zaspokajanie wierzytelności zabezpieczonych prawami rzeczowymi - prawo odrębności 201
3.3. Zaspokajanie pozostałych wierzytelności - podział na kategorie 203
4. Zakończenie i umorzenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala 205
4.1. Zakończenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala 205
4.2. Umorzenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala 208
Rozdział 12 Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala 209
1. C Cele upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala 209
2. P Propozycje układowe 211
3. Wierzytelności objęte układem 213
4. Głosowanie nad przyjęciem układu przez wierzycieli 214
5. Zatwierdzenie układu i jego skutki 218
6. Zmiana i uchylenie układu 219
Rozdział 13 Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala 221
1. Postępowanie naprawcze - zagadnienia ogólne 221
2. Zdolność naprawcza skomercjalizowanego szpitala 222
3. Wszczęcie postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanego szpitala 224
4. Skutki wszczęcia postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanego szpitala 226
5. Plan naprawczy 228
6. Przebieg postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanych szpitali 229
6.1. Ustanowienie nadzorcy sądowego 229
6.2. Zgromadzenie wierzycieli i zawarcie układu 230
6.2.1. Zgromadzenie wierzycieli 230
6.2.2. Zawarcie układu 231
6.2.3. Zatwierdzenie układu przez sąd 233
6.3. Skutki zawarcia układu 235
6.4. Uchylenie układu 235
Rozdział 14 Reklama produktów leczniczych - pojęcie i ogólne zasady prowadzenia 237
1. Uwagi wstępne 237
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 238
2.1. Reklama 238
2.2. Produkt leczniczy 240
2.3. Podmioty prowadzące reklamę 245
3. Pojęcie i rodzaje reklamy produktu leczniczego 247
4. Reklama a informacja i sponsorowanie 251
5. Zasady prowadzenia reklamy produktów leczniczych 255
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie reklamy 260
7. Podsumowanie 262
Rozdział 15 Charakterystyka wybranych form reklamy produktu leczniczego 264
1. Uwagi wprowadzające 264
2. Reklama publiczna i zamknięta 265
2.1. Reklama kierowana do publicznej wiadomości 265
2.2. Reklama kierowana do profesjonalistów 273
2.2.1. Reguły ogólne 273
2.2.2. Działalność przedstawicieli 277
2.2.3. Dostarczanie próbek 279
3. Reklama pełna i skrócona 282
4. Reklama audiowizualna, dźwiękowa i wizualna 283
5. Reklama produktów leczniczych w aptekach 284
6. Reklama produktów leczniczych w telewizji i internecie - wzmianka 286
7. Podsumowanie 288
Rozdział 16 Reklama produktu leczniczego jako czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwa praktyka rynkowa 290
1. Zagadnienia wprowadzające 290
2. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji 291
2.1. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, uchybiająca godności człowieka 294
2.2. Reklama wprowadzająca w błąd 298
2.3. Reklama nierzeczowa 299
2.4. Reklama uciążliwa 301
3. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa 301
3.1. Reklama jako praktyka wprowadzająca w błąd 303
3.2. Reklama jako agresywna praktyka rynkowa 305
4. Odpowiedzialność za nieuczciwą reklamę 305
5. Podsumowanie 308
Rozdział 17 Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - zagadnienia ogólne 310
1. Wprowadzenie 310
2. Elementy zarządzania publicznego skomercjalizowanym szpitalem 311
3. Zarządzanie strategiczne jako istotny element zarządzania skomercjalizowanym szpitalem 320
Rozdział 18 Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - zasoby ludzkie 331
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skomercjalizowanym szpitalu 331
2. P Polityka kształtowania zatrudnienia w skomercjalizowanych podmiotach służby zdrowia 339
2.1. Istota stosunku pracy. Zatrudnienie klasyczne 339
2.2. Etaty rezydenckie 342
2.3. Elastyczne formy zatrudnienia w skomercjalizowanych placówkach służby zdrowia 343
2.3.1. Pozapracownicze zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych 345
2.3.2. Umowy nienazwane 348
3. Czas pracy w skomercjalizowanym szpitalu 355
3.1. Regulacje czasu pracy w Unii Europejskiej 355
Rozdział 19 Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - wybrane zagadnienia szczegółowe 361
1. Partnerstwo publiczno-prywatne 361
2. Outsourcing - szansa dla skomercjalizowanego szpitala 363
3. Procedura kontraktowania świadczeń z NFZ 364
Podsumowanie 367
Bibliografia 371
Materiały źródłowe 387
Indeks rzeczowy 393
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »