Skargi, wnioski, petycje i inne interwencje obywatelskie - Wojciech M. Hrynicki

Skargi, wnioski, petycje i inne interwencje obywatelskie

Wojciech M. Hrynicki

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-801-2
Data wydania 11 marca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 311
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja przedstawia zagadnienia skarg, wniosków i petycji, od momentu złożenia danego środka w organie władzy publicznej do chwili zawiadomienia o sposobie jego załatwienia. Autor prezentuje także inne interwencje obywatelskie, które nie spełniają warunków przewidzianych dla skarg, wniosków lub petycji, wskazując na potrzebę ich formalnego doregulowania.

W opracowaniu omówiono m.in.:
• katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi, wniosku i petycji oraz ich adresatów;
• rozpatrywanie tych środków i zawiadomienie o sposobie ich załatwienia;
• czynności wyjaśniające w postępowaniu skargowo-wnioskowym;
• rodzaje interwencji obywatelskich i ich przedmiot.

Książka porusza wiele kwestii nieuregulowanych przepisami prawa, z którymi muszą się mierzyć pracownicy rozpatrujący i załatwiający skargi, wnioski i petycje w swej codziennej praktyce. Omówione zagadnienia wzbogacone zostały o rozważania teoretyczne, szczególnie ważne dla zrozumienia miejsca, znaczenia i celu skarg, wniosków i petycji pośród innych środków prawnych chroniących interesy jednostki i ogółu w demokratycznym państwie prawa.

Publikacja jest przeznaczona dla radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I

Konstytucyjne prawo skargi, wniosku i petycji | str. 17

 1. Skargi, wnioski i petycje jako przejaw kontroli społecznej | str. 17
 2. Konstytucyjne prawo skargi, wniosku i petycji | str. 21
 3. Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej a prawo do skargi | str. 25

Rozdział II

Skargi i wnioski – uwagi wspólne | str. 28

 1. Rodzaje spraw objętych przepisami o skargach i wnioskach | str. 28
 2. Charakter prawny postępowania skargowownioskowego | str. 35
 3. Przeciwdziałanie hamowaniu skarg i wniosków | str. 40
 4. Zakres podmiotowy skarg i wniosków | str. 44

4.1. Uwagi ogólne  | str. 44

4.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi lub wniosku  | str. 46

4.3. Interes wnoszących skargę lub wniosek  | str. 49

4.4. Adresaci skarg lub wniosków  | str. 54

 1. Właściwość organów | str. 59

5.1. Zasada przestrzegania właściwości  | str. 59

5.2. Badanie właściwości z urzędu  | str. 62

5.3. Multiplikowanie egzemplarzy lub spraw  | str. 63

 1. Odpowiedzialność pracownika | str. 65
 2. Treść skarg i wniosków | str. 66
 3. Wnoszenie skarg i wniosków | str. 68

8.1. Sposoby wnoszenia  | str. 68

8.2. Tryby wnoszenia  | str. 70

8.3. Wymogi formalne  | str. 70

8.4. Protokół  | str. 73

8.5. Imię i nazwisko (nazwa) wnoszącego  | str. 80

8.6. Adres  | str. 82

8.7. Podpis  | str. 86

 1. Przyjmowanie skarg i wniosków | str. 90
 2. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków | str. 93
 3. Czynności wyjaśniające i wezwanie | str. 94
 4. Skargi i wnioski wnoszone w trybie pośrednim | str. 99

12.1. Udział posłów, senatorów i radnych  | str. 99

12.2. Udział prasy  | str. 102

12.3. Udział organizacji społecznych  | str. 104

 1. Wycofanie skargi lub wniosku | str. 105
 2. Dokumentowanie skarg i wniosków | str. 106
 3. Nadzór i kontrola | str. 108
 4. Ochrona danych osobowych | str. 112

Rozdział III

Skargi | str. 116

 1. Zakres przedmiotowy | str. 116
 2. Właściwość organów | str. 121

2.1. Obowiązek ustalenia organu właściwego  | str. 121

2.2. Właściwość ogólna i szczególna  | str. 122

2.3. Organy właściwości ogólnej  | str. 126

2.4. Skargi na organizacje społeczne  | str. 137

 1. Skargi wniesione niezgodnie z właściwością | str. 138
 2. Delegowanie załatwiania skarg | str. 142

4.1. Delegowanie organowi niższego stopnia  | str. 143

4.2. Delegowanie przełożonemu służbowemu  | str. 144

4.3. Termin przekazania i powiadomienie skarżącego  | str. 146

4.4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi delegowanej  | str. 147

 1. Pierwszeństwo postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym | str. 148

5.1. Wyższość postępowania jurysdykcyjnego  | str. 148

5.2. Wymogi formalne skarg załatwianych w postępowaniu  | str. 150

 1. Skarga inicjująca postępowanie | str. 152

6.1. Badanie treści pisma  | str. 152

6.2. Obligatoryjne wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego  | str. 153

6.3. Fakultatywne wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego  | str. 155

6.4. Przekazanie skargi do organu właściwego  | str. 156

6.5. Wszczęcie postępowania w trybach nadzwyczajnych  | str. 157

 1. Skarga złożona w toku postępowania | str. 158

7.1. Podmiot uprawniony do złożenia skargi w toku postępowania  | str. 158

7.2. Skarga złożona przez stronę postępowania  | str. 159

7.3. Skarga wszczynająca postępowanie odwoławcze    162

7.4. Skarga w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  | str. 163

7.5. Skarga złożona przez podmiot niebędący stroną postępowania  | str. 167

 1. Skarga po zakończeniu postępowania | str. 170

8.1. Warunki formalne skargi  | str. 171

8.2. Uprawnione podmioty  | str. 174

 1. Właściwość organów w sprawach skarg rozpatrywanych w postępowaniu | str. 175
 2. Szczególna ochrona danych osobowych skarżącego | str. 178
 3. Rejestracja skarg rozpatrywanych w postępowaniu | str. 180
 4. Terminy załatwienia skargi | str. 180

12.1. Terminy instrukcyjne  | str. 181

12.2. Niedochowanie terminu miesięcznego  | str. 184

 1. Ponaglenie | str. 186

13.1. Przyczyny i warunki formalne ponaglenia  | str. 188

13.2. Skutki ponaglenia  | str. 193

13.3. Odpowiedzialność pracownika  | str. 195

 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi | str. 196

14.1. Charakter prawny i rodzaje zawiadomień  | str. 197

14.2. Skarga zasadna  | str. 200

14.3. Skarga niezasadna  | str. 202

14.4. Skarga częściowo zasadna  | str. 204

14.5. Zawiadomienie w służbach specjalnych  | str. 205

 1. Skarga pieniacka | str. 205
 2. Skarga niezadowolonego z załatwienia wniosku | str. 210
 3. Wyłączenie pracownika | str. 211

Rozdział IV

Wnioski | str. 214

 1. Zakres przedmiotowy | str. 214

1.1. Rozumienie przedmiotu wniosku  | str. 214

1.2. Podobieństwo do innych środków  | str. 218

 1. Właściwość organów | str. 220

2.1. Ustalenie właściwości  | str. 221

2.2. Wnioski w sprawie zadań i działalności organizacji społecznych  | str. 223

 1. Wnioski złożone niezgodnie z właściwością | str. 224
 2. Termin załatwienia wniosku | str. 225
 3. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku | str. 228

5.1. Charakter prawny zawiadomienia  | str. 229

5.2. Rodzaje zawiadomień  | str. 231

Rozdział V

Petycje | str. 235

 1. Pojęcia wstępne | str. 235
 2. Zakres podmiotowy | str. 236

2.1. Uwagi ogólne  | str. 237

2.2. Składający petycje  | str. 237

2.3. Petycja zbiorowa  | str. 238

2.4. Interes wnoszącego  | str. 239

2.5. Adresaci petycji  | str. 243

 1. Zakres przedmiotowy | str. 245

3.1. Regulacja ustawowa  | str. 245

3.2. Zbieżność zakresów przedmiotowych wniosków i petycji  | str. 248

 1. Charakter prawny postępowania petycyjnego | str. 250
 2. Wniesienie petycji | str. 254
 3. Warunki formalne | str. 255

6.1. Składniki formalne  | str. 256

6.2. Podpis  | str. 260

6.3. Zgoda na ujawnienie danych wnoszącego  | str. 262

6.4. Niespełnianie wymogów formalnych i wezwanie  | str. 262

 1. Petycja w interesie podmiotu trzeciego | str. 265
 2. Właściwość podmiotów | str. 270

8.1. Określenie podmiotów właściwych  | str. 271

8.2. Przekazanie zgodnie z właściwością  | str. 271

8.3. Właściwość specjalna  | str. 272

 1. Informacja publiczna o petycjach | str. 275
 2. Terminy rozpatrzenia petycji | str. 278
 3. Petycja wielokrotna | str. 281
 4. Zawiadomienie | str. 285
 5. Petycja ponowiona | str. 287
 6. Zbiorcza informacja o petycjach | str. 289
 7. Właściwe stosowanie przepisów Kodeksu
  postępowania administracyjnego | str. 291

Rozdział VI

Interwencje obywatelskie | str. 292

 1. Słowo wstępne | str. 292
 2. Rodzaje interwencji obywatelskich i ich przedmiot | str. 294

2.1. Rodzaje interwencji  | str. 294

2.2. Interwencje skargowe  | str. 295

2.3. Inicjatywy obywatelskie  | str. 296

2.4. Doniesienia obywatelskie  | str. 297

2.5. Interwencje mieszane  | str. 299

 1. Podmioty odpowiedzialne i ich właściwość | str. 300
 2. Obowiązek podjęcia działań | str. 300
 3. Informacja o załatwieniu interwencji | str. 301

Bibliografia | str. 303

Wykaz orzecznictwa | str. 309

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »