Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego - Paweł Kornacki

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Paweł Kornacki

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7417-0
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 454
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 454
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W monografii Autor w sposób kompleksowy, a jednocześnie precyzyjny omawia tematykę prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu administracyjnym, w tym m.in.:
 • przybliża praktyczne aspekty sądowej kontroli sprawności funkcjonowania aparatu administracyjnego,
 • przeprowadza teoretycznoprawną analizę skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego,
 • dokonuje oceny istniejącego w tym zakresie stanu prawnego oraz formułuje wnioski de lege ferenda,
 • przywołuje prawnomiędzynarodowe wzorce przeciwdziałania przewlekłości postępowań administracyjnych oraz przedstawia wynikającą z nich propozycję interpretacyjną pojęcia przewlekłości postępowania administracyjnego,
 • prezentuje przesłanki dopuszczalności tytułowej skargi oraz okoliczności, które warunkują uwzględnienie tej skargi przez sąd.
 • Szeroko powoływana literatura tematu oraz obficie cytowane orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu umożliwiają czytelnikowi dotarcie do innych źródeł, w których podjęto analizę konkretnego problemu. Systematyka tekstu ułatwi szybkie odnalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania.

  Adresaci:
  Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, pracowników organów administracji publicznej oraz pracowników naukowych.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 15
  Rozdział I Źródła i standardy prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 25
  1. Uwagi ogólne 25
  2. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jako standard konstytucyjny, prawnomiędzynarodowy i unijny 29
  3. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na poziomie regulacji ustawowej 39
  3.1. Uwagi ogólne 39
  3.2. Stan prawny przed 11 kwietnia 2011 r. 44
  3.2.1. Skarga na bezczynność organu w ujęciu historycznym 45
  3.2.2. Geneza ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 52
  3.2.3. Konstrukcja skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 65
  3.3. Stan prawny od 11 kwietnia 2011 r. 75
  3.3.1. Uwagi wstępne 75
  3.3.2. Projekt przygotowany przez Biuro Pełnomocnika do spraw postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka MSZ 78
  3.3.3. Wprowadzone zmiany normatywne 86
  3.4. Krajowe środki prawne na tle orzecznictwa ETPC 89
  4. Podsumowanie 95
  Rozdział II Przedmiot skargi. Definicja przewlekłości postępowania administracyjnego 99
  1. Uwagi ogólne 99
  2. Definicja bezczynności organu. Milczenie organu oraz inne terminy związane z niedziałaniem administracji publicznej 103
  3. Definicja przewlekłości postępowania w ustawie skargowej z 2004 r. i jej zakres odniesienia 116
  4. Kryteria delimitujące przewlekłość postępowania i bezczynność organu 127
  5. Przewlekłość w wydaniu decyzji administracyjnej 135
  6. Przewlekłość w wydaniu postanowienia w postępowaniu administracyjnym 139
  7. Przewlekłość w wydaniu postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym 144
  8. Przewlekłość w wydaniu innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa 153
  9. Przewlekłość w wydaniu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 156
  10. Przewlekłość w wykonaniu wyroku sądu administracyjnego 158
  11. Podsumowanie 169
  Rozdział III Przesłanki dopuszczalności skargi 179
  1. Uwagi ogólne 179
  2. Przesłanki materialne 187
  2.1. Właściwość sądu administracyjnego 187
  2.1.1. Uwagi ogólne 187
  2.1.2. Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne 191
  2.1.3. Kontrola przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie bezpośrednio albo pośrednio kontrolowanej przez sąd powszechny 195
  2.1.4. Kontrola przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego 203
  2.1.5. Ograniczenia właściwości o charakterze wewnętrznym 206
  2.2. Brak zawisłości sprawy 210
  2.3. Legitymacja skargowa 216
  2.3.1. Uwagi ogólne 216
  2.3.2. Legitymacja skargowa materialna 218
  2.3.3. Legitymacja skargowa formalna 225
  2.4. Zdolność sądowa stron oraz zdolność procesowa strony skarżącej 229
  2.4.1. Uwagi ogólne 229
  2.4.2. Zdolność sądowa stron 230
  2.4.3. Zdolność procesowa strony skarżącej 236
  2.5. Wykorzystanie środków obrony prawnej na drodze administracyjnej 244
  3. Przesłanki formalne 255
  3.1. Uwagi ogólne 255
  3.2. Forma i treść skargi 259
  3.3. Tryb wniesienia skargi 264
  3.4. Wpis 266
  3.5. Odpisy skargi 270
  4. Podsumowanie 272
  Rozdział IV Przesłanki uwzględnienia skargi 276
  1. Uwagi ogólne 276
  2. Umorzenie postępowania 278
  2.1. Uwagi ogólne 278
  2.2. Cofnięcie skargi 279
  2.3. Śmierć strony 282
  2.4. Autokontrola organu administracji 283
  3. Granice rozstrzygania sprawy sądowoadministracyjnej 301
  3.1. Uwagi ogólne 301
  3.2. Zakres horyzontalny 302
  3.3. Zakres wertykalny 311
  4. Kryteria oceny zarzutu przewlekłości postępowania 316
  4.1. Uwagi ogólne 316
  4.2. Terminowość czynności 323
  4.3. Prawidłowość czynności 327
  4.4. Charakter sprawy 337
  4.5. Stopień faktycznej i prawnej zawiłości sprawy 338
  4.6. Znaczenie sprawy dla strony, która wniosła skargę 339
  4.7. Zachowanie stron 341
  5. Uwzględnienie skargi 342
  5.1. Uwagi ogólne 342
  5.2. Zobowiązanie organu do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa 346
  5.3. Stwierdzenie, czy przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa 349
  5.4. Wymierzenie grzywny 358
  6. Oddalenie skargi 363
  7. Zagadnienia intertemporalne 365
  8. Podsumowanie 372
  Wnioski końcowe 379
  Wykaz orzeczeń 395
  Bibliografia 433
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »