Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu  - Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński

Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu

Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński

340,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8107-227-4
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1448
Rozmiar pliku: 16 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1448
Rozmiar pliku: 16 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1448
Rozmiar pliku: 9,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
340,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF, EPUB

Opis

Jacek Gudowski całe zawodowe życie zasiadał za sędziowskim stołem; nigdy nie był prezesem ani nie piastował innego stanowiska, które odcinałoby sędziego od czynnej służby orzeczniczej, choć dawano Mu szansę objęcia bardzo wysokich urzędów.

W ciągu ponad 40 lat orzekania starał się przestrzegać wszystkich zasad i - zgodnie z przyrzeczeniem, które składał, wkładając togę i sędziowski łańcuch - wiernie służyć Rzeczypospolitej. Podejmował się tylko tych wyzwań, którym był w stanie podołać - merytorycznie i terminowo. Nigdy nie naruszył terminu procesowego, a zwłaszcza terminu sporządzenia uzasadnienia, stając się pod tym względem wzorem, często trudnym do naśladowania. Często szukał nietypowych i odważnych, ale sytuacyjnie najlepszych rozwiązań interpretacyjnych. Znając słabości i niedostatki porządku prawnego, postępował w myśl zasady: "w sytuacjach niekonwencjonalnych działaj niekonwencjonalnie" i orzekał sine ira et studio.

Gratulując takiej postawy, setek rozważnych i odważnych rozstrzygnięć, wnikliwych i erudycyjnych publikacji oraz innych wspaniałych dokonań i osiągnięć, możemy życzyć Sędziemu Jackowi Gudowskiemu i nam samym, aby stale ich przybywało. Ta księga - dar przyjaciół oraz wielu prawników, doświadczonych i młodych wiekiem - jest wyrazem nie tylko podziwu dla prawniczego kunsztu sędziego Jacka Gudowskiego, lecz także przekonania, że cywilistyka należy do najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych dziedzin prawa. Jacek Gudowski daje temu stale wyraz w praktyce i teorii prawniczej.

Fragment publikacji

Spis treści

O Sędzim Jacku Gudowskim 7
Publikowane prace Sędziego Jacka Gudowskiego 15
Adres Krajowej Rady Sądownictwa 23
Adres Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofa Sobierajskiego 25
Adres Sądu Okręgowego w Krakowie 29
Adres Sądu Okręgowego w Tarnowie 31
List Prezes Sądu Rejonowego w Bochni Anny Migdał 33
Adres Izby Notarialnej w Krakowie 35
CZĘŚĆ I
PRAWO CYWILNE PROCESOWE
SŁAWOMIR CIEŚLAK - Postępowanie upadłościowe oraz postępowania restrukturyzacyjne w świetle powiązań wewnątrzsystemowych 39
TADEUSZ ERECIŃSKI - Co zmienić w regulacji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych? 56
KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA - Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym 70
MAŁGORZATA GERSDORF, MICHAŁ RACZKOWSKI - Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy 101
JAN GIBIEC - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego - uwagi na tle praktyki sądowej 111
JACEK GOŁACZYŃSKI - Wymagania formalnej i materialnej skuteczności umowy jurysdykcyjnej - wybrane zagadnienia 116
AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA - Pozaprocesowe znaczenie uzasadnień orzeczeń sądowych 124
IRENA GROMSKA-SZUSTER - Jak wyegzekwować wykonanie zastępcze? Kilka uwag na tle art. 480 § 1 k.c. w związku z art. 1049 § 1 k.p.c. 136
PAWEŁ GRZEGORCZYK - Merytoryczna obrona dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego w prawie unijnym 145
JÓZEF IWULSKI - O stosowaniu art. 3987 k.p.c. (odpowiedź na skargę kasacyjną) praktycznych uwag kilka 172
ANDRZEJ JAKUBECKI - Zawieszenie postępowania ze względu na ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do strony procesu cywilnego 181
MAREK JAŚLIKOWSKI - Sprostowanie wyroku w zakresie rozstrzygnięcia sądu o żądaniach stron 204
GRZEGORZ JĘDREJEK - Odmowa odpowiedzi świadka na zadane pytanie (art. 261 § 2 k.p.c.) 220
KRZYSZTOF KNOPPEK - Exceptio male gesti processus 240
MICHAŁ KRAKOWIAK - Egzekucja świadczeń niepieniężnych na podstawie francuskiego modelu astreinte w prawie włoskim 250
KAZIMIERZ LUBIŃSKI - Sposoby regulacji prawnej postępowania nieprocesowego w wybranych europejskich systemach postępowania cywilnego 271
ANETA ŁAZARSKA - Procesowo-kontrolna funkcja e-protokołu w postępowaniu cywilnym 294
MAŁGORZATA ŁOBOZ - Sądowe zniesienie współwłasności na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego 314
KRYSTIAN MARKIEWICZ - Uzasadnianie orzeczeń sądów II instancji 341
ROBERT OBRĘBSKI - Zdolność sądowa strony w znaczeniu materialnym 363
DAGMARA OLCZAK-DĄBROWSKA - Kilka uwag o skardze na czynności komornika 385
HENRYK PIETRZKOWSKI - Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym (wybrane zagadnienia) 399
MATEUSZ PILICH - Międzynarodowa ochrona dóbr osobistych (wybrane aspekty prawnoprocesowe) 418
AGNIESZKA PIOTROWSKA - Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 432
JERZY PISULIŃSKI - Postępowanie w sprawie sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego 444
PAWEŁ POPARDOWSKI - O kompetencji sądu rejestrowego w przedmiocie badania ważności uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych (uwagi na tle uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r., III CZP 13/13) 462
MARTA ROMAŃSKA - Złożenie oświadczenia woli jako obowiązek niepodlegający egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego 472
ALEKSANDRA RUTKOWSKA - Zakres i forma publicznego wystąpienia (uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4.11.2014 r. Braun v. Polska) 496
PIOTR RYLSKI - O większą autonomię postępowania nieprocesowego (uwagi na tle wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego) 507
IWONA RZUCIDŁO-GROCHOWSKA - "Uzasadnienie elektroniczne" orzeczenia sądowego. Perspektywa teoretycznoprawna 524
MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENO - Zgłoszenie zastrzeżenia na podstawie art. 162 k.p.c. na uchybienia przepisom postępowania 544
ANDRZEJ STEMPNIAK - Funkcja art. 689 k.p.c. i jego znaczenie dla działów majątkowych 556
KRZYSZTOF STRZELCZYK - Legitymacja procesowa i współuczestnictwo w sporze o wyłączenie wspólnika spółki z o.o. 567
JOANNA STUDZIŃSKA - Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez prokurenta pracownikowi przedsiębiorstwa 582
PRZEMYSŁAW TELENGA - Uwagi o przedmiocie postępowania egzekucyjnego i egzekucji sądowej 603
ANDRZEJ TORBUS - Podstawa faktyczna postanowienia sądu upadłościowego w sprawie o ustalenie planu spłaty wierzycieli dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą 614
ANDRZEJ WACH - W sprawie "innego organu powołanego do rozpoznawania lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju" (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.) 625
MARCIN WALASIK - System(y) gromadzenia materiału w postępowaniu nieprocesowym 636
KAROL WEITZ - Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.) 656
TADEUSZ WIŚNIEWSKI - Kolizyjność zasad procesu cywilnego 683
MIROSŁAWA WYSOCKA - Dowód z opinii biegłych w sprawach cywilnych o roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe w praktyce sądów 707
ŁUKASZ ZAMOJSKI - Postępowanie dotyczące złożenia wykazu majątku dłużnika przed komornikiem 717
FELIKS ZEDLER - Z problematyki stosowania prawa w procesie cywilnym 736
ROBERT ZEGADŁO - Postulaty zmian w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 748
TADEUSZ ZEMBRZUSKI - Architekt w postępowaniu grupowym, czyli powództwo o ustalenie odpowiedzialności pozwanego 762
ANDRZEJ ZIELONY - Model rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege lata i de lege ferenda) 784
CZĘŚĆ II PRAWO PRYWATNE
JOANNA BUCHALSKA - Fashion Law - kilka uwag wstępnych 807
BRONISŁAW CZECH - Geneza zwrotu "dobro dziecka" i znaczenie zawartego w nim określenia "dobro" 822
IZABELA DOBOSZ - Prawo do intymności a działalność dziennikarska 837
JÓZEF FRĄCKOWIAK - Nowa regulacja rękojmi w kodeksie cywilnym - czyli nie zawsze to, co nowe, lepsze od tradycyjnych rozwiązań 847
JAN GÓROWSKI - Posiadanie jako przesłanka nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego 861
MATEUSZ GROCHOWSKI - Reguła de minimis non curat praetor w prawie prywatnym 882
ELŻBIETA HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA - Pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo - refleksje na tle orzecznictwa sądów powszechnych 902
WOJCIECH J. KATNER - Działalność gospodarcza podmiotów niebędących przedsiębiorcami ze szczegółowym rozważeniem statusu prawnego fundacji i stowarzyszeń 919
ELŻBIETA KONARSKA - Wstąpienie w stosunek najmu a zakaz dyskryminacji 935
IWONA KOPER - Ograniczenia możliwości kwestionowania ustalonej prawnie więzi filiacyjnej dziecka w drodze powództwa o unieważnienie uznania dziecka oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 954
ELŻBIETA KREMER - Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w ustawie z 5.08.2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 958
JAROSŁAW KUROPATWIŃSKI - Umowa ustalająca jako sposób zaspokojenia roszczenia o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i podstawa wpisu do księgi wieczystej 972
PIOTR MACHNIKOWSKI - Regulacja przedawnienia roszczeń w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2014-2015 1000
KONRAD OSAJDA - Świadek testamentu 1016
MAKSYMILIAN PAZDAN - Bona vacantia według rozporządzenia Unii Europejskiej nr 650/2012 1040
KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI - Charakter prawny uznania ojcostwa 1050
MACIEJ PLASKACZ - Węzłowe problemy wykazu inwentarza 1066
GRZEGORZ RUDNICKI - Zarząd nieruchomością wspólną. Zagadnienia wybrane de lege lata, de lege ferenda 1077
STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI - Umowa składu: szkic kwestii spornych 1092
PAWEŁ SUSKI - Charakter prawny stowarzyszenia zwykłego 1104
ROMAN TRZASKOWSKI - Uwagi o hipotetycznej przyczynowości 1119
ARKADIUSZ TURCZYN - Dopuszczalność stosowania premii pieniężnych w stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą - w świetle orzecznictwa 1139
MICHAŁ WARCIŃSKI - Zrzeczenie się użytkowania wieczystego 1151
ŁUKASZ WĘGRZYNOWSKI - Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwego aktu stosowania prawa 1169
DARIUSZ ZAWISTOWSKI - Podstawy rozliczeń majątkowych osób pozostających w faktycznym wspólnym pożyciu w judykaturze Sądu Najwyższego 1183
FRYDERYK ZOLL - Problem platform internetowych - wyzwania nowego prawa umów 1190
CZĘŚĆ III PRAWO USTROJOWE
TERESA BIELSKA-SOBKOWICZ - Kilka słów o dyskryminacji 1201
STANISŁAW BIERNAT - Pytania prawne sądów do Trybunału Konstytucyjnego w świetle ustawy z 2015 r. 1208
GRZEGORZ BORKOWSKI - Ochrona prawna w ujęciu doktrynalnym jako "zadanie" sądów powszechnych 1227
KATARZYNA CELIŃSKA-GRZEGORCZYK, ROMAN HAUSER - Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego 1238
MARCIN DZIURDA - Prokuratoria Generalna i jej kompetencje 1246
BEATA GUDOWSKA - Tak jak księżyc. O ubezpieczeniu chorobowym sędziów 1274
BEATA JANISZEWSKA - O jednolitości orzecznictwa jako wartości systemowej 1285
WIESŁAW KOZIELEWICZ - Sąd Najwyższy - trzy początki 1304
JAN KREMER - Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa w rozpatrywaniu i ocenie kandydatur do pełnienia urzędu sędziego w perspektywie historycznej 1315
EWA ŁĘTOWSKA - Między istnieniem i znaczeniem (trzy uwagi w dyskusji o uzasadnieniach sądowych) 1327
BERNARD ŁUKAŃKO - Niemiecki model zwalczania przewlekłości postępowania sądowego w świetle prawa krajowego, unijnego i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1339
OLGA MARIA PIASKOWSKA - Problemy systemowe skargi na przewlekłość postępowania. Uwagi na tle wyroku pilotażowego ETPC z 7.07.2015 r. w sprawie Rutkowscy i inni v. Polska 1354
WALERIAN SANETRA - Sąd Najwyższy jako organ i podmiot 1361
ELIZA SKOTNICKA - Refleksje dotyczące sporów o Trybunał Konstytucyjny 1374
CZĘŚĆ IV VARIA
ANTONI GÓRSKI - Stanisław Dąbrowski o sądzie i sędziach 1389
RYSZARD KAŁWA - Budynek Sądu w Bochni 1401
PIOTR LECHOWSKI - Reminiscencje 1411
WITOLD OKNIŃSKI - Byli tacy Sędziowie Sądu Najwyższego 1417
LESZEK WŁOSKIEWICZ - Zaczęło się od krakowskiej aplikacji ... 1425
List Andrzeja Sopaty 1427
Akta sprawy uczczenia obchodów XV rocznicy ukończenia aplikacji sądowej i notarialnej 1431
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »