Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej - dr Grzegorz Borowski

Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej

dr Grzegorz Borowski

61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-641-7
Data wydania 1 stycznia 2011
Język: Polski
Liczba stron: 348
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Ostatnie dwadzieścia lat było okresem dynamicznego rozwoju funduszy inwestycyjnych. Instytucje te odgrywają coraz większą rolę na rynku oszczęd­ności i w gospodarce. Mimo istnienia prawa unijnego regulującego tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych rynki tych instytucji w poszcze­gólnych krajach nie rozwinęły się w jednakowym stopniu - niektóre kraje stały się europejskimi centrami funduszy inwestycyjnych, w innych - rozwój rynku uległ zahamowaniu.

Książka stanowi pierwszą na polskim rynku, kompleksową analizę krajowych rynków funduszy inwestycyjnych, funkcjonujących w latach 1992-2010 w krajach należących do Unii Europejskiej. Począwszy od genezy, rozwoju i miejsca funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym poprzez identyfika­cję czynników wpływających na rozwój funduszy inwestycyjnych, przeprowadzono w niej analizę wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego na zmiany wielkości i struktury poszczególnych rynków państw Unii Europejskiej.

Publikacja adresowana jest głównie do studentów prawa i kierunków ekonomicznych oraz do praktyków zainteresowanych problematyką funduszy in­westycyjnych.

Spis treści

Rozdział 1
Istota i klasyfikacja instytucji wspólnego inwestowania
1.1. Idea wspólnego inwestowania i geneza jej rozwoju
1.2. Funkcje funduszy inwestycyjnych w systemie finansowym
1.3. Klasyfikacje funduszy inwestycyjnych na rynkach rozwiniętych
1.4. Klasyfikacja czynników determinujących rozwój rynku funduszy
inwestycyjnych

Rozdział 2
Charakterystyka prawnych i podatkowych determinant rozwoju krajowych
rynków funduszy inwestycyjnych
2.1. Regulacje prawne jako determinanty rozwoju rynku finansowego
2.2. Asymetria informacyjna na rynku produktów finansowych
2.3. Krajowe czynniki prawne
2.3.1. Podejście do regulacji rynku finansowego i kształt nadzoru
2.3.2. Regulacje dotyczące dopuszczalnych form organizacyjnych
2.3.3. Poziom ochrony inwestorów
2.3.4. Prawo do informacji
2.4. Ponadkrajowe czynniki prawne
2.4.1. Regulacje międzynarodowe
2.4.2. Unia Europejska
2.4.2.1. Dyrektywa UCITS
2.4.2.2. Dyrektywa ISD i Dyrektywa MiFID
2.5. Wielkość i przedmiot opodatkowania

Rozdział 3
Analiza otoczenia prawnego i podatkowego determinującego rozwój wybranych rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej w latach 1992-2007
3.1. Regulacje prawne poprzedzające Dyrektywę UCITS
3.2. Rola Dyrektywy UCITS w kształtowaniu rynku funduszy inwestycyjnych
w latach 1985-2007
3.3. Formy organizacyjne
3.4. Wielkość i przedmiot opodatkowania

Rozdział 4
Charakterystyka makroekonomicznych determinant rozwoju krajowych rynków funduszy inwestycyjnych
4.1. Wzrost gospodarczy
4.2. Poziom zamożności i wielkość oszczędności
4.3. Wielkość rynku finansowego
4.4. Poziom inflacji i poziom stóp procentowych

Rozdział 5
Analiza czynników makroekonomicznych determinujących rozwój wybranych
rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej
5.1. Zmiany rozwoju badanych rynków funduszy inwestycyjnych na tle zmian
czynników makroekonomicznych
5.2. Wpływ PKB i oszczędności na rozwój rynków funduszy inwestycyjnych
5.3. Wpływ ogólnej sytuacji na rynku finansowym na rozwój rynków funduszy inwestycyjnych

Rozdział 6
Charakterystyka mikroekonomicznych determinant rozwoju krajowych
rynków funduszy inwestycyjnych
6.1. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
6.2. Zmiany wielkości i struktury krajowych rynków funduszy inwestycyjnych
6.3. Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7
Fundusze inwestycyjne w latach kryzysu. Perspektywy na lata 2011-2020
7.1. Przyczyny kryzysu finansowego
7.2. Rynek funduszy inwestycyjnych w Europie w latach 2007-2010
7.3. Perspektywy dalszego rozwoju europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 2011-2020

Bibliografia
Publikacje zwarte
Artykuły
Akty prawne
Orzeczenia sądowe
Raporty i inne materiały

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »