Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego - Adam Mariański

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego

Adam Mariański

89,64 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-0896-0
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 296
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
89,64 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis


"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogólnych założeń, jakie powinno przyświecać interpretacji prawa podatkowego. (...) Należy podkreślić, że potrzebę eksponowania zasady in dubio pro tributario autor wspiera nie tylko argumentacją wziętą z obserwacji funkcjonowania systemu podatkowego (tj. stanu prawa podatkowego i obserwacji praktyki orzeczniczej) w Polsce, ale ustalił, że zasadę tę można postrzegać - o czym była już mowa - jako konsekwencję quasi-logiczną norm konstytucyjnych. Te dwa nurty argumentacji dają efekt synergii. Powoduje to, że pracę czyta się z zainteresowaniem, a wartościowa warstwa merytoryczna dobrze koresponduje z dojrzałą i przyjazną formą opracowania."

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński


"Praca ta - jako pierwsze monografi czne opracowanie bardzo ważnego, ale również kontrowersyjnego zagadnienia realizacji w prawie podatkowym zasady in dubio pro tributario będzie niewątpliwie przedmiotem szerokiej dyskusji w polskiej doktrynie prawa podatkowego."

Prof. dr hab. Ryszard Mastalski


"Sumując, należy stwierdzić, iż rozprawa habilitacyjna dr. Adama Mariańskiego, ze względu na przemyślaną, ciekawą i wyrazistą koncepcję, która została konsekwentnie zrealizowana stanowi ważną pozycję monografi czną z dziedziny prawa podatkowego. Autor jest bez wątpienia znakomitym znawcą tej gałęzi prawa."

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów 7
Wstęp 9
Rozdział 1 Prawo podatkowe jako odrębna gałąź prawa 13
1.1. System prawa 13
1.2. Prawo finansowe a przesłanki wyodrębnienia prawa podatkowego jako gałęzi prawa 15
1.3. Ingerencja norm prawa podatkowego w prawa obywatela 20
1.4. Ochrona praw podatnika we współczesnym świecie - główne tendencje 25
1.5. Wnioski - wyodrębnienie prawa podatkowego a potrzeba ustanowienia zasad chroniących prawa podatnika 40
Rozdział 2 Zasada prawna - pojęcie oraz znaczenie w wybranych gałęziach prawa 43
2.1. Pojęcie zasady prawnej 43
2.2. Zasady w wybranych gałęziach prawa publicznego 48
2.3. Zasady prawa podatkowego 53
2.4. Wnioski - znaczenie zasad ogólnych prawa podatkowego 66
Rozdział 3 Zasada in dubio pro tributario w prawie podatkowym 71
3.1. Stanowienie prawa podatkowego - analiza problemów 71
3.2. Stosowanie prawa podatkowego 83
3.3. Podstawy i cele zasady in dubio pro tributario w prawie podatkowym 93
3.4. Wnioski - stan prawa podatkowego a cele zasady in dubio pro tributario 102
Rozdział 4 Zasady postępowania podatkowego a zasada in dubio pro tributario 105
4.1. Zasady ogólne postępowania podatkowego (administracyjnego) 105
4.2. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym 129
4.3. Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym 154
4.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie gromadzenia i rozpatrywania (oceny) materiału dowodowego 173
4.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w postępowaniu podatkowym 190
Rozdział 5 Wykładnia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario 193
5.1. Rodzaje wykładni prawa a wykładnia prawa podatkowego 193
5.2. Analogia w prawie podatkowym 214
5.3. Wykładnia przepisów szczególnych prawa podatkowego 223
5.4. Rozstrzyganie wątpliwości w procesie wykładni prawa podatkowego 238
5.5. Wnioski - rola zasady in dubio pro tributario w procesie wykładni prawa 248
Rozdział 6 Znaczenie zasady in dubio pro tributario w polskim prawie podatkowym - wnioski de lege ferenda 251
6.1. Ocena obowiązującego stanu prawnego i praktyki jego stosowania 251
6.2. Ustanowienie explicite zasady in dubio pro tributario w ogólnym prawie podatkowym - potrzeba, postać oraz zakres 255
Zakończenie 269
Bibliografia 273
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »