Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne - Magdalena Jagielska

Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne

Magdalena Jagielska

88,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-0923-3
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 260
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
88,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 • Niniejsza publikacja przedstawia problematykę powoływania, kompetencji i funkcjonowania rady nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb praktyki. Autorzy skoncentrowali się na przedstawieniu zagadnień dotyczących kształtowania składu osobowego wskazanego organu, ustawowych i statutowych kompetencji rady oraz problematyki jej funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji posiedzeń rady i procesu podejmowania przez nią uchwał. Opracowanie jest uzupełnione o zarys problematyki odpowiedzialności członków rady, w którym została ukazana granica pomiędzy zachowaniem dozwolonym a prowadzącym do odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej.
 • Podręcznik zawiera kilkadziesiąt wzorów dokumentów korporacyjnych, w tym wzory statutu spółki akcyjnej i regulaminu rady nadzorczej, które mogą być wykorzystywane zarówno w spółce publicznej, jak i prywatnej. Wzory te powinny usprawnić pracę rady nadzorczej, zwłaszcza takiej, która nie korzysta ze stałego doradztwa prawników specjalistów prawa handlowego.
 • Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niebędących prawnikami albo prawników niespecjalizujących się w prawie spółek handlowych. Podręcznik może być także pomocniczo wykorzystywany podczas zajęć poświęconych ładowi korporacyjnemu na wydziałach prawa, ekonomii i zarządzania.
 • Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 11
  Rozdział I Nadzór w spółce akcyjnej 13
  1. Nadzór a kontrola 13
  2. Uprawnienia rady nadzorczej do informacji o spółce 15
  3. Sposoby wykonywania zadań przez radę nadzorczą 17
  3.1. Kolegialny nadzór i indywidualna kontrola 17
  3.2. Komórki kontrolne rady nadzorczej 20
  3.3. Eksperci zewnętrzni 25
  Rozdział II Kształtowanie składu osobowego rady nadzorczej 27
  1. Uwagi wstępne 27
  2. Zdolność do pełnienia funkcji członka rady 28
  3. Pożądane cechy członka rady 37
  4. Liczba członków rady 42
  5. Powoływanie i odwoływanie członków rady 45
  6. Kadencja i mandat 54
  7. Wynagrodzenie 62
  Rozdział III Kompetencje rady nadzorczej 67
  1. Uwagi wstępne 67
  2. Ocena rocznych sprawozdań spółki oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty 72
  3. Kształtowanie składu zarządu 80
  4. Ustalanie wynagrodzenia członków zarządu 84
  5. Reprezentowanie spółki w umowach i sporach pomiędzy
  spółką a członkiem jej zarządu 89
  6. Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej 92
  7. Uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminu zarządu 94
  8. Zwoływanie walnego zgromadzenia 95
  9. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia 98
  10. Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy 101
  11. Pozostałe kompetencje rady nadzorczej 104
  Rozdział IV Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą 111
  1. Uwagi wstępne 111
  2. Podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał na posiedzeniu 112
  3. Podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał poza posiedzeniem 134
  Rozdział V Odpowiedzialność członków rady nadzorczej (zarys problematyki) 141
  1. Odpowiedzialność cywilna 141
  2. Odpowiedzialność karna 155
  3. Odpowiedzialność administracyjna 168
  WZORY
  1. Statut 175
  2. Regulamin rady nadzorczej 183
  3. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej oraz dodatkowe oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej 195
  4. Oświadczenie zawierające wskazanie danych kontaktowych 197
  5. Wniosek o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej 198
  6. Zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej 199
  7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu rady nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 200
  8. Karta do głosowania tajnego 201
  9. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej 202
  10. Zawiadomienie o głosowaniu poza posiedzeniem rady nadzorczej w trybie pisemnym 204
  11. Protokół z głosowania poza posiedzeniem rady nadzorczej - tryb pisemny 206
  12. Zawiadomienie o głosowaniu poza posiedzeniem rady nadzorczej przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 207
  13. Protokół z głosowania poza posiedzeniem rady nadzorczej przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 209
  14. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej 210
  15. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej 211
  16. Uchwała w sprawie utworzenia komitetu audytu 212
  17. Uchwała w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych 214
  18. Uchwała w sprawie przygotowania opinii 215
  19. Uchwała w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty 216
  20. Uchwała w sprawie oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki 218
  21. Uchwała w sprawie oceny pracy rady nadzorczej 222
  22. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności rady nadzorczej 226
  23. Uchwała w sprawie powołania prezesa zarządu 228
  24. Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu 229
  25. Uchwała w sprawie zawieszenia w czynnościach członka zarządu 230
  26. Uchwała w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu 231
  27. Uchwała w sprawie przywrócenia w czynnościach zawieszonego członka zarządu 232
  28. Uchwała w sprawie umów z członkami zarządu 233
  29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udział członka zarządu w spółce konkurencyjnej 234
  30. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu zarządu 235
  31. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej 236
  32. Uchwała w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 237
  33. Uchwała w sprawie zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia 238
  34. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku zarządu do walnego zgromadzenia 239
  35. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy 240
  36. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym 241
  37. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie prokury 242
  38. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 243
  39. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 244
  40. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego 245
  41. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 246
  Bibliografia 247
  Indeks rzeczowy 253
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »