Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych - Bożena Nadolna

Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych

Bożena Nadolna

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-945-4
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 401
Rozmiar pliku: 7,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja omawia problematykę zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), w tym organizacji o statusie pożytku publicznego, a także prowadzenia rachunkowości oraz zasad rozliczania ich obciążeń podatkowych.

W opracowaniu przedstawiono na konkretnych przykładach dokumentowanie zdarzeń występujących w organizacjach pozarządowych w zakresie:
• majątku trwałego i obrotowego oraz funduszy własnych i obcych,
• przychodów z tytułu darowizn,
• dotacji i subwencji,
• zbiórek publicznych,
• składek członkowskich,
• kosztów organizacji pozarządowej.

W książce omówiono również wzorcowe polityki rachunkowości oraz zasady budowy zakładowego planu kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zaprezentowano zasady sporządzania finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego, z wyodrębnieniem szczególnych rozwiązań w tym zakresie dla organizacji pożytku publicznego. Książka zawiera też procedury przekazywania tych sprawozdań do Narodowego Instytutu Wolności, Krajowego Rejestru Sądowego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej czy innych organów nadzorujących ich działalność.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, księgowych, menedżerów oraz pracowników administracji. Zainteresuje również pracowników naukowych i studentów studiów ekonomicznych i prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7

Wstęp 9

Rozdział 1
Aspekty organizacyjnoprawne działalności organizacji pozarządowych 11
1. Pojęcie i rodzaje organizacji pozarządowych 11
2. Zewnętrzne i wewnętrzne regulacje funkcjonowania organizacji pozarządowych 37
3. Procedury rejestracyjne i likwidacja organizacji pozarządowych 48
4. Źródła finansowania działalności i kierunki wydatkowania środków w organizacjach pozarządowych 72
5. Budżet jako narzędzie zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych 81

Rozdział 2
Teoretyczne zagadnienia prawa bilansowego organizacji pozarządowych 85
1. Istota rachunkowości i jej regulacje prawne 85
2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości 95
3. Zakładowy plan kont jako element dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości 116
4. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego 133
5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego zakres 142
6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów 155

Rozdział 3
Praktyczne rozwiązania rachunkowości w organizacjach pozarządowych 183
1. Polityka rachunkowości w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej 183
1.1. Przykład uchwały w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości 183
1.2. Przykładowy zakładowy plan kont 187
2. Polityka rachunkowości w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą 191
2.1. Uchwała w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości 191
2.2. Wycena aktywów i pasywów 194
2.3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 199
2.4. Zakładowy plan kont 205
3. Roczne sprawozdanie finansowe 253

Rozdział 4
Sprawozdawczość niefinansowa organizacji pozarządowych 265
1. Sprawozdanie merytoryczne fundacji 265
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego 268
3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 279

Rozdział 5
Obciążenia podatkowe organizacji pozarządowych w teorii i praktyce 299
1. Podatek dochodowy od osób prawnych 299
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 316
3. Podatek od towarów i usług 329
4. Podatek od spadków i darowizn 338
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 344
6. Podatek od nieruchomości 347

Bibliografia 349

Akty prawne 353

Spis tabel, schematów, rysunków, wzorów 357

Załączniki 361
Załącznik 4.1. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe są związane z zakresem działania Ministra Zdrowia, tzn. ochroną zdrowia i opieką zdrowotną 361
Załącznik 4.2. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra Edukacji 366
Załącznik 4.3. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 370
Załącznik 4.4. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra Sportu 374
Załącznik 4.5. Wzór rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego 381
Załącznik 4.6. Wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego 389
Załącznik 4.7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 394
Załącznik 4.8. Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego 397

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »