Rachunkowość budżetowa - Monika Kaczurak-Kozak

Rachunkowość budżetowa

Monika Kaczurak-Kozak

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-373-4
Data wydania 1 marca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 481
Rozmiar pliku: 12 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:
• funkcjonowania sektora finansów publicznych,
• jego organizacji,
• zasad gospodarki finansowej,
• sporządzania planów finansowych,
• zastosowania klasyfikacji budżetowej, a w szczególności wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości typowych podmiotów tego sektora (tj. państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego).

Kompleksowo zaprezentowano i zinterpretowano m.in.:
• szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
• wpływ zasad ich gospodarki finansowej na politykę rachunkowości,
• zasady ewidencji księgowej,
• obowiązek sprawozdawczy.

W publikacji przedstawiono znowelizowane przepisy podatkowe i prawne regulujące funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, ich gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość, m.in. zmiany dotyczące:
• struktury jednostek sektora finansów publicznych,
• obowiązku przekazywania informacji o dochodach i wydatkach nimi finansowanych przez państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową,
• planów finansowych państwowych funduszy celowych,
• rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową,
• sposobu sporządzania listy płac,
• treści sprawozdania finansowego,
• wprowadzenia nowych sprawozdań budżetowych (Rb-34 i Rb-FEP),
• terminów sporządzania i przekazywania sprawozdań,
• sprawozdań BZ,
• sposobu przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W opracowaniu uwzględniono również wzory dokumentów sporządzanych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym przykładowe wzory:
• arkuszy wzajemnych rozliczeń,
• planu finansowego jednostki budżetowej,
• planu dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
• instrukcji rozliczenia podatku VAT przez jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego,
• uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów,
• załączników do uchwały dotyczącej terminów i sposobów ustalenia rozliczeń nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,
• uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, ekonomistów, księgowych, a także osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach sektora publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego.

Spis treści

Wstęp | str. 9

 

  1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych | str. 13

Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych | str. 13

Budżet i wieloletnie planowanie finansowe | str. 18

Zasady finansów publicznych | str. 22

Dyscyplina finansów publicznych | str. 25

 

  1. Sektor finansów publicznych | str. 36

Zakres sektora finansów publicznych | str. 36

Zasady gospodarki finansowej form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych | str. 43

Tryb sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych i dokonywania w nich zmian | str. 44

Sposób i tryb sporządzania planów dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych | str. 50

Sposób i tryb sporządzania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | str. 52

Elementy planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych funduszy celowych | str. 53

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 55

Obsługa bankowa budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 59

 

  1. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej | str. 63

Istota i zakres rachunkowości budżetowej | str. 63

Zastosowanie klasyfikacji budżetowej | str. 66

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości | str. 73

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego | str. 83

Elementy polityki rachunkowości | str. 88

Charakterystyka zakładowego planu kont | str. 93

 

  1. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 150

Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek | str. 150

Ewidencja rozrachunków i rozliczeń | str. 159

Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych | str. 165

Ewidencja wyniku wykonania budżetu | str. 173

Ewidencja pozabilansowa | str. 177

Ewidencja podatków w samorządowym organie podatkowym | str. 179

 

  1. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w układzie zespołów planu kont | str. 191

Aktywa trwałe | str. 191

Środki pieniężne | str. 211

Rozrachunki i rozliczenia | str. 223

Materiały i towary | str. 249

Koszty według rodzajów i ich rozliczenie | str. 257

Koszty według typów działalności i ich rozliczenie | str. 274

Produkty | str. 282

Przychody i koszty ich uzyskania | str. 291

Fundusze, rezerwy i wynik finansowy | str. 302

Konta pozabilansowe | str. 317

 

  1. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych | str. 329

Ewidencja na rachunku bieżącym jednostki budżetowej | str. 329

Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych | str. 342

Przychody z tytułu dochodów budżetowych | str. 352

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych | str. 355

 

  1. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych | str. 371

Ewidencja na rachunku bieżącym samorządowego zakładu budżetowego | str. 371

Ewidencja dotacji i środków na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych | str. 375

Rozliczenie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego – ustalanie i ewidencja nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | str. 383

Rozliczenie podatku od towarów i usług w samorządowych zakładach budżetowych | str. 393

 

  1. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa | str. 399

Regulacje prawne sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych | str. 399

Rodzaje sprawozdań budżetowych | str. 402

Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych | str. 418

Rodzaje sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym | str. 424

Zakres sprawozdawczości finansowej | str. 427

Powiązanie ewidencji księgowej ze sprawozdawczością finansową | str. 431

Zasady przekazywania sprawozdań finansowych | str. 441

 

Załączniki | str. 445

Załącznik nr 1. Wyjaśnienie symboli paragrafów wydatków | str. 445

Załącznik nr 2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | str. 456

Załącznik nr 3. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) | str. 459

Załącznik nr 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | str. 461

Załącznik nr 5. Informacja dodatkowa | str. 463

Załącznik nr 6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | str. 465

Załącznik nr 7. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | str. 467

Załącznik nr 8. Bilans budżetu państwa | str. 469

 

Literatura | str. 471

 

Akty prawne | str. 474

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »