Quo vadit processus criminalis? Rzeczywistość i wyzwania - Amadeusz Małolepszy

Quo vadit processus criminalis? Rzeczywistość i wyzwania

Amadeusz Małolepszy

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-091-9
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 595
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Oddajemy do rąk czytelników książkę, która powstała w wyniku IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego zorganizowanego w dniach 16–18 września 2019 r. przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera ona 45 tekstów, przygotowanych przez przedstawicieli polskich ośrodków akademickich i naukowych, spośród których wielu jest również praktykami prawa, co pozwoliło nie tylko na teoretyczne, ale i praktyczne spojrzenie na omawianą problematykę.

Opracowania dotyczą procesu karnego sensu largo i obejmują zagadnienia zarówno ogólne, modelowe, jak i szczegółowe, wśród których znalazły się rozważania na temat funkcjonujących instytucji procesowych, prezentujące autorskie propozycje zmian oraz rozwiązania wątpliwości interpretacyjnych. W publikacji są także wypowiedzi odnoszące się do dyskusyjnych nowelizacji regulacji normatywnych. Nie zabrakło ponadto tekstów poświęconych unowocześnieniu procesu karnego w zakresie komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania czy wykorzystania nowoczesnych technologii przy przeprowadzaniu niektórych czynności dowodowych.

Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli doktryny prawa karnego procesowego i osób wykonujących zawody prawnicze. Może zainteresować również aplikantów i studentów.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Stanisław Waltoś
W stulecie Niepodległości – próba bilansu polskiej procedury karnej | str. 19

Radosław Koper
Zobowiązanie oskarżonego przez organ karnoprocesowy do opuszczenia lokalu mieszkalnego – propozycje zmian | str. 37

Arkadiusz Lach
Zatrzymanie o charakterze prewencyjnym w procesie karnym | str. 48

Maciej Rogalski
Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych | str. 57

Jerzy Skorupka
W poszukiwaniu optymalnego modelu środków zapobiegawczych | str. 67

Jacek Sobczak
Ochrona tajemnic zawodowych w Kodeksie postępowania karnego | str. 91

Ryszard A. Stefański
Modyfikacja postępowania przygotowawczego pierwszym etapem jego reformowania | str. 105

Paweł Wiliński
Pożądane kierunki zmian procedury karnej – między konsensualizmem, kompensacją, kontradyktoryjnością a inkwizycją w procesie | str. 123

Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło
Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym i co z niej wynika ..... 132

Justyna Karaźniewicz
Prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia jako przesłanka podjęcia czynności przez organy procesowe – zarys problematyki | str. 144

Monika Klejnowska
Wskazania organu przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania w procesie karnym | str. 157

Czesław P. Kłak
Ściganie na wniosek – uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 166

Hanna Kuczyńska
Wpływ obrony na zawartość akt sprawy karnej jako warunek pełnej realizacji zasad procesu karnego | str. 191

Michał Rusinek
O wzroście formalizmu prawa dowodowego w polskim procesie karnym | str. 212

Grzegorz Skowronek
Dodatkowa przesłanka zawieszenia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 220

Krzysztof Woźniewski
Tożsamość wniosku dowodowego jako podstawa jego nieuwzględnienia w świetle art. 368 § 2 k.p.k. | str. 230

Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz‑Słowińska
Instytucja kasacji nadzwyczajnej w kontekście zasady rzetelnego procesu – uwagi praktyczne | str. 239

Michał Błoński
Warunki zaskarżalności decyzji wydanych na podstawie art. 254 k.p.k. | str. 250

Łukasz Chojniak
Porozumienia karnoprocesowe w świetle nowej filozofii prawa karnego | str. 263

Łukasz Cora
Dostęp osoby podejrzanej do obrońcy w początkowej fazie ścigania karnego jako element rzetelnego procesu karnego | str. 277

Paweł Czarnecki
Pokrzywdzony jako aktywny uczestnik kontradyktoryjnego postępowania przygotowawczego | str. 289

Krzysztof Eichstaedt
Procedowanie w przedmiocie zwolnienia z zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej (zagadnienia wybrane) | str. 304

Maciej Fingas
Stosowanie przez sąd izolacyjnych kar porządkowych w świetle wyroku ETPC 68924/12, Słomka v. Polska | str. 317

Katarzyna Girdwoyń
Prawo do informacji osób zatrzymanych z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa prawnoporównawcza | str. 326

Marta Jasińska
Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego opisanego w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce – problemy praktyczne | str. 336

Piotr Karlik
Pokrzywdzony wobec wyroku nakazowego | str. 345

Jarosław Kasiński
Skład sądu w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 353

Maja Klubińska
Znaczenie uzasadnienia decyzji procesowych w postępowaniu karnym w czasach postępującej inflacji prawa | str. 368

Jakub Kosowski
Elektronizacja jako kierunek rozwoju procesu karnego? | str. 380

Miłosz Kościelniak‑Marszał
Holograficzne uzasadnienie wyroku | str. 392

Sebastian Kowalski
O potrzebie upowszechnienia doręczania pism sądowych za pośrednictwem poczty elektronicznej | str. 405

Mirosław Jan Lisiecki
Wartość dowodowa okazania zdjęć z wykorzystaniem generowanych komputerowo wizerunków osób przybranych w świetle nowej metodyki ekspertyzy okazania | str. 416

Piotr Misztal
Termin do wniesienia apelacji a prawo do realnej obrony w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 439

Piotr Rogoziński
Procesowe aspekty korygowania prawomocnego orzeczenia skazującego w wypadku następczej zmiany ustawy karnej (art. 4 § 2–4 k.k.) | str. 452

Katarzyna Rydz‑Sybilak
System dozoru elektronicznego a skrócony wymiar kary pozbawienia wolności | str. 468

Katarzyna Sychta
Dyferencjacja względnej przyczyny odwoławczej polegającej na obrazie przepisów prawa materialnego | str. 477

Marta Roma Tużnik
Udział Straży Granicznej w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str. 489

Marta Werbel‑Cieślak
Kilka wątpliwości dotyczących projektowanych zmian przepisów określających odpowiedzialność represyjną podmiotów zbiorowych | str. 500

Olaf Włodkowski
O potrzebie nowego ujęcia szczególnych stron postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (uwagi na tle aktualnego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda) | str. 507

Małgorzata Żbikowska
Kilka refleksji w przedmiocie działalności Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 | str. 519

Beata Bachurska
Referendarz sądowy – przykład delegowania uprawnień sądu na rzecz innych organów w postępowaniu karnym | str. 533

Sebastian Brzozowski
Kilka uwag o prywatnym poszukiwaniu dowodów dla potrzeb postępowania karnego | str. 544

Zbigniew Mierzejewski
Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją z 19.07.2019 r. | str. 555

Adrianna Niegierewicz‑Biernacka
Śledztwo prywatne obrońcy w polskiej i rosyjskiej procedurze karnej | str. 570

Marcin Sowała
Skarga przeciwkasatoryjna jako środek zwiększania reformatoryjności w orzekaniu sądów karnych odwoławczych | str. 580

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »