Psychologia roztargnienia. Koncepcja - badanie i diagnoza - symptomy - radzenie sobie – praktyka - Ryszard Studenski

Psychologia roztargnienia. Koncepcja - badanie i diagnoza - symptomy - radzenie sobie – praktyka

Ryszard Studenski

19,64 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-7850-456-6
Data wydania 22 lipca 2013
Język: Polski
Liczba stron: 153
Rozmiar pliku: 12 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,64 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Roztargnienie i nieuważność ujmowano na początku XX wieku jako przeciwieństwo uważnego postępowania. Pod koniec lat 20 XX w. uwaga i wola stały się peryferyjnym przedmiotem zainteresowania psychologów i pedagogów. Termin roztargnienie coraz rzadziej pojawiał się w publikacjach naukowych i słownikach psychologicznych, natomiast coraz częściej był stosowany w wyjaśnianiu przyczyn wypadków i katastrof.

Obecnie obserwuje się ponowne zainteresowanie psychologów problematyką uważnego postępowania.
W książce przyjęto, że roztargnienie jest syndromem spójnego zbioru objawów, których obecność stwarza poczucie dyskomfortu, zakłóca relacje społeczne i obniża poziom osiągnięć. Nieuważność jest ceną jaką niektórzy płacą za nadmierne skupianie uwagi na własnych myślach i przeżyciach, a inni za nadmierną podatność na działanie bodźców zakłócających.


Głównym celem książki był zamiar pokazania problematyki roztargnienia, sposobów jej diagnozowania oraz ilościowego ujmowania jej wielkości, prezentacja wyników badań oraz możliwych do zastosowania procedur terapeutycznych. Za istotę podjętego problemu przyjęto nie tylko następstwa błędów popełnionych wskutek roztargnienia, ale bezradność wobec ich przyczyn.


Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono pojęcie roztargnienia, jego symptomy oraz przyczyny. W drugim skoncentrowano się na procedurach diagnostycznych. W rozdziale trzecim zawarto dokumentację z opracowania narzędzia do pomiaru wielkości roztargnienia. W następnych pięciu rozdziałach pokazano wyniki badań z zastosowaniem tego narzędzia. Przedstawiono między innymi powiązanie roztargnienia z płcią, wiekiem, cechami osobowości i temperamentu, a także z uwagą, pamięcią i cechami inteligencji i kreatywności oraz wypadkowymi skutkami popełnianych błędów. W przedostatnim, dziewiątym, rozdziale zawarto praktyczne procedury redukujące negatywne skutki roztargnienia. Ostatni rozdział jest podsumowaniem całości i przedstawieniem najważniejszych wniosków.


Nowe związki między roztargnieniem a cechami osobowości, inteligencją, i wieloma innymi zmiennymi są wynikiem badań, w których wykorzystano autorski Kwestionariusz. Wszystkie przedstawiane zależności między zmiennymi są udokumentowane statystycznie, natomiast sposobom dokumentowania nadano formę dyskretną, nie zniechęcającą czytelnika do lektury danych liczbowych. W zrealizowanych badaniach stwierdzono, że roztargnienie jest zaburzeniem zachowania utrudniającym wykorzystanie posiadanego potencjału uzdolnień. Większość cech dodatnio skorelowanych z roztargnieniem pozostaje w ujemnej zależności z transgresją, kreatywnością i przedsiębiorczością. Nie stwierdzono sygnalizowanej w literaturze dodatniej istotnej korelacji inteligencji z roztargnieniem. Zaobserwowano, że roztargnienie wspólnie z lękiem hamują motywację do działań autokreacyjnych. Dla potrzeb terapeutycznych opracowano program redukcji skutków roztargnienia. Zakłada on usprawnienie kondycji psychicznej, wzrost umiejętności organizacyjnych i wykonawczych oraz stosowanie specjalnych procedur realizacji i autoraportowania przebiegu czynności zarówno rutynowych jak i podejmowanych po raz pierwszy.

Spis treści

Przedmowa       


Rozdział 1
Czym jest roztargnienie?   
1.1. Wprowadzenie       
1.2. Pojęcie roztargnienia       
1.3. Symptomy roztargnienia      
1.4. Próba klasyfikacji symptomów roztargnienia      
1.5. Przyczyny symptomów roztargnienia       
1.6. Roztargnienie a popełnianie błędów       
1.7. Hipoteza wieloczynnikowego zaburzenia zachowania      
Podsumowanie      


Rozdział 2
Pomiar i diagnoza roztargnienia       
2.1. Wprowadzenie   
2.2. Treść diagnozy      
2.3. Zastosowanie testów uwagi       
2.4. Zastosowanie kwestionariuszy       
2.5. Częstość w pomiarach roztargnienia      
Podsumowanie    


Rozdział 3
Konstrukcja narzędzia do pomiaru roztargnienia   
3.1. Wprowadzenie   
3.2. Założenia do konstrukcji narzędzia    
3.3. Wersja wdrożeniowa narzędzia 
3.4. Charakterystyka psychometryczna Skali Deficytu Samokontroli    
3.5. Ocena praktycznej przydatności Skali Deficytu Samokontroli    
3.6. Normalizacja Skali Deficytu Samokontroli    
Podsumowanie   


Rozdział 4
Badanie roztargnienia      
4.1. Wprowadzenie       
4.2. Sposób przeprowadzenia badań   
4.3. Płeć i wiek a roztargnienie       
4.4. Temperament i osobowość a roztargnienie   
4.5. Czy roztargnienie jest produktem wychowania?    
4.6. Sezonowa fluktuacja poziomu roztargnienia 
Podsumowanie      


Rozdział 5
Roztargnienie a uwaga, pamięć i inteligencja    
5.1. Wprowadzenie  
5.2. Roztargnienie a zdolność do koncentracji uwagi      
5.3. Roztargnienie a sprawność pamięci      
5.4. Roztargnienie a przetwarzanie informacji   
5.5. Roztargnienie a funkcjonowanie poznawcze      
Podsumowanie  

Rozdział 6
Roztargnienie a przedsiębiorczość, transgresja i skłonność do ryzyka 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. W poszukiwaniu roztargnionych przedsiębiorców 
6.3. Roztargnienie a podejmowanie zachowań transgresyjnych
i ryzykownych 
6.4. Roztargnienie a motywy podejmowania ryzyka
Podsumowanie 

Rozdział 7
Roztargnienie i lęk a rozwój kompetencji 
7.1. Wprowadzenie
7.2. Hipoteza lękowej blokady aktywności autokreacyjnej  
7.3. Lękowa redukcja eksploracji 
Podsumowanie    


Rozdział 8
Roztargnienie a wypadki    
8.1. Wprowadzenie    
8.2. Sposób ujmowania wypadków      
8.3. Płeć i roztargnienie a powodowanie wypadków    
8.4. Niebezpieczna triada      
8.5. Łączne działanie stymulatorów niebezpiecznych zachowań  
Podsumowanie  


Rozdział 9
Jak radzić sobie z roztargnieniem?    
9.1. Wprowadzenie  
9.2. Stwierdzenie potrzeby programowania terapii      
9.3. Program redukcji skutków roztargnienia      
9.4. Usprawnienie kondycji psychicznej      
9.5. Usprawnienie czynności wykonawczych   
9.6. Szczegółowe procedury terapeutyczne    
Podsumowanie   

Rozdział 10
Próba syntezy      
Wnioski      


Literatura  

Indeks nazwisk 

Indeks rzeczowy 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »