Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego - Zbigniew Hajn

Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego

Zbigniew Hajn

24,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-750-2
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 790
Rozmiar pliku: 8,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Obszerny tom poświęcony problemom, wyzwaniom, perspektywom i zagrożeniom polskiego i europejskiego prawa pracy. W tekstach znanych polskich i zagranicznych autorów Czytelnik znajdzie inspirujące przemyślenia dotyczące: wpływu rewolucji technicznej, technologicznej i informacyjnej, globalizacji, przemian gospodarczych, rozwoju regulacji korporacyjnych na prawo pracy i stosunki pracy; znaczenia i kierunków rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa pracy; tendencji do objęcia ochroną charakterystyczną dla prawa pracy wykonawców pracy niebędących pracownikami; jednolitej umowy o pracę, flexicurity i innych nowych koncepcji; problemów prawnych, jakie rodzi zatrudnianie pracowników mówiących różnymi językami, a także obaw związanych z przyszłą rolą prawa pracy i przekonania, że jego podstawą pozostaną ochrona pracowników i rokowania zbiorowe.

Prezentowana książka powstała dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy podjęcia pracy naukowej przez prof. zw. dr. hab. Michała Seweryńskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń prawników, senatora RP, Honorowego Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który pełnił liczne ważne funkcje publiczne, w tym ministra Rządu RP, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich i członka Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Spis treści

O Jubilacie 19

Zbigniew Hajn, Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją 21

Professor Michał Seweryński. Fifty Years of Work with Passion 29

Le Professeur Michał Seweryński. Cinquante années de travail passionné 37

Grzegorz Goździewicz, Profesor Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2003–2006 45

Wykaz publikacji Jubilata 53

 

Część pierwsza: Przyszłość prawa pracy – problemy i wyzwania 67

Walerian Sanetra, Przyszłość prawa pracy z perspektywy istniejących dla niego zagrożeń 69

Jean-Michel Servais, Civil Rights and the Future of Labour Law 81

Cristina Mangarelli, Development and Future Prospects of Labour Law 99

Miroslav Bělina, Does Labour Law Have a Future? 111

Riccardo Del Punta, Labour Law on the Edge: Neoliberal Decline or Regeneration? 121

Jerzy Wratny, Kodeksy dobrych praktyk jako wyraz społecznej odpowiedzialności korporacji 139

Philippe Auvergnon, L’entreprise confrontée à la pluralité des expressions religieuses 153

 

Część druga: Przyszłość europejskiego prawa pracy 163

Manfred Weiss, The Future of European Labour Law 165

Giuseppe Casale, The European Debate on the Single Employment Contract 175

Leszek Mitrus, Jednolita umowa o pracę na czas nieokreślony? 209

Roger Blanpain, Freedom of Services in the EU and the Use of Languages 223

Dagmara Skupień, Przyszłość aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących uczestnic twa pracowników w zarządzaniu 235

Gertruda Uścińska, Prawne aspekty dotyczące swobody przemieszczania się pracowników w Unii Europejskiej 253

 

Część trzecia: Przyszłość polskiego prawa pracy 263

Ludwik Florek, Podstawowe problemy przyszłego prawa pracy 265

Teresa Liszcz, Niech prawo pracy pozostanie prawem pracy 277

Małgorzata Gersdorf, Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy 291

Andrzej Marian Świątkowski, Ponownie o przyszłości prawa pracy 297

Arkadiusz Sobczyk, Ustawowe i nieustawowe prawo pracy 307

Zbigniew Góral, O zakresie podmiotowym prawa pracy w Polsce – wybrane uwagi na tle planów rekodyfikacyjnych 317

Jakub Stelina, Monocentryczne versus policentryczne prawo pracy 335

Łukasz Pisarczyk, Prawo pracy wobec rozwoju zatrudnienia cywilnoprawnego 351

Jan Wojtyła, Dylematy wynagrodzenia za pracę w polskich realiach gospodarki rynkowej 367

Bogusław Cudowski, Problemy kwalifikacji prawnej umowy o dzieło 381

Anna Musiała, Kilka uwag w sprawie kontraktualizacji obowiązku świadczenia pracy (zatrudnienie niepracownicze) 393

Tomasz Duraj, Przyszłość pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy 405

Michał Skąpski, Problem przenikania cech stosunku pracy do umów franchisingowych 419

Zdzisław Kubot, Kierownictwo zlecającego w zakresie zatrudnienia cywilnoprawnego oraz samozatrudnienia 433

Teresa Wyka, Koncepcja dobra wspólnego według Jana Pawła II – implikacje dla zbiorowego prawa pracy 443

Marek Pliszkiewicz, Warunki trójstronnego dialogu społecznego 461

Mirosław Włodarczyk, Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy 481

Krzysztof Rączka, Negocjowanie układów zbiorowych pracy 493

Monika Gładoch, Rozwiązywanie układów zbiorowych pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda 509

Krzysztof Wojciech Baran, Z problematyki „innych” porozumień zbiorowych 519

Helena Szewczyk, Partycypacja pracownicza przyszłością zbiorowego prawa pracy 527

Małgorzata Kurzynoga, Zapewnienie usług minimalnych w czasie strajku – uwagi de lege ferenda 539

Tadeusz Kuczyński, Zdolność sądowa jednostek służb zmilitaryzowanych w sprawach stosunków służbowych zakwalifikowanych jako sprawy cywilne w ujęciu procesowym 557

Część czwarta: Przyszłość prawa pracy z perspektywy innych państw 569

 

Matthew W. Finkin, America’s Disappearing Labor Law 571

Jean-Pierre Laborde, Les perspectives du droit du travail français ou comment les discerner 585

Jo Carby-Hall, The Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectiveness 601

Vassil Mrachkov, Tripartite Cooperation in Labour Relations in Bulgaria 645

Takashi Araki, Working Hour Regulation and its Reform in Japan 655

József Hajdú, Atypical Employment Relationships in the New Hungarian Labour Code 675

Kwang-Taek Lee, A Comparative Study on the Age Discrimination in Retirement in Poland and South Korea – in Special Consideration of the Linkage between Retirement Age and Pension Eligibility 689

Część piąta: Przyszłość polskiego prawa socjalnego 705

Herbert Szurgacz, Ewolucja urządzeń zabezpieczenia socjalnego w Polsce oraz ich prawne kwalifikacje (szkic rozwoju) 707

Radosław Pacud, Ubezpieczenie społeczne oparte na pracy? 729

Wojciech Muszalski, Kierunki zmian w systemach emerytalnych w początku XXI wieku 747

Krzysztof Ślebzak, Kilka uwag na temat interpretacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz stosowania wyroków TSUE w zakresie dele gowania pracowników 759

Daniel Eryk Lach, Władza publiczna a system opieki zdrowotnej 775

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »