Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej - Piotr Misztal

Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej

Piotr Misztal

64,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-485-7
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 317
Rozmiar pliku: 9,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
64,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsza monografia stanowi prezentację wyników badań, prowadzonych przez ekonomistów z krajowych ośrodków naukowo-badawczych, dotyczą­cych głównych czynników determinujących rozwój gospodarczy Unii Europejskiej. Autorzy poszczególnych opracowań starają się w tym miejscu wska­zać i oszacować znaczenie różnych czynników strukturalnych, koniunkturalnych, technologicznych oraz instytucjonalnych determinujących długookre­sową konkurencyjność, innowacyjność i w konsekwencji rozwój gospodarki Unii Europejskiej. W końcowej części książki, autorzy podejmują również próbę analizy różnorodnych zagrożeń i barier ograniczających możliwość rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, związanych chociażby z ostatnim kryzysem gospodarczym, czy też obecnym kryzysem zadłużeniowym w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentowana monografia dotyczy zatem niezwykle istotnych i zarazem aktualnych zagadnień. Analizowane kwestie są ważne nie tylko z punktu wi­dzenia pojedynczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, czy też Unii Europejskiej jako całości, lecz także z punktu widzenia całej gospodarki świato­wej, ze względu na dominującą pozycję Unii Europejskiej we współczesnym międzynarodowym podziale pracy.

Spis treści

Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 9


Wprowadzenie 11

1. Struktury demograficzne ludności Europy a wzrost gospodarczy - Witold Rakowski 13
1.1. Od T. Malthusa do M. Kremera i co dalej 15

1.2. Rozwój ludności Europy w latach 1950-2050 na tle innych kontynentów 16
1.3. Struktura wieku ludności 21
1.4. Kształtowanie się przyrostu naturalnego w Europie 26
Bibliografia 30

2. Procesy dostosowawcze nowych państw członkowskich (UE-10) w kierunku jednolitego rynku - analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagra­nicznego w latach 1999-2011 - Edward Molendowski, Wojciech Polan 33
2.1. Metoda analizy 34
2.2. Zmiany podobieństwa struktur eksportu krajów UE-10 w ich handlu wzajemnym oraz do krajów UE-15 35
2.3. Zmiany podobieństwa struktur importu krajów UE-10 z krajów UE-15 oraz w handlu wzajemnym 38
2.4. Zmiany podobieństwa struktur eksportu i importu krajów UE-10 i UE-15 na tle relacji eksportowo-importowych UE-15 i krajów kandydujących (K-6) 41
Bibliografia 46
Aneks statystyczny 47

3. Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej - analiza panelowa - Andrzej Kacprzyk 53
3.1. Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego 54
3.2. Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego 56
3.3. Wpływ instytucji na wzrost - analiza empiryczna 57
Bibliografia 64

4. Pomoc publiczna jako instrument wspierania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - Anna Stępniak-Kucharska 67
4.1. Pojęcie pomocy publicznej 68

4.2. Dopuszczalność pomocy publicznej 68
4.3. Formy pomocy publicznej 70
4.4. Kategorie pomocy publicznej 70
4.5. Poziom pomocy publicznej 74
Bibliografia 83

5. Znaczenie międzynarodowej wymiany usług w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Unii Europejskiej - Martyna Tarasińska, Elżbieta J. Siek 87
5.1. Rozwój sektora usług i międzynarodowego handlu usługami a rozwój gospodarczy krajów - aspekty teoretyczne 87
5.2. Udział usług w tworzeniu PKB i zatrudnieniu w krajach UE 92
5.3. Międzynarodowa wymiana usług w krajach UE 96
5.4. Międzynarodowa wymiana usług a tempo wzrostu PKB 101
Bibliografia 103

6. UE-15 a kraje nowo przyjęte - próba oceny dystansu rozwojowego - Joanna Garlińska-Bielawska 107
6.1. Wzrost i rozwój gospodarczy a międzynarodowa integracja gospodarcza 108
6.2. Problem badania dysproporcji rozwojowych w aspekcie międzynarodowym 110
6.3. Modele grawitacji i potencjału 113
6.4. Analiza dystansu rozwojowego pomiędzy UE-15 a krajami nowo przyjętymi 115
Bibliografia 123

7. Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2011 - Tomasz Białowąs 125
7.1. Koncepcja i pomiar konkurencyjności 126
7.2. Zróżnicowanie ogólnej konkurencyjności krajów członkowskich Unii Europejskiej 128
7.3. Konkurencyjność cenowa i kosztowa 130
7.4. Konkurencyjność pozacenowa 133
7.5. Konkurencyjność zewnętrzna 139
Bibliografia 144

8. Pozycja Unii Europejskiej jako regionu przyjmującego bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie dla rynku pracy - Katarzyna Madaj 147
8.1. Wpływ kryzysu finansowego na skalę i kierunki międzynarodowych przepływów BIZ 149
8.2. Pozycja Unii Europejskiej jako adresata i realizatora BIZ na tle wybranych gospodarek i świata 152
8.3. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynku pracy kraju-adresata w kontekście międzynarodowego kryzysu finansowego - przykład Pol­ski 156
Bibliografia 166

9. Polityka regionalna Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro - Katarzyna Sieradzka 169
9.1. Ewolucja polityki regionalnej i jej cele 169
9.2. Instrumenty finansowania polityki regionalnej w latach 2007-2013 180
9.3. Perspektywy rozwoju polityki regionalnej 182
Bibliografia 186

10. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego - Anna Wolak-Tuzimek, Iwona Wolak-Kozera 189
10.1. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej 191
10.2. Programy Unii Europejskiej wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw 196
Bibliografia 202

11. Services-Led-Development jako koncepcja rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej - Magdalena Majchrzak 205
11.1. Interpretacja rozwoju gospodarczego 205
11.2. Wybrane koncepcje rozwoju gospodarczego 207
11.3. Geneza gospodarki opartej na sektorze usług 217
11.4. Serwicyzacja gospodarki 218
Bibliografia 223

12. Rola polityki badawczo-rozwojowej w realizacji nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej Europa 2020 - Izabela Młynarzewska-Borowiec 225
12.1. Wpływ innowacji na wzrost gospodarczy - zarys teoretyczny 226
12.2. Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej i jej historia 228
12.3. Istota nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej i znaczenie celów innowacyjnych w jej realizacji 232
12.4. Stan realizacji priorytetu „Inteligentny rozwój" w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie 2000-2010 235
12.5. Realizacja celów innowacyjnych strategii Europa 2020 a poziom zamożności krajów członkowskich Unii Europejskiej w okresie 2000-2010 - anali­za empiryczna 241
Bibliografia 244

13. Wybrane działania Unii Europejskiej w zakresie przezwyciężania kryzysu gospodarczego - Edyta Zduńska-Leseux 247
13.1. Wkład Polityki Spójności w plan naprawy gospodarczej Unii Europejskiej 248
13.2. Silna i konkurencyjna Europa 253
13.3. Krok w kierunku zapewnienia stabilności gospodarczej w Unii Europejskiej 254
13.3.1. Europejski Mechanizm Stabilności 255
13.3.2. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu 257
Bibliografia 259

14. Ekoinnowacje - szansą na rozwój gospodarczy Europy - Maria Charzyńska 263
14.1. Definiowanie ekoinnowacji 264
14.2. Ekoinnowacje a rozwój gospodarczy 266
14.3. Strategie dla ekoinnowacji 269
14.4. Bariery i determinanty wdrażania ekoinnowacji 271
Bibliografia 274

15. Kryzys zadłużenia w strefie euro a możliwości finansowania budżetu Unii Europejskiej - Marta Pajórek 277
15.1. Kryzys zadłużenia w strefie euro 278
15.1.1. Dług publiczny 280
15.1.2. Deficyt budżetowy 283
15.2. Kryzys zadłużenia w krajach GIPSI (PIIGS) 283
15.3. Unijna oraz międzynarodowa pomoc finansowa 286
Bibliografia 288

16. Rola uczelni wyższych w budowaniu wiedzy o Unii Europejskiej - Beata Sobka, Mariusz Sobka 271
16.1. Integracja europejska a polskie szkolnictwo wyższe 292
16.2. Założenia i przebieg badań 294
16.3. Wyniki badań 295
Bibliografia 299

17. Integracja monetarna państw Zatoki Perskiej - Ireneusz Pszczółka 301
17.1. Pojęcie integracji monetarnej 302
17.2. Gospodarki krajów GCC 303
17.3. Koszty i korzyści z integracji monetarnej w krajach GCC 313
Bibliografia 315

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »