Przegląd Sądowy. Numer 5/2024 -

Przegląd Sądowy. Numer 5/2024

109,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN
Data wydania 21 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 124
Rozmiar pliku: 11,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
109,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Miesięcznik zawiera artykuły i glosy do orzeczeń: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz międzynarodowych Trybunałów. Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, ale również młodzi adepci prawa. Wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Sądowego” potwierdza przez lata niesłabnące zainteresowanie miesięcznikiem.

„Przegląd Sądowy” to czasopismo o bogatej, ponad 70-letniej tradycji - tytuł znany od 1991 r. Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944-1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo" (1950-1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich i prof. Jerzy Bafia. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko profesor prawa Tadeusz Ereciński, autor wielu publikacji naukowych i były Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (1996-2016).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 100 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Spis treści

Wspomnienie – Wanda Dukanowič-Prauzińska (1932–2024) | str. 5

ARTYKUŁY

Stanisław Biernat
Niezależność sądów i niezawisłość sędziów państw członkowskich w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 6

Paweł Rawczyński
Uzasadnianie postanowień w postępowaniu rejestrowym | str. 29

Emilia Michałuszko
Ogłoszenie upadłości a wygaśnięcie pełnomocnictwa | str. 53

Karolina Badurowicz
W kwestii odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń względem zarządcy drogi za skutki zdarzenia komunikacyjnego | str. 67

Krzysztof Fila
Kilka uwag o (nie)domniemywaniu przypisywania skutku w prawie karnym | str. 80

Tomasz Jankowiak
O okolicznościach eksdamnacyjnych, czyli dlaczego nie jest dopuszczalne wyróżnianie tzw. kontratypów pozaustawowych jako okoliczności wyłączających bezprawność czynu | str. 94

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACYJNYCH

Jan Kulesza, Adam J. Białas
Uprawa i przetwarzanie marihuany w stanie wyższej konieczności. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 29.12.2021 r., II AKa 355/21 | str. 109