Przegląd Prawa Handlowego. Numer 5/2024 [381] -

Przegląd Prawa Handlowego. Numer 5/2024 [381]

99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN
Data wydania 24 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 60
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1991 r. Było pierwszym na rynku wydawniczym czasopismem, które towarzyszyło reaktywacji prawa handlowego w Polsce po przemianach politycznych i społeczno-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od początku aż do dzisiaj jest szczególnie popularnym i cenionym periodykiem zajmującym się szeroko rozumianą problematyką prawa handlowego polskiego, Unii Europejskiej i innych ustawodawstw światowych.

Na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego” publikowane są materiały o charakterze komentatorskim, problemowym, analitycznym, edukacyjnym i konsultacyjnym.

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz indeksowane w bazie BazEkon.

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego” Autor otrzymuje 100 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Miesięcznik adresowany jest do szerokiego kręgu czytelników, m.in. do prawników wszystkich korporacji prawniczych, do pracowników nauki wydziałów prawa i administracji, do członków zarządów i rad nadzorczych spółek, studentów wydziałów prawa, ekonomii i zarządzania.

Spis treści

Tomasz Sójka, Adrian Rycerski
4 Cena w wezwaniu delistingującym a naruszenie dobrych obyczajów przez uchwałę walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji z obrotu giełdowego

Artur Nowacki
11 Teoretyczne modele regulacji prawa grup spółek – dwa modele z wiążącym poleceniem

Krzysztof Kurosz
22 Środki pomocnicze w sprawach własności intelektualnej a pojęcie własności intelektualnej w prawie unijnym

Andrzej Szlęzak
29 O klasyfikacji rodzajów odpowiedzialności odszkodowawczej

Maciej J. Naworski
34 Uwagi na temat realizacji roszczenia najemcy o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej

Agnieszka Damasiewicz
39 Ocena skutków zmiany przedmiotu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy z „budynku” na „nieruchomość” z perspektywy dziesięciu lat jej obowiązywania

Wiktor Żochowski
45 Zasada parytetu płci w zarządach i radach nadzorczych spółek

Krzysztof Jasiński
52 Cena w transakcji M&A