Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie - Jerzy B. Karski

Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie

Jerzy B. Karski

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-478-9
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 141
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Rozwój promocji zdrowia jako integralnej części zdrowia publicznego poszedł w Europie tak daleko, iż wymaga on znacznie większej niż dotychczas uwagi. Podstawy promocji zdrowia zostały już wielokrotnie publikowane w różnych monografiach i artykułach, z tego względu w niniejszym opracowaniu przypomniano tylko podstawy i aktualne programy i promocji zdrowia opublikowane głównie przez Światową Organizację Zdrowia. Podano wiele bezpośrednich źródeł z których Czytelnik może dodatkowo korzystać.

Z końcem lat 80. Unia Europejska włączyła się intensywnie do prac nad rozwojem zdrowia publicznego rozumiejąc, iż rozwój gospodar­czy i społeczny jest uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa. Tylko zdrowe społeczeństwo jest w stanie produkować dobra materialne i niematerialne, natomiast społeczeństwo chore - nie tylko, że nie jest zdolne do produkowania dóbr materialnych i niematerialnych, lub może produkować je w znacznym ograniczeniu. Takie społeczeństwo wymaga dodatkowych nakładów finansowych na diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Ponadto pochłania finanse na koszty takie jak zapomogi i zasiłki wypłacane potrzebującym.

Z tego względu Unia Europejska zagłębiła się bardzo w problematykę zdrowotną społeczności europejskiej i wydała szereg dyrektyw i de­cyzji mających na uwadze poprawę zdrowia społeczności europejskiej. Przeznaczono na te cele znaczne sumy pokrywające koszty opra­cowań, wprowadzania i monitorowania prowadzanych zmian. Zdrowie stało się priorytetem w polityce społeczno-gospodarczej Unii Eu­ropejskiej. Państwa członkowskie mogą teraz korzystać z opracowań i budżetu przeznaczonego na poprawę zdrowia społeczeństwa wła­snego i ogółu Europejczyków.

W niniejszym opracowaniu zebrano zasadnicze tendencje, programy i projekty do aktualnej realizacji oraz do realizacji w latach następ­nych. Niektóre programy sięgają lat 2008-2012, czy też 2009-2015. Włączenie się poszczególnych państw członkowskich oraz organiza­cji rządowych i pozarządowych rokuje znaczny postęp w kierunku zwiększenia uwagi i nakładów na działalność na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa europejskiego. Większość tego rodzaju programów wraz tłem zmian zachodzących we współczesnym społe­czeństwie stanowi zawartość niniejszej książki.

Spis treści

Wprowadzenie
Podstawowa wiedza na temat promocji zdrowia
Promocja zdrowia jako integralna część zdrowia publicznego

Część 1. GŁÓWNE ZASADY DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNEJ PROMOCJI ZDROWIA

1.1. Aktualne normy i wartości promocji zdrowia

1.2. Metodologia planowania i oceny działań dla potrzeb promocji zdrowia
1.3. Strategie tworzenia możliwości działania promocji zdrowia
1.4. Specyfika strategii promocji zdrowia
1.4.1. Inwestowanie w zdrowie
1.4.2. Marketing społeczny
1.4.3. Oxford Health Alliance
1.5. Mierniki wyników i sutków promocji zdrowia

Część 2. EUROPEJSKIE WSKAŹNIKI POMIARU WYNIKÓW PROMOCJI ZDROWIA
2.1. Główne kategorie i wskaźniki działań uwzględnione w ECHI-1
2.2. ICHI-2 (International Compendium oj Health Indicators)
2.3. Model promocji zdrowia wg EUHPID
2.4. Europejski Instrument Służący Zapewnieniu Jakości w Promocji Zdrowia - (European Quality Instrument in Health Promotion - EQUIHP

Część 3. PROMOCJA ZDROWIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM
3.1. Nowoczesność problematyki społecznej
3.2. Społeczeństwo obywatelskie
3.3. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce
3.4. Społeczeństwo obywatelskie w UE
3.5. Nowoczesność problematyki zdrowotnej powstała w tle zachodzących zmian społecznych
3.6. Społeczeństwo ludzi zdrowych tworzy nowy krajobraz paradoksów
3.7. Realia społeczne w Europie
3.8. Potrzeba utworzenia nowej polityki zdrowotnej
3.8.1. Podstawowe wymagania w stosunku do projektu polityki zdrowotnej
3.8.2 Ocena potencjalnego wpływu proponowanej polityki na zdrowie
3.8.3. Charakterystyka proponowanej polityki zdrowotnej
3.9. Nierówności w zdrowiu
3.9.1. Działania UE na rzecz zmniejszenia nierówności w zdrowiu
3.9.2. Wykluczenie społeczne i ubóstwo

Część 4. GŁÓWNE PROGRAMY ZDROWOTNE I ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W EUROPIE
4.1. Programy i dokumenty Światowej Organizacji Zdrowia
4.1.1. Zdrowie 21
4.1.2. Bangkok Charter
4.2. Programy i dokumenty UE
4.2.1. Program działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003-2008
4.2.2. Program działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013
4.3. Biała Księga
4.3.1. Podstawowe zasady działania Wspólnoty w zakresie zdrowia
4.3.2. Strategiczne cele
4.3.3. Realizacja strategii "Razem na rzecz zdrowia"
4.4. Zielona Księga
4.4.1. Sprawy pracowników ochrony zdrowia w Europie
4.4.2. Sprawy bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną
4.4.3. Działania operacyjne na poziomie państw członkowskich
4.4.4. Działania operacyjne na poziomie UE

Część 5. ROZWÓJ TECHNOLOGII I BADAŃ NAUKOWYCH NA RZECZ ZDROWIA W EUROPIE - wybrane przykłady
5.1. E-health dla poprawy zdrowia obywateli Europy
5.2. Genomika
5.3. Ocena ryzyka stosowania nanotechnologii i zastosowania nanomateriałów

Część 6. ROSNĄCA POTRZEBA OPRACOWANIA NOWEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA EUROPY
6.1. Potrzeba utworzenia nowej polityki zdrowotnej
6.2. Nowa strategia

Część 7. POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO W EUROPIE W XXI WIEKU
7.1. Polityka zdrowia publicznego w XXI wieku
7.2. "Tallin Charter"
7.3. Nowy artykuł 168 w Traktacie Lizbońskim
7.4. Cele i zamierzenia działań pod nazwą "Closing the gap UE"
7.5. Działania i wyzwania Dyrektoriatu Generalnego ds. Ochrony Zdrowia i Konsumenta SANCO
7.6. Promocja zdrowia dnia dzisiejszego i jej rozwój w przyszłości – rekapitulacja

Załączniki
Załącznik Nr 1 - Publikacje J.B. Karskiego
Załącznik Nr 2 - Kwestionariusz Europejskiego Instrumentu Zapewnienia Jakości w Promocji Zdrowia EQUIHP
Załącznik Nr 3 - "Zdrowie 21" - Skrót dokumentu ŚOZ opublikowanego w 1998 r
Załącznik Nr 4 - Deklaracja z Bangkoku - "Bangkok Charter"
Załącznik Nr 5 - Światowa Deklaracja Zdrowia
Załącznik Nr 6 - Karta Ottawska
Załącznik Nr 7 - Spojrzenie na codzienną praktykę lekarską z perspektywy promocji zdrowia - art. w "Zdrowiu Publicznym"

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »