Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku - Aleksandra Partyk

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

Aleksandra Partyk

101,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-045-1
Data wydania czerwiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 282
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
101,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej.

Każda czynność procesowa została zobrazowana stosownym wzorem pisma procesowego, orzeczenia lub zarządzenia. Zagadnienia o szczególnie istotnym znaczeniu praktycznym autorzy poddali analizie w poszerzonych komentarzach naukowych, prezentujących wybrane instytucje prawnoprocesowe na gruncie poglądów nauki prawa oraz dorobku orzecznictwa sądowego.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych i osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje, pełnomocników procesowych oraz wszystkich poszukujących praktycznych informacji, które ułatwią przygotowanie się do uczestnictwa w procesie cywilnym.

Spis treści

 

Wykaz skrótów .................................................................................. 11

Słowo wstępne .................................................................................. 13

Od autorów .............................................................................. 15

Rozdział 1. Przed wniesieniem pozwu .................................................................. 19

Komentarz naukowy: zagadnienia ogólne ........................................................... 19

Tryby postępowania cywilnego .......................................................................... 25

Tok postępowania: wprowadzenie ......................................................................... 28

Komentarz naukowy: zarys przebiegu procesu cywilnego ................................ 32

Tok postępowania: wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu .............. 42

Wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ................................. 43

Wzór zarządzenia o wezwaniu do usunięcia braków formalnych ................. 45

Wzór wezwania do usunięcia braków formalnych .......................................... 46

Wzór zarządzenia o zwrocie wniosku ............................................................... 49

Wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia ................................................... 51

Wzór uzasadnienia zarządzenia o zwrocie wniosku ....................................... 52

Wzór wniosku o nadanie sprawie dalszego biegu ........................................... 54

Wzór zarządzenia ................................................................................................. 54

Wzór postanowienia o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu ..................... 55

Komentarz naukowy: zastępstwo procesowe ....................................................... 58

Samodzielny udział w procesie ........................................................................... 59

Pouczenia .............................................................................................................. 60

Pełnomocnik z urzędu i pełnomocnik z wyboru ............................................. 61

Podwyższony formalizm ..................................................................................... 66

Tok postępowania: przedsądowe wezwanie do zapłaty ...................................... 68

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty ..................................................... 69

Wzór pisma przedprocesowego ......................................................................... 70

Rozdział 2. Pisemny etap postępowania ............................................................... 72

Tok postępowania: pozew ....................................................................................... 72

Wzór pozwu o zapłatę ......................................................................................... 72

Komentarz naukowy: naczelne zasady procesowe .............................................. 82

Zasada prawdy ...................................................................................................... 83

Równość stron ...................................................................................................... 84

Dyspozycyjność (rozporządzalność) ................................................................. 85

Kontradyktoryjność ............................................................................................. 86

Koncentracja materiału dowodowego ............................................................... 87

Swobodna ocena dowodów ................................................................................ 88

Kierownictwo sędziowskie .................................................................................. 88

Bezpośredniość ..................................................................................................... 89

Ustność .................................................................................................................. 89

Formalizm (rygoryzm procesowy) .................................................................... 90

Tok postępowania: wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ..................... 91

Wzór postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych ....... 92

Wzór pisma procesowego ................................................................................... 95

Tok postępowania: postępowanie upominawcze ................................................ 97

Wzór nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ................................. 98

Wzór pouczenia pozwanego w postępowaniu upominawczym .................... 102

Wzór pełnomocnictwa procesowego ................................................................ 107

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty ................................................................... 109

Rozdział 3. Ustny etap postępowania .................................................................... 115

Komentarz naukowy: podstawy ustalania faktów w procesie cywilnym ......... 115

Włączenie dowodu do postępowania ................................................................ 118

Postanowienia dowodowe sądu .......................................................................... 120

Niedopuszczalny dowód z akt innego postępowania ...................................... 122

Kwestionowanie oceny dowodów przedstawionej przez sąd ......................... 123

Tok postępowania: posiedzenie przygotowawcze ............................................... 124

Wzór zarządzenia o wyznaczeniu posiedzenia przygotowawczego .............. 128

Wzór wezwania na termin posiedzenia przygotowawczego .......................... 130

Wzór załącznika do protokołu ........................................................................... 132

Wzór protokołu posiedzenia przygotowawczego ............................................ 133

Wzór planu rozprawy .......................................................................................... 137

Komentarz naukowy: dowody w procesie cywilnym .......................................... 143

Dowód z dokumentu ........................................................................................... 144

Zeznania świadków i stron ................................................................................. 146

Opinie biegłych .................................................................................................... 147

Inne środki dowodowe ........................................................................................ 150

Orzeczenia innych sądów ................................................................................... 151

Związanie sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem skazującym ............... 151

Tok postępowania: rozprawa .................................................................................. 154

Wzór wezwania świadka na termin rozprawy ................................................. 154

Wzór zarządzenia w przedmiocie zwrócenia się o akta .................................. 156

Wzór pisma w przedmiocie zwrócenia się o akta ............................................ 157

Wzór protokołu rozprawy – cz. I ....................................................................... 160

Wzór postanowienia o skazaniu świadka na grzywnę .................................... 165

Wzór protokołu rozprawy – cz. II ...................................................................... 166

Wzór odezwy do biegłego sądowego ................................................................. 172

Wzór postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia ....................... 175

Wzór pisma sądowego w sprawie terminu na dokonanie czynności ............ 177

Wzór pisma procesowego z zarzutami do opinii biegłego ............................. 178

Wzór zarządzenia o telefonicznym wezwaniu na rozprawę ........................... 180

Wzór protokołu rozprawy – cz. III .................................................................... 181

Wzór postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia (2) ................. 185

Wzór protokołu rozprawy – cz. IV .................................................................... 187

Rozdział 4. Wyrokowanie przez sąd pierwszej instancji ................................... 190

Komentarz naukowy: orzeczenia i zarządzenia ................................................... 190

Orzeczenia sądowe ............................................................................................... 191

Rodzaje wyroków ................................................................................................. 192

Skład sądu wyrokującego .................................................................................... 195

Zasady wyrokowania ........................................................................................... 199

Zakres wyrokowania ............................................................................................ 201

Uzasadnianie orzeczeń ........................................................................................ 201

Rektyfikacja orzeczeń .......................................................................................... 203

Postanowienia sądu .............................................................................................. 206

Nakazy zapłaty ...................................................................................................... 207

Zarządzenia ............................................................................ 209

Tok postępowania: wyrok sądu pierwszej instancji ............................................ 211

Wzór protokołu ogłoszenia wyroku .................................................................. 211

Wzór wyroku ..................................................................... 212

Wzór zasadniczych motywów wyroku (przedstawianych ustnie) ................. 213

Wzór wniosku o uzasadnienie wyroku ............................................................. 216

Wzór uzasadnienia wyroku ............................................................... 218

Rozdział 5. Postępowanie apelacyjne .................................................. 233

Komentarz naukowy: zaskarżanie orzeczeń ....................................... 233

Zaskarżanie postanowień formalnych .............................................. 239

Cofnięcie środka zaskarżenia ..................................................... 241

Skarga na przewlekłość postępowania ........................................ 242

Tok postępowania: apelacja ..................................................... 243

Wzór apelacji ........................................................ 244

Wzór zarządzenia o przekazaniu apelacji ......................................................... 249

Wzór zarządzenia dotyczącego wezwania do usunięcia braków apelacji ..... 250

Wzór wezwania do usunięcia braków fiskalnych apelacji .............................. 251

Wzór zarządzenia dotyczącego doręczenia odpisu apelacji ........................... 252

Wzór odpowiedzi na apelację ............................................................................. 253

Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia terminu rozprawy ...................... 256

Wzór protokołu rozprawy apelacyjnej ................................ 256

Wzór wyroku sądu odwoławczego .......................................... 258

Wzór wygłoszonego ustnie uzasadnienia wyroku ........................................... 260

Wzór zarządzenia o zwrocie akt ............................................ 265

Wzór zarządzenia końcowego ............................................. 266

Bibliografia ................................................................ 271

Orzecznictwo ............................................................................ 277

Wykaz schematów .............................................................. 281

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »