Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń -

Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-701-1
Data wydania 29 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 0
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1285
Rozmiar pliku: 6,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka stanowi unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Przedstawiono w nim analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie:
• ustalania wynagrodzenia pracowników za okres urlopu wypoczynkowego i inne okresy niewykonywania pracy,
• obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• podróży służbowych,
• odpowiedzialności materialnej pracowników,
• przygotowania zawodowego młodocianych,
• wymogów w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
• zasad wystawiania świadectwa pracy.

Wszystkie zagadnienia zostały omówione w ścisłej korelacji z normami rangi ustawowej, w szczególności przepisami Kodeksu pracy.
Wiele miejsca poświęcono również aktom wykonawczym z obszaru zbiorowego prawa pracy. Przedmiotem analizy są też rozporządzenia dotyczące dofinansowania z budżetu państwa związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz akty wykonawcze z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in. określające zasady postępowania w razie wypadku przy pracy.
Publikacja zawiera komentarze uwzględniające najnowsze zmiany w prawie, w tym obowiązujące od 2023 r. rozporządzenia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika oraz wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (zmienionych na skutek przyjęcia tzw. dyrektywy work-life balance) i dokumentów dołączanych do takich wniosków. W opracowaniu omówiono także zagadnienia stricte praktyczne, takie jak kwestie związane z statystyczną kartą wypadku przy pracy czy wzorem protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W książce zaprezentowano nie tylko aktualne przepisy, lecz także dorobek judykatury i doktryny. Autorzy nie ograniczyli się do teoretycznej analizy poszczególnych przepisów, ale wskazali również ich praktyczne implikacje i rozwiązania najczęściej pojawiających się wątpliwości. W wielu przypadkach komentarz został uzupełniony praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie danego przepisu.
Autorami komentarzy do poszczególnych aktów są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników zajmujących się prawem pracy, jak i osób, które w swojej działalności spotykają się z zawiłościami indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. W szczególności będzie pomocna pracownikom działów kadr, płac czy HR, a także osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz współpracę ze związkami zawodowymi. Ze względu na szeroką gamę komentowanych przepisów będzie przydatna również przedstawicielom nauki prawa pracy.

Spis treści

O Autorach   | str. 5

Wykaz skrótów   | str. 13

Wprowadzenie   | str. 19

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190)  | str. 21

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.)  | str. 111

Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników  za powierzone mienie  (Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663)  | str. 167

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników  za szkodę w powierzonym mieniu (Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662)  | str. 203

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego , ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)  | str. 231

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych  dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. poz. 796)  .  271

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8.05.2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników  związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. poz. 937)  | str. 287

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)  | str. 367

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 391)   | str. 391

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym  i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. poz. 1240)  | str. 417

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.  z 2023 r. poz. 607)  | str. 435

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279 ze zm.)  | str. 485

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870)  | str. 499

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9.12.2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 2750)  | str. 531

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1071)  | str. 543

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1836)  .. | str. 561

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379 ze zm.)  | str. 601

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)  | str. 615

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.)  | str. 649

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)  | str. 683

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4.04.2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy , prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz.U. Nr 34, poz. 408)  | str. 815

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy  oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927)  | str. 865

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369 ze zm.)  | str. 887

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy  oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)  | str. 1011

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.)  | str. 1041

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 1.03.2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych (Dz.U. poz. 455)  | str. 1101

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.12.2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi  powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego (Dz.U. poz. 2358)  | str. 1111

Rozporządzenie Rady Ministrów- z 27.11.2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku  świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń  (Dz.U. poz. 2323)  | str. 1121

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 1.03.2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców (Dz.U. poz. 456)  | str. 1145

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (Dz.U. Nr 269, poz. 2673)  | str. | str. 1155

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.08.1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego (Dz.U. Nr 73, poz. 324)  | str. 1159

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.03.2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych  w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349)  | str. 1179

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.02.2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających  podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (Dz.U. poz. 317)  | str. 1185

Bibliografia  . | str. 1239

Indeks rzeczowy   | str. 1251