Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej - Katarzyna Grzybczyk

Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej

Katarzyna Grzybczyk

62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-3020-6
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 224
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Podstawowym instrumentem umożliwiającym eksploatację praw autorskich do utworów chronionych, również w obrocie międzynarodowym, są umowy licencyjne. W przypadku tych umów istnieją dwa obszary, które wzajemnie na siebie oddziałują i muszą ze sobą współpracować: obszar zagadnień autorskoprawnych i zobowiązaniowych. Jednakże na poziomie międzynarodowym brak jest takiej regulacji prawnej, która w sposób całościowy regulowałaby obydwie kwestie. Celem publikacji jest poszukiwanie prawa właściwego do oceny autorskoprawnej umowy licencyjnej. Z jednej strony bowiem istnieje wolność kontraktowa, która dzięki normom względnie obowiązującym może być szeroko wykorzystywana do odpowiedniego kreowania treści umowy i stosunków między stronami, z drugiej istnieje monopol autora, którego prawa są zabezpieczone przepisami bezwzględnie obowiązującymi. Stąd też swoboda kontraktowa w dziedzinie prawa autorskiego jest zależna od zakresu ochrony przyznanej prawom autorskim i od ograniczeń w ich wykonywaniu.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 13
Rozdział I Umowy z zakresu prawa autorskiego 15
1. Umowa licencyjna na tle innych umów 15 2. Analiza umowy licencyjnej na tle prawnoporównawczym 19 3. Umowy dotyczące eksploatacji praw autorskich w prawie polskim 32 3.1. Umowy licencyjne 32 3.1.1. Pojęcie umowy licencyjnej 32 3.1.2. Rodzaje licencji 35 3.1.3. Strony umowy licencyjnej 37 3.1.4. Charakter prawny umowy licencyjnej 37 4. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych 40 4.1. Pojęcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych 40 4.2. Strony umowy 41 4.3. Treść umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe 41
Rozdział II Prawo właściwe dla zagadnień autorskoprawnych 48
1. Zasada terytorializmu praw autorskich 51 2. Zasada uniwersalizmu 56 3. Normy kolizyjne wybranych państw obcych 59 4. Regulacje konwencyjne 61 4.1. Konwencja berneńska 61 4.2. TRIPS 64 4.3. Traktat WIPO o prawie autorskim 68 5. Prawo unijne 70 6. Regulacja polska 73
Rozdział III Statut autorskoprawny 75
1. Zagadnienia ogólne 75 2. Powstanie i wygaśnięcie prawa autorskiego 79 3. Podmiot prawa autorskiego 79 4. Treść prawa autorskiego 88 5. Zbywalność prawa autorskiego 91
Rozdział IV Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej 93
1. Wybór prawa 93 2. Prawo właściwe w braku wyboru prawa 98 2.1. Wybrane koncepcje dotyczące poszukiwania prawa właściwego 99 2.1.1. Koncepcja świadczenia charakterystycznego 99 2.1.2. Doktryna proper law of the contract 103 2.1.3. Zasada najściślejszego związku z zobowiązaniem 103 3. Poglądy doktryny dotyczące świadczenia charakterystycznego w umowie licencyjnej 105 3.1. Stanowiska przedstawicieli doktryny zagranicznej 105 3.2. Poglądy przedstawicieli polskiej doktryny na tle ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. 116 4. Normy kolizyjne wybranych ustawodawstw 118 5. Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych 119 6. Rozporządzenie Rzym I 123
Rozdział V Statut obligacyjny 136
1. Dojście do skutku umowy licencyjnej 138 2. Zdolność do zawarcia umowy licencyjnej 140 3. Wymagania dotyczące formy 144 4. Wady oświadczenia woli 147 5. Treść umowy licencyjnej 148 6. Wykładnia umowy 150 7. Wykonanie umowy licencyjnej 153 8. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy licencyjnej 156 9. Wygaśnięcie stosunku licencyjnego 158
Rozdział VI Klauzula porządku publicznego i przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie autorskim 161
1. Klauzula porządku publicznego - uwagi ogólne 161 2. Klauzula porządku publicznego w konwencji rzymskiej i rozporządzeniu Rzym I 164 3. Regulacja polska 165 4. Działanie klauzuli porządku publicznego na obszarze praw autorskich 167 5. Klauzula porządku publicznego w polskim prawie autorskim 173 6. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie 175
Zakończenie 189
Bibliografia 195
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »