Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii - Adam Pązik

Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii

Adam Pązik

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-079-5
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 521
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera kompleksowe i wszechstronne omówienie zagadnień dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji (SI) i nowoczesnych technologii. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat prywatno- i publicznoprawnych aspektów tej dziedziny, a także korzyści oraz ryzyk związanych z jej rozwojem.

Autorzy wskazują na potrzebę wdrożenia rozwiązań legislacyjnych, w szczególności w obszarze prawa informacyjnego, obejmujących m.in.:
• dalsze otwieranie dostępu do danych publicznych z wykorzystaniem nowych technologii, w tym SI,
• odpowiednią ochronę przed zagrożeniami dla praw podstawowych, w tym prawa do prywatności, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji w przypadku korzystania z towarów i usług opartych na SI.

W opracowaniu opisano też problemy związane z SI, które występują w różnych gałęziach prawa, np.: ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, kryminalistyki, prawa mody i prawa konfliktów zbrojnych. Ponadto poruszono szereg zagadnień filozoficznych oraz należących do dziedziny językoznawstwa czy ewaluacji szkolnictwa wyższego. Lektura pozwala więc uzyskać wielowymiarową wiedzę na temat aktualnych ustaleń w omawianym zakresie.

Autorami są nie tylko wybitni znawcy tematyk nowych technologii i sztucznej inteligencji: teoretycy oraz praktycy zajmujący się jej aspektami prawnymi – adwokaci, radcowie prawni, eksperci/konsultanci (np. Rady Europy), lecz także osoby, które prowadzą prace badawcze w dziedzinach z wykorzystaniem nowych technologii, mających wpływ na kształtowanie ram prawa sztucznej inteligencji.

Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych oraz przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11
Wprowadzenie | str. 13

Część I
PRYWATNOPRAWNE ASPEKTY OCHRONY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Elżbieta Traple
Granice eksploracji tekstów i danych na potrzeby maszynowego uczenia się przez systemy sztucznej inteligencji | str. 19

Arkadiusz Michalak
Projekt rozporządzenia Parlamentu UE o odpowiedzialności cywilnej za działania systemów sztucznej inteligencji – krok w dobrym kierunku czy niepotrzebne odstępstwo od zasad ogólnych? | str. 41

Łukasz Żarnowiec
Zastosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej z 11.04.1980 r. do umów o udostępnienie treści cyfrowych | str. 51

Część II
NOWE TECHNOLOGIE Z PERSPEKTYWY PRAWA PUBLICZNEGO

Paweł Fajgielski
Automatyczne rozpoznawanie twarzy – wybrane zagadnienia prawne | str. 77

Bogdan Fischer
Współdzielenie danych jako niezbędny warunek rozwoju sztucznej inteligencji | str. 91

Marlena Sakowska-Baryła
Prawo do ochrony danych osobowych a sztuczna inteligencja – aspekty konstytucyjnoprawne | str. 111

Część III
NOWE TECHNOLOGIE – WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE NAUKI W SPOŁECZEŃSTWIE, KRYMINALISTYKI I WARSZTATU BIEGŁEGO

Piotr Rodzik
Czy sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana przy ewaluacji osiągnięć naukowych instytucji? | str. 143

Agata Frankowska, Bartosz Pawlik
Przegląd osiągnięć publikacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji na świecie – analiza bibliometryczna | str. 155

Ida Skubis
Językoznawstwo jako bezpieczna dyscyplina dla badań nad sztuczną inteligencją | str. 169

Kazimiera Juszka, Karolina Dziedzic
Problem uwzględnienia postępu technologicznego w legislacji kryminalistycznego fenotypowania DNA | str. 183

Marcin Wielec, Ewa Aleksandra Płocha
Sztuczna inteligencja jako narzędzie pracy biegłego w procesie karnym | str. 193

Część IV
OCHRONA WYTWORÓW NOWYCH TECHNOLOGII I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Karina Kunc-Urbańczyk
Uczenie maszynowe jako pole eksploatacji utworów | str. 211

Bohdan Widła
Kto pierwszy ten chroniony? Ekosystem zaufania i ekosystem doskonałości a ochrona rezultatów działania sztucznej inteligencji | str. 241

Kamil Szpyt
Umowa o korzystanie ze sztucznej inteligencji | str. 257

Marlena Jankowska, Justyna Kania
Zrównoważony rozwój. Nowa strategia biznesowa sektora mody i designu po pandemii? | str. 275

Część V
NOWE TECHNOLOGIE A PRAWA CZŁOWIEKA

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski
Ramy prawne dla sztucznej inteligencji w świetle najnowszych prac Rady Europy | str. 301

Paweł du Vall
Rada Unii Europejskiej – przegląd stanowisk w dziedzinie sztucznej inteligencji w latach 2019–2020 | str. 327

Marcin Górski
Profilowanie a wolność wypowiedzi | str. 347

Anna Podolska, Łukasz Rąb
(Re)wizja praw człowieka w dobie rozwoju nowych technologii. Między indywidualizmem a kolektywizmem | str. 365

Część VI
NOWE TECHNOLOGIE JAKO NARZĘDZIA W GOSPODARCE, OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I NA POLU WALKI

Grzegorz Kozieł
Kluczowe wymogi Wytycznych w zakresie etyki dotyczących godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz wymogi prawne dotyczące zastosowań sztucznej inteligencji zawarte w Białej Księdze w sprawie sztucznej inteligencji a podstawy budowania ekosystemu zaufania dla sztucznej inteligencji w obszarze prawa korporacyjnego | str. 379

Andrzej Sadłowski
Sztuczna inteligencja jako system predykcyjny | str. 393

Agnieszka Hajos-Iwańska
Sztuczna inteligencja jako uczestnik obrotu gospodarczego | str. 401

Marcin Mazgaj
Samozarządzające spółki oparte na sztucznej inteligencji. Analiza z uwzględnieniem problematyki „spółki bez wspólnika” w świetle rozwoju autonomicznych systemów w prawie korporacyjnym | str. 409

Dominik Lubasz
Projektowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję z uwzględnieniem wymogów data protection by design | str. 423

Adam Pązik
Roszczenie(?) z art. 79 RODO jako środek ochrony przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych
z wykorzystaniem nowych technologii | str. 447

Kaja Kowalczewska
Unia Europejska wobec autonomicznych systemów śmiercionośnej broni – znacząca ludzka kontrola jako fundament wiarygodnej sztucznej inteligencji | str. 465

Bibliografia | str. 487

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »