Prawo rzeczowe. Zarys wykładu - Adam Brzozowski

Prawo rzeczowe. Zarys wykładu

Adam Brzozowski

59,00 zł50,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-895-2
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 443
Rozmiar pliku: 19,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł50,15 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W podręczniku Prawo rzeczowe. Zarys wykładu w sposób usystematyzowany przedstawiono główne instytucje prawa rzeczowego:

  • własność,
  • użytkowanie wieczyste,
  • ograniczone prawa rzeczowe (w tym m.in. prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności - zastaw, hipotekę),
  • problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.

Opracowanie zostało podzielone na części, rozdziały i paragrafy. Układ oraz kolejność omawianych zagadnień oparto na tradycyjnej systematyce prawa rzeczowego.

W celu ułatwienia nauki wprowadzono piktogramy wskazujące na rodzaj i znaczenie informacji oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie poszukiwanych pojęć ze skorowidza. Dla usprawnienia nauki wprowadzono pogrubienia w celu zaznaczenia istotnej terminologii prawa rzeczowego.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów studiów prawniczych, podyplomowych studiów z dziedziny prawa, zarządzania i administracji oraz prawników praktyków - w tym aplikantów adwokackich, sędziowskich, prokuratorskich i radcowskich.

Spis treści

Wykaz skrótów ... 11

Przedmowa ... . . . 15

Część I

OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Rozdział 1

Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego w znaczeniu przedmiotowym

i praw rzeczowych w znaczeniu podmiotowym ... ... 19

§ 1. Pojęcie i cechy prawa rzeczowego ... . 19

§ 2. Podział praw rzeczowych ... ... 25

Rozdział 2

Pojęcie i rodzaje rzeczy ... 28

Rozdział 3

Zestawienie instytucji prawa rzeczowego ... 40

Rozdział 4

Źródła prawa rzeczowego, orzecznictwo, piśmiennictwo ... 43

§ 1. Źródła prawa rzeczowego ... ... 43

§ 2. Orzecznictwo ... . 44

§ 3. Piśmiennictwo ... 45

Część II

WŁASNOŚĆ

Rozdział 1

Ogólna charakterystyka stosunków własnościowych ... . . 51

§ 1. Własność w znaczeniu ekonomicznym, socjologicznym i prawnym ... 51

§ 2. Własność w znaczeniu konstytucyjnym a własność w rozumieniu

prawa prywatnego ... 53

§ 3. Systematyka współczesnych stosunków własnościowych w Polsce ... 61

Rozdział 2

Treść i wykonywanie własności ... . . . 65

§ 1. Podstawowe uprawnienia właściciela ... 65

§ 2. Granice wykonywania własności ... . 71

§ 3. Stosunki sąsiedzkie ... ... . 78

§ 4. Droga konieczna ... . 84

§ 5. Naruszenie granic przy budowie ... . 86

§ 6. Stosunki graniczne ... 88

Rozdział 3

Nabycie i utrata własności ... ... 92

§ 1. Nabycie pierwotne i pochodne ... 94

§ 2. Nabycie i utrata własności nieruchomości.

Przeniesienie własności nieruchomości ... ... . 96

§ 3. Nabycie i utrata własności rzeczy ruchomej ... ... 111

§ 4. Zbycie rzeczy ruchomej przez osobę nieuprawnioną ... 113

§ 5. Nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie ... ... 118

A. Przedmiot zasiedzenia ... ... 120

B. Przesłanki nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie ... 122

C. Przesłanki nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej ... 130

D. Nabycie własności w drodze zasiedzenia ... ... 132

§ 6. Inne sposoby nabycia i utraty własności ... ... 135

A. Porzucenie rzeczy ruchomej i przekazanie własności

nieruchomości ... . 135

B. Zawłaszczenie ruchomej rzeczy niczyjej

(zawłaszczenie roju pszczół) ... . . 138

C. Znalezienie rzeczy ruchomej ... . 139

D. Połączenie, pomieszanie, przetworzenie rzeczy ruchomych ... 145

Rozdział 4

Współwłasność ... . 148

§ 1. Uwagi ogólne. Dwa rodzaje współwłasności ... ... 148

§ 2. Współwłasność w częściach ułamkowych ... ... 150

A. Powstanie i istota współwłasności w częściach ułamkowych ... . 150

B. Wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych ... . 151

C. Zarząd rzeczą wspólną ... ... 155

D. Zniesienie współwłasności w częściach ułamkowych ... . 159

§ 3. Współwłasność (wspólność) łączna ... . 163

Rozdział 5

Własność lokali ... 165

§ 1. Pojęcie odrębnej własności lokali ... 165

§ 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu ... ... 173

§ 3. Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali i zarząd nieruchomością

wspólną ... . 176

§ 4. Prawa i obowiązki właścicieli lokali ... . 178

Rozdział 6

Ochrona własności ... . 179

§ 1. Roszczenia windykacyjne i negatoryjne ... ... . 179

§ 2. Inne roszczenia pomiędzy właścicielem rzeczy i jej posiadaczem

(roszczenia uzupełniające i z tytułu nakładów) ... . . . 186

A. Roszczenia uzupełniające ... . . 186

B. Roszczenia o zwrot nakładów ... . 193

C. Roszczenie o wykup cudzej działki zajętej pod zabudowę ... 197

Część III

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

§ 1. Pojęcie użytkowania wieczystego ... 209

§ 2. Treść i granice prawa użytkowania wieczystego ... . . . 213

§ 3. Powstanie prawa użytkowania wieczystego ... ... 221

§ 4. Odrębna własność budynków ... . 222

§ 5. Ochrona użytkowania wieczystego ... . . 224

§ 6. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego ... ... 224

§ 7. Nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego ... 226

Część IV

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Rozdział 1

Ograniczone prawa rzeczowe – przepisy ogólne ... ... 233

§ 1. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych ... ... 233

§ 2. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych ... ... 236

§ 3. Kolizja ograniczonych praw rzeczowych ... ... 240

§ 4. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych ... ... 243

§ 5. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ... ... 244

Rozdział 2

Użytkowanie ... . 247

§ 1. Pojęcie użytkowania ... ... 248

§ 2. Powstanie prawa użytkowania ... . 253

§ 3. Wygaśnięcie prawa użytkowania ... . 253

§ 4. Szczególne rodzaje użytkowania ... . 254

Rozdział 3

Służebności ... . . 260

§ 1. Pojęcie służebności ... ... . 261

§ 2. Powstanie i wygaśnięcie służebności ... 263

§ 3. Treść i wykonywanie służebności ... 269

§ 4. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności ... . 272

§ 5. Służebności osobiste ... ... 274

§ 6. Służebność mieszkania ... ... 276

§ 7. Służebność przesyłu ... ... . 277

Rozdział 4

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ... ... 280

§ 1. Pojęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ... . 281

§ 2. Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ... 286

§ 3. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

w odrębną własność lokalu ... ... 286

Rozdział 5

Zastaw ... ... 289

§ 1. Wiadomości ogólne o zabezpieczeniach wierzytelności ... 289

§ 2. Pojęcie i społeczno -gospodarcza funkcja zastawu ... . 295

A. Defi nicja ... 295

B. Uregulowanie zastawu w prawie polskim ... ... 296

C. Społeczno -gospodarcza funkcja zastawu ... ... 297

§ 3. Rodzaje zastawu ... 297

A. Zastaw na rzeczy ruchomej oraz zastaw na prawach ... 297

B. Zastaw umowny oraz zastaw ustawowy ... ... 298

C. Zastaw umowny z posiadaniem rzeczy oraz bez posiadania rzeczy ... 299

§ 4. Wierzytelność zabezpieczona zastawem ... ... . 299

§ 5. Szczególne cechy zastawu ... ... 299

§ 6. Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych ... ... . 300

A. Powstanie zastawu ... ... 300

B. Prawa i obowiązki stron umowy zastawu ... ... 302

C. Tryb zaspokajania zastawnika ... 303

D. Wygaśnięcie zastawu ... ... 303

§ 7. Zastaw zwykły na prawach ... ... 304

§ 8. Zastaw rejestrowy ... . 307

A. Uwagi ogólne ... 307

B. Ustanowienie zastawu rejestrowego ... ... 308

C. Przedmiot zastawu rejestrowego ... . 310

D. Skutki ustanowienia zastawu rejestrowego ... ... 312

E. Zaspokojenie zastawnika ... . . . 313

§ 9. Pozostałe typy zastawu ... ... 316

A. Zastaw ustawowy ... ... 316

B. Zastaw skarbowy ... ... . 318

Rozdział 6

Hipoteka ... ... 319

§ 1. Pojęcie i funkcje społeczno -gospodarcze hipoteki ... . 320

A. Uwagi ogólne dotyczące hipoteki ... 320

B. Uregulowanie hipoteki w prawie polskim ... ... 320

C. Charakter i istota hipoteki ... . 321

D. Funkcje społeczno -gospodarcze hipoteki ... ... 322

E. Zasady rządzące hipoteką ... . . 323

F. Pierwszeństwo hipoteki ... ... 327

§ 2. Treść, przedmiot i rodzaje hipoteki ... . 329

A. Defi nicja hipoteki ... ... 329

B. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką ... ... 329

C. Przedmiot hipoteki ... ... 330

D. Oznaczenie hipoteki ... ... 333

E. Powstanie hipoteki ... ... 334

F. Rodzaje hipotek ... 335

§ 3. Hipoteka zwykła ... 336

A. Istota hipoteki zwykłej. Umowa o ustanowienie hipoteki ... . 336

B. Wpis hipoteki do księgi wieczystej ... 339

C. Administrator hipoteki ... ... 341

D. Zmiana zabezpieczonej wierzytelności ... ... 344

E. Zakres zabezpieczenia hipotecznego ... ... . 346

F. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej ... ... 348

G. Zakres obciążenia hipoteką ... 350

H. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej ... ... 357

I. Wygaśnięcie hipoteki ... ... 360

J. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym ... . 364

§ 4. Szczególne rodzaje hipotek (hipoteka przymusowa, hipoteka łączna) ... 367

A. Hipoteka przymusowa ... ... 367

B. Hipoteka łączna ... 370

Część V

KSIĘGI WIECZYSTE

Rozdział 1

Funkcje ksiąg wieczystych oraz ich ustrój ... ... 375

§ 1. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych i ich funkcje ... 375

§ 2. Uregulowanie księgi wieczystej w polskim systemie prawnym ... 377

§ 3. Ustrój ksiąg wieczystych ... ... 377

§ 4. Prawnomaterialne zasady rządzące księgami wieczystymi ... 380

§ 5. Budowa księgi wieczystej i jej treść. Postępowanie sądowe w sprawach

wieczystoksięgowych ... ... 381

Rozdział 2

Wpis do księgi wieczystej i jego funkcje ... . 386

Rozdział 3

Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym ... . 388

Rozdział 4

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ... ... 392

§ 1. Uwagi ogólne ... 392

§ 2. Przesłanki rozporządzenia prawem ujawnionym w księdze wieczystej ... 393

§ 3. Prawa objęte ochroną przed skutkami rękojmi ... ... 398

§ 4. Wzmianki i ostrzeżenia wyłączające rękojmię ... ... 399

Rozdział 5

Ujawnienie w księdze wieczystej praw i roszczeń osobistych ... 401

§ 1. Ogólne uwagi dotyczące praw osobistych i roszczeń podlegających

ujawnieniu w księdze wieczystej ... . 401

§ 2. Zasada skuteczności względem osób trzecich praw i roszczeń

osobistych wpisanych do księgi ... 402

§ 3. Rodzaje praw osobistych i roszczeń podlegających ujawnieniu

w księdze wieczystej ... ... 403

Część VI

POSIADANIE

§ 1. Pojęcie posiadania ... 407

§ 2. Nabycie posiadania ... ... . 416

§ 3. Domniemania związane z posiadaniem ... ... . 419

§ 4. Ochrona posiadania ... ... . 421

Skorowidz przedmiotowy ... ... 427

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »