Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law - Małgorzata Wójtowicz

Prawo restrukturyzacyjne. Restructuring law

Małgorzata Wójtowicz

144,27 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-927-2
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 328
Rozmiar pliku: 1,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 328
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
144,27 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Niniejsza książka zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, jest innowacyjnym aktem prawnym, który wprowadza całkowicie nowe instrumenty zmierzające do restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw i zapobieżenia ich upadłości. Stanowi ono istotną część reformy polskiego ustawodawstwa insolwencyjnego, w ramach której odrębnie od postępowania upadłościowego wprowadzono cztery postępowania restrukturyzacyjne. Niniejsze tłumaczenie stanowi wartościowe źródło informacji dla prawników praktykujących w obszarze prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, jak również dla przedsiębiorstw międzynarodowych i inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku.


This book is an English translation of the Polish Restructuring Law. The Restructuring Law, which came into force on 1 January 2016, is an innovative act which provides entirely new instruments aiming to restructure distressed businesses and prevent their bankruptcy. It constitutes an important part of the Polish insolvency legislation reform, under which four restructuring proceedings have been introduced and separated from the bankruptcy proceedings. This translation is a valuable source of information for lawyers who practise in the area of bankruptcy law and restructuring law, as well as for international businesses and foreign investors operating on the Polish market.

Spis treści

Przedmowa 12
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne 16
TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 18 DZIAŁ I. Przepisy ogólne 18 Rozdział 1. Przepisy wstępne 18 Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania 24 Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny 24 Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 28 DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz 30 Rozdział 1. Sąd 30 Rozdział 2. Sędzia-komisarz 32 DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca 34 Rozdział 1. Przepisy ogólne 34 Rozdział 2. Nadzorca układu 46 Rozdział 3. Nadzorca sądowy 50 Oddział 1. Przepisy ogólne 50 Oddział 2. Wynagrodzenie 52 Rozdział 4. Zarządca 58 Oddział 1. Przepisy ogólne 58 Oddział 2. Wynagrodzenie 62 DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania 74 Rozdział 1. Przepisy ogólne 74 Rozdział 2. Spis wierzytelności 82 Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli 100 Oddział 1. Przepisy ogólne 100 Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem 108 Rozdział 4. Rada wierzycieli 114 DZIAŁ V. Pomoc publiczna 128 DZIAŁ VI. Układ 148 Rozdział 1. Przepisy ogólne 148 Rozdział 2. Propozycje układowe 150 Rozdział 3. Zatwierdzenie układu 158 Rozdział 4. Skutki układu 160 Rozdział 5. Zmiana układu 166 Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu 168 DZIAŁ VII. Układ częściowy 172 DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego 176 TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 190 DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 190 DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe 204 Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 204 Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 210 Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 214 Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego 230 DZIAŁ III. Postępowanie układowe 232 Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego 232 Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego 232 Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 234 Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego 236 Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego 238 Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika 238 Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 238 Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego 240 DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne 242 Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego 242 Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 242 Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 246 Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego 246 Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego 248 Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika 248 Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika 250 Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika 250 Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika 254 Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika 256 Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 262 Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego 264 Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego 268 DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 270 DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości 276 TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego 280 DZIAŁ I. Przepisy ogólne 280 DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa 282 DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi 282 TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne 286 DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów 286 DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji 294 DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 298 Rozdział 1. Przepisy ogólne 298 Rozdział 2. (uchylony) 302 Rozdział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą 304 Oddział 1. Przepisy ogólne 304 Oddział 2. Postępowanie 306 Oddział 3. Prawo właściwe oraz skutki otwarcia postępowania układowego 310 TYTUŁ V. Przepisy karne 316 TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy 318 DZIAŁ I. Zmiany w przepisach obowiązujących 318 DZIAŁ II. Przepisy przejściowe 318 DZIAŁ III. Przepis końcowy 322
Suplement 324
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »