Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz - Aleksander Jerzy Witosz

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz

246,71 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-388-1
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 1104
Rozmiar pliku: 5,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
246,71 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Andrzej Torbus doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; mediator.
Aleksander Jerzy Witosz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, radca prawny.
Antoni Witosz był profesorem doktorem habilitowanym nauk prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radcą prawnym.
Opracowanie jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego wydanego pod redakcją A. Witosza i A.J. Witosza, który doczekał się pięciu wydań w okresie 13 lat obowiązywania ustawy.
W książce szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Jej głównym celem było wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji, ponieważ zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. W nowej koncepcji ustawodawczej, oddzielającej prawo upadłościowe od prawa restrukturyzacyjnego, wyjątkowo mocno podkreśla się pierwszeństwo rozwiązań o charakterze naprawczym.
W komentarzu omówiono m. in. wprowadzone ustawą cztery postępowania restrukturyzacyjne:
- postępowanie o zatwierdzenie układu,
- przyspieszone postępowanie układowe,
- postępowanie układowe,
- postępowanie sanacyjne.
W publikacji oprócz poglądów autorów dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego przedstawiono również te przypadki, w których uzasadnione jest czerpanie z rozwiązań dotychczasowych, w tym również bogatego orzecznictwa i poglądów doktryny.
Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) 15
TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 17 DZIAŁ I. Przepisy ogólne 17 Rozdział 1. Przepisy wstępne 17 Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania 29 Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny 37 Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 49 DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz 57 Rozdział 1. Sąd 57 Rozdział 2. Sędzia-komisarz 64 DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca 73 Rozdział 1. Przepisy ogólne 73 Rozdział 2. Nadzorca układu 118 Rozdział 3. Nadzorca sądowy 127 Oddział 1. Przepisy ogólne 127 Oddział 2. Wynagrodzenie 135 Rozdział 4. Zarządca 148 Oddział 1. Przepisy ogólne 148 Oddział 2. Wynagrodzenie 162 DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania 189 Rozdział 1. Przepisy ogólne 189 Rozdział 2. Spis wierzytelności 209 Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli 274 Oddział 1. Przepisy ogólne 274 Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem 296 Rozdział 4. Rada wierzycieli 320 DZIAŁ V. Pomoc publiczna 353 DZIAŁ VI. Układ 416 Rozdział 1. Przepisy ogólne 416 Rozdział 2. Propozycje układowe 438 Rozdział 3. Zatwierdzenie układu 475 Rozdział 4. Skutki układu 481 Rozdział 5. Zmiana układu 496 Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu 506 DZIAŁ VII. Układ częściowy 515 DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego 537
TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach 571 DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 571 DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe 600 Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 600 Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 612 Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 620 Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego 663 DZIAŁ III. Postępowanie układowe 668 Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego 668 Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego 668 Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 673 Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego 682 Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego 689 Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika 689 Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 702 Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego 714 DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne 721 Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego 721 Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 721 Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające 729 Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego 740 Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego 748 Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika 748 Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika 753 Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika 759 Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika 769 Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika 772 Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi 787 Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego 795 Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego 804 DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 813 DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości 836
TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego 840 DZIAŁ I. Przepisy ogólne 840 DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa 847 DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi 854
TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne 857 DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów 857 DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji 876 DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 882 Rozdział 1. Przepisy ogólne 882 Rozdział 2. (uchylony) 893 Rozdział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą 893 Oddział 1. Przepisy ogólne 893 Oddział 2. Postępowanie 897 Oddział 3. Prawo właściwe oraz skutki otwarcia postępowania układowego 902
TYTUŁ V. Przepisy karne 911
TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy 917 DZIAŁ I. Zmiany w przepisach obowiązujących 917 DZIAŁ II. Przepisy przejściowe 917 DZIAŁ III. Przepis końcowy 921
Skorowidz 923
O autorach 945
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »