Prawo pracy -

Prawo pracy

67,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-660-1
Data wydania 16 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 889
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 699
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
67,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W podręczniku w przystępny sposób omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia i instytucje prawa pracy.

Opracowanie składa się z czterech zasadniczych działów:
• części ogólnej prawa pracy,
• indywidualnego prawa pracy,
• zbiorowego prawa zatrudnienia,
• procesowego prawa pracy.

Dodatkowo uwzględniono najnowsze zmiany w stanie prawnym, zwłaszcza dotyczące:
• pracy zdalnej,
• równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów,
• kontroli trzeźwości i kontroli na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu,
• zagadnień prawnych ochrony sygnalistów.

Książka ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Stąd też zawarto w niej liczne odwołania do orzecznictwa, w tym przede wszystkim Sądu Najwyższego. Jest zatem nie tylko użytecznym narzędziem w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz tak że cennym źródłem wiedzy dla praktyków, pracodawców, związkowców oraz funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Spis treści

O Autorach  | str. 5

Wykaz skrótów  | str. 21

Słowo wstępne  | str. 27

Dział pierwszy

Część ogólna prawa pracy

Rozdział I

Pojęcie, systematyka i zakres przedmiotowy prawa pracy  | str. 31

 1. Definicja i systematyka prawa pracy | str. 31
 2. Zatrudnienie niepracownicze | str. 35

Literatura  | str. 41

Rozdział II

Funkcje prawa pracy  | str. 43

 1. Charakterystyka funkcji prawa pracy | str. 43
 2. Funkcja ochronna prawa pracy | str. 44
 3. Funkcja organizatorska prawa pracy | str. 45
 4. Funkcja ireniczna prawa pracy | str. 47
 5. Funkcja rozdzielcza prawa pracy | str. 49

Literatura  | str. 50

Rozdział III

Zasady prawa pracy  | str. 52

 1. Uwagi wprowadzające | str. 52
 2. Systematyzacja zasad prawa pracy | str. 53
 3. Funkcje zasad prawa pracy | str. 55
 4. Podstawowe zasady prawa pracy | str. 57

4.1. Zasada prawa do pracy  | str. 57

4.2. Zasada swobody nawiązania stosunku pracy i ustalania jego treści  | str. 60

4.3. Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika  | str. 62

4.4. Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu | str. 64

4.5. Zasada prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę  | str. 65

4.6. Zasada prawa do wypoczynku  | str. 67

4.7. Zasada zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  | str. 68

4.8. Zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników  | str. 71

4.9. Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych  | str. 73

4.10.  Zasada uprzywilejowania pracowników  | str. 74

4.11.  Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy  | str. 76

Literatura  | str. 78

Rozdział IV

Równe traktowanie w zatrudnieniu  | str. 81

 1. Źródła prawnej ochrony przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją | str. 81

1.1. Standardy międzynarodowej ochrony praw podstawowych  | str. 81

1.2. Prawo do równego traktowania w dyrektywach Unii Europejskiej  | str. 82

 1. Pojęcie i formy równego traktowania w zatrudnieniu | str. 84

2.1. Prawo do równego i niedyskryminującego traktowania  | str. 84

2.2. Formy nierównego traktowania i ciężar dowodu  | str. 85

 1. Sankcje z tytułu naruszenia zasady | str. 87

Literatura  | str. 89

Rozdział V

Źródła prawa pracy  | str. 91

 1. Pojęcie i hierarchia źródeł prawa pracy | str. 91
 2. Powszechne źródła prawa pracy | str. 94

2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  | str. 94

2.2. Ustawy  | str. 95

2.3. Rozporządzenia  | str. 99

 1. Swoiste źródła prawa pracy | str. 99

3.1. Układy zbiorowe pracy  | str. 99

3.1.1. Charakter prawny układów zbiorowych pracy  | str. 99

3.1.2. Zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy  | str. 100

3.1.3. Zakres przedmiotowy układów zbiorowych pracy  | str. 103

3.1.4. Tryb zawierania układów zbiorowych pracy  | str. 105

3.1.5. Rejestracja układów zbiorowych pracy  | str. 107

3.1.6. Wejście w życie układów zbiorowych pracy  | str. 109

3.1.7. Przekształcenia układów zbiorowych pracy  | str. 110

3.1.8. Rozwiązanie układów zbiorowych pracy  | str. 111

3.1.9. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy  | str. 112

3.1.10.  Zakładowe układy zbiorowe pracy  | str. 114

3.2. Porozumienia o stosowaniu układu zbiorowego pracy  | str. 116

3.3. Porozumienia w związku z przejściem zakładu pracy
na nowego pracodawcę  | str. 117

3.4. Porozumienia o zawieszeniu przepisów prawa pracy  | str. 118

3.5. Porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia  | str. 120

3.6. Porozumienia społeczne  | str. 120

 1. Regulaminy | str. 122

4.1. Uwagi wprowadzające  | str. 122

4.2. Regulamin wynagradzania  | str. 122

4.3. Regulamin pracy  | str. 126

4.4. Inne regulaminy  | str. 128

 1. Statuty | str. 129
 2. Międzynarodowe prawo pracy | str. 130

6.1. Uwagi wprowadzające  | str. 130

6.2. Międzynarodowe prawo pracy  | str. 131

6.3. Prawo pracy Rady Europy  | str. 133

6.4. Akty prawne wydane w ramach Unii Europejskiej
i ich moc oddziaływania  | str. 135

6.5. Europejskie prawo pracy  | str. 138

Literatura  | str. 143

Dział drugi

Indywidualne prawo pracy

Rozdział VI

Stosunek pracy  | str. 149

 1. Pojęcie i charakter stosunku pracy | str. 149

1.1. Świadczenie pracy a podstawa prawna zatrudnienia  | str. 149

1.2. Podstawy nawiązania stosunku pracy  | str. 151

1.3. Rodzaje stosunków pracy  | str. 151

1.4. Treść stosunku pracy  | str. 153

1.5. Charakterystyka stosunku pracy  | str. 154

 1. Podmioty stosunku pracy | str. 159

2.1. Uwagi wprowadzające  | str. 159

2.2. Pracownik  | str. 159

2.2.1. Pojęcie pracownika  | str. 159

2.2.2. Zdolność do bycia pracownikiem  | str. 160

2.2.3. Zdolność do dokonywania czynności prawnych z zakresu stosunku pracy  | str. 161

2.3. Pracodawca  | str. 163

2.3.1. Pojęcie pracodawcy  | str. 163

2.3.2. Jednostka organizacyjna jako pracodawca  | str. 165

2.3.3. Osoba fizyczna jako pracodawca  | str. 167

2.3.4. Dokonywanie czynności z zakresu stosunku pracy przez pracodawcę  | str. 168

Literatura  | str. 169

Rozdział VII

Umowa o pracę  | str. 171

 1. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna | str. 171
 2. Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników | str. 172
 3. Rodzaje umów o pracę | str. 174

3.1. Uwagi wprowadzające  | str. 174

3.2. Umowa na okres próbny  | str. 175

3.3. Umowa na czas określony  | str. 176

3.4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy  | str. 177

3.5. Umowa o pracę na czas nieokreślony  | str. 177

 1. Treść umowy o pracę | str. 177
 2. Praca zdalna | str. 179

Literatura  | str. 185

Rozdział VIII

Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy  | str. 187

 1. Uwagi wprowadzające | str. 187
 2. Porozumienie zmieniające | str. 189
 3. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy | str. 191
 4. Zmiana stosunku pracy mocą jednostronnych czynności pracodawcy | str. 197

4.1. Powierzenie pracownikowi innej pracy  | str. 197

4.2. Przeniesienie pracownika do innej pracy  | str. 201

4.3. Przeniesienie służbowe  | str. 203

Literatura  | str. 204

Rozdział IX

Ustanie stosunku pracy  | str. 206

 1. Uwagi wprowadzające | str. 206
 2. Porozumienie stron | str. 207
 3. Ograniczenia dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę | str. 210

3.1. Uwagi wprowadzające  | str. 210

3.2. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy  | str. 210

3.3. Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony i nieokreślony z zakładową organizacją związkową  | str. 211

3.4. Konsultacja z zakładową organizacją związkową zamiaru
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  | str. 221

3.5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy  | str. 222

3.6. Ograniczenia dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę
z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną pracownika  | str. 223

3.6.1. Ochrona stosunku pracy w okresie przedemerytalnym  | str. 223

3.6.2. Ochrona stosunku pracy w okresie usprawiedliwionej nieobecności  | str. 226

3.6.3. Ochrona stosunku pracy z kobietą w okresie ciąży
lub urlopu macierzyńskiego  | str. 227

3.7. Ograniczenia dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę
z uwagi na pełnioną funkcję  | str. 228

3.7.1. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje związkowe  | str. 228

3.7.2. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy członków rady pracowników  | str. 238

3.7.3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy społecznego inspektora pracy  | str. 238

3.8. Ochrona sygnalistów (osób zgłaszających naruszenie prawa)  | str. 239

 1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 241
 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 248

5.1. Uwagi wprowadzające  | str. 248

5.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę  | str. 249

5.2.1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn zawinionych przez pracownika  | str. 249

5.2.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika  | str. 256

5.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika  | str. 258

5.3.1. Uwagi wprowadzające  | str. 258

5.3.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę  | str. 259

5.3.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyn zawinionych przez pracodawcę  | str. 259

 1. Skutki prawne wadliwego rozwiązania umowy o pracę | str. 261

6.1. Skutki prawne wadliwego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem  | str. 261

6.2. Skutki prawne wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę  | str. 266

6.3. Skutki prawne wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonanego przez pracownika  | str. 269

 1. Pozostałe przypadki rozwiązania umowy o pracę przez pracownika | str. 269

7.1. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przywróceniem do pracy  | str. 269

7.2. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejęciem pracownika przez nowego pracodawcę  | str. 270

 1. Szczególne przepisy o rozwiązywaniu umów | str. 270

8.1. Uwagi wprowadzające  | str. 270

8.2. Ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy  | str. 273

8.3. Prawo do odprawy  | str. 275

8.4. Roszczenie o ponowne zatrudnienie  | str. 275

8.5. Zwolnienie indywidualne  | str. 275

 1. Wygaśnięcie umowy o pracę | str. 276

9.1. Uwagi wprowadzające  | str. 276

9.2. Śmierć pracownika  | str. 276

9.3. Śmierć pracodawcy  | str. 277

9.4. Nieobecność pracownika w pracy spowodowana tymczasowym aresztowaniem  | str. 283

9.5. Roszczenia w związku z wygaśnięciem stosunku pracy  | str. 284

9.6. Pozostałe przypadki wygaśnięcia stosunku pracy  | str. 284

Literatura  | str. 285

Rozdział X

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę  | str. 287

 1. Pojęcie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę | str. 287
 2. Sukcesja zobowiązań | str. 289
 3. Negocjacje z przedstawicielstwem pracowników oraz obowiązek informacyjny w przypadku braku związków zawodowych | str. 292
 4. Uprawnienia pracowników | str. 295

Literatura  | str. 297

Rozdział XI

Zatrudnianie pracowników tymczasowych  | str. 299

 1. Uwagi wprowadzające | str. 299
 2. Ograniczenia w zakresie pracy tymczasowej | str. 301

2.1. Uwagi wprowadzające  | str. 301

2.2. Ograniczenia przedmiotowe  | str. 301

2.3. Ograniczenie czasu trwania pracy tymczasowej  | str. 302

2.4. Ograniczenia podmiotowe  | str. 304

2.4.1. Pracodawca użytkownik  | str. 304

2.4.2. Agencja pracy tymczasowej  | str. 304

 1. Zawarcie i treść umowy o pracę tymczasową | str. 304
 2. Osłabienie ochrony stabilności stosunków pracy pracowników tymczasowych | str. 307
 3. Ochrona pracownika tymczasowego przed dyskryminacją | str. 309
 4. Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego | str. 310

Literatura  | str. 311

Rozdział XII

Pozaumowne stosunki pracy  | str. 312

 1. Pojęcie i charakterystyka pozaumownych stosunków pracy | str. 312
 2. Wybór | str. 314
 3. Mianowanie | str. 317
 4. Powołanie | str. 322

Literatura  | str. 327

Rozdział XIII

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy  | str. 329

 1. Uwagi wprowadzające | str. 329
 2. Obowiązki pracodawcy | str. 331

2.1. Obowiązek informacyjny  | str. 331

2.2. Obowiązek prawidłowego organizowania pracy  | str. 335

2.3. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji  | str. 336

2.4. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  | str. 336

2.5. Obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia  | str. 337

2.6. Obowiązek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych  | str. 338

2.7. Obowiązek stwarzania warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy  | str. 340

2.8. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników  | str. 340

2.9. Obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników  | str. 343

2.10. Obowiązek prowadzenia dokumentacji i akt osobowych pracowników  | str. 345

2.11. Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego  | str. 350

2.12. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi  | str. 351

2.13. Obowiązek wydania świadectwa pracy  | str. 355

2.13.1. Uwagi wprowadzające  | str. 355

2.13.2. Treść świadectwa pracy  | str. 357

2.13.3. Fikcje prawne w świadectwie pracy  | str. 358

2.13.4. Procedura sprostowania świadectwa pracy  | str. 359

 1. Roszczenie odszkodowawcze | str. 360
 2. Obowiązki pracownika | str. 362

4.1. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy  | str. 362

4.2. Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych  | str. 364

4.3. Obowiązki porządkowe pracownika  | str. 365

4.4. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy  | str. 366

4.5. Obowiązek przestrzegania tajemnicy  | str. 368

4.6. Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego  | str. 369

Literatura  | str. 370

Rozdział XIV

Ochrona danych osobowych  | str. 372

 1. Uwagi wprowadzające | str. 372
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych | str. 376
 3. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych pracowników | str. 378
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych | str. 379
 5. Monitoring w przepisach Kodeksu pracy | str. 382

5.1. Uwagi wprowadzające  | str. 382

5.2. Monitoring wizyjny  | str. 382

5.3. Monitoring służbowej poczty elektronicznej  | str. 384

5.4. Inne formy monitoringu  | str. 385

 1. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ustawie
  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 | str. 387
 2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu | str. 388

Literatura  | str. 391

Rozdział XV

Zakaz konkurencji  | str. 392

 1. Zasady ogólne | str. 392
 2. Ograniczenia prowadzenia działalności konkurencyjnej przy braku
  umowy o zakazie konkurencji | str. 394
 3. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy | str. 395
 4. Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy | str. 396

Literatura  | str. 399

Rozdział XVI

Wynagrodzenie za pracę  | str. 401

 1. Prawne podstawy ustalania wynagradzania pracowników | str. 401
 2. Wynagrodzenie za pracę w regulacjach Unii Europejskiej | str. 407
 3. Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu | str. 407
 4. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 412

4.1. Uwagi wprowadzające  | str. 412

4.2. Zasady dokonywania wypłaty  | str. 412

4.3. Ograniczenia w dokonywaniu potrąceń  | str. 413

 1. Świadczenia w przypadku niewykonywania pracy | str. 415
 2. Świadczenia przysługujące pracownikowi w związku z zakończeniem stosunku pracy | str. 418
 3. Ochrona roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy | str. 421

Literatura  | str. 422

Rozdział XVII

Czas pracy  | str. 426

 1. Pojęcie czasu pracy | str. 426
 2. Wymiar czasu pracy | str. 427
 3. Okres odpoczynku | str. 428
 4. Systemy czasu pracy | str. 430
 5. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 435
 6. Dyżur | str. 439
 7. Czas pracy kierowników | str. 440
 8. Praca w porze nocnej | str. 441
 9. Praca w niedziele i święta | str. 442

Literatura  | str. 444

Rozdział XVIII

Urlopy pracownicze  | str. 446

 1. Urlopy wypoczynkowe | str. 446

1.1. Elementy konstytutywne pojęcia „urlop wypoczynkowy”  | str. 446

1.2. Nabycie prawa do urlopu  | str. 447

1.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego  | str. 448

1.4. Zasady udzielania urlopu  | str. 450

1.5. Przesunięcie urlopu w nieprzewidzianych przypadkach  | str. 452

1.6. Urlop proporcjonalny  | str. 453

1.7. Urlop na żądanie  | str. 455

1.8. Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do urlopu wypoczynkowego  | str. 456

 1. Urlopy bezpłatne | str. 457
 2. Zwolnienia okolicznościowe | str. 457
 3. Urlop opiekuńczy | str. 459

Literatura  | str. 460

Rozdział XIX

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników  | str. 461

 1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników | str. 461

1.1. Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej uregulowanej w Kodeksie pracy  | str. 461

1.2. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej  | str. 462

1.3.  Rodzaje kar porządkowych  | str. 464

1.4.  Procedura nakładania kar porządkowych  | str. 465

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 466

Literatura  | str. 468

Rozdział XX

Odpowiedzialność materialna pracowników  | str. 469

 1. Odpowiedzialność materialna pracowników | str. 469

1.1. Charakter prawny odpowiedzialności materialnej uregulowanej w Kodeksie pracy  | str. 469

1.2. Przesłanki odpowiedzialności za mienie niepowierzone  | str. 470

1.3. Okoliczności zmniejszające lub wyłączające odpowiedzialność materialną pracownika  | str. 473

1.4. Wyrządzenie szkody przez kilku pracowników  | str. 474

1.5. Granice odszkodowania (wina nieumyślna i wina umyślna)  | str. 474

1.6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej  | str. 476

 1. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone | str. 477

2.1. Rodzaje odpowiedzialności za mienie powierzone – warunki prawidłowego powierzenia  | str. 477

2.2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone  | str. 478

2.3. Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone  | str. 480

2.3.1. Zmiany podmiotowe, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy  | str. 482

2.4. Ograniczenie odpowiedzialności za mienie powierzone  | str. 482

2.5. Odstępstwo od zasad odpowiedzialności za mienie powierzone  | str. 484

Literatura  | str. 485

Rozdział XXI

Powszechna ochrona pracy  | str. 487

 1. Uwagi wprowadzające | str. 487
 2. Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa
  i higieny pracy | str. 488

2.1. Uwagi wprowadzające  | str. 488

2.2. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy  | str. 489

2.3. Obowiązek współdziałania z innymi pracodawcami  | str. 489

2.4. Obowiązek szkolenia pracowników  | str. 490

2.5. Obowiązek pracodawcy zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  | str. 493

2.6. Obowiązki pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników  | str. 493

2.6.1. Uwagi wprowadzające  | str. 493

2.6.2. Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym  | str. 493

2.6.3. Obowiązek pracodawcy zapobiegania chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą  | str. 495

2.6.4. Obowiązek przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich  | str. 495

2.7. Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów  | str. 496

2.8. Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich urządzeń sanitarno-higienicznych oraz dostarczenia niezbędnych środków higieny osobistej  | str. 497

2.9. Pozostałe obowiązki pracodawcy  | str. 498

 1. Prawa i obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 498

3.1. Prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy  | str. 498

3.2. Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy  | str. 499

 1. Organy ochrony pracy | str. 501

4.1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy  | str. 501

4.2. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy  | str. 503

4.3. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  | str. 503

 1. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem przy pracy | str. 505
 2. Świadczenia uzupełniające od pracodawcy | str. 506

Literatura  | str. 507

Rozdział XXII

Ochrona rodzicielstwa  | str. 509

 1. Uwagi wprowadzające | str. 509
 2. Zasady zatrudniania pracownic w okresie ciąży | str. 511
 3. Urlopy związane z wychowywaniem dzieci | str. 513
 4. Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci | str. 518
 5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy | str. 520