Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM - Krzysztof Gawroński

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM

Krzysztof Gawroński

118,66 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9007-1
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 640
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
118,66 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi cenne uzupełnienie poradnika "Prawo oświatowe" - wydanego w ubiegłym roku (09.2014) przez Wolters Kluwer. Treść książki stanowią wzory i przykłady pism i dokumentów przygotowane na jej potrzeby lub gromadzone od lat w publikacji Prawa Oświatowego Wydawnictwa Wolters Kluwer. Opracowane zostały w oparciu o aktualny stan prawny. Są to zarówno wzory cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), jak i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Czytelnik otrzymuje zatem przykładowe narzędzie, które po niewielkiej modyfikacji wynikającej ze specyfiki rozpatrywanej sprawy, będzie mógł wykorzystać w dalszym procedowaniu.

Celem książki jest przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności prawnych czytelnika i ułatwienie rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym i osiągnąć cel np. na poziomie pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym.

Spis treści

Wprowadzenie 21
Wykaz skrótów 23
Wykaz aktów prawnych 25
Definicje - wyjaśnienie (interpretacja) pojęć 29
I Organy prowadzące - zakładanie, prowadzenie i likwidacja placówek publicznych i niepublicznych 33
1 Akt założycielski szkoły publicznej (przykładowy wzór) 35
2 Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (przykładowy wzór) 36
3 Zgłoszenie w sprawie zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną (przykładowy wzór) 39
4 Wniosek o nadanie szkole/placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej (przykładowy wzór) 41
5 Uchwała w sprawie włączenia szkoły do zespołu szkół (przykład) 43
6 Porozumienie pomiędzy powiatem i gminą w sprawie utworzenia zespołu szkół złożonego z liceum i gimnazjum (przykładowy wzór) 45
7 Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (przykładowy wzór) 48
8 Uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół (przykładowy wzór) 50
9 Prośba o przedstawienie informacji o uczniach w związku z likwidacją szkoły (przykładowy wzór) 52
10 Prośba skierowana do kuratora oświaty o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkoły (przykładowy wzór) 53
11 Pismo do kuratora oświaty zawiadamiające o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) 54
12 Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) 55
13 Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady w sprawie likwidacji szkoły (przykład) 56
14 Pismo do rodziców uczniów z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) 57
15 Pismo do słuchacza szkoły dla dorosłych z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) 58
16 Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora szkoły (przykład) 59
17 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie odwołania dyrektora szkoły/zespołu szkół z zajmowanego stanowiska (przykład) 61
18 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły (przykładowy wzór) 62
II Wychowanie przedszkolne 65
1 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych (przykład) 67
III Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki 69
1 Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (przykładowy wzór) 71
2 Decyzja rady pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki (przykładowy wzór) 72
3 Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (przykładowy wzór) 74
4 Zgoda na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (przykładowy wzór) 75
5 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) 76
6 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wzór) 77
7 Tytuł wykonawczy do egzekucji administracyjnej (przykładowy wzór) 79
8 Upomnienie w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego (przykładowy wzór) 81
9 Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej (przykładowy wzór) 82
10 Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów (przykładowy wzór) 83
IV Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne 85
1 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór) 87
2 Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego (wzór) 90
3 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór) 92
4 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych/indywidualnych (wzór) 94
5 Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych (wzór) 97
6 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (wzór) 99
7 Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania (wzór) 102
8 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (wzór) 104
9 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) 106
10 Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) 109
11 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) 111
12 Procedura ubiegania się ucznia o indywidualny program lub indywidualny tok nauczania (przykład) 113
13 Umowa o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (przykład) 115
V Kształcenie zawodowe 117
1 Umowa o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (przykładowy wzór) 119
2 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór) 121
3 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (wzór) 122
4 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (wzór) 123
5 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wzór) 125
6 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (wzór) 127
VI Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr nauczycielskich 129
1 Protokół z prac zespołu akredytacyjnego (wzór) 131
2 Zaświadczenie o ukończeniu formy kształcenia ustawicznego nauczycieli (przykładowy wzór*) 136
3 Własna ocena działalności placówki w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji (wzór) 137
4 Wniosek o przyznanie akredytacji (wzór) 141
5 Własna ocena działalności placówki doskonalenia nauczycieli (wzór) 143
6 Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie (wzór) 146
7 Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli (wzór) 147
8 Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) 149
9 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) 150
10 Wniosek o udzielenie urlopu płatnego - urlop dla celów naukowych/artystycznych/oświatowych (przykładowy wzór) 151
11 Decyzja w sprawie udzielenia płatnego urlopu dla kształcenia się (przykładowy wzór) 152
12 Wniosek o wyrażenie zgody przez pracodawcę na szkolenie/ studia podyplomowe (przykładowy wzór) 153
VII Społeczne organy w systemie oświaty 155
1 Regulamin Rady Rodziców (przykład) 157
2 Regulamin samorządu uczniowskiego (przykład) 170
VIII Nadzór pedagogiczny 173
1 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły (przykład) 175
2 Protokół kontroli doraźnej (przykład) 181
IX Prawo pracy nauczyciela 185
A. Stosunek pracy 187
a. Nawiązanie 187
1 Umowa o pracę na czas określony (z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji zatrudnionym za zgodą kuratora oświaty) (przykładowy wzór) 187
2 Umowa o pracę na czas nieokreślony (przykładowy wzór) 190
3 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) 192
4 Wniosek skierowany do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) 194
5 Akt mianowania nauczyciela (przykładowy wzór) 199
6 Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół (przykładowy wzór) 201
7 Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania (przykładowy wzór) 203
8 Uzupełnienie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (przykładowy wzór) 204
9 Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wzór) 206
10 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wzór) 208
11 Informacja o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego (wzór) 210
12 Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym (wzór) 212
b. Ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe 214
13 Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela (przykładowy wzór) 214
14 Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia (przykładowy wzór) 215
15 Wniosek nauczyciela o przeniesienie na inne stanowisko (przykładowy wzór) 216
16 Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko - decyzja (przykładowy wzór) 217
17 Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, na jego prośbę, do innej szkoły (przykładowy wzór) 218
18 Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (bez zgody nauczyciela) (przykładowy wzór) 219
19 Informacja o przejściu zakładu pracy (szkoły) lub jego części na innego pracodawcę (przykładowy wzór) 220
c. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy 221
20 Wypowiedzenie zmieniające w przypadku zmiany warunków umowy o pracę (przykładowy wzór) 221
21 Porozumienie zmieniające umowę o pracę (przykładowy wzór) 222
22 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych (przykładowy wzór) 223
23 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły (przykładowy wzór) 224
24 Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przykładowy wzór) 226
25 Porozumienie stron o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę (przykładowy wzór) 227
26 Pismo w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć (przykładowy wzór) 228
27 Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela z powodu przejścia na emeryturę (przykładowy wzór) 229
28 Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok (przykładowy wzór) 230
29 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór) 231
30 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumieniem stron (przykładowy wzór) 232
31 Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela za wypowiedzeniem (przykładowy wzór) 233
32 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii (przykładowy wzór) 234
33 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, w razie negatywnej oceny pracy (przykładowy wzór) 235
34 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przykładowy wzór) 236
35 Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (wzór) 237
36 Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (przykładowy wzór) 239
37 Odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy (przykładowy wzór) 240
38 Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny (przykładowy wzór) 241
39 Pismo dyrektora szkoły - przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny (przykładowy wzór) 242
40 Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym (przykładowy wzór) 243
41 Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy (przykładowy wzór) 244
42 Informacja o wygaśnięciu stosunku pracy nauczyciela w związku z brakiem wymaganych kwalifikacji do zajmowania określonego stanowiska (przykładowy wzór) 246
43 Świadectwo pracy (wzór) 247
44 Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy (przykładowy wzór) 250
45 Żądanie przez pracownika wydania świadectwa pracy (przykładowy wzór) 251
B. Obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli 252
46 Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (przykładowy wzór) 252
47 Odpowiedź na sprzeciw wobec udzielenia kary porządkowej (przykładowy wzór) 254
48 Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (przykładowy wzór) 255
49 Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej nauczycielowi (przykładowy wzór) 256
50 Pozew o uchylenie kary porządkowej (przykładowy wzór) 257
51 Sprzeciw od kary porządkowej (przykładowy wzór) 259
C. Uprawnienia socjalne 260
52 Wniosek nauczyciela o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (przykładowy wzór) 260
53 Decyzja o przyznaniu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (przykładowy wzór) 262
54 Wniosek nauczyciela o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (przykładowy wzór) 263
55 Zaświadczenie o przyznaniu jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (przykładowy wzór) 264
56 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przykład) 265
57 Decyzja o przyznaniu dodatku za wysługę lat (przykładowy wzór) 269
58 Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (przykładowy wzór) 270
D. Urlopy i zwolnienia od pracy 271
a. Urlop wypoczynkowy (placówki feryjne) 271
59 Wniosek nauczyciela o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) 271
60 Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu uzupełniającego (przykładowy wzór) 272
61 Decyzja w sprawie udzielenia dyrektorowi urlopu uzupełniającego (przykładowy wzór) 273
b. Urlop wypoczynkowy (placówki nieferyjne) 274
62 Plan urlopów wypoczynkowych (przykładowy wzór) 274
63 Karta urlopowa (przykładowy wzór) 275
64 Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie (przykładowy wzór) 276
65 Karta urlopowa (w okresie wypowiedzenia) (przykładowy wzór) 277
66 Karta urlopowa (po urlopie macierzyńskim) (przykładowy wzór) 278
67 Wniosek pracownika o podzielenie urlopu (przykładowy wzór) 279
68 Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu (przykładowy wzór) 280
69 Przesunięcie urlopu (przykładowy wzór) 281
70 Wniosek pracownika o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) 282
71 Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) 283
72 Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) 284
c. Urlop macierzyński 285
73 Informacja o udzielonym urlopie macierzyńskim (przykładowy wzór) 285
74 Wniosek pracownicy w przedmiocie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 286
75 Wniosek pracownicy-matki w sprawie rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka (przykładowy wzór) 287
76 Rezygnacja pracownika z części urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 288
77 Wniosek pracownika-ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 289
78 Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka (przykładowy wzór) 290
79 Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu pracownikowi-ojcu urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 291
80 Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski w pełnym wymiarze (przykładowy wzór) 292
81 Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (przykładowy wzór) 293
82 Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownicy (przykładowy wzór) 294
83 Wniosek o drugą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 295
84 Rezygnacja pracownika z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 296
85 Wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 297
86 Udzielnie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownicy (przykładowy wzór) 298
87 Wniosek o uzupełniający dodatkowy urlop macierzyński (przykładowy wzór) 299
88 Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 300
89 Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 301
90 Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed datą porodu (przykładowy wzór) 302
91 Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 303
92 Wniosek w przedmiocie wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) 304
93 Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (przykładowy wzór) 305
d. Urlop wychowawczy (placówki feryjne) 306
94 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) 306
95 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego (przykładowy wzór) 307
96 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego - informacja o możliwości przedłużenia urlopu (przykładowy wzór) 308
97 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do ostatniego dnia zajęć szkolnych (przykładowy wzór) 309
e. Urlop wychowawczy (placówki nieferyjne) 310
98 Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy (przykładowy wzór) 310
99 Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z urlopu wychowawczego wraz z drugim opiekunem (przykładowy wzór) 311
100 Oświadczenie rodzica o jednoczesnym korzystaniu z urlopu wychowawczego z drugim rodzicem (przykładowy wzór) 312
101 Oświadczenie rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) 313
102 Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) 314
103 Informacja o powierzeniu innej pracy po urlopie wychowawczym (przykładowy wzór) 315
f. Urlop dla poratowania zdrowia 316
104 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór) 316
105 Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (wzór) 317
106 Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym (wzór) 318
107 Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór) 319
g. Urlop szkoleniowy/płatny i bezpłatny 321
108 Wniosek o urlop szkoleniowy (przykładowy wzór) 321
109 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu płatnego (przykładowy wzór) 322
110 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) 323
h. Zwolnienia od pracy 324
111 Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) 324
112 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn osobistych (przykładowy wzór) 325
113 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn urzędowych (przykładowy wzór) 326
114 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu wykonywania czynności biegłego (przykładowy wzór) 328
115 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn zdrowotnych (przykładowy wzór) 329
116 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (przykładowy wzór) 330
117 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu badań lekarskich kobiety w ciąży (przykładowy wzór) 331
118 Wniosek pracownika o zwolnienie na poszukiwanie pracy (przykładowy wzór) 332
119 Oświadczenie pracownika o korzystaniu z 2 dni opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) 333
120 Wniosek o zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (przykładowy wzór) 334
121 Oświadczenie pracownika o korzystaniu z 2 dni opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) 335
122 Skierowanie pracownika na wstępne/okresowe badania lekarskie (przykładowy wzór) 336
E. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli 338
123 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) 338
124 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela (przykładowy wzór) 339
125 Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (przykładowy wzór) 340
126 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (przykład) 341
127 Arkusz analizy formalnej (przykładowy wzór) 342
128 Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej (przykładowy wzór) 344
129 Załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej powołanej zarządzeniem dyrektora szkoły (przykładowy wzór) 347
130 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną (wzór) 348
131 Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej (wzór) 349
132 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (wzór) 350
133 Akt nadania awansu stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela (wzór) 352
134 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego (wzór) 353
135 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela (wzór) 355
136 Zaświadczenie o odbyciu stażu przez nauczyciela (przykładowy wzór) 356
137 Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (przykładowy wzór) 357
138 Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego w związku z podwyższeniem poziomu wykształcenia (przykładowy wzór) 359
F. Ocena pracy 361
a. Ocena pracy nauczyciela 361
139 Karta oceny pracy (wzór) 361
140 Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) 363
141 Wniosek o opinię samorządu uczniowskiego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) 364
142 Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) 365
143 Wniosek o ustalenie oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego (przykładowy wzór) 366
144 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) 367
145 Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii (przykładowy wzór) 368
b. Ocena pracy dyrektora 369
146 Karta oceny pracy nauczyciela (wzór) 369
147 Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) 371
148 Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) 372
149 Wniosek o opinię rady szkoły/przedszkola w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) 373
150 Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) 374
151 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) 375
G. Prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i pracowników obsługi 376
152 Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem samorządowym (przykładowy wzór) 376
153 Umowa o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem samorządowym (przykładowy wzór) 378
154 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze (przykład) 380
155 Protokół z rozmowy poprzedzającej wybór kryteriów (przykład) 383
156 Informacja o warunkach zatrudnienia i przysługujących uprawnieniach pracowniczych (przykład) 384
157 Zakres czynności sprzątaczki (przykład) 386
158 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (przykładowy wzór) 388
159 Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (przykładowy wzór) 389
160 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór) 390
161 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór) 391
162 Umowa o dzieło (przykładowy wzór) 392
163 Umowa z wolontariuszem (przykładowy wzór) 394
164 Regulamin nagród dla pracowników administracji i obsługi (przykład) 396
165 Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi (przykład) 397
H. Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej 399
166 Informacja dla pracownika wyznaczonego do wykonywania czynności w zakresie ppoż. (przykładowy wzór) 399
167 Skierowanie pracownika na badania wstępne/okresowe/ kontrolne (przykładowy wzór) 400
168 Rejestr wypadków (przykładowy wzór) 402
169 Księga kontroli zewnętrznych (przykładowy wzór) 403
170 Książka kontroli sanitarnej (przykładowy wzór) 405
171 Książka obiektu budowlanego (wzór) 406
X Wewnętrzne prawo szkolne 415
1 Uchwała rady pedagogicznej modyfikująca statut szkoły (przykład) 417
2 Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zestawu podręczników, które będą obowiązywać w szkole w danym w roku szkolnym (przykład) 418
3 Przykład decyzji administracyjnej dyrektora szkoły (przykład) 419
4 Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego (przykład) 420
5 Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji (przykład) 424
XI Kontrola zarządcza w oświatowych jednostkach budżetowych 425
1 Zarządzenie w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień w szkole w przypadku powołania przez organ prowadzący zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (przykładowy wzór) 427
2 Plan szkoleń pracowników zatrudnionych w szkole (przykład) 429
3 Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze (przykład) 430
4 Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia (przykład) 433
5 Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej (przykład) 436
6 Kodeks Etyki Pracowników (przykład) 437
7 Ocena pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (przykładowy wzór) 439
8 Regulamin służby przygotowawczej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych (przykład) 444
9 Opinia o osobie odbywającej służbę przygotowawczą (przykładowy wzór) 447
10 Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (przykładowy wzór) 449
11 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (wzór) 450
XII Budżet jednostki samorządu terytorialnego 453
1 Uchwała w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania (przykład) 455
2 Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2015 (przykład) 458
XIII Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych 461
1 Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu gospodarki finansowej (przykładowy wzór) 463
2 Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (2013-2014) (wzór) 464
3 Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (od 2015) (wzór) 466
XIV Pomoc materialna dla uczniów 469
1 Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów (przykładowy wzór) 471
2 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (przykładowy wzór) 473
3 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (przykład) 476
4 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (przykładowy wzór) 480
XV Krajoznawstwo i turystyka szkolna 483
1 Dziennik zajęć (wzór) 485
2 Formularz zgłoszenia wypoczynku organizowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej/wypoczynku trwającego do 5 dni, organizowanego dla nie więcej niż 25 uczestników (wzór) 488
3 Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży (wzór) 491
4 Informacja dla rodziców uczniów - uczestników wycieczki szkolnej (przykładowy wzór) 497
5 Karta wycieczki (imprezy) (wzór) 498
6 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (wzór) 500
7 Lista uczestników wycieczki szkolnej (przykładowy wzór) 503
8 Program kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (wzór) 504
9 Program kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku (wzór) 506
10 Ramowy regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych (przykład) 507
11 Regulamin wycieczki szkolnej (przykład) 511
12 Rozliczenie finansowe wycieczki organizowanej (przykład) 513
13 Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (wzór) 515
14 Oświadczenie rodziców i opiekunów prawnych (zgoda rodziców) - załącznik do regulaminu wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych (przykład) 517
15 Oświadczenie opiekunów i kierownika wycieczki (przykładowy wzór) 518
16 Umowa zlecenia wychowawcy wycieczki szkolnej (przykładowy wzór) 519
17 Umowa zlecenia kierownika wycieczki szkolnej (przykładowy wzór) 521
18 Oświadczenie rodziców o przeciwwskazaniach zdrowotnych i odpowiedzialności finansowej (przykładowy wzór) 523
XVI Zarządzanie informacją 525
A. Sekretariat w szkole 527
1 Dziennik korespondencyjny sekretariatu (przykład) 527
2 Metryka sprawy (przykład) 528
3 Pieczęć wpływu (przykład) 529
4 Rejestr pieczęci urzędowych (przykład) 530
5 Jednolity rzeczowy wykaz akt (przykład) 531
6 Instrukcja kancelaryjna obowiązująca w jednostce oświatowej (przykład) 548
7 Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w szkole podstawowej (przykładowy wzór) 560
8 Wykaz haseł klasyfikacyjnych (przykład) 561
9 Spis zdawczo-odbiorczy akt (przykład) 565
10 Blankiet korespondencyjny (przykład) 566
11 Ewidencja wypożyczonych akt z archiwum zakładowego (przykład) 567
12 Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej)...
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »