Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie -

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-795-0
Data wydania 29 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 494
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie ukazuje się od 47 lat i jest najstarszym wznawianym do dziś polskim podręcznikiem z zakresu tej gałęzi prawa. Napisany przez prof. Wojciecha Góralczyka, obecnie jest aktualizowany przez Jego uczniów – prof. Stefana Sawickiego i prof. Karola Karskiego, kolejnych szefów katedry prawa międzynarodowego publicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

19. wydanie książki zostało zaktualizowane, zmienione i uzupełnione m.in. o kwestie związane ze statusem i funkcjonowaniem podmiotów prawa międzynarodowego czy problematykę międzynarodowego prawa karnego.

Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, a także osób zainteresowanych prawem międzynarodowym publicznym, m.in. polityków i dziennikarzy. Może być także przydatne studentom innych kierunków, w tym w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji oraz zarządzania.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 15

Rozdział I

Zagadnienia ogólne | str. 17

 1. Pojęcie prawa międzynarodowego | str. 17

1.1. Definicja prawa międzynarodowego | str. 17

1.2. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne | str. 19

1.3. Nazwa prawa międzynarodowego | str. 20

 1. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego | str. 21
 2. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy | str. 23
 3. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego | str. 25

4.1. Uwagi ogólne | str. 25

4.2. Tworzenie prawa międzynarodowego (brak ustawodawcy) | str. 26

4.3. Przymus w prawie międzynarodowym (brak zorganizowanego aparatu przymusu) | str. 26

4.4. Brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego | str. 28

4.5. Stosowanie prawa międzynarodowego i jego moc wiążąca | str. 28

 1. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego | str. 29
 2. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa międzynarodowego wewnątrz państwa | str. 32

6.1. Uwagi ogólne | str. 32

6.2. Dualizm i monizm | str. 33

6.3. Obowiązek dostosowania prawa wewnętrznego do prawa międzynarodowego | str. 35

6.4. Sposoby harmonizacji prawa wewnętrznego z międzynarodowymi zobowiązaniami | str. 36

6.5. Miejsce prawa wewnętrznego w stosunkach międzynarodowych | str. 39

6.6. Komplementarność wewnętrznego i międzynarodowego porządku prawnego | str. 41

Rozdział II

Rozwój prawa międzynarodowego | str. 43

 1. Uwagi ogólne | str. 43
 2. Początki prawa międzynarodowego | str. 44
 3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego | str. 45
 4. Prawo międzynarodowe w okresie kapitalizmu | str. 47
 5. Okres międzywojenny i druga wojna światowa | str. 52
 6. Okres po drugiej wojnie światowej | str. 57

Rozdział III

Źródła prawa międzynarodowego | str. 67

 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego | str. 67

1.1. Różne znaczenia tego terminu | str. 67

1.2. Artykuł 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości a źródła prawa międzynarodowego | str. 68

1.3. Współczesne źródła prawa międzynarodowego | str. 71

1.4. Środki pomocnicze do stwierdzania istnienia norm prawa międzynarodowego | str. 72

 1. Umowa międzynarodowa | str. 74

2.1. Uwagi ogólne | str. 74

2.2. Zawieranie umów międzynarodowych | str. 81

2.3. Obowiązywanie umowy międzynarodowej. Ważność | str. 89

2.4. Zakres czasowy obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej (od kiedy do kiedy) | str. 93

2.5. Zakres podmiotowy obowiązywania umowy międzynarodowej (kogo umowa międzynarodowa obowiązuje) | str. 100

2.6. Zakres terytorialny obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej | str. 102

2.7. Zakres rzeczowy (przedmiotowy) obowiązywania umowy międzynarodowej | str. 103

2.8. Interpretacja (wykładnia) umowy międzynarodowej | str. 105

 1. Prawo zwyczajowe | str. 109
 2. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych | str. 120
 3. Kodyfikacja prawa międzynarodowego | str. 125

Rozdział IV

Podmioty prawa międzynarodowego | str. 131

 1. Uwagi ogólne | str. 131
 2. Państwo | str. 134

2.1. Pojęcie i istota państwa | str. 134

2.2. Powstanie i upadek państwa | str. 137

2.3. Ciągłość (identyczność) i sukcesja państw | str. 141

 1. Państwo w stosunkach międzynarodowych | str. 146

3.1. Suwerenność i kompetencja własna państw | str. 146

3.2. Zasada nieinterwencji | str. 149

3.3. Równość państw i ich immunitet jurysdykcyjny | str. 150

 1. Rodzaje państw | str. 154

4.1. Państwa jednolite i złożone | str. 154

4.2. Państwa śródlądowe, państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym i państwa archipelagowe | str. 155

4.3. Państwa trwale neutralne | str. 156

 1. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa | str. 158
 2. Uznanie międzynarodowe | str. 173

Rozdział V

Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawnomiędzynarodowe | str. 181

 1. Stosunki prawnomiędzynarodowe | str. 181
 2. Zdarzenia prawnomiędzynarodowe | str. 182
 3. Akty (czynności) prawnomiędzynarodowe | str. 183
 4. Akty jednostronne państw | str. 190

Rozdział VI

Odpowiedzialność międzynarodowa | str. 195

 1. Uwagi ogólne | str. 195
 2. Odpowiedzialność państwa | str. 197
 3. Odpowiedzialność jednostek | str. 202

Rozdział VII

Terytorium | str. 209

 1. Uwagi ogólne | str. 209
 2. Terytorium państwowe | str. 210
 3. Zwierzchnictwo terytorialne | str. 212
 4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego | str. 214
 5. Nabycie terytorium państwowego | str. 216

5.1. Nabycie pierwotne | str. 216

5.2. Nabycie pochodne | str. 218

5.3. Zmiany terytorialne a obywatelstwo ludności | str. 219

5.4. Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia a zmiany terytorialne | str. 220

 1. Granice | str. 222

6.1. Uwagi ogólne | str. 222

6.2. Granice Polski | str. 225

 1. Rzeki | str. 228
 2. Obszary podbiegunowe | str. 232

Rozdział VIII

Międzynarodowe prawo morza | str. 235

 1. Uwagi ogólne | str. 235
 2. Obszary morskie – klasyfikacja | str. 237
 3. Statki morskie | str. 239
 4. Morskie wody wewnętrzne | str. 244
 5. Wody archipelagowe | str. 247
 6. Morze terytorialne | str. 248
 7. Morska strefa przyległa | str. 252
 8. Strefa wyłącznego rybołówstwa | str. 254
 9. Szelf kontynentalny | str. 255
 10. Strefa ekonomiczna | str. 257
 11. Morze pełne | str. 259
 12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej | str. 266
 13. Cieśniny i kanały morskie | str. 267

13.1. Cieśniny | str. 267

13.2. Kanały morskie | str. 270

 1. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego | str. 271

Rozdział IX

Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne | str. 277

 1. Uwagi ogólne | str. 277
 2. Przestrzeń powietrzna | str. 279
 3. Statki powietrzne | str. 281
 4. Międzynarodowa żegluga powietrzna | str. 284
 5. Prawo kosmiczne | str. 287

Rozdział X

Ludność państwa | str. 293

 1. Uwagi ogólne | str. 293
 2. Obywatelstwo | str. 294
 3. Traktowanie cudzoziemców | str. 300
 4. Międzynarodowy ruch osobowy | str. 302
 5. Ekstradycja i azyl | str. 305
 6. Ochrona grup ludzkich i praw człowieka | str. 307
 7. Uchodźcy | str. 311

Rozdział XI

Prawo dyplomatyczne i konsularne | str. 313

 1. Uwagi ogólne | str. 313
 2. Stosunki i służba dyplomatyczna | str. 314

2.1. Źródła prawa dyplomatycznego | str. 314

2.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych | str. 316

2.3. Funkcje misji dyplomatycznej | str. 316

2.4. Członkowie misji dyplomatycznej | str. 318

2.5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne | str. 323

2.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów dyplomatycznych | str. 325

2.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych (zakres podmiotowy) | str. 327

2.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów | str. 328

2.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów i immunitetów | str. 328

2.10. Obowiązek członków misji wobec państwa przyjmującego | str. 329

2.11. Pomieszczenia misji dyplomatycznej | str. 330

2.12. Misje specjalne | str. 330

 1. Stosunki i służba konsularna | str. 331

3.1. Źródła prawa konsularnego | str. 331

3.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych | str. 332

3.3. Funkcje konsularne | str. 333

3.4. Członkowie urzędu konsularnego | str. 335

3.5. Przywileje i immunitety konsularne | str. 337

3.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 337

3.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 338

3.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 339

3.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 339

3.10. Pomieszczenia i archiwa konsularne | str. 339

Rozdział XII

Organizacje międzynarodowe | str. 341

 1. Uwagi ogólne | str. 341
 2. Organizacja Narodów Zjednoczonych | str. 352

2.1. Podstawy prawne i istota ONZ | str. 352

2.2. Członkostwo w ONZ | str. 354

2.3. Cele i zasady ONZ | str. 357

2.4. Struktura organizacyjna ONZ | str. 359

2.5. Zgromadzenie Ogólne | str. 360

2.6. Rada Bezpieczeństwa | str. 363

2.7. Rada Gospodarcza i Społeczna | str. 366

2.8. Rada Powiernicza | str. 367

2.9. Sekretariat | str. 368

2.10. Misje pokojowe | str. 369

2.11. Działalność ONZ | str. 370

 1. Organizacje wyspecjalizowane | str. 372
 2. Organizacje regionalne | str. 373

4.1. Organizacja Państw Amerykańskich | str. 373

4.2. Liga Państw Arabskich | str. 374

4.3. Unia Afrykańska | str. 375

 1. Organizacje wojskowe | str. 376

5.1. Karta Narodów Zjednoczonych a przymierza | str. 376

5.2. Traktat Północnoatlantycki | str. 377

 1. Rada Europy | str. 377
 2. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) | str. 380

Rozdział XIII

Załatwianie sporów międzynarodowych | str. 383

 1. Uwagi ogólne | str. 383
 2. Rokowania (negocjacje) | str. 387
 3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja) | str. 388
 4. Komisje śledcze | str. 389
 5. Koncyliacja | str. 390
 6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych | str. 391
 7. Arbitraż (sądownictwo polubowne) | str. 393
 8. Sądownictwo międzynarodowe | str. 396

8.1. Uwagi ogólne | str. 396

8.2. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej | str. 397

8.3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości | str. 397

8.4. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza | str. 406

 1. Środki odwetowe | str. 406

Rozdział XIV

Prawo przeciwwojenne | str. 409

 1. Uwagi ogólne | str. 409
 2. Zakaz agresji | str. 409
 3. Definicja agresji | str. 413
 4. Bezpieczeństwo zbiorowe | str. 416

Rozdział XV

Prawo konfliktów zbrojnych | str. 423

 1. Uwagi ogólne | str. 423

1.1. Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego | str. 423

1.2. Pojęcie prawa konfliktów zbrojnych i jego obowiązywanie | str. 424

1.3. Stosowanie prawa konfliktów zbrojnych w konfliktach niemających charakteru międzynarodowego | str. 426

1.4. Źródła prawa konfliktów zbrojnych | str. 427

1.5. Obszar wojny i teatr wojny | str. 430

 1. Początek wojny | str. 431
 2. Wojna lądowa | str. 432

3.1. Siły zbrojne – skład | str. 432

3.2. Kroki nieprzyjacielskie | str. 435

3.3. Ochrona ofiar wojny | str. 438

3.4. Okupacja wojenna | str. 442

 1. Wojna morska | str. 444

4.1. Uwagi ogólne | str. 444

4.2. Morskie siły zbrojne | str. 444

4.3. Akty walki | str. 445

4.4. Ochrona chorych, rannych i rozbitków | str. 446

4.5. Akty wrogie | str. 447

 1. Wojna powietrzna | str. 448

5.1. Uwagi ogólne | str. 448

5.2. Siły zbrojne | str. 449

5.3. Akty walki | str. 449

 1. Zakończenie wojny | str. 450
 2. Neutralność w wojnie | str. 452

Materiały do poznania prawa międzynarodowego | str. 455

Skorowidz | str. 475