Prawo leśne w praktyce - Jan Chmielewski

Prawo leśne w praktyce

Jan Chmielewski

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-536-4
Data wydania październik 2020
Język: Polski
Liczba stron: 257
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce, na tle podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu teorii prawa oraz prawa administracyjnego, zostały omówione regulacje prawa leśnego. Publikacja przybliża je również na przykładzie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Autor przedstawił m.in. takie zagadnienia jak:

  • źródła prawa leśnego oraz zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej;
  • możliwe do wyodrębnienia kategorie lasów, organizację i kompetencje administracji leśnej;
  • kwestie odpowiedzialności w prawie leśnym, z podziałem na odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów – oraz pracowników naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym pracowników Służby Leśnej, oraz wszystkich, którym lasy są z różnych przyczyn bliskie.

Spis treści

 

1. Lasy jako rzeczy i dobra publiczne str.6
2. Las – pojęcie i definicje str.9
2.1. Las jako kategoria prawna str.10
3. Podstawowe funkcje lasów str..14
4. Zarys historii prawodawstwa leśnego str.17
4.1.Początki leśnictwa i prawodawstwa leśnego w Polsce str.17
4.2. Prawodawstwo leśne w II Rzeczypospolitej str.18
4.3. Prawodawstwo leśne w latach 1945 – 1991 str.24
4.4. Prawodawstwo leśne III Rzeczypospolitej str..31
5. Prawo leśne jako gałąź prawa str.33
6. Źródła prawa leśnego str.37
6.1. Konstytucja RP str.38
6.2. Ustawy str.46
6.2.1. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych str.47
6.2.2. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
6.2.3. Ustawa o podatku leśnym str.51
6.3. Rozporządzenia str.54
6.4. Akty prawa miejscowego str.56
6.5. Wewnętrzne akty normatywne str..59
6.5.1. Plan urządzenia lasu str.59
6.5.2. Uproszczony plan urządzenia lasu str.64
7. Zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej… str.67
7.1. Zasady prawa str.67
7.2. Zasady prawa w ustawie o lasach st..68
7.2.1. Zasada powszechnej ochrony lasów str.68
7.2.2. Zasada trwałego utrzymywania lasów str.71
7.2.3. Zasada ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich
funkcji lasów str..73
7.2.4. Zasada powiększania zasobów leśnych str.76
7.2.5. Zasada jedności leśnictwa str.78
7.2.6. Zasada planowości str.79
7.2.7. Zasada kompleksowej ochrony lasów str.81
7.2.8. Zasada powszechnego dostępu do lasów str.82
8. Kategorie (rodzaje) lasów str..90
8.1. Kategorie (rodzaje) lasów w ustawie o lasach str.90
8.1.1.Lasy ochronne (lasy szczególnie chronione) str.90
8.1.2. Leśne kompleksy promocyjne str.94
8.1.3. Lasy objęte szczególnym reżimem ochronnym str..95
8.1.3.1. Lasy a formy ochrony obszarowej str.96
8.1.3.2. Lasy a formy ochrony obiektowej oraz ochrona gatunków…103
8.1.4. Lasy publiczne i lasy prywatne str.104
9. Organizacja i kompetencje administracji str.110
9.1. Minister właściwy do spraw środowiska str.112
9.2. Starosta str.115
9.3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe str.117
9.3.1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych str.120
9.3.2. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych str..121
9.3.3. Nadleśniczy str.123
9.3.4. Inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej str.124
9.3.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie
Lasów Państwowych str.125
9.3.6. Gospodarka finansowa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe str.134
9.4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony
Środowiska str..136
9.5. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej str.138
9.6. Pozostałe podmioty i jednostki organizacyjne str.139
10. Służba leśna… str.142
10.1. Uprawnienia i obowiązki Służby Leśne str.143
10.2. Straż Leśna str.144
10.2.1. Struktura i kompetencje Straży Leśnej str.145
11. Odpowiedzialność w ustawie o lasach str.154
11.1. Odpowiedzialność karna str.157
11.1.1. Przestępstwa określone w Kodeksie karnym str.157
11.1.2. Wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń str.160
11.2. Odpowiedzialność cywilna str.165
11.3. Odpowiedzialność administracyjna str.168
Bibliografia str.174
Orzecznictwo str.183

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »