Prawo karne. Zbiór przepisów. Wydanie 59 - Opracowanie zbiorowe

Prawo karne. Zbiór przepisów. Wydanie 59

Opracowanie zbiorowe

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-529-6
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1165
Rozmiar pliku: 6,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny na 6 października 2020 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS KARNY:

 • 25 sierpnia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny (Dz.U. poz. 1444)
 • 5 grudnia 2020 r. – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:

 • 26 sierpnia 2020 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020 r., K 46/15 (Dz.U. poz. 1458)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY:

 • 30 lipca 2020 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)
 • 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.)

KODEKS WYKROCZEŃ:

 • 30 listopada 2020 r. – ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)
 • 5 grudnia 2020 r. – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)
 • 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

 • 4 września 2020 r. – ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423)
 • 30 listopada 2020 r. – ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

KODEKS KARNY SKARBOWY:

 • 1 lipca 2020 r. – ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106)
 • 1 października 2020 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520 ze zm.)

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:

 • 1 lipca 2020 r. – ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 322 ze zm.)
 • 19 sierpnia 2020 r. – ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1337)
 • 1 września 2020 r. – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. poz. 1493)
 • 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

Spis treści

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wyciąg) | str. 19

KODEKS KARNY

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny | str. 25


CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 25
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 25
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 28
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 30
Rozdział IV. Kary | str. 32
Rozdział V. Środki karne | str. 34
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 39
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 43
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 47
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 48
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 55
Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 58
Rozdział XI. Przedawnienie | str. 61
Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 63
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 64
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 66
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 70
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 70
Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 70
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 74
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 78
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 80
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 84
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 87
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 90
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 93
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 95
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 95
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 98
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 101
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 102
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 104
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 108
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 113
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 115
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 119
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 122
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 126
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym | str. 130
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 136
CZĘŚĆ WOJSKOWA | str. 138
Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 138
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 142
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 144
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 145
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 146
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 147
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 147

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny | str. 149

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 149
Rozdział II. Przepisy karne | str. 164
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 164
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 164

Skorowidz | str. 167

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str. 203


Dział I. Przepisy wstępne | str. 203
Dział II. Sąd | str. 211
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 211
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 214
Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 216
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 216
Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 217
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 218
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 221
Rozdział 7. (uchylony) | str. 222
Rozdział 8. Oskarżony | str. 222
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 226
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 228
Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany | str. 229
Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 230
Dział IV. Czynności procesowe | str. 230
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 230
Rozdział 12. Narada i glosowanie | str. 235
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 236
Rozdział 14. Terminy | str. 238
Rozdział 15. Doręczenia | str. 240
Rozdział 16. Protokoły | str. 244
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 250
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 252
Dział V. Dowody | str. 253
Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 253
Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 256
Rozdział 21. Świadkowie | str. 256
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 265
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 269
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 271
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 273
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 280
Dział VI. Środki przymusu | str. 284
Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 284
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 287
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 300
Rozdział 30. List żelazny | str. 302
Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 302
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 304
Dział VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 308
Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 308
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 310
Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 313
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 316
Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 318
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 320
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 322
Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 322
Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 326
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 326
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 332
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 335
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 337
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 343
Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 343
Rozdział 46. Głosy końcowe | str. 350
Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 350
Dział IX. Postępowanie odwoławcze | str. 356
Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 356
Rozdział 49. Apelacja | str. 362
Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 366
Dział X. Postępowania szczególne | str. 368
Rozdział 51. (uchylony) | str. 368
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 368
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 371
Rozdział 54. (uchylony) | str. 373
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 373
Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 378
Rozdział 55. Kasacja | str. 378
Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 384
Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 385
Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 388
Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 388
Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 389
Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 391
Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 393
Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | str. 395
Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 395
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 397
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 402
Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 404
Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 408
Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 412
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 419
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 423
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 424
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 428
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 432
Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 441
Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 442
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 446
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 451
Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 453
Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 457
Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 459
Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 464
Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 466
Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 470
Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 476
Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 478
Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 483
Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 484
Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 487
Dział XIV. Koszty procesu | str. 489
Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 489
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 495
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 496
Rozdział 71. (uchylony) | str. 499
Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 500
Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 500
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 505
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 506
Rozdział 75. (uchylony) | str. 507

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego | str. 509

Skorowidz | str. 515

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy | str. 567


CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 567
Rozdział I. Zakres obowiązywania | str. 567
Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego | str. 567
Rozdział III. Skazany | str. 568
Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze | str. 571
Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń | str. 571
Oddział 2. Postępowanie przed sądem | str. 575
Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne | str. 578
Rozdział V. Nadzór penitencjarny | str. 580
Rozdział VI. Zatarcie skazania | str. 582
Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej | str. 582
Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego | str. 588
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 588
Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego | str. 591
Oddział 2a. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego | str. 594
Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego | str. 598
Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny | str. 602
Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego | str. 605
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 606
Rozdział VIII. Grzywna | str. 606
Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności | str. 610
Rozdział X. Kara pozbawienia wolności | str. 616
Oddział 1. Cele wykonywania kary | str. 616
Oddział 2. Zakłady karne | str. 616
Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja | str. 621
Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego | str. 635
Oddział 5. Zatrudnienie | str. 649
Oddział 6. Nauczanie | str. 655
Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe | str. 657
Oddział 8. Nagrody i ulgi | str. 658
Oddział 9. Kary dyscyplinarne | str. 660
Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności | str. 664
Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 667
Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy | str. 669
Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego | str. 672
Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 673
Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór | str. 673
Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 680
Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 681
Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek | str. 682
Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych | str. 682
Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek | str. 682
Oddział 3. Przepadek | str. 685
Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne | str. 690
Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 690
Rozdział XIII. Środki zabezpieczające | str. 691
Rozdział XIV. Należności sądowe | str. 699
Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie | str. 699
Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych | str. 713
CZĘŚĆ WOJSKOWA | str. 715
Rozdział XVI. Przepisy ogólne | str. 715
Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności | str. 716
Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego | str. 716
Rozdział XIX. Środki karne | str. 718
Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie | str. 718
CZĘŚĆ KOŃCOWA | str. 719
Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 719
Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 720

Skorowidz | str. 725

KODEKS WYKROCZEŃ

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. | str. 747


CZĘŚĆ OGOLNA | str. 747
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności | str. 747
Rozdział II. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru | str. 752
Rozdział III. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego | str. 757
Rozdział IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu | str. 757
Rozdział V. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania | str. 758
Rozdział VI. Wyjaśnienie wyrażeń. ustawowych | str. 759
Rozdział VII. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 760
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 760
Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu | str. 760
Rozdział IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym | str. 766
Rozdział X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia | str. 768
Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji | str. 774
Rozdział XII. Wykroczenia przeciwko osobie | str. 779
Rozdział XIII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu | str. 781
Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu | str. 783
Rozdział XV. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów | str. 787
Rozdział XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej | str. 790
Rozdział XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego | str. 791
Rozdział XVIII. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji | str. 792
Rozdział XIX. Szkodnictwo le.ne, polne i ogrodowe | str. 792

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń | str. 797

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 797
Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 798
Rozdział III. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 801

Skorowidz | str. 805

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia | str. 815


Dział I. Zasady ogólne | str. 815
Dział II. Sąd | str. 818
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 818
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 820
Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy | str. 820
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 820
Rozdział 4. Obwiniony i jego obrońca | str. 822
Rozdział 5. Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy | str. 823
Dział IV. Czynności procesowe | str. 825
Dział V. Dowody | str. 830
Rozdział 6. Przepisy ogólne | str. 830
Rozdział 7. Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. Przeszukanie | str. 830
Dział VI. Środki przymusu | str. 832
Rozdział 8. Zatrzymanie | str. 832
Rozdział 9. Zabezpieczenie i zajecie przedmiotów | str. 834
Rozdział 10. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu | str. 834
Dział VII. Czynności wyjaśniające | str. 836
Dział VIII. Postępowanie zwyczajne | str. 838
Rozdział 11. Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą | str. 838
Rozdział 12. Przygotowanie do rozprawy | str. 842
Rozdział 13. Rozprawa | str. 844
Rozdział 14. Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 849
Dział IX. Postępowania szczególne | str. 851
Rozdział 15. Postępowanie przyspieszone | str. 851
Rozdział 16. Postępowanie nakazowe | str. 854
Rozdział 17. Postępowanie mandatowe | str. 854
Dział X. Środki odwoławcze | str. 862
Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 865
Rozdział 18. Kasacja | str. 865
Rozdział 19. Wznowienie postępowania | str. 865
Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 866
Rozdział 20. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie | str. 866
Dział XIIa. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych | str. 867
Rozdział 20a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 867
Rozdział 20b. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym | str. 868
Rozdział 20c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej | str. 868
Dział XIII. Koszty postępowania | str. 869

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia | str. 871

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 871
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 873
Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 876

Skorowidz | str. 879

KODEKS KARNY SKARBOWY

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy | str. 889


Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 889
Dział I. Część ogólna | str. 889
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 889
Rozdział 2. Zaniechanie ukarania sprawcy | str. 895
Rozdział 3. Przestępstwa skarbowe | str. 898
Rozdział 4. Wykroczenia skarbowe | str. 911
Rozdział 5. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 913
Dział II. Część szczególna | str. 919
Rozdział 6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji | str. 919
Rozdział 7. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami | str. 938
Rozdział 8. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu | str. 942
Rozdział 9. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych | str. 945
Rozdział 10. (uchylony) | str. 948
Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 948
Dział I. Przepisy wstępne | str. 948
Rozdział 11. Przepisy ogólne | str. 948
Rozdział 12. Strony i ich procesowi przedstawiciele | str. 952
Rozdział 13. Zatrzymanie rzeczy. Zabezpieczenie majątkowe | str. 957
Rozdział 14. Właściwość organów postępowania przygotowawczego | str. 958
Dział II. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy | str. 961
Rozdział 15. Postępowanie mandatowe | str. 961
Rozdział 16. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 963
Oddział 1. Przebieg negocjacji | str. 963
Oddział 2. Zezwolenie | str. 967
Dział III. Postępowanie przygotowawcze | str. 967
Dział IV. Postępowanie przed sądem | str. 972
Rozdział 17. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 972
Rozdział 18. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 975
Dział V. Postępowanie nakazowe | str. 976
Dział VI. Postępowanie w stosunku do nieobecnych | str. 976
Rozdział 19. Przesłanki | str. 976
Rozdział 20. Przebieg postępowania | str. 977
Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 978
Dział I. Część ogólna | str. 978
Rozdział 21. Zakres obowiązywania | str. 978
Rozdział 22. Postępowanie | str. 978
Dział II. Część szczególna | str. 980
Rozdział 23. Wykonywanie kar | str. 980
Rozdział 24. Wykonywanie środków karnych | str. 982

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy | str. 985

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 985
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 986
Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 989

Skorowidz | str. 993

OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych | str. 1007

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 1013


Dział I. Przepisy ogólne | str. 1013
Dział II. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich | str. 1015
Dział III. Postępowanie przed sądem | str. 1018
Rozdział 1. Przepisy ogólne o postępowaniu | str. 1018
Rozdział 1a. Przebieg postępowania | str. 1027
Rozdział 3. (uchylony) | str. 1033
Rozdział 4. (uchylony) | str. 1033
Rozdział 5. (uchylony) | str. 1033
Rozdział 6. (uchylony) | str. 1034
Rozdział 7. Postępowanie odwoławcze | str. 1034
Dział IV. Postępowanie wykonawcze | str. 1035
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1035
Rozdział 2. Środki wychowawcze i lecznicze | str. 1044
Rozdział 3. Środek poprawczy | str. 1046
Rozdział 4. Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym | str. 1052
Rozdział 4a. Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych | str. 1053
Rozdział 5. Zatrudnianie nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich | str. 1056
Dział V. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1058

Skorowidz | str. 1061

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary | str. 1069

Skorowidz | str. 1083

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii | str. 1087


Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1087
Rozdział 2. Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii | str. 1094
Rozdział 3. Działalność, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna | str. 1103
Rozdział 4. Postępowanie z osobami uzależnionymi | str. 1110
Rozdział 4a. Zgłaszanie zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną | str. 1114
Rozdział 5. Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne | str. 1115
Rozdział 6. Uprawa maku i konopi | str. 1140
Rozdział 6a. Kara pieniężna | str. 1145
Rozdział 7. Przepisy karne | str. 1146
Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 1155

ZAŁĄCZNIKI | str. 1158
Załączniki nr 1.2. (uchylone) | str. 1158

Skorowidz | str. 1159

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »