Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Wydanie 54 - Opracowanie zbiorowe

Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Wydanie 54

Opracowanie zbiorowe

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-526-5
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1233
Rozmiar pliku: 6,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny na 8 października 2020 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

 

KODEKS CYWILNY

 • 8 października 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1740)
 • 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.)

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:

 • 10 sierpnia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. poz. 1359)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

 • 1 lipca 2020 r. – ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
 • 30 lipca 2020 r., 30 października 2020 r., 20 lutego 2021 r., 30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)
 • 14 września 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1575)
 • 15 października 2020 r. – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1578)
 • 30 listopada 2020 r. – ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)
 • 28 lutego 2021 r. – ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)
 • 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
 • 1 marca 2021 r. , 1 lipca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
 • 1 lipca 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)
 • 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

 • 1 lipca 2020 r. – ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
 • 30 listopada 2020 r. – ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)
 • 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020)
 • 20 lutego 2021 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.)
 • 1 marca 2021 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
 • 1 lipca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

ORAZ

 • 28 sierpnia 2020 r. – obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. poz. 1473)

Spis treści

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wyciąg) | str. 23

KODEKS CYWILNY

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny | str. 29


KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 29
Tytuł I. Przepisy wstępne | str. 29
Tytuł II. Osoby | str. 30
Dział I. Osoby fizyczne | str. 30
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str. 30
Rozdział II. Miejsce zamieszkania | str. 33
Rozdział III. Uznanie za zmarłego | str. 34
Dział II. Osoby prawne | str. 35
Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia | str. 38
Tytuł III. Mienie | str. 39
Tytuł IV. Czynności prawne | str. 43
Dział I. Przepisy ogólne | str. 43
Dział II. Zawarcie umowy | str. 45
Dział III. Forma czynności prawnych | str. 49
Dział IV. Wady oświadczenia woli | str. 52
Dział V. Warunek | str. 54
Dział VI. Przedstawicielstwo | str. 55
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 55
Rozdział II. Pełnomocnictwo | str. 55
Rozdział III. Prokura | str. 57
Tytuł V. Termin | str. 59
Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń | str. 60
KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE | str. 63
Tytuł I. Własność | str. 63
Dział I. Przepisy ogólne | str. 63
Dział II. Treść i wykonywanie własności | str. 63
Dział III. Nabycie i utrata własności | str. 66
Rozdział I. Przeniesienie własności | str. 66
Rozdział II. Zasiedzenie | str. 68
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności | str. 69
Dział IV. Współwłasność | str. 71
Dział V. Ochrona własności | str. 76
Tytuł II. Użytkowanie wieczyste | str. 78
Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone | str. 81
Dział I. Przepisy ogólne | str. 81
Dział II. Użytkowanie | str. 82
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 82
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne | str. 84
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne | str. 85
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania | str. 87
Dział III. Służebności | str. 87
Rozdział I. Służebności gruntowe | str. 87
Rozdział II. Służebności osobiste | str. 89
Rozdział III. Służebność przesyłu | str. 90
Dział IV. Zastaw | str. 91
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych | str. 91
Rozdział II. Zastaw na prawach | str. 94
Tytuł IV. Posiadanie | str. 96
KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA | str. 98
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 98
Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli | str. 102
Dział I. Zobowiązania solidarne | str. 102
Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 104
Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych | str. 105
Tytuł IV. (uchylony) | str. 111
Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 111
Tytuł VI. Czyny niedozwolone | str. 113
Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 121
Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania | str. 123
Dział I. Wykonanie zobowiązań | str. 123
Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań | str. 127
Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych | str. 131
Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu | str. 133
Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika | str. 135
Dział I. Zmiana wierzyciela | str. 135
Dział II. Zmiana dłużnika | str. 137
Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 138
Tytuł XI. Sprzedaż | str. 140
Dział I. Przepisy ogólne | str. 140
Dział II. Rękojmia za wady | str. 145
Dział II1 Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 154
Dział III. Gwarancja przy sprzedaży | str. 155
Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 158
Rozdział I. Sprzedaż na raty | str. 158
Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę | str. 159
Rozdział III. Prawo odkupu | str. 160
Rozdział IV. Prawo pierwokupu | str. 160
Tytuł XII. Zamiana | str. 162
Tytuł XIII. Dostawa | str. 162
Tytuł XIV. Kontraktacja | str. 164
Tytuł XV. Umowa o dzieło | str. 166
Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane | str. 170
Tytuł XVII. Najem i dzierżawa | str. 174
Dział I. Najem | str. 174
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 174
Rozdział II. Najem lokalu | str. 178
Dział II. Dzierżawa | str. 181
Tytuł XVII1. Umowa leasingu | str. 183
Tytuł XVIII. Użyczenie | str. 187
Tytuł XIX. Pożyczka | str. 188
Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego | str. 189
Tytuł XXI. Zlecenie | str. 191
Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia | str. 194
Tytuł XXIII. Umowa agencyjna | str. 195
Tytuł XXIV. Umowa komisu | str. 201
Tytuł XXV. Umowa przewozu | str. 203
Dział I. Przepisy ogólne | str. 203
Dział II. Przewóz osób | str. 203
Dział III. Przewóz rzeczy | str. 204
Tytuł XXVI. Umowa spedycji | str. 207
Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia | str. 209
Dział I. Przepisy ogólne | str. 209
Dział II. Ubezpieczenia majątkowe | str. 214
Dział III. Ubezpieczenia osobowe | str. 217
Tytuł XXVIII. Przechowanie | str. 218
Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady | str. 220
Tytuł XXX. Umowa składu | str. 222
Tytuł XXXI. Spółka | str. 225
Tytuł XXXII. Poręczenie | str. 228
Tytuł XXXIII. Darowizna | str. 229
Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości | str. 232
Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie | str. 232
Dział I. Renta | str. 232
Dział II. Dożywocie | str. 233
Tytuł XXXV. Ugoda | str. 235
Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne | str. 235
Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe | str. 236
Dział I. Przekaz | str. 236
Dział II. Papiery wartościowe | str. 237
KSIĘGA CZWARTA. SPADKI | str. 239
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 239
Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe | str. 241
Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci | str. 244
Dział I. Testament | str. 244
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 244
Rozdział II. Forma testamentu | str. 245
Oddział 1. Testamenty zwykłe | str. 245
Oddział 2. Testamenty szczególne | str. 246
Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych | str. 247
Dział II. Powołanie spadkobiercy | str. 248
Dział III. Zapis i polecenie | str. 250
Rozdział I. Zapis zwykły | str. 250
Rozdział II. Zapis windykacyjny | str. 252
Rozdział III. Polecenie | str. 253
Dział IV. Wykonawca testamentu | str. 254
Tytuł IV. Zachowek | str. 255
Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku | str. 259
Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy | str. 261
Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 263
Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku | str. 266
Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku | str. 269
Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych | str. 270

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny | str. 275


KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy | str. 317


Tytuł I. Małżeństwo | str. 317
Dział I. Zawarcie małżeństwa | str. 317
Dział II. Prawa i obowiązki małżonków | str. 323
Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe | str. 325
Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy | str. 325
Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe | str. 330
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 330
Oddział 2. Wspólność majątkowa | str. 330
Oddział 3. Rozdzielność majątkowa | str. 331
Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków | str. 331
Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy | str. 332
Dział IV. Ustanie małżeństwa | str. 333
Dział V. Separacja | str. 336
Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo | str. 337
Dział I. Przepisy ogólne | str. 337
Dział Ia. Rodzice i dzieci | str. 337
Rozdział I. Pochodzenie dziecka | str. 337
Oddział 1. Macierzyństwo | str. 337
Oddział 2. Ojcostwo | str. 340
Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi | str. 347
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 347
Oddział 2. Władza rodzicielska | str. 349
Oddział 2a. Piecza zastępcza | str. 356
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem | str. 358
Dział II. Przysposobienie | str. 359
Dział III. Obowiązek alimentacyjny | str. 365
Tytuł III. Opieka i kuratela | str. 369
Dział I. Opieka nad małoletnim | str. 369
Rozdział I. Ustanowienie opieki | str. 369
Rozdział II. Sprawowanie opieki | str. 371
Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki | str. 373
Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki | str. 373
Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie | str. 374
Dział III. Kuratela | str. 375

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy | str. 377

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece | str. 393KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego | str. 435


Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str. 435
CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE | str. 439
Księga pierwsza. Proces | str. 439
Tytuł I. Sąd | str. 439
Dział I. Właściwość sądu | str. 439
Przepis wstępny | str. 439
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 439
Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 439
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu | str. 441
Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 442
Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 442
Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 443
Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 445
Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 446
Dział II. Skład sądu | str. 447
Dział III. Wyłączenie sędziego | str. 449
Tytuł II. Prokurator | str. 452
Tytuł III. Organizacje pozarządowe | str. 453
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 454
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 454
Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 454
Tytuł IV. Strony | str. 455
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 455
Dział II. Współuczestnictwo w sporze | str. 457
Dział III. Interwencja główna i uboczna | str. 458
Dział IV. Przypozwanie | str. 460
Dział V. Pełnomocnicy procesowi | str. 460
Tytuł V. Koszty procesu | str. 464
Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 464
Dział II. Pomoc prawna z urzędu | str. 468
Tytuł VI. Postępowanie | str. 474
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 474
Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 474
Rozdział 2. Doręczenia | str. 481
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 488
Rozdział 4. Terminy | str. 494
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 495
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 496
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 501
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 501
Oddział 1. Mediacja | str. 501
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 506
Rozdział 2. Pozew | str. 507
Rozdział 2a. Organizacja postępowania | str. 515
Rozdział 3. Rozprawa | str. 520
Dział III. Dowody | str. 526
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 526
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 527
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 527
Oddział 2. Dokumenty | str. 530
Oddział 3. Zeznania świadków | str. 533
Oddział 4. Opinia biegłych | str. 537
Oddział 5. Oględziny | str. 540
Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 541
Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 542
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 543
Dział IV. Orzeczenia | str. 544
Rozdział 1. Wyroki | str. 544
Oddział 1. Wydanie wyroku | str. 544
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 550
Oddział 3. Wyroki zaoczne | str. 551
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str. 554
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty | str. 555
Rozdział 2. Postanowienia sądu | str. 556
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń | str. 558
Dział V. Środki odwoławcze | str. 559
Rozdział 1. Apelacja | str. 559
Rozdział 11. (uchylony) | str. 566
Rozdział 2. Zażalenie | str. 567
Dział Va. Skarga kasacyjna | str. 571
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 576
Dział VI. Wznowienie postępowania | str. 578
Dział VII. (uchylony) | str. 581
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 582
Tytuł VII. Postępowania odrębne | str. 585
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 585
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 585
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację | str. 586
Rozdział 3. Inne sprawy | str. 589
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 590
Dział IIa. Postępowanie w sprawach gospodarczych | str. 593
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 597
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 597
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 603
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 605
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 609
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową | str. 610
Rozdział 1–2. (uchylone) | str. 610
Dział IVb. (uchylony) | str. 615
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 616
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 618
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 620
Dział IVf. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego | str. 623
Dział IVg. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej | str. 625
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 625
Rozdział 2. Zabezpieczenie środka dowodowego | str. 626
Rozdział 3. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego | str. 629
Rozdział 4. Wezwanie do udzielenia informacji | str. 630
Rozdział 5. Powództwa szczególne | str. 634
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 636
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 636
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe | str. 637
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze | str. 640
Dział VI. Postępowanie uproszczone | str. 641
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 645
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 645
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 646
Dział VIII. Postępowania elektroniczne | str. 648
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 648
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe | str. 651
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 651
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw | str. 658
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego | str. 658
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 658
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 658
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 660
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 660
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie | str. 661
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 661
Oddział 2. Doradca tymczasowy | str. 662
Oddział 3. Postępowanie | str. 663
Dział Ia. Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania siędo mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia | str. 666
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 669
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie | str. 669
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 672
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 672
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 676
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie | str. 680
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki | str. 682
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 684
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 688
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli | str. 690
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 693
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 693
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 693
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy | str. 694
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 694
Oddział 2. Przepadek pojazdów | str. 695
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 695
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności | str. 696
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 698
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 698
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 703
Przepisy wstępne | str. 703
(oznaczenie rozdziału 1 i tytuł oraz oznaczenie oddziału 1 i tytuł – uchylone) | str. 703
Rozdział 1 Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza | str. 703
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 710
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu | str. 711 (oznaczenie rozdziału 2 i tytuł tego rozdziału – uchylone) | str. 712
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 712
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 714
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 714
Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego | str. 715
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego | str. 716
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 717
Rozdział 9. Dział spadku | str. 720
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe | str. 721
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 722
Dział IVb. Sprawy z zakresu prawa pracy | str. 723
Dział V. Sprawy depozytowe | str. 724
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 724
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu | str. 727
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu | str. 728
Dział VI. Postępowanie rejestrowe | str. 729
Księga trzecia. (uchylona) | str. 733
Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 733
CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE | str. 736
(oznaczenie oraz tytuł księgi pierwszej – uchylone) | str. 736
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 736
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 742
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia | str. 747
CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE | str. 751
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 751
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności | str. 751
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności | str. 765
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 775
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 776
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 777
Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 777
Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych | str. 778
Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych | str. 779
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne | str. 780
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 791
Dział V. Ograniczenia egzekucji | str. 795
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 801
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 803
Dział I. Egzekucja z ruchomości | str. 803
Rozdział 1. Zajęcie | str. 803
Rozdział 2. Sprzedaż | str. 809
Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej | str. 815
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 817
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 821
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 828
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 833
Dział V. Wyjawienie majątku | str. 840
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości | str. 843
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 843
Rozdział 2. Zajęcie | str. 844
Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 849
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 852
Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 855
Rozdział 6. Licytacja | str. 857
Rozdział 7. Przybicie | str. 860
Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 861
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 863
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 865
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich | str. 867
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 869
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 869
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 872
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 873
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 874
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji | str. 876
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 876
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców | str. 883
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 883
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 884
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 888
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 890
Dział IV. (uchylony) | str. 891
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 892
Dział VI. (uchylony) | str. 894
CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO | str. 894
(Przepis wstępny – uchylone) | str. 894
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa | str. 894
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 894
(oznaczenie oraz tytuł Tytułu II – uchylone) | str. 896
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 896
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 900
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 905
Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 905
Księga druga. Postępowanie | str. 908
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 908
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 908
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 910
Tytuł IV. Pomoc prawna | str. 910
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów | str. 914
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 915
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 915
Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 916
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 917
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 918
Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 918
Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym | str. 919
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności | str. 921
Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 921
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 923
Tytuł III–VI. (uchylone) | str. 925
Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych | str. 926
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 926
Tytuł II. Wykonanie | str. 927
Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania | str. 929
CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) | str. 930
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 930
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny | str. 932
Tytuł III. Skład sądu polubownego | str. 935
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego | str. 938
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 939
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 942
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 944
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 947

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego | str. 951


PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe | str. 1003PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego | str. 1027KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | str. 1107


Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 1107
Tytuł II. Opłaty | str. 1111
Dział 1. Przepisy ogólne | str. 1111
Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw | str. 1115
Dział 3. Wysokość opłat w procesie | str. 1118
Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego | str. 1118
Rozdział 2. Sprawy gospodarcze | str. 1121
Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 1123
Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym | str. 1124
Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego | str. 1124
Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 1124
Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych | str. 1125
Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 1127
Rozdział 5. Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego | str. 1128
Rozdział 6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym | str. 1130
Dział 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym | str. 1131
Dział 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym | str. 1132
Dział 7. Wysokość opłat w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym | str. 1134
Dział 8. Opłaty kancelaryjne | str. 1135
Dział 9. Zwrot opłaty | str. 1136
Tytuł III. Wydatki | str. 1138
Dział 1. Przepisy ogólne | str. 1138
Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym | str. 1139
Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 1144
Tytuł V. Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych | str. 1154
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1155
Tytuł VII. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1156

Skorowidz | str. 1157

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych | str. 1161


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu | str. 1173

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie | str. 1185

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu | str. 1197

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie okreś lenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym | str. 1209

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego | str. 1219

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej | str. 1223


Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »