Prawo Cywilne Przepisy sierpień 2021 - Agnieszka Kaszok

Prawo Cywilne Przepisy sierpień 2021

Agnieszka Kaszok

49,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo E-bookowo
ISBN 978-83-66720-68-8
Data wydania 1 września 2021
Język: Polski
Liczba stron: 480
Rozmiar pliku: 8,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
49,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2021

 

„Przepisy 2021” Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw:

 

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 

– ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

– ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

– ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

– ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 

– ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 

– ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

 

– ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

 

– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 

– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

– ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

 

– ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

– ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

 

– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, duży format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz zbiorczy umieszczony na ko0ńcu książki. Stan prawny: 2 stycznia 2020r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

 

Publikacja wskaże Ci m.in.:

 

– podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń

 

– informacje dotyczące własności i innych praw rzeczowych m.in.: treść i wykonywanie własności, nabycie i utrata własności, przeniesienie własności, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, posiadanie

 

 

– informacje dotyczące zobowiązań m.in.: bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, zmiana wierzyciela lub dłużnika, sprzedaż, rękojmia, prawo odkupu, prawo pierwokupu, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa ubezpieczenia, umowa składu, spółka, poręczenie, darowizna, renta i dożywocie

 

– informacje dotyczące spadków m.in.: dziedziczenie ustawowe, testament, powołanie spadkobiercy, zapis i polecenie, wykonawca testamentu, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku

 

– prawa i obowiązki małżonków

 

– małżeńskie ustroje majątkowe

 

– ustanie małżeństwa, separację

 

– przepisy dotyczące pokrewieństwa i powinowactwa, w tym m.in. władza rodzicielska, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, piecza zastępcza

 

– przepisy dotyczące opieki i kurateli

 

– właściwość sądu, skład sądu, strony postępowania

 

– koszty procesu

 

– środki odwoławcze

 

– postępowania odrębne

 

– postępowanie nieprocesowe

 

– postępowanie zabezpieczające

 

– postępowanie egzekucyjne

 

– przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »