Prawo bankowe. Komentarz - Zbigniew Ofiarski

Prawo bankowe. Komentarz

Zbigniew Ofiarski

229,64 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5447-9
Data wydania 15 marca 2013
Język: Polski
Liczba stron: 1123
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1123
Rozmiar pliku: 7,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
229,64 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych).

W książce omówiono m.in.:
 • problematykę tworzenia banków,
 • działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu),
 • specyfikę wykonywania czynności bankowych,
 • zakres nadzoru sprawowanego nad bankami.
 • Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe.

  Adresaci:
  Komentarz przeznaczony jest zarówno dla pracowników banków, jak i prawników specjalizujących się w prawie bankowym oraz w prawnej obsłudze przedsiębiorstw bankowych.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 17
  Wprowadzenie 27
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 29
  Rozdział 1. Przepisy ogólne 31
  Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31
  Art. 2. [Definicja banku] 40
  Art. 3. [Zastrzeżenie wyrazów "bank" oraz "kasa"] 48
  Art. 4. [Słownik ustawowy] 57
  Art. 4a. [Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego] 92
  Art. 5. [Klasyfikacja czynności bankowych] 95
  Art. 6. [Pozostała działalność banków] 137
  Art. 6a. [Powierzanie działalności bankowej podmiotom zewnętrznym] 144
  Art. 6b. [Istota odpowiedzialności insourcera] 156
  Art. 6c. [Warunki outsourcingu] 157
  Art. 6d. [Zezwolenie na outsourcing] 161
  Art. 7. [Forma czynności bankowych] 164
  Art. 7a. [Specyfika terminowych operacji finansowych] 170
  Art. 8. [Płynność płatnicza banku] 171
  Art. 9. [System zarządzania w banku] 174
  Art. 9a. [Organy banku a system zarządzania bankiem] 175
  Art. 9b. [Cele systemu zarządzania bankiem] 176
  Art. 9c. [Cele systemu kontroli wewnętrznej] 177
  Art. 9d. [Komórka audytu wewnętrznego] 179
  Art. 9e. [Rada nadzorcza wobec audytu wewnętrznego] 180
  Art. 9f. [Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania] 181
  Art. 9g. [Polityka zmiennych składników wynagrodzeń] 189
  Art. 10. [Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez bank zrzeszający] 193
  Art. 10a. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej] 194
  Art. 11. [Przedmiot decyzji KNF] 200
  Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków 205
  Art. 12. [Rodzaje banków] 205
  Art. 13. [Założyciele banku] 206
  Art. 13a. [Siedziba zarządu banku] 209
  A. Banki państwowe 210
  Art. 14. [Utworzenie banku państwowego] 210
  Art. 15. [Organy banku państwowego] 212
  Art. 16. [Rada nadzorcza w banku państwowym] 214
  Art. 17. [Zarząd banku państwowego] 216
  Art. 18. [Zakres kompetencji organów banku] 219
  Art. 19. [Statut banku państwowego] 223
  B. Banki spółdzielcze 224
  Art. 20. [Bank spółdzielczy] 224
  C. Banki w formie spółek akcyjnych 225
  Art. 21. [Utworzenie banku akcyjnego] 225
  Art. 22. [Rada nadzorcza w banku akcyjnym] 227
  Art. 22a. [Zarząd w banku akcyjnym] 228
  Art. 22b. [Powołanie członków zarządu banku] 230
  Art. 22c. [Protokół walnego zgromadzenia] 234
  Art. 23. (uchylony) 236
  Art. 24. (uchylony) 237 Art. 25. [Nabywanie znacznych pakietów akcji banku] 237
  Art. 25a. [Treść zawiadomienia] 243
  Art. 25b. [Informacje uzupełniające zawiadomienie] 245
  Art. 25c. [Język zawiadomienia] 248
  Art. 25d. [Oświadczenie] 248
  Art. 25e. [Pełnomocnik do doręczeń] 249
  Art. 25f. [Wystąpienie KNF do władz nadzorczych w innym państwie] 250
  Art. 25g. [Przyjęcie zawiadomienia przez KNF] 251
  Art. 25h. [Sprzeciw KNF] 253
  Art. 25i. [Doręczenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF] 257
  Art. 25j. [Czynności zawiadamiającego w razie braku sprzeciwu KNF] 258
  Art. 25k. [Uchylenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF] 258
  Art. 25l. [Skutki nabycia akcji z naruszeniem procedury zawiadomienia KNF] 259
  Art. 25m. [Uchylenie zakazów przez KNF] 263
  Art. 25n. [Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji] 264
  Art. 25o. [Obowiązek informowania o nabyciu znacznego pakietu akcji] 268
  Art. 25p. [Obowiązek informowania o zamiarze zbycia akcji] 269
  Art. 25r. [Obowiązek informowania o nabyciu i zbyciu innych papierów wartościowych] 270
  Art. 25s. [Kontrola struktury kapitału w banku spółdzielczym] 272
  Art. 26. (uchylony) 273
  Art. 26a. (uchylony) 273
  Art. 26b. (uchylony) 273
  Art. 26c. (uchylony) 273
  Art. 27. [Nabycie i posiadanie akcji przez podmiot zależny] 273
  Art. 28. [Rodzaje akcji banków] 275
  Art. 29. (uchylony) 278
  D. Postępowanie przy tworzeniu banków 279
  Art. 30. [Warunki utworzenia banku] 279
  Art. 30a. [Zezwolenie na utworzenie banku] 284
  Art. 31. [Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku] 286
  Art. 32. [Kapitał założycielski banku] 290
  Art. 33. [Czynności KNF poprzedzające wydanie zezwolenia na utworzenie banku] 292
  Art. 34. [Zezwolenie na utworzenie banku oraz na zmianę statutu] 295
  Art. 35. [Postępowanie rejestrowe dotyczące banku] 298
  Art. 36. [Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank] 299
  Art. 37. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] 302
  Art. 38. [Utrata mocy zezwoleń] 303
  Art. 39. [Utworzenie banku lub oddziału banku za granicą] 304
  Art. 40. [Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju] 306
  Art. 40a. [Obowiązki oddziału banku zagranicznego w Polsce] 310
  Art. 41. [Prawo właściwe dla oddziałów banków zagranicznych w Polsce] 313
  Art. 42. [Przedstawicielstwa] 313
  Da. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział 318
  Art. 42a. [Utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową] 318
  Art. 42b. [Obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów] 322
  Art. 42c. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku krajowego] 324
  Art. 42d. [Utrata mocy zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową] 325
  Art. 42e. [Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców] 326
  Art. 42f. [Szczególne wymagania wobec banku krajowego] 329
  E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną 330
  Art. 43. [Możliwość przekształcenia banku państwowego] 330
  Art. 44. [Procedura przekształcenia banku państwowego] 331
  Art. 45. [Kontynuacja działalności przez przekształcony bank] 332
  Art. 46. [Moment przekształcenia] 333
  Art. 47. [Odesłanie do przepisów kodeksu spółek handlowych] 333
  Art. 48. [Zbywanie akcji banku] 334
  Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 336
  Art. 48a. [Możliwość prowadzenia działalności na terytorium państwa goszczącego] 336
  Art. 48b. [Zakres wykonywanej działalności] 337
  Art. 48c. [Zawiadomienie KNF] 337
  Art. 48d. [Przesłanki odmowy przekazania zawiadomienia] 339
  Art. 48e. [Zamiar dokonania zmian w odniesieniu do oddziału banku] 341
  Art. 48f. [Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej] 342
  Art. 48g. [Skutki utraty zezwolenia na utworzenie banku krajowego] 343
  Art. 48h. [Wykonywanie niektórych form działalności bankowej przez instytucję finansową na terytorium państwa goszczącego] 344
  Art. 48i. [Możliwość prowadzenia działalności w Polsce przez instytucję kredytową] 351
  Art. 48j. [Zakres działalności możliwej do wykonywania przez instytucję kredytową] 352
  Art. 48k. [Zakres zastosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych] 352
  Art. 48l. [Rozpoczęcie działalności przez oddział instytucji kredytowej] 354
  Art. 48ł. [Moment rozpoczęcia działalności transgranicznej przez instytucję kredytową] 358
  Art. 48m. [Obowiązki sprawozdawcze oddziału instytucji kredytowej] 359
  Art. 48n. [Prowadzenie działalności w Polsce przez unijne instytucje finansowe] 360
  Art. 48o. [Obowiązki informacyjne instytucji kredytowych] 362
  Rozdział 3. Rachunki bankowe 367
  Art. 49. [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych] 367
  Art. 50. [Zakres swobody posiadacza rachunku w dysponowaniu środkami] 383
  Art. 51. [Rachunek wspólny] 388
  Art. 51a. [Rachunek wspólny osób fizycznych] 391
  Art. 51b. [Rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego] 394
  Art. 52. [Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego] 397
  Art. 53. [Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego] 413
  Art. 54. [Ochrona wkładu oszczędnościowego przed egzekucją] 418
  Art. 55. [Wypłata środków z rachunku oszczędnościowego po śmierci wkładcy] 420
  Art. 56. [Zadysponowanie wkładem na wypadek śmierci wkładcy] 423
  Art. 57. [Ograniczenia dotyczące rachunku wspólnego] 429
  Art. 58. [Rachunek oszczędnościowy małoletniego] 429
  Art. 59. [Rachunek powierniczy] 431
  Art. 60. [Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa] 434
  Art. 61. [Ochrona wkładcy w razie utraty dokumentów związanych z rachunkiem bankowym] 435
  Art. 62. [Umarzanie w toku egzekucji utraconych dokumentów] 437
  Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 439
  Art. 63. [Formy rozliczeń za pośrednictwem banków] 439
  Art. 63a. [Realizacja przelewów na rachunki ZUS] 443
  Art. 63b. [Czek gotówkowy] 445
  Art. 63c. [Polecenie przelewu] 447
  Art. 63d. [Polecenie zapłaty] 451
  Art. 63e. [Czek rozrachunkowy] 458
  Art. 63f. [Warunki stosowania kart płatniczych do rozliczeń] 460
  Art. 63g. (uchylony) 463
  Art. 63h. [Wzór formularza polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej] 464
  Art. 64. [Solidarna odpowiedzialność banków] 465
  Art. 65. [Obowiązki banku] 467
  Art. 66. [Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe] 469
  Art. 67. [Izby rozliczeniowe] 472
  Art. 67a. [Ochrona środków na rachunku rozliczeniowym banku] 476
  Art. 68. [Uprawnienia regulacyjne Prezesa NBP] 478
  Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań 483
  Art. 69. [Umowa kredytu] 483
  Art. 70. [Zdolność kredytowa] 501
  Art. 71. [Limity zaangażowań banków] 508
  Art. 72. (uchylony) 514
  Art. 73. [Konsorcjum bankowe] 515
  Art. 74. [Kontrola banku sprawowana wobec kredytobiorcy] 518
  Art. 75. [Wypowiedzenie umowy kredytu] 519
  Art. 75a. [Termin spłaty kredytu] 521
  Art. 75b. [Spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej] 523
  Art. 76. [Zasady oprocentowania kredytu] 526
  Art. 76a. [Zwłoka kredytobiorcy w spłacie kredytu] 528
  Art. 77. [Dodatkowa prowizja banku] 529
  Art. 77a. [Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej] 530
  Art. 78. [Umowa pożyczki pieniężnej] 531
  Art. 78a. [Kredyt konsumencki udzielany przez bank] 533
  Art. 79. [Zakaz stosowania preferencji] 534
  Art. 79a. [Szczególny tryb dokonywania czynności bankowych z osobami kierującymi bankiem] 537
  Art. 79b. [Obowiązek zawiadomienia KNF] 540
  Art. 79c. [Odesłanie do szczególnej procedury] 541
  Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy 542
  Art. 80. [Zlecenie dokonania określonych czynności bankowych] 542
  Art. 81. [Istota gwarancji bankowej] 544
  Art. 82. [Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej] 550
  Art. 83. [Potwierdzenie gwarancji oraz poręczenia] 551
  Art. 84. [Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego] 552
  Art. 85. [Akredytywa dokumentowa] 553
  Art. 86. [Akredytywa pieniężna] 556
  Art. 86a. [Dyspozytywny charakter przepisów o gwarancji bankowej oraz o akredytywie] 557
  Art. 87. [Przedawnienie roszczeń] 558
  Art. 88. (uchylony) 559
  Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych 561
  Art. 89. [Warunki emisji bankowych papierów wartościowych] 561
  Art. 90. [Cel emisji i treść bankowych papierów wartościowych] 563
  Art. 91. [Zakaz kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych] 572
  Art. 92. [Wyłączenie] 573
  Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków 575
  Art. 92a. [Przeniesienie wierzytelności przez bank] 577
  Art. 92b. [Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację] 582
  Art. 92c. (uchylony) 582
  Art. 92d. [Sekurytyzacja syntetyczna] 584
  Art. 93. [Zabezpieczenia wierzytelności banku oraz potrącenie] 585
  Art. 93a. [Skonsolidowane oprocentowanie] 592
  Art. 94. (uchylony) 595
  Art. 95. [Status ksiąg rachunkowych banków] 596
  Art. 96. [Bankowy tytuł egzekucyjny] 604
  Art. 97. [Nadanie klauzuli wykonalności] 613
  Art. 98. [Egzekucja przeciwko osobie trzeciej] 622
  Art. 99. (uchylony) 625
  Art. 99a. (uchylony) 626
  Art. 100. (uchylony) 626
  Art. 101. [Przewłaszczenie na zabezpieczenie] 627
  Art. 102. [Kaucja bankowa] 630
  Art. 103. (uchylony) 633
  Art. 104. [Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej] 634
  Art. 105. [Obowiązek udzielania informacji objętych tajemnicą bankową] 652
  Art. 105a. [Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową] 691
  Art. 106. [Obowiązek banku w zakresie przeciwdziałania niektórym przestępstwom] 700
  Art. 106a. [Obowiązek zawiadomienia] 707
  Art. 106b. [Dodatkowe uprawnienia prokuratora w zakresie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową] 713
  Art. 106c. [Możliwość żądania przez prokuratora informacji objętych tajemnicą bankową od podmiotów innych niż banki] 716
  Art. 106d. [Przetwarzanie i udostępnianie informacji objętych tajemnicą bankową] 718
  Art. 107. [Zakres odpowiedzialności pracownika banku] 719
  Art. 108. [Wyłączenie odpowiedzialności banku] 723
  Art. 109. [Ogólne warunki i regulaminy bankowe] 725
  Art. 110. [Prowizje i opłaty pobierane przez banki] 729
  Art. 111. [Obowiązek ogłaszania informacji przez bank] 734
  Art. 111a. [Obowiązek ogłaszania informacji o adekwatności kapitałowej oraz zasadach ustalania wynagrodzeń osób kierujących bankiem] 737
  Art. 111b. [Obowiązek ogłaszania informacji o outsourcerach] 740
  Art. 112. [Właściwość sądu w sporach między NBP a bankami] 741
  Art. 112a. (uchylony) 744
  Art. 112b. [Przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych] 745
  Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków 749
  Art. 113. (uchylony) 749
  Art. 114. (uchylony) 750
  Art. 115. (uchylony) 750
  Art. 116. (uchylony) 750
  Art. 117. (uchylony) 751
  Art. 118. (uchylony) 751
  Art. 119. (uchylony) 751
  Art. 120. (uchylony) 752
  Art. 121. [Bankowe izby gospodarcze] 752
  Art. 122. [Zrzeszanie się banków] 759
  Art. 123. [Rada zrzeszenia] 760
  Art. 124. [Łączenie się banków] 761
  Art. 124a. [Nabycie przedsiębiorstwa bankowego] 764
  Art. 124b. [Zakaz podziału banku spółdzielczego] 765
  Art. 124c. [Podział banku zorganizowanego w formie spółki akcyjnej] 766
  Art. 125. (uchylony) 770
  Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków 771
  Art. 126. [Rozmiary funduszy własnych banku] 771
  Art. 127. [Struktura funduszy własnych banku] 773
  Art. 128. [Standardy kapitałowe] 788
  Art. 128a. [Obowiązek informowania KNF] 796
  Art. 128b. [Szczególne traktowanie banków państwowych] 797
  Art. 128c. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru nabycia akcji lub udziałów] 800
  Art. 128d. [Stosowanie wspólnych metod statystycznych] 801
  Art. 129. [Ogólne ramy gospodarki finansowej banku] 804
  Art. 130. [Rezerwa na ryzyko ogólne] 809
  Rozdział 11. Nadzór bankowy 813
  Art. 131. [Podmiotowy zakres nadzoru bankowego] 813
  Art. 131a. [Wpłaty z tytułu nadzoru bankowego] 822
  Art. 132. [Inicjatywa w sprawie podjęcia czynności lub środków nadzoru] 826
  Art. 133. [Cele i czynności nadzoru bankowego] 826
  Art. 134. [Badanie sprawozdań finansowych] 836
  Art. 135. [Ponowne sprawdzenie sytuacji finansowej banku] 839
  Art. 136. [Obowiązek zawiadomienia] 842
  Art. 137. [Delegacje ustawowe dla KNF] 845
  Art. 137a. [Przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych] 855
  Art. 138. [Środki prawne przysługujące KNF] 856
  Art. 138a. [Dodatkowe wymogi kapitałowe nakładane na bank] 866
  Art. 138b. [Współpraca KNF z właściwymi władzami nadzorczymi] 868
  Art. 139. [Obowiązki podmiotów nadzorowanych] 872
  Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia] 875
  Art. 140a. [Opinia właściwych władz nadzorczych] 876
  Art. 140b. (uchylony) 878
  Art. 140c. [Obowiązek przekazania informacji do Komisji Europejskiej] 879
  Art. 141. [Kary pieniężne] 881
  Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych 885
  Art. 141a. [Środki nadzoru nad instytucjami kredytowymi] 885
  Art. 141b. [Nadzór nad bankiem krajowym w państwie goszczącym] 895
  Art. 141c. [Właściwość organów nadzoru] 898
  Art. 141d. [Czynności kontrolne w oddziale instytucji kredytowej] 901
  Art. 141e. [Przekazywanie informacji między KNF a właściwymi władzami nadzorczymi] 902
  Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany 905
  Art. 141f. [Nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym] 905
  Art. 141g. [Obowiązek przekazywania informacji przez banki krajowe działające w holdingach] 925
  Art. 141h. [Przeprowadzanie czynności kontrolnych] 931
  Art. 141i. [Obowiązek zapewnienia kontroli wewnętrznej w holdingu] 935
  Art. 141j. [Uprawnienia regulacyjne KNF] 939
  Art. 141k. [Obowiązki związane z wykonywaniem nadzoru skonsolidowanego] 941
  Art. 141l. [Wykaz holdingów] 944
  Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku 946
  A. Postępowanie naprawcze 946
  Art. 142. [Przesłanki przedstawienia programu naprawczego banku] 946
  Art. 143. [Środki stosowane w przypadku nieskuteczności programu naprawczego] 950
  Art. 144. [Nadzór kuratora nad programem naprawczym banku] 957
  Art. 145. [Zarząd komisaryczny w banku] 967
  Art. 146. [Uprawnienia członków zarządu komisarycznego] 975
  B. Likwidacja, przejęcie banku 976
  Art. 147. [Przesłanki zakończenia działalności banku] 976
  Art. 148. [Skutki przejęcia banku] 983
  Art. 149. [Bilans przejęcia banku] 988
  Art. 150. [Przeznaczenie funduszy własnych przejętego banku] 990
  Art. 151. [Uprawnienia akcjonariuszy i członków banku przejętego] 991
  Art. 152. [Możliwość zmiany treści zobowiązania] 993
  Art. 153. [Likwidator banku] 996
  Art. 154. [Zasady likwidacji banku] 999
  Art. 155. [Pozostałe uprawnienia i obowiązki likwidatora] 1005
  Art. 156. [Kompetencje KNF w zakresie przejęcia i likwidacji banku] 1011
  Art. 156a. [Dobrowolna likwidacja banku] 1012
  Art. 157. [Odwołanie likwidatora wyznaczonego przez bank] 1023
  Art. 157a. [Obowiązek powiadomienia władz nadzorczych państwa goszczącego] 1024
  Art. 157b. [Obowiązek powiadomienia] 1026
  Art. 157c. [Uznanie środków ingerencji zgodnie z zasadą wzajemności] 1027
  Art. 157d. [Likwidator oddziału instytucji kredytowej] 1030
  Art. 157e. [Ocena skutków reorganizacji lub likwidacji oddziału instytucji kredytowej] 1032
  C. Upadłość banku 1036
  Art. 158. [Przesłanki zawieszenia działalności oraz upadłości banku] 1036
  Art. 159. [Okres zawieszenia działalności banku] 1046
  Art. 160. (uchylony) 1051
  Art. 161. (uchylony) 1052
  Art. 162. (uchylony) 1053
  Art. 163. (uchylony) 1053
  Art. 164. (uchylony) 1056
  Art. 165. (uchylony) 1057
  Art. 166. (uchylony) 1061
  Art. 167. (uchylony) 1062
  Art. 168. (uchylony) 1063
  Art. 169. [Ograniczenie uprawnień władz banku] 1064
  Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna 1069
  Art. 170. [Sankcje cywilnoprawne] 1069
  Art. 171. [Sankcje karne] 1073
  Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe 1086
  Art. 172. [Osiąganie wymaganego poziomu funduszy własnych] 1086
  Art. 173. [Okres dostosowania wysokości kapitału założycielskiego] 1090
  Art. 174. [Likwidacja funduszu ryzyka] 1092
  Art. 175. [Sprawy w toku dotyczące tworzenia banków] 1095
  Art. 176. [Dokończenie postępowań naprawczych, likwidacyjnych i upadłościowych] 1097
  Art. 177. [Zachowanie statusu przez banki już działające] 1097
  Art. 178. [Banki niemające zezwolenia Prezesa NBP] 1100
  Art. 179. [Wyjątek od ograniczeń w zakresie inwestycji kapitałowych] 1102
  Art. 180. [Dostosowanie się banków do norm koncentracji kapitałowej] 1103
  Art. 181. [Przepisy właściwe dla umów zawartych przez banki przed dniem 1 stycznia 1998 r.] 1104
  Art. 182. [Utrzymanie mocy obowiązującej dotychczasowych aktów wykonawczych] 1109
  Art. 183. [Wkłady oszczędnościowe na okaziciela] 1110
  Art. 184. (uchylony) 1113
  Art. 185. (uchylony) 1113
  Art. 186. [Nabywanie nieruchomości przez bank będący cudzoziemcem] 1115
  Art. 187. [Zmiany w przepisach obowiązujących] 1116
  Art. 188. [Zmiany dostosowawcze w ustawie o restrukturyzacji banków spółdzielczych] 1118
  Art. 189. [Dostęp naczelnika urzędu skarbowego do informacji będących w posiadaniu banku] 1119
  Art. 190. [Zmiany w ustawie o rachunkowości] 1121
  Art. 191. [Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] 1122
  Art. 192. [Łączenie i grupowanie banków w formie spółki akcyjnej] 1122
  Art. 193. [Utrata mocy przez ustawę z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe] 1123
  Art. 194. [Wejście w życie ustawy] 1124
  Bibliografia 1125
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »