Prawo autorskie. Zarys problematyki - Maria Poźniak-Niedzielska

Prawo autorskie. Zarys problematyki

Maria Poźniak-Niedzielska

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-284-4
Data wydania sierpień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 348
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych.

W przystępny sposób omówiono m.in.:

  • treść autorskich praw osobistych i majątkowych,
  • dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów,
  • ochronę prawną wizerunku,
  • prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów.

Publikacja zawiera także analizę wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych; wskazane są dyrektywy unijne i ich wpływ na polskie przepisy, a także ważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE służące wykładni prawa unijnego i przez to polskiego.

Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa oraz innych kierunków, na których prowadzi się wykłady z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Będzie przydatna także prawnikom praktykom, pracownikom instytucji kultury, oświaty, stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych oraz wydawcom.

Spis treści

Wykaz skrótów .... 11

Wprowadzenie .... . 15

Rozdział I. Przedmiot ochrony prawa autorskiego

(Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka) .... . 19

§ 1. Pojęcie utworu .... . 22

§ 2. Kategorie utworów chronionych .... 27

§ 3. Utwór zbiorowy i zbiór jako utwór .... 28

1. Zbiór jako utwór .... . 28

2. Utwór zbiorowy .... 29

§ 4. Opracowania cudzych utworów i utwory inspirowane .... 31

1. Opracowanie cudzego utworu .... . 31

2. Utwór inspirowany .... . 34

§ 5. Ograniczenia przedmiotowego zakresu ochrony .... 36

§ 6. Zakres przedmiotowy stosowania polskiej ustawy .... 39

Rozdział II. Podmiot prawa autorskiego (Maria Poźniak-Niedzielska,

Jerzy Szczotka) .... . 42

§ 1. Twórca jako podmiot prawa autorskiego .... 44

§ 2. Współtwórcy i ich uprawnienia do utworu .... . 46

1. Utwory wspólne .... 46

2. Utwory połączone .... 49

§ 3. Inne osoby uprawnione z mocy ustawy .... 50

1. Pracodawca .... 50

2. Producent lub wydawca .... . 53

3. Instytucja naukowa .... . 55

4. Uczelnia i inne instytucje naukowo-dydaktyczne .... 58

Rozdział III. Treść prawa autorskiego .... 61

§ 1. Podmiotowe prawo autorskie (Maria Poźniak-Niedzielska) .... 61

§ 2. Autorskie prawa osobiste (Maria Poźniak-Niedzielska) .... 67

1. Charakter autorskich praw osobistych .... 69

2. Treść autorskich praw osobistych .... 71

§ 3. Autorskie prawa majątkowe (Jerzy Szczotka) .... 74

1. Pojęcie i charakter autorskich praw majątkowych – uwagi ogólne . . . . 77

2. Treść autorskich praw majątkowych .... 79

2.1. Normatywna defi nicja treści autorskich praw majątkowych . . . 79

2.2. Uprawnienia cząstkowe – pola eksploatacji utworu .... 80

2.3. Prawo do korzystania z utworu .... 83

2.3.1. Pojęcie korzystania z utworu .... 83

2.3.2. Uprawnienie do utrwalania i zwielokrotniania utworu . . . . 84

2.3.3. Uprawnienie do rozpowszechniania utworu .... 88

2.4. Prawo do rozporządzania utworem .... . 99

2.5. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu .... 100

2.6. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa

autorskiego .... . 106

3. Zakres autorskich praw majątkowych .... 107

3.1. Czas trwania autorskich praw majątkowych .... 107

3.2. Wyczerpanie prawa wprowadzania utworu do obrotu .... 109

3.2.1. Istota i skutki wyczerpania prawa .... 109

3.2.2. Droit de suite jako wyjątek w zakresie wyczerpania

prawa .... . 111

Rozdział IV. Dozwolony użytek chronionych utworów (Jerzy Szczotka) . . . . 114

§ 1. Pojęcie dozwolonego użytku chronionych utworów .... 119

§ 2. Dozwolony użytek osobisty utworów .... . 126

1. Pojęcie i treść dozwolonego użytku osobistego .... 126

2. Ustawowe ograniczenia dozwolonego użytku osobistego .... 130

2.1. Ograniczenia dotyczące okreś lonych kategorii utworów .... 130

2.2. Zwielokrotnianie utworu dla włas nego użytku osobistego

z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia autorskiego .... 134

§ 3. Dozwolony użytek publiczny utworu .... . 140

1. Pojęcie dozwolonego użytku publicznego .... . 140

2. Treść dozwolonego użytku publicznego .... 141

2.1. Dozwolony użytek utworów w celach informacyjnych .... 141

2.2. Dozwolony użytek utworów w celach oświatowych,

naukowych i kulturalnych .... . 145

2.3. Dozwolony użytek publiczny w sferze nadawania

i incydentalnego cyfrowego kopiowania utworu .... 158

2.4. Dozwolony użytek utworów plastycznych .... 165

2.5. Dozwolony użytek utworów w celach publicznych

i gospodarczych .... . 167

2.6. Dozwolony użytek utworów osieroconych .... 169

§ 4. Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym .... 171

Rozdział V. Wykonywanie autorskich praw majątkowych .... 174

§ 1. Ustawowe zasady wykonywania autorskich praw majątkowych

(Maria Poźniak-Niedzielska) .... . 176

§ 2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

(Maria Poźniak-Niedzielska) .... . 179

§ 3. Umowa o korzystanie z utworu (licencja)

(Maria Poźniak-Niedzielska) .... . 181

§ 4. Umowa o stworzenie utworu (Maria Poźniak-Niedzielska) .... 183

§ 5. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

lub prawami pokrewnymi (Jerzy Szczotka) .... . 187

1. Istota i cel zbiorowego zarządzania .... . 187

2. Status organizacji zbiorowego zarządzania i jej relacje

z uprawnionymi .... 189

3. Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami .... 195

§ 6. Komisja Prawa Autorskiego (Jerzy Szczotka) .... 198

Rozdział VI. Przepisy szczególne dotyczące niektórych utworów .... . 202

§ 1. Utwory audiowizualne (Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka) . . . . 202

1. Pojęcie utworu audiowizualnego .... 203

2. Podmiot autorskich praw majątkowych do utworu

audiowizualnego .... . 206

3. Prawo współtwórców do wynagrodzenia .... . 209

§ 2. Programy komputerowe (Jerzy Szczotka) .... 211

1. Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego .... . 213

2. Podmiot i treść praw autorskich do programu komputerowego .... 217

3. Ustawowe ograniczenia autorskich praw majątkowych

do programu komputerowego .... . 223

Rozdział VII. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy

źródeł informacji (Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka) .... 227

§ 1. Ochrona prawna wizerunku .... . 229

1. Pojęcie i regulacja prawna wizerunku .... 229

2. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku .... 231

3. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody portretowanego .... 234

4. Środki ochrony prawnej wizerunku .... 237

§ 2. Ochrona adresata korespondencji .... . 238

§ 3. Ochrona tajemnicy źródeł informacji .... . 239

Rozdział VIII. Ochrona prawa autorskiego .... . 241

§ 1. Ochrona autorskich praw osobistych (Maria Poźniak-Niedzielska) . . . . 241

1. Uwagi ogólne .... 243

2. Roszczenia służące ochronie autorskich praw osobistych .... 245

2.1. Roszczenie o zaniechanie .... 245

2.2. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia .... 245

2.3. Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej .... 246

3. Ochrona autorskich dóbr osobistych po śmierci twórcy .... 248

§ 2. Ochrona autorskich praw majątkowych (Jerzy Szczotka) .... . 249

1. Materialnoprawne środki ochrony .... 252

1.1. Pojęcie i zakres stosowania .... . 252

1.2. Podmiot czynnie i biernie legitymowany .... 255

1.3. Roszczenia służące ochronie autorskich praw majątkowych . . . 259

1.3.1. Roszczenia o charakterze niepieniężnym .... 259

1.3.2. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody .... 260

1.3.3. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści .... 263

2. Procesowe środki ochrony .... . 265

2.1. Pojęcie i zakres stosowania .... . 265

2.2. Wniosek o zabezpieczenie dowodów .... 269

2.3. Wniosek o zabezpieczenie, wyjawienie lub wydanie środka

dowodowego .... 270

2.4. Wniosek o wezwanie do udzielenia informacji .... 273

2.5. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń .... . 277

Rozdział IX. Prawa pokrewne .... . 280

§ 1. Pojęcie i regulacja ustawowa praw pokrewnych

(Maria Poźniak-Niedzielska) .... . 283

§ 2. Prawa do artystycznych wykonań (Maria Poźniak-Niedzielska,

Jerzy Szczotka) .... . 284

1. Pojęcie wykonania artystycznego .... 284

2. Osoby uprawnione do wykonań artystycznych .... 286

3. Treść prawa do artystycznego wykonania .... . 288

§ 3. Prawa do fonogramów i wideogramów (Jerzy Szczotka) .... 292

1. Fonogram i wideogram jako przedmiot ochrony .... 292

2. Producent jako podmiot ochrony .... 295

3. Treść ochrony .... 297

§ 4. Prawa do nadań programów (Jerzy Szczotka) .... 303

§ 5. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

(Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka) .... 307

Rozdział X. Umowy międzynarodowe w zakresie prawa autorskiego

i praw pokrewnych .... 311

§ 1. Konwencja berneńska (Jerzy Szczotka) .... 313

1. Geneza i przedmiot ochrony konwencji .... 313

2. Zasady i treść ochrony konwencyjnej .... 315

2.1. Zasada asymilacji .... 315

2.2. Zasada minimum ochrony konwencyjnej .... 317

§ 2. Konwencja powszechna (Jerzy Szczotka) .... 319

§ 3. Konwencja rzymska (Jerzy Szczotka) .... 321

1. Geneza i przedmiot konwencji .... 321

2. Zasady i treść ochrony konwencyjnej .... 324

§ 4. Porozumienie TRIPS (Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka) . . . . 327

1. Istota i znaczenie Porozumienia TRIPS .... 327

2. Ochrona praw autorskich w świetle Porozumienia TRIPS .... . 330

3. Ochrona praw pokrewnych w świetle Porozumienia TRIPS .... 333

§ 5. Traktaty Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

(Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka) .... 335

1. Geneza i cele Traktatów WIPO .... 335

2. Traktat WIPO o prawie autorskim (WCT) .... 338

3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach

(WPPT) .... . . 342

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »