Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki - Filip Elżanowski

Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Filip Elżanowski

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8299-1
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 320
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która łączy wspomniane zagadnienia teoretyczne z obowiązującą praktyką.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 15
Rozdział I Regulacja rynku energii i paliw w Polsce 23
1. Próba definicji pojęcia "regulacja" 23
1.1. Regulacja. Metoda regulacyjna 23
1.2. Pozycja prawnoustrojowa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 28
2. Cele regulacji sektora energetycznego 36
2.1. Uwagi wprowadzające. Stan i specyfika sektora energetycznego 36
2.2. Rozwój konkurencji 40
2.3. Bezpieczeństwo energetyczne 44
2.4. Zrównoważony rozwój 49
3. Prawne instrumenty regulacji sektora energetycznego 52
3.1. Uwagi wprowadzające 52
3.2. Obowiązek wyodrębnienia operatorów systemów dystrybucyjnego, przesyłowego i połączonego (unbundling) 58
3.3. Obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury sieciowej 62
3.4. Obowiązek koncesyjny 68
3.5. Obowiązek taryfowy 73
4. Władza dyskrecjonalna organu regulacyjnego 76
4.1. Uwagi ogólne 76
4.2. Klauzule odsyłające w prawie administracyjnym 80
4.3. Uznanie administracyjne 82
4.4. Luzy decyzyjne w materialnym prawie energetycznym - zakres, przyczyny i skutki 86
5. Podsumowanie 87
Rozdział II Charakterystyka funkcji postępowania administracyjnego 90
1. Zarys konstrukcji i zasad postępowania administracyjnego 90
2. Ewolucja postępowania administracyjnego 97
3. Pojęcie sprawy administracyjnej 105
4. Funkcje postępowania administracyjnego 117
4.1. Funkcje postępowania administracyjnego - zagadnienia ogólne 117
4.2. Funkcja ochronna interesu indywidualnego - argument historyczny 121
4.3. Funkcja ochronna interesu indywidualnego - argument prawnodogmatyczny 127
4.4. Funkcja ochronna interesu indywidualnego - argument ze sprawiedliwości proceduralnej 137
4.5. Wpływ dekodyfikacji postępowania administracyjnego na funkcję ochronną interesu indywidualnego 146
5. Podsumowanie 154
Rozdział III Węzłowe zagadnienia sytuacji przedsiębiorstwa energetycznego w wybranych postępowaniach z zakresu regulacji energetyki 157
1. Postępowania w sprawie odmowy dostępu do infrastruktury sieciowej 157
1.1. Postępowanie w sprawie czasowego zwolnienia z obowiązku udostępniania "nowej infrastruktury" 157
1.2. Postępowanie w sprawie czasowego zwolnienia z obowiązku udostępniania "nowych połączeń wzajemnych" 163
1.3. Instytucja współdziałania w toku postępowania administracyjnego z organami administracji Unii Europejskiej 165
1.3.1. Współdziałanie w ramach europejskiej sieci administracyjnej w świetle art. 106 k.p.a. 165
1.3.2. Współdziałanie Prezesa URE z organami regulacyjnymi państw członkowskich oraz ACER 167
1.3.3. Współdziałanie Prezesa URE z Komisją Europejską 169
2. Postępowanie sporne w sprawie odmowy realizacji obowiązkukontraktowania 172
2.1. Charakter prawny sprawy i jego implikacje 172
2.2. Struktura sprawy 178
2.3. Tymczasowa ochrona prawna 182
2.4. Formy i treść rozstrzygnięcia 188
3. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji 191
3.1. Określenie podstawy normatywnej postępowania 191
3.2. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji - zagadnienia wybrane 194
3.3. Współdziałanie organów administracji w postępowaniu 200
4. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy 202
5. Postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej 207
5.1. Kary pieniężne w prawie administracyjnym - zagadnienia ogólne 207
5.2. Postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych - zagadnienia ogólne 213
5.3. Postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych w świetle europejskich standardów stosowania sankcji administracyjnych 215
6. Podsumowanie 225
Rozdział IV Środki prawne wobec decyzji 227
1. Prawo do zaskarżenia w ogólnym administracyjnosądowym modelu weryfikacji decyzji administracyjnej 227
1.1. Istota i funkcje prawa do zaskarżenia decyzji administracyjnych 227
1.2. Prawo do zaskarżenia decyzji w administracyjnym toku instancji 229
1.2.1. Prawo do zaskarżenia decyzji w świetle postanowień Konstytucji RP 229
1.2.2. Prawo do zaskarżenia decyzji w świetle postanowień kodeksu postępowania administracyjnego 232
1.3. Prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego 244
1.3.1. Konstytucyjne uwarunkowania delimitacji kompetencji sądownictwa administracyjnego i powszechnego 244
1.3.2. Model sądowoadministracyjnej kontroli decyzji administracyjnych w świetle regulacji ustawowych 253
2. Odwołanie od decyzji Prezesa URE 263
2.1. Charakter prawny odwołania od decyzji Prezesa URE 263
2.1.1. Odwołanie jako środek prawny 263
2.1.2. Podmioty legitymowane do wniesienia odwołania 266
2.1.3. Środek prawny zwyczajny 267
2.1.4. Środek prawny dewolutywny 268
2.1.5. Środek prawny suspensywny 268
2.1.6. Środek prawny niepełny 271
2.1.7. Środek prawny reformatoryjny 273
2.2. Tryb wniesienia odwołania oraz instytucja autokontroli decyzji Prezesa URE 275
2.3. Model postępowania odwoławczego 278
3. Ocena prawna modelu odwołania od decyzji Prezesa URE oraz postulaty de lege ferenda 285
4. Podsumowanie 292
Zakończenie 295
Bibliografia 299
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »