Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian - Tadeusz Zembrzuski

Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian

Tadeusz Zembrzuski

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-476-4
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 573
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera zbiór opracowań dotyczących najistotniejszych, wywołujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., do których zalicza się:

  • koncentrację materiału procesowego,
  • organizację postępowania obejmującą posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy,
  • doręczenia,
  • dowody oraz postępowanie dowodowe,
  • środki zaskarżenia,
  • koszty postępowania.

Analizie poddane zostały regulacje dotyczące postępowań odrębnych, zarówno reaktywowanego postępowania gospodarczego, jak i nowego postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Omówiono najważniejsze dla praktyki zagadnienia szczegółowe wpływające na przebieg postępowań sądowych, w tym ograniczenia w korzystaniu z zarzutu potrącenia.

Przedstawiono także nowe uregulowania dotyczące fazy wykonawczej, czyli postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.


Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Marcin Dziurda, Tadeusz Zembrzuski
Wprowadzenie | str. 13

Tadeusz Ereciński
Ocena skutków nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. | str. 19

Część pierwsza
KONCENTRACJA MATERIAŁU PROCESOWEGO

Andrzej Jakubecki
Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym A.D. 2019 – dyskrecjonalna władza sędziego czy prekluzja? | str. 27

Tadeusz Zembrzuski
Koncentracja materiału procesowego – w poszukiwaniu właściwej drogi | str. 47

Tomasz Szczurowski
Prekluzja twierdzeń i dowodów w nowym postępowaniu gospodarczym | str. 71

Część druga
EFEKTYWNOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Aleksandra Orzeł-Jakubowska
Plan rozprawy jako narzędzie efektywnego zarządzania postępowaniem | str. 91

Anetta Malmuk-Cieplak, Andrzej Torbus
Ocena efektywności postępowania sądowego w nowych przepisach Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie badań ankietowych | str. 109

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Pouczenie o prawdopodobnym wyniku sprawy (art. 1561 k.p.c.) i możliwości rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej (art. 156(2) k.p.c.), a zasada uprzywilejowania według wyboru konsumenta w tzw. sprawach frankowych | str. 125

Andrzej Olaś
Zarzut potrącenia według nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. po pierwszym roku obowiązywania – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów powszechnych | str. 155

Marcin Dziurda
W sądzie jak w arbitrażu – czy to się może udać? | str. 175

Część trzecia
DOKONYWANIE DORĘCZEŃ

Bartosz Wołodkiewicz
Funkcja ochronna doręczenia na podstawie art. 1391 k.p.c. | str. 201

Stanisław Sołtysik
Doręczenie komornicze (art. 1391 k.p.c.) – próba oceny regulacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania przez ustawodawcę konstrukcji doręczenia autonomicznego | str. 219

Część czwarta
ŚRODKI DOWODOWE I POSTĘPOWANIE DOWODOWE

Kinga Flaga-Gieruszyńska
Osobowe środki dowodowe w zmianie Kodeksu postępowania cywilnego | str. 241

Andrzej Jarocha
Dowód z zeznań świadków w postępowaniu w sprawach gospodarczych | str. 259

Małgorzata Sieńko
Czy strona może składać zeznania na piśmie? | str.  275

Joanna Studzińska
Prowadzenie postępowania dowodowego w świetle nowych reguł – przedmiot dowodu i jego pominięcie | str. 289

Część piąta
POSTĘPOWANIA ODRĘBNE

Anna Machnikowska
Postępowanie w sprawach gospodarczych jako postępowanie odrębne | str. 307

Anna Kościółek
Zakres zastosowania wezwania do udzielenia informacji (art. 479112 i n. k.p.c.) | str. 345

Część szósta
KOSZTY POSTĘPOWANIA

Przemysław Feliga
Charakter prawny pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu | str. 363

Andrzej Jan Szereda
Nowe zasady zwalniania od kosztów sądowych spółek handlowych | str. 389

Część siódma
ŚRODKI ZASKARŻENIA

Agnieszka Laskowska-Hulisz
„Zarzuty co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia” w apelacji w sprawach cywilnych | str. 405

Sławomir Cieślak
Środki zaskarżenia po rocznym obowiązywaniu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. – zagadnienia wybrane | str. 423

Jacek Gołaczyński
Sporządzenie uzasadnienia jako przesłanka wniesienia apelacji | str. 447

Część ósma
POSTĘPOWANIE KLAUZULOWE I EGZEKUCYJNE

Joanna May
Postępowanie klauzulowe po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 4.07.2019 r. | str. 467

Marta Romańska
Badanie okoliczności materialnoprawnych w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym | str. 489

Zbigniew Woźniak
Badanie przedawnienia roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym | str. 517

Bibliografia | str. 541

Autorzy | str.  569

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »