Powszechne a szczególne prawo pracy - Ludwik Florek

Powszechne a szczególne prawo pracy

Ludwik Florek

127,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8620-3
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 384
Rozmiar pliku: 758,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 384
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
127,20 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Ludwik Florek profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Ka-
tedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego; członek Europejskiej Akademii Prawa
Porównawczego, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pra-
cy i Zabezpieczenia Społecznego, przewodniczący Sekcji Polskiej tego Stowarzyszenia,
wiceprzewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Pracy (2002 2007), członek Rady
Legislacyjnej (2007 2010); autor ponad 350 prac z zakresu prawa pracy, międzynaro-
dowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym pra-
wem pracy (uregulowanym w przepisach pozakodeksowych). Autorzy poruszają najtrud-
niejsze i budzące największe wątpliwości kwestie odnoszące się do stosowania przepisów
prawa pracy w razie zbiegu przepisów szczególnych i powszechnych, starając się udzielić
odpowiedzi na liczne pytania dotyczące stosowania tych regulacji. Publikacja zawiera
również wskazówki na temat kształtowania szczególnego prawa pracy de lege ferenda.
W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy,
czas pracy w pragmatykach urzędniczych oraz w odniesieniu do członków personelu
latającego,
struktura wynagrodzenia w administracji publicznej,
odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika administracji publicznej,
świadczenia na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.
Tematy przedstawione w monografi i zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego oraz poglądy doktryny.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji centralnej oraz terenowej,
pracowników szkolnictwa i szkolnictwa wyższego, a także osób zatrudnionych w wymia-
rze sprawiedliwości. Ze względu na zawartą w pracy krytykę zróżnicowania przepisów
szczególnych i ukazanie sposobów ograniczenia tego stanu rzeczy, książka może stano-
wić cenną lekturę dla legislatorów, którzy zajmują się omawianą problematyką.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Ludwik Florek Powszechne a szczególne prawo pracy 15
Walerian Sanetra Powszechne i szczególne prawo pracy w aspekcie jego pojmowania, dyferencjacji i systematyzacji 28
Bogusław Cudowski Szczególne i odrębne przepisy prawa pracy 53
Eliza Maniewska Pojęcie szczególnego prawa pracy a konstytucyjne podstawy i ograniczenia jego wyodrębniania 66
Paweł Nowik Jednolita pragmatyka urzędnicza a powszechne prawo pracy 79
Zbigniew Hajn Koncepcja pracodawcy w powszechnym prawie pracy i szczególnym prawie pracy sfery budżetowej 97
Aleksandra Ziętek-Capiga Zakres szczególnej regulacji statusu pracowniczego w pragmatykach służbowych 114
Anna Dubowik Szczególne właściwości umowy o pracę jako podstawy stosunku pracy w sferze publicznej 128
Maciej Łaga Nabór na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej 152
Wioletta Witoszko Przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy w powszechnym i szczególnym prawie pracy 171
Katarzyna Sakowska Możliwość zastosowania wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy 187
Monika Latos-Miłkowska Czas pracy w pragmatykach urzędniczych 208
Jakub Szmit Struktura wynagrodzenia w administracji publicznej a regulacje kodeksu pracy 223
Iwona Sierocka Odpowiedzialność dyscyplinarna a rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. z pracownikiem administracji publicznej 247
Michał Brodecki Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej 264
Artur Rycak Regulacje prawne zatrudnienia pracowników sądów jako szczególne prawo pracy 281
Agnieszka Zwolińska Czas pracy członków personelu latającego - szczególne prawo pracy? 299
Katarzyna Żywolewska Ochrona trwałości zatrudnienia mianowanego nauczyciela akademickiego w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy 316
Robert Stępień Ograniczenia wolności związkowych pracowników służby publicznej 339
Dorota Dzienisiuk Świadczenia na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę 362
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »