Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza - Marcin Uliasz

Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza

Marcin Uliasz

127,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8983-9
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 260
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Marcin Uliasz doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Książka zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza. W opracowaniu wyjaśniono wiele praktycznych zagadnień związanych z dokonywaniem czynności przez uczestników tych postępowań oraz działania organów procesowych zarówno w fazie rozpoznawczej, jak i w fazie wykonawczej.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in.:
odpowiedzialności za długi spadkowe,
wprowadzenia do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego przepisów
odnoszących się do instytucji wykazu inwentarza,
procesu dochodzenia należności wobec spadkobierców dłużnika.

Książka przeznaczona jest dla sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych i aplikantów.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku 13 1. Zabezpieczenie spadku - rys historyczny 13 2. Cele i funkcje zabezpieczenia spadku 17 3. Charakter postępowania o zabezpieczenie spadku 23 4. Regulacje dotyczące zabezpieczenia spadku 30 5. Stadia postępowania w sprawie o zabezpieczenie spadku 32 6. Zabezpieczenie spadku - zakres przedmiotowy 34 7. Organy procesowe w sprawach o zabezpieczenie spadku 37 7.1. Organy postępowania i ich kompetencje 37 7.2. Jurysdykcja krajowa w sprawach o zabezpieczenie spadku 38 7.3. Właściwość i skład sądu w sprawie o zabezpieczenie spadku 40 8. Uczestnicy postępowania o zabezpieczenie spadku 46 8.1. Wnioskodawca 46 8.2. Uczestnicy 55 9. Podstawa zabezpieczenia 57 10. Przebieg stadium jurysdykcyjnego 63 10.1. Wszczęcie postępowania 63 10.1.1. Wniosek - warunki formalne i fiskalne 63 10.1.2. Wszczęcie postępowania z urzędu 68 10.2. Posiedzenia sądu 71 10.3. Zakres kognicji sądu 72 11. Orzeczenia 77 12. Środki zabezpieczenia spadku 82 12.1. Uwagi ogólne 82 12.2. Wybór środka zabezpieczenia 85 12.3. Przesłanki stosowania poszczególnych środków zabezpieczenia 88 12.3.1. Spis majątku ruchomego i oddanie go pod dozór 88 12.3.2. Złożenie do depozytu sądowego 89 12.3.3. Ustanowienie zarządu tymczasowego 94 12.3.4. Ustanowienie dozoru nad nieruchomością 100 12.3.5. Sprzedaż ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu 101 12.3.6. Nienazwane środki zabezpieczenia spadku 104 13. Środki zaskarżenia 106 14. Zmiana środka zabezpieczenia 109 15. Uchylenie zabezpieczenia spadku 111 16. Obowiązki notyfikacyjne sądu 113 17. Szczególne tryby zabezpieczenia spadku 116
Rozdział II Postępowanie w sprawach o spis inwentarza 122 1. Spis inwentarza - rys historyczny 122 2. Cele i funkcje postępowania w sprawach o spis inwentarza 124 3. Charakter postępowania o spis inwentarza 129 4. Regulacje dotyczące spisu inwentarza 133 5. Konstrukcja postępowania w sprawie o spis inwentarza 135 6. Istota spisu inwentarza 137 7. Skutki spisu inwentarza 140 8. Organy postępowania w sprawach o spis inwentarza 149 9. Wnioskodawca 153 10. Uczestnicy postępowania 163 11. Wszczęcie postępowania 165 12. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza 167 13. Posiedzenia sądu 170 14. Szczególny tryb postępowania 171 15. Orzeczenia 173 16. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia 176 17. Środki zaskarżenia 180 18. Uzupełniający spis inwentarza 181
Rozdział III Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku oraz o sporządzeniu spisu inwentarza 186 1. Stadium wykonawcze postępowania i tryb jego wszczęcia 186 2. Podstawa postępowania wykonawczego 190 3. Organ prowadzący postępowanie wykonawcze - problem właściwości 191 4. Czynności sądu (referendarza sądowego) w stadium wykonawczym 195 5. Wnioskodawca i uczestnicy postępowania wykonawczego 199 6. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 201 7. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku albo zmianie środka zabezpieczenia 202 7.1. Przepisy ogólne 202 7.2. Spis majątku ruchomego i oddanie go pod dozór 206 7.3. Zarząd tymczasowy 211 8. Obowiązki notyfikacyjne komornika 214 9. Sporządzenie spisu inwentarza 215
Rozdział IV Koszty postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza 226 1. Koszty stadium rozpoznawczego 226 2. Koszty stadium wykonawczego 231
Rozdział V Postępowanie w sprawach o ogłoszenie wykazu inwentarza 239 1. Istota i skutki wykazu inwentarza 239 2. Wykaz inwentarza a spis inwentarza 245 3. Wszczęcie postępowania i organy postępowania 246
Zakończenie 253
Wykaz literatury 255
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »